Fondsparandets utveckling i Sverige
30.09.2019

Fondsparandets utveckling i Sverige

Innan vi går djupare in på området fonder har vi valt att se på bakgrunden till dagens sätt att spara i fonder.

1.1 Historik
Den allra första svenska fonden hette Koncentra och startades redan på 1950-talet. 1978 kom de så kallade skattesparfonderna vilket satte fart på det svenska fondsparandet. Syftet med dessa var att uppmuntra hushållen att spara i aktier genom att skapa ett skattemässigt förmånligt alternativ. Denna nya form av sparande, så kallat Skattespar byggde på månatliga insättningar och spararen gynnades bland annat genom en skattelättnad med som mest 30 procent av det belopp han eller hon sparat under året. Dessutom var avkastningen för alla de första fem åren skattefri under förutsättning att inga uttag gjorts under ett enskilt år. Uttagen var dessutom förknippade med en straffavgift för att försvåra ytterligare för spararna att ta ut sina pengar. Utöver denna sparform startades ett stort antal fonder ute på olika företag, som kunde investera en stor del av fondens tillgångar i aktier i det egna företaget.

1.1.1 Allemansfonder och försäkringspremiefonder
1984 infördes allemansfonderna vilket uteslöt möjligheten att spara i skattesparfonderna. Allemansfonder innebar mindre skatteförmåner än det tidigare skattesparandet, avkastningen var dock helt skattefri ända fram till 1991. Allemansfonderna innebar det verkliga genombrottet för fondsparandet i Sverige. Allemansfonderna är det som ligger bakom dagens fondsparande som har växt enormt och blivit den allra vanligaste sparformen. I juli 1998 övergick allemansfonderna till att bli vad vi i dag kallar vanliga värdepappersfonder.

1990 introducerades en ny typ av fonder på den svenska marknaden, försäkringspremiefonder. Försäkringspremiefonder knyts till livförsäkringar. Från början var det tänkt att sådant sparande skulle ske i särskilda fonder men kom att ske även i vanliga värdepappersfonder från och med 1994. Försäkringspremiefonderna fungerar på exakt samma sätt som vanliga värdepappersfonder, både vad gäller sammansättning och placeringsinriktning, varför de bör nämnas i denna kurs.

1.1.2 Ökad medvetenhet bakom ökat intresse
Från början riktades fondsparandet mest till småsparare. I dag sparar sex av tio svenskar på något sätt i de cirka 1 000 olika fonder som finns att tillgå på den svenska fondmarknaden.

Att fondmarknaden vuxit så kraftigt i Sverige beror framför allt på tre saker:

1. Avkastningen har visat sig vara högre än på vanligt sparande vilket har gjort att fler och fler blivit uppmärksamma på möjligheterna till värdetillväxt på sparpengarna.

2. Folk i allmänhet blivit mer medvetna om hur viktigt det är med långsiktigt sparande. Och fondsparande har visat sig vara som mest effektivt på lite längre sikt.

3. Vi har en intensiv marknadsföring att tacka för att fler har fått upp ögonen för den här sparformen.

1.1.3 Förutsättningarna
En fond kan liknas vid en portfölj med olika typer av värdepapper som ägs av många människor tillsammans. Vem som helst kan köpa in sig i en fond. Den som väljer att spara i fonder blir alltså ägare till en viss andel av fondens totala förmögenhet. Sammansättningen av de underliggande värdepapper som utgör fonden kan variera, från att helt och hållet bestå av aktier, till att bestå av en blandning av aktier och räntebärande papper.

Vad som händer när någon sparar i en fond är att denna person i praktiken köper en andel av mängden underliggande papper. Hur stor del av fondens tillgångar det rör sig om beror på hur många andelar av fondens totala andelar fondspararen har köpt. En fonds totala storlek kan variera mycket, de minsta fondernas förmögenhet är på några miljoner kronor medan de största fonderna har en förmögenhet på miljardbelopp.

1.1.4 Långsiktighet att rekommendera
Fonder är ett alternativ till enskilt aktiesparande samtidigt som det är ett bra alternativ till det vanliga banksparandet och alla andra sparformer. Ett fondsparande har visat sig ge bäst avkastning på lite längre sikt, det är därför inte lämpligt att använda sig av fonder för den som är intresserad av att göra snabba klipp eller ägna sig åt daytrading.

KOM IHÅG! En vanlig tumregel för att ge pengarna en chans att växa ordentligt är att de bör kunna avvaras 5 år.

Utbudet av fonder är stort. Det finns faktiskt dubbelt så många fonder att välja på som det finns aktier på Börsen.