Finansiella mått, del 2 av 3
29.10.2019

Finansiella mått, del 2 av 3

I detta avsnitt går vi vidare med de finansiella måtten. Vi kommer bland annat att behandla nettoskuld, alternativa soliditetsmått och mått som visar ett företags förmåga att betala sina räntor.

3.1 Nettoskuld
Nettoskulden är ett mått som ofta behövs vid värdering av företag. Det beräknas som nettot av räntebärande avsättningar och skulder, så kallade finansiella skulder, minskat med finansiella tillgångar inklusive likvida medel. I den händelse att tillgångarna är större än skulderna, är den rätta benämningen i stället nettofordran.

När nettoskulden beräknas ska skulder och tillgångar värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet kan vara ett annat än det bokförda värdet. Skulder bokförs vanligtvis till sina nominella värden, det vill säga de faktiska belopp som är lånade. Men i ett läge där marknadsräntan avviker kraftigt från den ränta som ett visst lån löper på, bör en justering göras. Som regel kan dock bokförda värden användas och många gånger kan det vara mycket komplicerat att beräkna marknadsvärdet av nettoskulden, beroende på hur detaljerad information det finns att tillgå om de ingående posterna samt deras karaktär.

3.1.1 Komplicerat att beräkna marknadsvärdet
Ett bra sätt att gör en rimlighetsbedömning, är att beräkna finansnettot i procent av den genomsnittliga nettoskulden. Om den siffra som då erhålls väsentligt skiljer sig från jämförbar marknadsränta, bör en justering av värdet på nettoskulden göras. Detta kräver dock att den återstående löptiden på nettoskulden framgår av bolagets redovisning eller att det är möjligt att utifrån information i redovisningen beräkna denna. Med jämförbar marknadsränta avser vi just en ränta med samma löptid som nettoskulden.

I praktiken är det svårt att beräkna marknadsvärdet av nettoskulden annat än för särskilt insatta personer, till exempel analytiker, vilka då dessutom som regel måste kontakta företaget ifråga för att få ändamålsenlig information. Det är dock viktigt att känna till att det kan förekomma skillnader mellan marknadsvärdet och bokfört värde på nettoskulden. Bolag som är angelägna om att informationen i redovisningen ska underlätta för analytiker bör också underlätta bedömningar av nettoskuldens marknadsvärde genom att ge erforderlig information. Detta är något som sannolikt kommer att förbättras framöver.

Vid kassaflödesbaserad värdering får nettoskulden stor betydelse, vilket vi kommer in på senare i utbildningen. Därför är information rörande nettoskulden så viktig.

 

 

3.2 Alternativa soliditetsmått
Som vi tidigare nämnt har det traditionella soliditetsmåttet vissa begränsningar. Vi behandlade även justerad soliditet, vilket har sina fördelar gentemot det traditionella soliditetsmåttet. Men det finns flera användbara soliditetsmått, vilka vi nu ska ta upp.

3.2.1 Andel riskbärande kapital

Andel riskbärande kapital = (Eget kapital + Latenta skatteskulder) / Balansomslutningen

Andel riskbärande kapital är samma mått som det traditionella soliditetsmåttet, med den skillnaden att det bortser från latenta skatteskulder. Om ett bolag går med förlust elimineras den latenta skatteskulden och då kan andel riskbärande kapital vara intressant att använda.

KOM IHÅG! Det som sades om goodwill och minoritetsandelar i samband med att vi behandlade vanlig soliditet gäller även vid beräkning av andelen riskbärande kapital. Således ska minoritetsandelar ingå när eget kapital och latenta skatteskulder summeras.

I händelse av att ett företag, sett utifrån objektiva marknadsvärden har stora övervärden i tillgångar kan hänsyn tas till dessa. Andelen riskbärande kapital anges i procent.

3.2.2 Eget kapitals andel av sysselsatt/operativt kapital

Eget kapitals andel av sysselsatt kapital = Eget kapital / Sysselsatt kapital

När ett företags finansiella struktur studeras kan det ofta vara intressant att komplettera med att titta på ett soliditetsmått som inte tar med icke räntebärande skulder i beräkningen, till exempel leverantörsskulder och latenta skatteskulder. Detta uppnås just genom att beräkna det egna kapitalets andel av sysselsatt kapital enligt ovan. Måttet anges i procent.

För att få ett mått som även exkluderar finansiella tillgångar kan operativt kapital användas som bas i stället. Beräkningen sker då enligt följande:

Eget kapitals andel av operativt kapital = Eget kapital / Operativt kapital

Även detta mått anges i procent.