Stockpicker intervjuar Fluicell
23.01.2024

Stockpicker intervjuar Fluicell

Fluicell är ett life sciencebolag beläget i Mölndal som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling.

Du tillträdde som VD för Fluicell i höstas, så vill du kort berätta om dig själv och din bakgrund?

– Min bana som forskare började när jag doktorerade i biofysikalisk kemi på Chalmers. Under tiden på Chalmers uppfann jag tillsammans med min handledare en helt ny teknik för att ta fram antikroppsbaserade läkemedel. Våra upptäckter ledde fram till att vi 2015 startade bolaget Oblique Therapeutics med visionen att utveckla läkemedel till sjukdomar som idag saknar effektiv behandling och göra skillnad för patienter.

Carolina Trkulja

VD Carolina Trkulja

På Oblique var vi många gånger i utvecklingens framkant och fick ofta utveckla nya tekniker för att lösa problem. Detta liknar mycket den situation som vi på Fluicell befinner oss i där vi hela tiden flyttar fram gränserna för vad som är möjligt inom vävnadskonstruktion.

Jag tar också med erfarenheter från att driva läkemedelsutveckling genom preklinisk fas och att kombinera bolagsbyggande med medicinsk forskning. Där har jag värdefulla kunskaper som kan tillämpas på den resa som Fluicell genomgår just nu.

Kan du beskriva Fluicell och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

- Fluicell är ett innovationsdrivet life sciecebolag som skapar vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling, med målsättning att möjliggöra behandling av allvarliga sjukdomar som idag drabbar miljontals patienter.

Kärnan i vårt erbjudande är plattformen Nexocyte som kombinerar Fluicells marknadsledande bioprintningsteknik med vårt know-how inom vävnadsdesign och biomaterial. Med Nexocyte kan vi kontrollera allt från vävnaders storlek och sammansättning på cellnivå till hur de inkapslas i olika former av implantat. Plattformen gör det därför möjligt för oss att skräddarsy vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

Plattformstekniken gör att vi inte är låsta vid ett specifikt sjukdomsområde, utan vi kan på ett brett sätt inrikta vår verksamhet mot allvarliga sjukdomar där vi ser att vår teknik kan medföra stora förbättringar och efterfrågan på nya behandlingslösningar är som störst.

Under hösten lanserades en ny strategisk inriktning i bolaget. Utveckla gärna bakgrunden till ert beslut och hur det påverkar bolaget i stort.

– Redan vid lanseringen av Fluicells bioprinter Biopixlar insåg vi att den stora långsiktiga potentialen ligger i att erbjuda de detaljerade vävnader som den unikt precisa tekniken kan producera, som produkter för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

Under hösten 2023 gjorde vi bedömningen att vi nått så pass långt inom båda dessa områden att vi var redo att ta steget fullt ut och helt inrikta bolagets verksamhet mot att erbjuda vävnader som produkt, med utgångspunkt i vår plattform Nexocyte.

Förändringen innebär att vi uppnår ett ännu skarpare fokus för verksamheten och en ännu tydligare positionering mot viktiga framtidsmarknader där vi bedömer att vi kan presentera ett mycket attraktivt erbjudande.

Ni har i dagarna tillkännagivit att ni har erhållit positiva resultat från era studier inom behandling av typ 1-diabetes. Berätta mer vad detta innebär.

– Fluicell utvecklar vävnadsbaserade läkemedel med den långsiktiga målsättningen att skapa en botande behandling av typ 1-diabetes. Trots de framsteg som gjorts sedan den första insulininjektionen för drygt hundra år sedan har diabetes fortfarande en mycket stor påverkan på hälsa och välbefinnande för de patienter som lever med sjukdomen. Typ 1-diabetes kan behandlas genom transplantation av insulinproducerande cellöar, men bristen på donatorer gör att den behandlingen alltid kommer vara begränsad till ett fåtal patienter. Vi ser att vi med vår teknik har förmågan att på konstgjord väg skapa transplanterbara cellöar som har potentialen att kunna återställa blodsockerregleringen hos patienter med typ 1-diabetes.

I slutet av december gick vi in i ett nytt steg i vårt utvecklingsarbete när vi inledde en in vivo-studie med målet att undersöka tolerabilitet gällande de biomaterial och den implantatskonstruktion som vi avser använda för att inkapsla våra bioprintade cellöar. En viktig komponent i studien var att säkerställa att de produktionsmetoder som Fluicell använder för att konstruera implantaten är tillräckligt säkra.

Vi är väldigt glada att kunna rapportera att resultaten inte visat på någon negativ hälsopåverkan inom några av de parametrar som undersökts, vilket är mycket glädjande. Det innebär att vi kan gå vidare i utvecklingsarbetet med de utvalda implantatskonstruktionerna och använda dem i framtida effektstudier in vivo. Att studien genomförts helt utan anmärkningar är dessutom en tydlig kvalitetsmarkör för de processer vi utvecklat som del av Nexocyte-plattformen.

Ni genomför just nu en företrädesemission som initialt kan tillföra bolaget ca 30 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden kommer att fördelas över tre huvudsakliga områden. I första hand kommer vi genomföra satsningar på att avancera programmet inom typ-1 diabetes. Här fokuserar vi på optimering av implantatet och in vivo-studier. Vi planerar också att optimera och validera vävnadsmodellen för hjärttoxicitet, samt att fortsätta plattformsoptimering med tonvikt på uppskalning av produktion.

Vilka är de största riskerna med i Er verksamhet?

– I likhet med all läkemedelsutveckling finns det alltid en risk att våra läkemedelskandidater inte uppnår önskad effekt och att utvecklingsprogrammet därför misslyckas. Vår strategi för att minimera dessa risker bygger på att etablera en förmåga att bedriva utvecklingsarbete inom många olika områden, något vi kan göra tack vara Nexocyteplattformen. Att vi specifikt riktar in oss mot att skapa partnerskap i tidigt utvecklingsskede innebär också en riskminimering eftersom de risker som är kopplade till klinisk utveckling då delas med vår projektpartner.

På lång sikt finns det också en viss risk som är relaterad just till läkemedelsprodukter inom cell och genterapi, dit Fluicells vävnadsterapier kan räknas. På grund av den inneboende komplexiteten hos dessa läkemedel är kostnaden per behandlad patient relativt hög, vilket gör att det finns en risk att de nya läkemedlen inte accepteras av sjukvården. Vi bedömer att de behandlingslösningar inom typ 1-diabetes som Fluicell utvecklar potentiellt medför så pass stora förbättringar avseende livslängd och livskvalitet att de ska kunna bedömas som hälsoekonomiskt kostnadseffektiva. JDRF, en internationellt ledande finansiär inom typ 1-dabetesforskning, anser även att den typ av som behandling som Fluicell utvecklar är den som har störst potential att resultera i både positiva effekter för patienter och samhällsekonomiska kostnadsbesparingar. Dessutom genomförs i nuläget omfattande satsningar både nationellt och internationell för att stärka infrastrukturen kopplad till cellterapier, vilket sannolikt på sikt kan leda till minskade produktionskostnader.

Hur stor är Fluicells potentiella marknad?

–Fluicells är i huvudsak verksam på marknaderna för regenerativ medicin och screeningprodukter. Detta är marknader med sammanlagt uppskattat värde på över 100 miljarder USD med tvåsiffrig CAGR. Starka drivkrafter på dessa marknader är bland annat en åldrade befolkning med en större andel allvarliga sjukdomar som saknar adekvat behandling samt svårigheten att ta nya läkemedel till marknaden med hög andel misslyckanden i klinisk fas, vilket genererar ökade läkemedelskostnader.

Tittar vi specifikt på typ 1-diabetes uppskattas värdet av den marknaden att värderas till 24 miljarder USD 2029. De åriga samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till sjukdomen uppskattas av JDRF till 90 miljarder USD och den typ av behandlingslösning som Fluicell utvecklar beräknas kunna medföra årliga kostnadsbesparingar på cirka 29 miljarder USD enbart i USA. Detta skapar ett starkt incitament att utveckla nya terapier.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Fluicell?

– Det finns flera starka skäl till att investera i Fluicell. Dels har vi en plattformsteknik med marknadsunik precision som är skyddad av 17 godkända patent. Vi har dessutom ett know-how som bygger på över 20 års forskning. Fluicells affärsmodell är linjerad mot läkemedelsbranchens utvecklingsbehov inom kritiska och starkt växande marknader som regenerativ medicin, humana screeningmodeller och precisionsmedicin och svarar upp mot ett omfattande växande vårdbehov.

Fluicell har två pågående flaggskeppsprogram inom typ 1-diabetes och hjärtsäkerhetsscreening med starka möjliga triggers under 2024. Vi har dessutom stort intresse för vår teknik från viktiga läkemedelsbolag och stark extern validering genom samarbete med top-tio farmabolag och genom forskningsfinansiering från EU.

Sammantaget ser jag att Fluicell är i en mycket god position för att nå framgång: vi har en unik teknikplattform, flera pågående projekt med hög potential och riktar oss mot en marknad som just nu utvecklas väldigt snabbt med många stora initiativ på såväl nationell som internationell nivå.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Fluicell ut då?

– Om fem år hoppas jag att vi befinner oss i klinisk utveckling med vårt diabetesprogram i samarbete med ett större läkemedelsbolag där Fluicell erhåller intäkter från kliniska och prekliniska milstolpar samt ersättning för utvecklingskostnader.

Vidare är min förhoppning att Fluicells humana vävnadsmodeller blivit en ny standard inom hjärtsäkerhetsscreening och att de läkemedelsbolag i stor skala där de resulterar i högre framgångsgrad och färre misslyckanden i sen utvecklingsfas.

Slutligen tror jag att de framgångar vi haft och den genomslag vår teknik fått gjort så att vi har haft möjlighet att utöka vår projektpipeline inom nya terapiområden och att vi utvecklar nya terapier mot exempelvis hjärtsvikt, njursvikt och makuladegeneration.

Fluicells vision är att skapa en ny framtid för patienter som lever med allvarlig sjukdom. Jag välkomnar både befintliga och nya aktieägare att delta i emissionen och följa med på vår resa mot att göra vävnadsterapier en verklighet.


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande & emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 27 218 405 units motsvarande högst 272 184 050 aktier, högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO5 samt högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO6. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Fluicell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 tillförs Fluicell högst cirka 47,6 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen.

Villkor: En (1) befintlig aktie i Fluicell innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tio (10) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar 0,11 SEK per aktie och ett marknadsvärde om cirka 3 MSEK innan företrädesemissionen. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024.

Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på First North efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 finns tillgängliga längre ned på sidan.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Fluicell har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,46 MSEK, motsvarande cirka 1,54 procent av företrädesemissionen. Fluicell även erhållit garantiåtaganden om cirka 24,0 MSEK, motsvarande cirka 80,19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 14,5 MSEK motsvarande cirka 48,46 procent utgör en bottengaranti och cirka 9,5 MSEK motsvarande cirka 31,73 procent utgör en toppgaranti. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande cirka 81,73 procent av företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Disclaimer: Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fluicell AB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 11 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på https://www.fluicell.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.


Dokument och filer

Hemsida

Emissionssida

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Relaterade ämnen