Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
LIDDS – händelserikt år väntar
13.01.2020

LIDDS – händelserikt år väntar

Drug delivery-bolaget Lidds har utvecklat en patentskyddad depåteknologi, benämnd NanoZolid, för långsam frisättning av läkemedel. NanoZolid administreras som en lokal behandling där den aktiva substansen bäddats in i en kalciumsulfatmatrix som efter injektion stelnar till en pasta och som därefter ger en kontrollerad och långsam frisättning av läkemedlet i upp till sex månader.

Detta är en analys från Stockpicker Newsletter. Läs ett nummer gratis - klicka här.

LIDDS | First North | 15,60 kr

Fördelarna är många, framförallt kan allvarliga biverkningar reduceras eller helt undvikas. Dessutom möjliggörs högre doser, färre doseringar och ett ökat patentskydd. Det sistnämnda är värt att understryka då NanoZolid är patentskyddat fram till 2037 vilket bör vara attraktivt för läkemedelsbolag vilka letar utvägar för att bevara en hög intjäning från kassakor vilka snart förlorar sitt patentskydd. Därtill finns en möjlighet att återuppväcka nedlagda utvecklingsprojekt där läkemedelsfrisättningen gått för snabbt eller där den toxiska bördan varit för stor.

Affärsstrategin är att tidigt licensiera ut teknologin till läkemedelsbolag eller driva egna utvecklingsprojekt med substanser vilka förlorat sitt patentskydd. Så är fallet med det längst framskridna läkemedelsprojektet Liproca Depot som är baserat på den antiandrogena drogen flutamid vars patent löpte ut vid milleniumskiftet. Nyligen presenterades positiva resultat från en fas IIb-dosvärderingsstudie på prostatacancerpatienter vilket var den fjärde genomförda fas II-studien. Teknologin är således validerad. I studien ingick patienter vilka befann sig under aktiv övervakning och inte behandlas med strålning eller kirurgi. Målsättningen är att hålla tillbaka cancern så länge som möjligt. Det kan innebära att patienterna behandlas med Liproca depot under flera år vilket är attraktivt ur ett affärsperspektiv.

Resultatet var också uppmuntrande då PSA-värdet hos 67% av patienterna minskade med mer än 15% och då besvärliga hormonella biverkningar kunde undvikas vilket är problemet med oral administrering av flutamid. Nästa steg är ett licensavtal med ett läkemedelsbolag då en registreringsgrundande fas III-studie är alltför dyr att genomföra i egen regi. I bakfickan finns redan ett kinesiskt avtal där partnern tack vare det positiva studieresultatet deklarerat att de nu ämnar genomföra och bekosta en fas III-studie för den kinesiska marknaden.

Lidds bedömer att Liproca depot har blockbusterpotential. Att förlita sig till fullo på ledningens prognoser i ett forskningsbolag är däremot riskfyllt. Å andra sidan har den kinesiska licenspartnern uppskattat att 50 000 – 70 000 patienter i Kina kommer att behandlas årligen fem år efter lansering vilket motsvarar 10 – 15% av antalet nydiagnosticerade fall per år. Applicerar vi procentsatsen på den amerikanska marknaden där fri prissättning råder kan mycket väl Liproca depot bli en framtida storsäljare. Patienterna tycks dessutom föredra behandlingen då hela 90% av de rekryterade patienterna i fas IIb-studien var positiva till att erhålla en ytterligare injektion av läkemedelskandidaten.

Lidds nr 2
Med ovan som grund ser vi förutsättningar för att Lidds under innevarande år skall kunna ro hem ett värdefullt avtal för nyckelmarknaderna USA och Europa vilket även kan ge ett värdefullt kassatillskott. Blickar vi dessutom ner i produktportföljen finns ytterligare ett cytostatikaprojekt i fas I och två högintressanta prekliniska projekt inom immunonkologi, omfattande en STING-agonist och en TLR9-agonist, vilka förutspås bli nyckelkomponenter i en framtida kombinationsbehandling med checkpointhämmare. Här har ledningen flaggat för tidiga utlicensieringar varvid det kan bli aktuellt med fler licensaffärer eller samarbeten.

I år kan det därtill bli aktuellt med resultat från cytostatikaprojektet där NanoZolid kombinerats med docetaxel för behandling av solida tumörer. Ett positivt utfall kommer förmodligen att attrahera licenstagare och öka förväntningarna om fler framgångsrika projekt med andra cellgifter. Därutöver förväntas ett immunterapiprojekt avancera in i klinik något vi bedömer som en värdedrivare för aktien då vi t.ex. räknar med ett samarbete med ett läkemedelsbolag för att få tillgång till en checkpointhämmare.

2020 kan alltså bli ett händelserikt år med gott om kurskatalysatorer. Det tycker vi inte dagens värdering ger sken av då marknadsvärdet understiger 400 Mkr. Vi bedömer dessutom risken som förhållandevis låg på kort sikt eftersom huvudprojektet Liproca depot framgångsrikt nått hållplatsen inför en licensaffär och fas III-studier. Vi ser inte heller någon kursdräpande jätteemission lura i faggorna då Lidds drivs med förhållandevis låga kostnader och då licensavtal och milstolpebetalningar kan ge betydande kassatillskott. Styrelsen har dessutom historiskt visat en aktieägarvänlig finansieringsstrategi och framgångsrikt genomfört mindre riktade emissioner till en begränsad rabatt.

Avslutningsvis finner vi en del köptransaktioner på insynslistan under de två senaste åren vilket ger en övertygande signal om att goda nyheter är att vänta under den närmaste 12-månadersperioden. Risken är förstås som alltid när det gäller bioteknikbolag hög, men vi vågar oss ändå på en spekulativ köprekommendation.

Analytiker: Kim Dahlström