Stockpicker intervjuar - Flowocean
06.12.2023

Stockpicker intervjuar - Flowocean

Flowocean AB är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklade och patenterade lösningar av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet. Tack vare användning av vajrar i bärande delar av konstruktionen har Flowoceans lösning betydligt lägre vikt än konkurrerande lösningar på marknaden. Då stålvikt är en av de största kostnadsdrivarna för flytande vindkraft möjliggör Flowoceans lösning stora kostnadsbesparingar. Mindre stål innebär dessutom mindre miljö- och klimatpåverkan. Flowoceans affärsidé är att via licenstagare erbjuda marknadsledande egenutvecklat och patenterat koncept för flytande vindkraft till Totalentreprenörer, vilka i sin tur säljer, bygger och levererar Flowoceans lösningar till slutkunder såsom i första hand europeiska energi-, olje- och gasbolag.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 31 år gammal, bor i Solna med sambo och två barn. Civilingenjör i energisystem, tog examen i Västerås 2017. Började arbeta på Flowocean deltid redan under studietiden 2015 och började sedan fulltid efter examen. Blev VD i Flowocean 2021 och var med om en större buy-out 2022 från dåvarande huvudägaren tillsammans med flera av de som idag sitter i styrelsen och ledningen. 

kos1

Cristoffer Kos, VD

Har ett brinnande intresse för teknik, affärsutveckling och strategi så jag trivs bra i VD-rollen. Jag känner stor passion för Flowocean och ser att vår lösning både är en bra affärsmöjlighet och kan vara med och hjälpa till att ställa om och bygga ut vårt energisystem.

Kan du beskriva Flowocean och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Flowocean AB är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklade och patenterade lösningar av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet.

Vi är ett team på 8 personer inklusive styrelse och har ungefär 120 ägare. Av dessa har många varit engagerade i bolaget i flera år. Bolaget sitter i Västerås och arbetar främst mot europeiska marknader inklusive Sverige.

Vårt mål är att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har valt en skalbar affärsmodell som bygger på licensiering där en totalentreprenör får komplett ansvar för leverans mot slutkund. Denna affärsmodell innebär att vi kan skala upp försäljning utan stora investeringar och kapitalbindning i tillverkning och garantier. Med denna modell kan vi bli kassaflödes positiva i närtid och därefter få en snabb uppskalning likt ett SaaS-bolag snarare än ett traditionellt industribolag.  

flow4

Vi är en teknikutvecklare i grunden och ska därmed lägga all fokus på att maximera försäljningen av vår produkt som vi ser har en stor konkurrensmässig fördel. Därför har vi också valt att inte arbeta med projektutveckling som är resurskrävande och har långa tidshorisonter. Det finns redan massor av projektutvecklare som utvecklar många projekt globalt, genom att ha den bästa tekniska lösningen kan vi vinna många upphandlingar och sälja till flera projekt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5 MSEK samtidigt som Ni förbereder en notering under 2024. Kan du berätta kort vad skall Ni använda emissionslikviden till samt hur planerna för Er notering ser ut? 

– Det finns en starkt växande global marknad för flytande havsbaserad vindkraft. Bara i Sverige utvecklas projekt idag för över 200 TWh el där flytande fundament krävs eller övervägs på grund av vattendjupen, vilket är mer än hela Sveriges nuvarande totala elproduktion. EU vill fördubbla mängden vindkraft de kommande 7 år och har identifierat havsbaserad vindkraft som en mycket viktig strategisk del i utökningen och omställningen av vårt energisystem. 

I kontakt med potentiella slutkunder har vi förstått att de fundamentslösningar för flytande vindkraft som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva och att det därmed finns ett stort behov för vårt unika innovativa koncept. De lösningar som är certifierade och testade i pilotprojekt på marknaden idag har ännu inte börjat produceras kommersiellt. Det finns därmed en stark ”window of opportunity” för oss på marknaden. Vi vill därför vara snabba i vår kommersialisering för att kunna nå stora marknadsandelar tidigt.

Nästa steg inför kommersialisering är att vi konceptcer­tifierar vårt flytande fundamentskoncept. Certifieringen är förutsättning för att få avtal på plats och samarbete med en totalentreprenör som säljer, tillverkar och levererar våra fundamentslösningar mot slutkund. Arbetet är inlett och både det interna teamet och nödvändiga externa resurser står redo för genomförande.

Syftet med denna emission är att intensifiera arbetet med certifieringen och förbereda bolaget inför en kommande IPO på Spotlight under våren 2024 där vi siktar på att ta in ytterligare 10-15 MSEK.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– De direkta konkurrenterna till Flowocean är andra leverantörer av fundament för flytande vindkraftsparker såsom bland andra Hywind, Principle Power, Stiesdal, BW Ideol, Hexicon och Seatwirl. 

Det som är unikt och patenterat i Flowoceans lösningar är användningen av vajrar och boj. Vajrar kan endast belastas i drag (när de sträcks), att jämföra med en solid stålkonstruktion som tar upp tryck, drag, skjuvning och böjning. Genom att använda vajrar undviks komplicerade belastningsmönster vilket möjliggör en väsentlig lägre vikt än för motsvarande solid stålkonstruktion.

Genom att fundamentet flyter fritt och kan rotera runt den boj som är förankrad på havsbotten kommer fundamentet med vindturbinerna att ställa in sig självt i optimal vindriktning för maximal elproduktion.

Genom att använda vajrar i stället för solida stålramar blir lösningen dessutom mjukare och mer transparent för påverkan av vågor och strömmar. Det innebär lägre accelerationer och påkänningar i strukturen och hela lösningen kräver betydligt mindre stål. Det resulterar i en stabil lösning även i hårda våg och vindförhållanden. Samtidigt kostar fundamenten mindre att bygga, installera och underhålla. Då en betydande del av en vindkraftsparks utsläpp är kopplade till produktion av stål, genererar bolagets koncept mindre utsläpp vid tillverkning tack vare en mindre stålmängd.

Lösningen är designad från grunden för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Installation kan utföras enkelt ute till havs genom en ”Plug&Play”-koppling mellan boj och fundament vilket minimerar dyra utföranden ute till havs. Konstruktionen består av delar som redan produceras i stor skala såsom fackverk, rör och turbintorn som kan sammanställas utan behov av skeppsvarv och torrdockor, vilket minskar kostnaden vid produktion och montering.

flow5

Vilka är de största riskerna för Flowocean?

– I styrelsen och ledningsgruppen arbetar vi löpande med riskhantering. Vi är ett ungt bolag i en kapitaltung och konkurrensutsatt marknad vilket förstås medför risker. Nedan är de risker vi arbetar främst med just nu: 

1. Finansiell risk. Vi har behov av riskkapital ett tag till och utan tillräckligt kapital blir det svårt att genomföra vår affärsplan såsom den ser ut nu. Detta hanterar vi dels genom att säkerställa att vårt behov av riskkapital minimeras och att vi kan bli kassaflödespositiva så snart som möjligt, dels genom att vi nu gjort bolaget publikt och planerar för en börsnotering.

2. Teknisk risk. Även om jag känner mig mycket trygg med vår tekniska lösning så kvarstår förstås en teknisk risk fram till att vi certifierat lösningen och i förlängningen börjat leverera i stor skala. Vi arbetar mycket systematiskt med teknisk mognad och genom att arbeta tillsammans med globalt välrenommerade tredjeparter löpande säkerställer vi att den tekniska risken vid utveckling och certifiering minimeras. Alla komponenter som används i vår lösning finns kommersiellt tillgängliga och är beprövade redan vilket också minskar den tekniska risken. Vi har även vågtanktestat vår lösning på samma sätt som man testar skepp inför certifiering med mycket goda resultat.

3. Kommersiell risk. När vi säkrat kapital och minskat den tekniska risken så kvarstår den kommersiella risken, alltså kommer vi kunna nå den försäljning på marknaden som vi tror och planerar för. Anledningen till att jag känner mig trygg i detta är att vi under åren haft nära kontakt med flera aktörer på marknaden som starkt indikerat behovet av att vår lösning blir kommersialiserad och att vi är på helt rätt spår. Vi arbetar löpande med detta och kommer intensifiera detta under 2024. 

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Enligt den marknadsdata vi köpt från analysföretag så finns det i Europa, projekt dedikerat för flytande vindkraft där upphandlingar av fundamenten kommande 7-årsperiod är värderat till över 70 miljarder SEK per år i snitt om alla projekt skulle genomföras. Med vår licensmodell skulle detta innebära mer än 3 miljarder SEK i årliga rörliga licensintäkter från den europeiska marknaden. Vårt mål är att ta betydande marknadsandelar här och vi ser att vi har mycket goda chanser med vår konkurrenskraftiga teknik.

I Sverige finns projekt under tidig utveckling idag där flytande fundament är aktuellt som skulle motsvara mer än hela Sveriges nuvarande elproduktion. Bakom utvecklingen står bland annat bolag som Vattenfall och OX2. Marknaden är alltså betydande, i Sverige som övriga Europa.

I förlängningen kan vi även expandera till USA och Asien som också förväntas bli betydande marknader längre fram.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Flowocean?

– Vår affärsmodell är lätt, skalbar och väl anpassad för den tid och marknad vi lever i. Vi har ett mycket starkt team på plats med erfarenhet och nätverk att lyckas med den affärsplan vi har. Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vår tekniska lösning är i framkant och precis det branschen behöver för att kunna realisera den stora portfölj av projekt som utvecklas.

Vi agerar i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i snabb takt. EU har identifierat havsbaserad vindkraft som strategiskt viktig för denna omställning. Detta skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och inte minst för Flowocean som är väl positionerade med en konkurrenskraftig lösning.

Sammantaget ser vi därför möjlighet till snabb tillväxt och därmed en bra avkastning för aktieägarna.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Flowocean ut då?

– Om 5 år är vi ett kassaflödespositivt bolag under stark tillväxt. Vi har säkrat organisationen för att kunna hantera tillväxten och vi satsar på R&D för nya lösningar som marknaden efterfrågar. Vi är på god väg mot vår ambition att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar globalt.


VD-presentationer

Flowoceans VD kommer att presentera bolaget och dess planer i ett antal presentationer vid följande tillfällen: 

• Torsdag 7 december klockan 18:00
• Måndag 11 december klockan 10:00
• Måndag 11 december klockan 18:00 

Presentationerna hålls via Microsoft Teams.

Anmälan ditt deltagande nedan och ange datum och tid till info@foretagsfin.se 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 23 november - 14 december 2023

Teckningskurs: 12 kronor per aktie. Courtage utgår ej

Emissionsvolym: ca 5 MSEK

Värdering "pre-money": ca 19.9 MSEK


Dokument och filer

Emissionssida

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Relaterade ämnen