Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
FundedByMe – Åtgärder börjar bita
18.11.2019

FundedByMe – Åtgärder börjar bita

Det har varit ganska ont om goda nyheter sedan fintechbolaget noterades på börsen i början av mars. Lägre aktivitet inom den klassiska crowdfunding- och inom IR-konsultverksamheten har belastat den operationella utvecklingen under det första halvåret, liksom ett kostsamt integreringsarbete av Laika-förvärvet, vilket gradvis har försämrat bolagets finansiella ställning och framtvingat ett flertal nyemissioner under de senaste kvartalen.

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 1,48 kr  

Det har varit ganska ont om goda nyheter sedan fintechbolaget noterades på börsen i början av mars. Lägre aktivitet inom den klassiska crowdfunding- och inom IR-konsultverksamheten har belastat den operationella utvecklingen under det första halvåret, liksom ett kostsamt integreringsarbete av Laika-förvärvet, vilket gradvis har försämrat bolagets finansiella ställning och framtvingat ett flertal nyemissioner under de senaste kvartalen.

Vd Daniel Daboczy har dock inte legat på latsidan och har initierat olika åtgärder, som uppenbarligen börjar bära frukt. Den 12:e november meddelade bolaget nämligen att man har sänkt sina operationella kostnader kraftigt under hösten, vilket enligt preliminära siffror innebär en minskning med cirka 45% på månadsbasis under det tredje kvartalet, jämfört med de första sex månader. Dessutom förväntas effekten blir ännu bättre under kvartal fyra.

Tyvärr rapporterar FundedByMe (FBM) bara halvårsvis och vi måste vänta tills slutet av februari för att få konkreta siffror. Men om vi gör våra egna beräkningar, så borde alltså de operationella kostnaderna ha minskat till omkring 8 Mkr under det tredje kvartalet. För andra halvåret i år sammanlagt, borde det innebära en summa på drygt 16 Mkr. Besparingarna kommer bland annat från lägre hyreskostnader till följd av en flytt av FBM och Laika till samma lokaler, men huvuddelen är relaterad till effektiviseringar på personalsidan. Detta trots att man faktiskt har förstärkt sin försäljningsorganisation under sommaren.

På en livesänd pressträff berättade VD Daboczy dessutom att affärsvolymerna har ökat markant de senaste månaderna, i stort sett inom hela verksamheten. Det verkar som om det historiska mönstret med en högre aktivitet inom crowdfunding verkar upprepa sig i år igen och bolaget upplever att det för tillfället är många bra bolag som söker kapital.

Hittills i år har man nu framgångsrikt stängt 33 crowdfundingkampanjer, vilket innebär att det har varit 13 så här långt under andra halvåret. Det kan jämföras med totalt 18 stycken under det andra halvåret 2018. Höjdpunkten har varit kampanjen som stängdes i oktober för Fans of X Shore, en tillverkare av elektriska båtar, som drog in över 16,4 Mkr. Ett bra exempel med andra ord, att man är inte bara effektiv i mindre kapitalrundor men även i större, internationella crowdfundinginitiativ. 

Ledningen har lagt mycket tid på att lösa problemen med kundfordringar som uppstod i början av året, då ett antal kunder fick svårigheter att betala sina utestående fordringar till FBM, vilket givetvis påverkade FBMs likviditet negativt. Alla resterande fordringarna har nu antingen skrivits av, eller så har man kommit överens om ackordlösningar eller en avbetalningsplan. Viktigast i sammanhanget är dock att man har implementerat förbättrade rutiner för att undvika samma problem i framtiden. 

Ett annat projekt som man har jobbat med de senaste månaderna, var att komma ner till under 20%-tröskeln vad gäller ägandet i sina Joint Ventures. Därmed kommer man från och med årsskiftet slippa att bokföra deras förluster, vilket har påverkat resultatet från finansiella poster negativt med cirka 2 Mkr under första halvåret i år.

Även på produktsidan har man varit aktiv och är nu redo att lansera ”Crowdfunding för noterade bolag”. Produkten, som är färdigutvecklad och kräver inga ytterligare investeringar, ska erbjudas i samarbete med fondkommissionärer och möjliggör ett nytt alternativ för kundbolagen att presentera sitt prospekt och att nå ut till en ny målgrupp. Dessutom kommer FBMs teknik tillåta kundbolaget att följa i bakgrunden hur det går för kapitalanskaffningen medans den pågår. Ytterligare en produktnyhet planeras för första halvåret 2020, i form av en funktion för andrahandsmarknad för onoterade aktier. Efterfrågan för en sådan bedöms som stor och på sikt hoppas man att kunna attrahera fler investerare till crowdfunding tack vare den ökande flexibiliteten.

Som vi hade befarat i vår senaste analys i augusti, blev FBM tvungen att ta in ytterligare kapital under hösten, och sammanlagt har det blivit omkring 6,9 Mkr fördelad på tre olika riktade emissioner. Investerare har bland annat varit styrelseordföranden Johan Jörgensen och ett konsortium med anknytning till Danmark, som har visat intresset att expandera crowdfunding- och IR-verksamheten till sitt hemland. Intressant är att vd och medgrundare till den renommerade rådgivningsfirman Söderberg & Partners, Gustaf Rentzhog, numera är näst största ägare i FBM med 5,6% av kapitalet och 10,9% av rösterna.

Sist men inte minst, noterar vi att man i oktober valde att omvandla nätverket för kvinnliga investerare, Feminvest, till ett fristående bolag. Nätverket har vuxit kraftigt under de senaste månaderna, och ambitionen är att låta det expandera ytterligare i egen regi. Även om det finns vissa synergier mellan Feminvest och FBMs resterande verksamhet, skulle vi inte bli alltför förvånade om man på sikt kommer överväga att avyttra sina 60% i det nystartade aktiebolaget, framförallt om den finansiella situationen inte förbättras uthålligt.

För första gången på länge ser vi, emellertid, förutsättningar för just det. Med en lägre kostnadskostym och ett bättre affärsklimat under andra halvåret, borde rörelseförlusten minska betydligt jämfört med de -15,9 Mkr, justerad för engångskostnader under första halvåret i år. De senaste tidens kapitaltillskotten borde därmed vara tillräckligt för att täcka det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden juli-december, och möjligtvis även under första halvåret 2020.

Samtidigt känner vi att det är lite för tidigt att ropa hej, även om VD Daniel Daboczy nämnde på pressträffen att han tror att man kan vara lönsam snart. Det återstår att se när och med hur mycket de nya produkterna kommer kunna bidra i framtiden. Mest sannolikt lär det dock dröja tills åtminstone andra halvan nästa år tills vi kommer se de första nämnvärda effekterna. Vi vill även se på vilken nivå Laikas omsättning kommer landa under andra halvåret i år, för att kunna göra detaljerade prognoser för 2020. Hittills har det varit för stor osäkerhet, men vi ser bolagets senaste signaler som uppmuntrande.

Aktien har fallit med över 50% sedan augusti, men givet den betydande utspädningen har börsvärdet ”enbart” sjunkit med cirka 10% till drygt 18 Mkr (räknad på det nya antalet utestående aktier efter den senaste emissionen). Det är lite mindre än 80% av det vi förväntar oss i omsättning för i år, vilket är en nivå som bara blir intressant om lönsamheten kommer i sikte. Kostnadssänkningarna är ett viktigt steg åt rätt håll, men det kommer ta tid att vinna förtroende av aktiemarknaden tillbaka. Vi förväntar oss mer klarhet när bokslutskommunikén kommer presenteras i februari och avvaktar tills dess.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.