Introduktion till Aktieskolan steg 2
21.10.2019

Introduktion till Aktieskolan steg 2

Vi kommer i detta inledande avsnitt att ge en kort introduktion och bakgrund till hela utbildningen. Vi inleder med att kortfattat gå igenom hur utbildningen är upplagd.

1.1 Struktur
Vi har delat upp utbildningen som nedan:

Centrala nyckeltal, del 1 av 2: Här går vi igenom avkastnings- och marginalmått, som kopplar resultat till kapital och omsättning för att mäta avkastning och lönsamhet i ett företag.
Centrala nyckeltal, del 2 av 2: I denna del av utbildningen får du lära dig intensitetsmått, som kan användas för att bland annat studera produktiviteten och effektiviteten i ett bolag. Du lär dig också finansiella mått som visar den finansiella styrkan eller den finansiella risken i ett företag. Vi avslutar med nyckeltalskombinationer som kan ge intressant information om företaget.
Justeringar: Här behandlar vi utförligt olika former av justeringar som är nödvändiga. Det handlar både om justeringar av antalet aktier i ett företag och justeringar av företagens redovisning.
Relativvärdering: I denna del av utbildningen får du lära dig två olika typer av mått eller nyckeltal som är mycket användbara vid relativvärdering. Den första typen är aktierelaterade mått, som innebär att aktiekursen kopplas till bolagets redovisning eller att olika värden per aktie beräknas. Detta i syfte att mer konkret bedöma värderingen av företaget. Den andra typen är mått relaterade till företagsvärde, som kopplar rörelsens värde till bolagets redovisning i syfte att mer konkret bedöma värderingen av företaget. Genom att använda rörelsens värde erhålles mått som är oberoende av hur rörelsens finansiering ser ut. Efter genomgången av de olika måtten tittar vi närmare på hur urval av företag att värdera kan göras och hur framtidsprognoser kan byggas upp. Vi avslutar med att beskriva hur relativvärdering kan gå till i praktiken.
Kassaflödesbaserad värdering: I denna den sista delen av Aktieskolan steg 2, får du lära dig att använda kassaflödesbaserad värdering med allt vad det innebär. Detta är utbildningens mest komplicerade del.
Vid jämförande värdering, så kallad relativvärdering, används nyckeltal för att jämföra olika bolag och deras värdering. De nyckeltal som vi tar upp i Centrala nyckeltal del 1 och del 2 används, som framgått av strukturgenomgången ovan, i en rad olika syften. Många av dem är en naturlig del företagsvärderingsprocessen, oavsett om det handlar om relativvärdering eller kassaflödesbaserad värdering eller någon annan värderingsmetod. Du kommer att ha stor nytta av det du lär dig i denna del av utbildningen.

Även de olika justeringar som du får lära dig mer om i kursdelen Justeringar är nödvändig kunskap i olika företagsvärderingsmodeller. Kunskaperna som du bär med dig efter att ha läst Relativvärdering kommer du också att ha stor glädje av även när du använder andra värderingsmodeller. Relativvärdering i sig är sannolikt den minst komplicerade formen av företagsvärdering. Som namnet antyder erhålles inga absoluta värden på företag som värderas med detta angreppssätt, utan relativa värden. Så länge avkall inte görs på noggrannheten är dock relativvärdering en mycket bra form av värdering, inte minst eftersom den utgår från faktiska värderingar på marknaden. Men relativvärdering är också ett mycket bra sätt att snabbt söka av marknaden efter bolag att värdera med andra mer komplicerade metoder. Relativvärdering är dessutom ett mycket bra sätt att verifiera och kontrollera resultaten av andra värderingsmodeller.

Vi kommer i denna utbildning att ta upp de vanligaste nyckeltalen och beskriva hur de kan användas. Dessutom diskuterar vi de olika nyckeltalens styrkor och svagheter. Nyckeltalen är mycket användbara verktyg vid utvärdering av risker, framtagande av framtidsprognoser, utvärdering av företag i största allmänhet, värdering av företag och för att "lära känna" med mera.

1.2 Goda kunskaper i företagsekonomi en förutsättning
Inom företagsekonomi finns det en enorm mängd litteratur, så även på delområdet redovisning. För den som vill lära sig att värdera företag är det av stor vikt att ha goda kunskaper inom såväl företagsekonomi som helhet, som på redovisningsområdet. För att förstå företagens redovisning riktigt bra och för att kunna analysera företagen med god tillförlitlighet, krävs goda kunskaper i själva ämnet redovisning. Detta kan vi endast gå in på i begränsad omfattning i den här utbildningen. För den som saknar goda kunskaper på området finns det dock en mängd tillgänglig litteratur. Det är bara att ge sig ut och leta på bibliotek och i bokhandlar, eller varför inte bland alla bokhandlar på nätet. Detsamma gäller för andra delområden inom företagsekonomi. För att lyckas med att värdera företag, är det naturligtvis en förutsättning att ha djup och bred kunskap inom företagsekonomi.

1.2.1 Institutioner som är viktiga att känna till
Om man börjar studera redovisning stöter man mycket snart på namnen på en rad olika redovisningsinstitutioner, vilka utger rekommendationer och råd kring hur företagens redovisning bör utformas. Varje år sammanställer Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, sin "FARs samlingsvolym". Denna innehåller bland annat viktiga bestämmelser, lagar, rekommendationer och uttalanden på redovisningsområdet. Boken är en mycket bra källa för aktuell information på området.

Mellan varje utgåva händer det givetvis saker på redovisningsområdet. Flödet av nya bestämmelser, lagar, rekommendationer samt uttalanden och information om dessa kan med fördel rekvireras från följande institutioner:

Aktiemarknadsnämnden, http://www.aktiemarknadsnamnden.se/
Bokföringsnämnden, http://www.bfn.se/
Föreningen Auktoriserade Revisorer, http://www.far.se/
Redovisningsrådet, http://www.redovisningsradet.se/

1.2.2 Notsystem och tilläggsinformation
Förutom balans- och resultaträkningen samt finansieringsanalysen (även kallad kassaflödesanalys) finns det en hel del annan viktig information i företagens årsredovisningar och delårsrapporter. I företagens årsredovisningar finns till exempel ett notsystem där enskilda poster i balans- och resultaträkningen samt finansieringsanalysen specificeras mer utförligt på särskild plats i rapporten. I årsredovisningar och delårsrapporter finns det också bland annat tilläggsinformation som tar upp sådant som byte av redovisningsprincip, förklaringar till resultatutvecklingen, jämförelsestörande poster, emissioner, återköp med mera.

NOTERA: Dessvärre är bolagen olika noggranna när de ger den typ av tilläggsinformation och specifikation av enskilda poster etcetera som behövs vid värdering av företag. Ibland är det nödvändigt att ta direktkontakt med företagens ekonomiavdelningar för att få svar på frågor som inte besvaras av deras rapporter.

1.3 Allmänt om nyckeltal och värdering
Det finns en uppsjö av olika nyckeltal som kan användas i företagsvärderingsprocessen. Vi kommer att ta upp hur de vanligaste och mest användbara nyckeltalen räknas fram och används, samt vad de har för styrkor och svagheter. Vid jämförande värdering är det viktigt att inte stirra sig blind på ett nyckeltal. Det är mycket viktigt att ta hjälp av flera alternativa nyckeltal.

NOTERA: Nyckeltal används inte enbart vid värdering av företag. Till exempel långivare och leverantörer är mycket intresserade av nyckeltal som visar hur finansiellt stabilt ett bolag är. De kan då titta på nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga, men givetvis också nyckeltal som visar bolagets lönsamhet. Ett bolag som har god betalningsförmåga, men som varje år förlorar pengar, kommer till slut ändå inte att kunna betala sina långivare och leverantörer. I den här utbildningen koncentrerar vi oss dock på hur nyckeltalen kan användas i värderingsprocessen.

1.3.1 Noggrannhet en dygd
Inte sällan definieras ett och samma nyckeltal olika i företagens årsredovisningar och andra rapporter. Detsamma gäller i till exempel företagsanalyser. Därför är det oerhört viktigt att läsaren noga tar reda på hur ett angivet nyckeltal är definierat. Vid behov kan det vara nödvändigt att räkna om nyckeltal för att göra det möjligt att jämföra med ett annat företag. Således är det viktigt att veta hur beräkning av de olika nyckeltalen går till. Dessutom är det långt ifrån alla de nyckeltal som vi kommer att ta upp som redovisas i företagens olika rapporter.

KOM IHÅG! Ett och samma nyckeltal kan definieras olika i företagens årsredovisningar och andra rapporter. Detsamma gäller i till exempel företagsanalyser. Var på din vakt!

NOTERA: Vissa av nyckeltalen, framför allt aktierelaterade mått, redovisas kontinuerligt i de stora affärstidningarna. De flesta bolagen tar upp en rad olika typer av nyckeltal i sin ekonomiska rapportering, åtminstone i årsredovisningen.

1.3.2 Blicka både framåt och bakåt
Om nyckeltalen används på befintlig redovisning är det viktigt att vara medveten om att dessa data är historiska och att det som egentligen är relevant är utvecklingen på längre sikt. Det är förväntningarna om framtiden som styr aktiekursen och för att kunna använda nyckeltalen på ett fullständigt sätt krävs att scenarion om framtiden byggs upp. Men historiska värden på olika nyckeltal är mycket användbara i samband med att just prognoser om framtiden görs.

1.3.3 Relativvärdering får inte förenklas för mycket
Relativvärdering är ett förhållandevis enkelt sätt att värdera företag. Detta på så sätt att inga allt för komplicerade matematiska modeller och beräkningar är nödvändiga.

VARNING! Att relativvärdering är en enkel form av företagsvärdering, innebär inte att det går att tumma på kvaliteten. Relativvärdering är lika känsligt för inkorrekta värden och inkonsekvens som vilken annan värderingsmetod som helst. Glöm aldrig det!

OBS! Vid all jämförande värdering bör flera alternativa nyckeltal användas parallellt. Bara för att ett bolag har ett attraktivt värde sett utifrån ett nyckeltal är det inte självklart att dess aktie är köpvärd. Det krävs som regel en betydligt djupare analys än så för att få ett bra beslutsunderlag.

1.4. Fokus på rörelsedrivande företag
De flesta nyckeltalen som presenteras i denna utbildning är främst anpassade för rörelsedrivande företag, framför allt handels- och tillverkningsföretag och diskussionerna och beräkningarna utgår från detta. För förvaltande bolag som investmentbolag, fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag eller liknande finns det specialanpassade nyckeltal. Några av nyckeltalen som vi tar upp är dock lämpliga även för denna typ av bolag, men de kan ha lite olika betydelse, det vill säga de används på olika sätt. Relativvärdering av förvaltande bolag innebär dock att en rad andra och specialanpassade nyckeltal än de vi behandlar används. Även vid kassaflödesbaserad värdering av dessa företag finns det specifika problem och karakteristika att ta hänsyn till, något som vi inte tar upp i denna utbildning.

KOM IHÅG! För förvaltande bolag gäller till stor del andra nyckeltal än de för rörelsedrivande företag.

Innan en analys av ett bolag inleds är det alltså viktigt att veta tillräckligt mycket om bolagets verksamhet för att kunna avgöra vilka nyckeltal som lämpligen ska användas och vad de får för betydelse. Det kan till exempel vara så att ett rörelsedrivande bolag har en stor del som är rent förvaltande, såsom ett byggföretag som även förvaltar fastigheter. De olika delarna av verksamheten kan då behöva värderas var för sig.

1.4.1 Skattesatsen varierar
Det är viktigt att tänka på skillnader i skattesatser. Olika bolag betalar ofta olika stor andel av sitt resultat i skatt och för ett enskilt bolag varierar som regel den procentuella skattesatsen med tiden. Detta beror bland annat på olika skattemässiga och icke skattemässiga resultatposter. I andra länder kan dessutom skattesatsen vara en annan än den i Sverige, varför bolag med dotterbolag i andra länder totalt sett i koncernen kan ha en annan skattesats än den i Sverige. Det gäller således att ta reda på fakta bakom den skattesats ett visst bolag har betalat historiskt. Vidare är det viktigt att se efter vilka eventuella skattemässiga förlustavdrag som ett bolag har.

Den svenska bolagsskatten är 28 procent. Vid jämförelser mellan ett antal bolag där ett eller flera bolag endast tillfälligt förväntas ha en högre eller lägre skattesats än så, bör beräkning för dessa ske med schablonskatt om 28 procent. I annat fall kan jämförelsen bli haltande.

KOM IHÅG! Skattesatsen avviker ofta från bolagsskatten på 28 procent. Det är viktigt att ta reda på skälen till att ett visst bolag betalar högre eller lägre skatt än så och att bedöma vilken den uthålliga skattesatsen är.