Stockpicker intervjuar - LIDDS
23.03.2020

Stockpicker intervjuar - LIDDS

Möt Monica Wallter, vd på LIDDS AB. LIDDS utvecklar med sin patenterade teknologi, NanoZolid, effektiva läkemedel för intratumoral behandling av cancertumörer, det vill säga behandlingen sker direkt i tumören.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Efter en lång karriär hos Pharmacia som innefattar internationell business management och global lansering av Nicorette och Rogaine har jag sedan 2000 varit vd på olika bolag noterade på Nasdaq som Probi, Ellen och sedan 2015 är jag vd på LIDDS.

Kan du beskriva LIDDS och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

LIDDS utvecklar med sin patenterade teknologi, NanoZolid, effektiva läkemedel för intratumoral behandling av cancertumörer, det vill säga behandlingen sker direkt i tumören. Lokal behandling av cancer innebär färre biverkningar jämfört med läkemedel som ges exempelvis som en tablett eller injektion och därmed träffar hela kroppen eller stora delar av den och därmed ger en systemisk effekt istället för bara den del av kroppen som behöver behandlas. Med NanoZolid-teknologin kan frisättningen av läkemedel styras så att effekten kvarstår allt ifrån några veckor till mer än 6 månader, allt beroende på vilka cancersjukdomar och läkemedel som används.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

LIDDS affärsmodell innebär att vi licensierar våra utvecklade produkter till läkemedelsbolag efter fas I- eller fas II-studier. Avtalen innehåller milstolpesbetalningar samt royalty på kommande försäljning. Våra licenstagare står för kostnader i fortsatta kliniska studier. Licensavtal kan, när LIDDS inte äger den aktiva läkemedelssubstansen, också utlicensieras efter att prekliniska data finns presenterade samt även för att attrahera läkemedelsbolag att licensiera NanoZolid-teknologin för sina egna läkemedel.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns ett antal depåteknologier i tidig utvecklingsfas. NanoZolid skiljer sig på flera sätt. Vår produkt kan kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser och har

kliniskt validerats där vi kunnat påvisa goda effekter när vi behandlat patienter i fas II-studier. Dessutom ger NanoZolid en förutbestämd och kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i sex månader och beroende på det kliniska behovet kan NanoZolid-plattformen användas för behandling direkt i tumörer för att öka den lokala effekten och minska risken för oönskade biverkningar. Efter behandlingen tas NanoZolid upp helt i kroppen och lämnar inga restprodukter och injektionen är enkel att utföra för vårdpersonalen.

Hur stor är LIDDS potentiella marknad?

LIDDS utvecklar cancerläkemedel för lokalbehandling som har hög effekt men med färre biverkningar samt längre intervall mellan behandlingstillfällen. Vårt fokus är cancersjukdomar där patientunderlaget är stort eller där en lokalbehandling kan erbjuda bättre behandlingsresultat och en bättre biverkningsprofil och livskvalité till patienterna, t.ex. inom prostatacancer och för solida tumörer som lung-, huvud och hals-, bröst- samt gynekologisk cancersjukdom. Sammantaget är det här stora marknader och tittar vi specifikt på den globala läkemedelsmarknaden för prostatacancer bedöms den uppgå till 8,3 miljarder amerikanska dollar 2023. Hela den globala lungcancermarknaden beräknas vara värd 37 miljarder amerikanska dollar. Tyvärr kommer antalet patienter som drabbas av cancer att växa i framtiden och för majoriteten finns det idag inte fungerade behandlingar som gör att man kan botas. Därför kommer det fortsättningsvis finnas ett stort medicinskt behov på den marknad vi verkar.

Här hittar du vår senaste analys av bolaget

Berätta om Liproca Depot och när tror du att produkten kan börja säljas?

Liproca Depot är vårt längst framskridna projekt baserat på NanoZolid teknologin och riktar sig patienter med lokal prostatacancer. Patienter med mindre aggressiv cancer följs enbart upp med regelbundna kontroller, så kallas ”aktiv övervakning”. Om cancern utvecklas och blir med aggressiv erbjuds patienten behandling med kirurgi eller strålning. Liproca  Depot utgör ett behandlingsalternativ i form av lokal behandling av tumören för att förhindra fortsatt cancertillväxt. Man slipper då även de besvärande biverkningar som kirurgi, strålning eller systemisk hormonbehandling med tabletter eller injektioner ger. 

Det är i nuläget svårt att säga när Liproca Depot når marknaden. Vår licenstagare i Kina, Puheng Pharma, är nu mitt uppe i planeringen av en fas III-studie i Kina. När myndigheten godkänner studieprotokollet kan tidsplanen sättas och då blir det lättare att skapa en bild av när vår produkt kan finnas på marknaden. Ett aktivt arbete pågår parallellt för att licensiera Liproca Depot till övriga stora marknader.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i LIDDS?

Vi har en stark och kliniskt validerad plattform med ett brett applikationsområde där vi ligger i absolut framkant och som dessutom kan kombineras med andra behandlingar samtidigt som våra utvecklingsprojekt drivs inom cancerformer där det finns ett behov av bättre och säkrare cancerterapier. Vi har ett kompetent och erfaret team, en välskyddad patentportfölj som skyddar våra produkter ända till 2037. Trots den marknadsoro vi just nu ser är jag övertygad om att 2020 kommer att bli ett spännande år för LIDDS. Vi kommer att presentera slutgiltiga data från fas IIb-studien på prostatacancer, vi supporterar vår licenspartner att sjösätta en fas III-studie i Kina och arbete pågår för att signera ytterligare licensavtal för Liproca Depot utanför Kina. Vi kommer dessutom att fortsätta rapportering av fas I-studien där NanoZolid kombineras med docetaxel, ett av de vanligaste cellgifterna. LIDDS kommer också rapportera data från vår prekliniska studie för lokal immunterapi med TLR9 och sedan ansöka för att starta den kliniska studie som följer på det.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser LIDDS ut då?

LIDDS har då ett flertal olika licensavtal som genererar löpande intäkter via milstolpesbetalningar och royalties som gör att vi kan finansiera våra utvecklingsprojekt på egen hand. LIDDS är då ett större bolag i flera dimensioner men först och främst gör våra produkter att hundratusentals cancerpatienter kan få en bättre behandling och livskvalitet.

Relaterade ämnen