Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Intervju med Phoenix BioPower
16.10.2019

Intervju med Phoenix BioPower

Phoenix BioPower utvecklar en skalbar teknik som producerar förnybar el efter behov från biomassa, t ex skogsavfall och jordbruksavfall. Vinsten med tekniken är att kunna producera dubbelt så mycket el från samma mängd biomassa jämfört med dagens teknik. Detta möjliggör 40 % lägre driftskostnader, samt ger totala produktionskostnader som är lägre än alla andra planerbara kraftslag. En lönsam teknik med noll koldioxidutsläpp.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har arbetat med affärsutveckling, produktutveckling och finansiering inom cleantech sedan 2003. Jag är VD för Bolaget. Jag kommer senast från ett ledande svenskt solenergiföretag vilket jag var med att grunda och var där ansvarig för affärsutvecklingen. Jag har deltagit i marknadsnoteringen av bolag i både Stockholm (First North) och London (AIM). Med min långa erfarenhet av både ägarledda och publika utvecklingsbolag är jag väl bekant med de utmaningar som Phoenix BioPower står inför. Jag är Pol Mag i Nationalekonomi.

phoe

Henrik Båge, VD

Kan du beskriva Phoenix BioPower och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft. Det går ut på att på ett effektivare sätt konvertera biomassa till elektricitet än dagens ångmaskinsbaserade teknik. Dagens teknik kan typiskt omvandla ca 30 % av energin i bränslet till el, vår teknik kan omvandla upp till 60 %, dvs dubbelt så mycket.

Med en så pass mycket effektivare teknik blir biokraften intressant även i marknader där det inte går att få betalt för värmen, som man gör i Sverige i fjärrvärmenäten. Det gör biokraften lönsam även i marknader som inte har behov av värme, som t ex Kina, Indien och södra Europa.

Ni hittar oss i det nedlagda kolkraftverket på KTH Campus och vi samarbetar med bl a KTH och TU Berlin i teknikutvecklingen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Bolaget har en affärsmodell som baseras på att vara en teknikleverantör och få ersättning för know-how. Bolaget ser främst två intäktsströmmar; intäkter från nyckelkomponenter och system (€/MW) samt produktionsroyalty (€/MWh) på producerad energi.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Dessa emissionsmedel ska, tillsammans med offentligt stöd från t ex Energimyndigheten användas till att fortsätta på den utvecklingsbana som vi lade för drygt ett år sedan med målsättningen att uppföra en kommersiell demonstrationsanläggning för driftsättning 2025. I den finansiella plan som bolaget lagt räknar vi med att dessa medel skall ta bolaget en bit in i 2021.

skogs

Hur ser Era planer ut avseende en notering av aktien?

Bolaget ser en eventuell notering tidigast under 2021, vilket är i linje med de 2–4 år som kommunicerades förra året.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns inga direkta konkurrenter, men om man vidgar perspektivet så är konkurrensen från traditionell ångcykelteknik, gaskombicykel med naturgas och i viss utsträckning vindkraft.

Hur stor är Phoenix BioPowers potentiella marknad?

Vi ser den nordiska addresserbara marknaden ligga på ca 17 MDR SEK /år och den globala på över 13 000 MDR SEK. Även med en mycket liten marknadsandel på 5% blir det stora siffror.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Phoenix BioPower?

För att det kommer bli en bra affär.

Behovet av ny, förnybar energi för att möta 1,5 C målet uppsatt av IPCC är ytterligare 1 000 TWh ny energi, varje år. Det ska alltså öka med ca 7 gånger Sveriges elproduktion varje år. Samtidigt ger ökad inblandning av variabel elproduktion från sol och vind problem med effekt – att få el när den behövs, där den behövs i tillräcklig mängd. Det kommer skapa behov av planerbar, förnybar energi för att både ersätta fossil kraft men även för att balansera variabel kraft.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Phoenix BioPower ut då?

Då räknar vi med att avsluta uppförandet av demonstrationsanläggningen för driftsättning senare det året. Om 10 år räknar vi med att vara förstavalet för planerbar, förnybar energi globalt.

---------------------------------------

ERBJUDANDET I KORTHET

Emissionsbelopp vid full teckning: 12 175 625 SEK, motsvarande 1 581 250 B-aktier 

Överteckningsoption: Vid överteckning har Styrelsen rätt att besluta om tilldelning av maximalt 779 220 aktier, motsvarande 5 999 994 MSEK.

Företräde: Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare

Emissionskurs: 7,70 SEK / Aktie

Teckningstid: 14 oktober till 28 oktober 2019

Bolagsvärde, före emissionen: 97,4 MSEK

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Video Investerafton

Hemsida