Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission
10.06.2021

Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines, som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid. Arwidsson utvecklar även resonemanget och potentialen i deras vaccinkandidat mot klamydia.

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– En lite rolig kuriosa är att jag har en bakgrund i Flygvapnet där jag gick flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har faktiskt flugit SK37 Viggen på F15 i Söderhamn. Men efterhand tog mitt intresse för naturvetenskap överhanden och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – vetenskaplig utveckling och affärer – får en naturlig plats i min vardag.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit. Jag tycker om tanken att förebygga sjukdom.

Kan du beskriva Eurocine Vaccines och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Att leda ett litet utvecklingsbolag inom vaccinområdet och därmed arbeta för att förebygga sjukdom är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande bolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar rimliga villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensieringen till större bolag. Bra innovationer, men som vaccinbolagen tycker är i för tidig fas, kan på det viset förädlas i vår verksamhet.

Ni genomför just nu en företrädesemission av units om initialt cirka 31,6 MSEK där även allmänheten ges möjlighet att delta. Vad ska ni använda emissionlikviden till?

– Våra allra viktigaste aktiviteter sker med målsättningen att dokumentera vår vaccinkandidat mot klamydia för att inleda den första kliniska studien 2022. Likviden från emissionen, tillsammans med likviden från optionsinlösen, kommer att finansiera dessa aktiviteter fram till dess att en ansökan om att genomföra studien skickats in och godkänts.

Därutöver kommer finansieringen att ge oss möjlighet att intensifiera arbetet med att söka, identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater att lägga till i vår portfölj. Det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med åtminstone tre vaccinprojekt i olika faser om några år – ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, att öka potentialen i vår verksamhet och samtidigt sprida riskerna över flera projekt.

Teckna i företrädesemissionen här

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Utveckling av nya läkemedel innebär alltid osäkerheter och risker och det ska man beakta i sin investeringsstrategi. Under tiden fram till start av den första kliniska studien med klamydiavaccinet har vi en väl genomarbetad plan men naturligtvis kan oförutsedda problem dyka upp, vilket kan leda till ökad tidsåtgång och/eller ökade kostnader. Det skulle till exempel kunna handla om oförutsedda svårigheter att utveckla en säker metod att tillverka det aktiva proteinet i vaccinet eller oklarheter i den toxikologiska studie som vi behöver genomföra för att få myndighetsgodkännande att genomföra studien.

Tillsammans med välbalanserade marginaler i vår planering, är vår bedömning att den erfarenhet och det kontaktnät av rådgivare vi har, gör att vi snabbt kan identifiera risker i de specifika projekten, mitigera riskerna eller helt enkelt avstå från ett nytt projekt om riskerna bedöms vara för stora.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag har endast en aktör genomfört någon klinisk studie inom vacciner mot klamydia och det är den konkurrent som vi arbetar för att överträffa. Baserat på den genomtänkta innovation vår kandidat bygger på, i kombination med vår målinriktade plan för klamydiavaccinet, ser jag goda möjligheter att det ska kunna ske. Enligt den senaste information som vi har fått genom marknadskontakter, betraktas konkurrentens doseringsschema som ofördelaktigt, vilket vi naturligtvis kommer att väga in i designen av vår kommande kliniska studie.

Ett fåtal ytterligare konkurrenter finns i tidig utvecklingsfas, det vill säga tidigare än oss eller i motsvarande fas. Vår fokuserade utveckling med ett erfaret team och ett kompetent nätverk ger mig tillförsikt i att vi kommer att kunna erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat.

Hur stor är Eurocine Vaccines potentiella marknad?

– Den totala marknaden för ett väldokumenterat, säkert och effektivt klamydiavaccin kan jämföras med marknaden för HPV-vacciner (det som till vardags brukar kallas vacciner mot livmoderhalscancer), enligt Globe Life Sciences Ltd. Dessa vacciner, med framför allt Gardasil men också Cervarix som ledande produkter, sålde för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas ha en försäljning på 6,9 miljarder US dollar 2026. Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat vänder sig mot precis samma marknadssegment, unga tonåringar före sexdebut, och kan representera en motsvarande marknadspotential. Det förutsätter förstås att produkten marknadsförs av en global, erfaren och kunnig licenstagare som satsar kraftfullt på segmentet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine Vaccines?

– Vi är fortfarande i början av vårt arbete med att bygga upp en portfölj av lovande vaccinkandidater. Jag tror att den verksamhet som vi driver kan komma att betraktas med betydligt större intresse när vi tydligare har visat att portföljtanken fungerar inom vaccinutveckling, och mera specifikt att vårt synsätt fungerar - att ”överbrygga glappet mellan innovation och marknad”. Jag har full förståelse för att det konceptet behöver tid och framgångsrika resultat för att bekräftas till fullo ur investerares perspektiv. Det är dit vi ska.

Avslutningsvis om du blickar fem år fram i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar åtminstone tio medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av skälen till att expandera utvecklingsportföljen. En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Länkar

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter