Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Northern CapSek Ventures – Dolda värden i onoterade innehav
25.10.2021

Northern CapSek Ventures – Dolda värden i onoterade innehav

Investmentbolaget har varit mycket aktiv sedan början av året och har gjort sex investeringar under tiden, varav fyra i helt nya portföljbolag.

CAPS / NGM Nordic SME / 3,45 kr 

Dessutom har man framgångsrikt genomfört en nyemission på 17,9 Mkr före emissionskostnader och för tillfället pågår utnyttjandeperioden för de utestående teckningsoptioner av serie TO2, vilket vid fullt utnyttjande skulle tillföra bolaget ytterligare 14,9 Mkr före kostnader.

Kapitaltillskotten är nödvändiga för att upprätthålla den höga investeringstakten och per definition är alla av bolagets portföljbolag i en expansionsfas och i behov av regelbundna tilläggsinvesteringar. Enligt vd Henrik Jerner är det Arkimera Robotics och PubQ som ligger närmast till hands för större kapitalanskaffningar.

Som påminnelse: CapSek är ett investmentbolag med fokus på onoterade och noterade bolag inom tech-sektorn. Strategin är att investera i bolag som har nått en viss mognadsgrad med en bevisad, skalbar affärsmodell. Bolagen ska vara verksamma på en stor global marknad som växer snabbt, såsom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Gaming och Artificiell intelligens/ Machine Learning (AI/ML). Av intresse är även techtrendar som cirkulär ekonomi, cyber security, food- och fintech.

Storleksmässigt siktar CapSek på bolag som vill ta in expansionskapital i en så kallad A-runda, där kapitalbehovet är mellan 10-30 Mkr. En A-runda är ett tillväxtbolags första större kapitalanskaffning och siktar främst på att vidareutveckla en befintlig produkt eller tjänst samt att accelerera expansionstakten.

Ännu större fokus på hållbarhet framöver

För några månader sedan har man även tagit fram ett ramverk för hållbarhet, enligt vilket nya investeringar ska möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål. CapSek prioriterar delmålen att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, fördubbla ökningen av energieffektivitet (fram till år 2030), att främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering, att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, att uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet, att främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt att minska städers miljöpåverkan och uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Framförallt ett av de fyra nya portföljbolagen sticker ut lite extra vad gäller hållbarhetsaspekten. I slutet av juni investerade man 2,1 Mkr i Noda Intelligent Systems som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. Investeringen gjordes som del av en finansieringsrunda där Noda tog in 5,8 Mkr totalt, främst för att utveckla sin säljverksamhet. Kunderna består i dag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. Det är också i dessa marknadssegmentet som Noda ser nya, potentiella kunder och en kraftig marknadsutveckling.

Nodas fokus ligger på AI-baserade lösningar för termiska system såsom fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi, och under 2020 ökade man intäkterna med nästan 50%. Ambitionen nu är att vidareutveckla affären i samarbete med återförsäljare och partners. Underliggande drivkrafter som gynnar bolaget är trenden bland energibolagen att effektivisera och digitalisera, samt en allt större betydelse av grön energi.

På sistone har NODA slutit flera nya avtal med energibolag, operatörer och fastighetsbolag i både Sverige och utomlands. Bland annat har Wien Energie valt att, efter en första utvärdering, gå vidare med NODAs lösning. Dessutom levererar bolaget nu AI-lösningar för förnyelsebar energi till en stor fjärrvärmeoperatör i Asien inom ramen för ett större ramavtal.

Portföljen har vuxit till 9 bolag

Inklusive NODA består portföljen idag av totalt 9 bolag. Under första halvåret har man gjort följdinvesteringar i Appspotr på 4 Mkr samt PubQ på 1Mkr och även nyinvesteringar i Itatake på 1 Mkr samt Tölve på 0,5 Mkr. Ganska nyligen investerade man dessutom 1 Mkr i Bricknode Holding AB. Den långsiktiga ambitionen är oförändrat att göra upp till fyra investeringar per år, för att på sikt ha mellan 15 och 20 bolag i portföljen.

Tyvärr har de två noterade innehaven Appspotr och Hoodin visat en mycket svag utveckling hittills i år. Det i sin tur har givetvis belastat värdeutvecklingen i portföljen, som från dagen de första investeringarna gjordes i juni 2018 till slutet av juni i år uppgick till -8% per år före kostnader (IRR). Förvisso är det långtifrån det långsiktiga målet att avkasta 20% per år, men målet är satt över en 5-årsperiod, vilket fortfarande lämnar utrymme för en betydande förbättring, inte minst med tanke på eftersläpningen i värderingarna av de onoterade innehaven.

Här är en sammanfattning av den senaste utvecklingen i respektive portföljbolag:

1. AppSpotr (ägarandel cirka 6,7%)

IT-bolaget med sin low code plattform för utveckling av mobila, professionella appar har under året utvecklats med att etablera nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning. I mars stärktes balansräkningen med 55 Mkr via teckningsoptionsförfall.

Värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna (ARR) uppgick till 5,9 Mkr vid slutet av september. Nettoomsättningen släpar något efter och uppgick till 4 Mkr under de första nio månader i år. Under det tredje kvartalet meddelade bolaget att man förstärker sitt erbjudande inom app som tjänst och starta Appspotr Studios, en utvecklingstjänst som riktar sig till företag som vill lägga ut produktion, publicering och löpande underhåll och uppdatering av hela eller delar av sin apportfölj.

Utöver det tecknades ett villkorat avtal om förvärv av bolag med utvecklare i Sri Lanka för 3,5 Mkr, vilket förväntas minska Appspotrs beroende av externa konsulter samt underlätta framtida tillväxt.

Sedan slutet av juni handlas Appspotrs aktie på Nasdaq First North (tidigare Spotlight Stock Market). Steget togs för att göra bolaget mer synligt och på så sätt bredda investerarbasen internationellt. Fokus framöver är att rekrytera inom sälj för att öka ARR.

2. Arkimera Robotics (ägarandel cirka 6,3%)

Bolaget, som har tagit fram en självinlärningsalgortim för datainmatning från digitala dokument, har en mycket skalbar plattform och deras automatiseringstjänst AzoraOne växer snabbt. Med tre affärssystem som har integrerat Arkimeras självinlärningsalgoritm har Arkimera verifierat tjänsten på den svenska marknaden och nästa steg är att expandera internationellt. Tidigare i år uppmärksammades bolaget på techsajten Breakits lista över Sveriges 30 mest lovande doldisbolag.

Månadsvis processas mer än 200 000 bokföringsunderlag av algoritmen och i dagsläget är det fler än 4 500 företag som nyttjar självinlärningsalgoritmen i sin löpande bokföring. Under räkenskapsåret 2020/21 visade man en nettoomsättningstillväxt om 116% och ARR ökar för varje månad och uppgick vid slutet av augusti till 2,3 Mkr. Nyligen tecknades dessutom ett nytt avtal med en svensk leverantör av affärssystem.

3. Hoodin (ägarandel cirka 8,4%) 

Hoodins SaaS-plattform möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer som annars inte är möjlig i dagens mångfacetterade mediesamhälle. Den molnbaserade plattformen automatiserar hela processen från bevakning och hantering av digitalt innehåll från ett    stort antal datakällor, såsom databaser, hemsidor, sociala medier. Under första halvåret i år ökade nettoomsättningen med 79%, jämfört med samma period i fjol, till 0,78 Mkr.

Bolaget har under de senaste kvartalen utvecklat sin partnerstrategi till att inkludera flera olika sorters partners, samt ingått avtal med partners på nya geografiska marknader. Man gynnas bland annat av ett nytt EU-regelverk inom Medtech. Inom detta område har man upparbetade relationer med över 150 partners i fyra olika världsdelar. Antalet företag inom medtech och pharma som förväntas använda Hoodin ökade under september till 1115 företag, cirka 10% fler än månaden innan.

4. PubQ (ägarandel 9,1%)

Bolagets kassasystem för restaurangbranschen i appformat skördar framgångar på marknaden och  har lanserats hos flera restaurangkedjor. Under hösten 2020 har man slutit ett ramavtal med en stor global restaurangaktör där PubQ nu håller på att implementera sin lösning på en stor del av kedjans 1700 restauranger i Norden.

Detta har bidragit till att antalet restauranger där PubQs lösning är implementerad ökade åttafalt under 2020 (från låga nivåer) och har ökat med cirka 70% under första kvartalet 2021. PubQ ser positivt på framtiden då flertalet av de restauranger som varit stängda på grund av pandemin nu öppnar igen.

Under sommaren lanserades dessutom tjänsten Weborder, som innebär att gäster kan beställa och betala mat via mobiltelefon med hjälp av en QR-kod eller länk. Restauranger kan därmed utforska PubQs lösning som en SaaS- tjänst där man enkelt kommer i gång.

I Danmark och Norge har transaktionsvolymerna för PubQ ökat med 30% och i Sverige med 20% sedan augusti, även om tillväxten i Sverige hindras av ett något starkare säsongsmönster med sommarrestauranger. Även i antal aktiva restauranger ser bolaget en mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer.

5. Glase Fintech (ägarandel cirka 3,9%)

Glase Fintech har rättigheterna till en mobil betalningstjänst som möjliggör mobila betalningar i butik samt även hanterar digitala kvitton, kampanjerbjudanden och banköverföringar. Bolagets teknik samt dotterbolag såldes emellertid under 2019 till en norsk aktör, och det är i dagsläget oklart hur verksamheten ska se ut i framtiden.

6. Itatake (ägarandel cirka 1,4%)

Itatake är en av de nya investeringarna och del av portföljen sedan mars 2021. Bolaget utvecklar och marknadsför innovativa ”casual games”. Spelet Gumslinger fortsätter att skörda framgångar och har varit nominerat i tre olika klasser i Pocket Gamer Mobile Games Award 2021. Gumslinger har hittills laddats ner en bra bit över 6 miljoner gånger. Succén har fortsatt även i höst. I början av september vann Gumslinger Googles Indie Games Festival och Itatake är nu ett av 36 globala bolag (av 1500 sökande) som ingår i Google Plays acceleratorprogram.

Efter att ha vuxit med 364% under 2020, mätt i antal nedladdningar, ligger fokus nu på    marknadsföring i USA, Sydkorea, Ryssland samt en handfull länder i Europa och Sydamerika. Under andra halvåret 2021 kommer bolaget dessutom inleda ett samarbete för att kunna lansera spel på den kinesiska marknaden. Även en uppdatering av Gumslinger och lanseringen av en ny speltitel står på agendan under hösten.

7. Noda Intelligent Systems (ägarandel cirka 8%)

Som tidigare nämt gjordes investeringen i Noda i slutet av juni. För några dagar sedan fick man sällskap av Longrun Capital, ett dotterbolag till familjen Ljungbergs family office Tagehus Holding. Longrun investerar 2,5 Mkr i Noda och lyfter bland annat fram bolagets potential att bidra till väsentligt minskade koldioxidutsläpp globalt.

8. Tölve (ägarandel cirka 1,8%)

Nummer tre av årets nyinvesteringar erbjuder en plattform för proaktiv prospektering för B2B-säljare, där mjukvaran har utvecklats i samarbete med Bisnode.

Bolaget har flera viktiga kundavtal, bland annat ett unikt partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Omsättningen har ökat ordentligt under början av året och bolaget satsar ytterligare och rekryterar fler säljare för att kunna växa snabbare. Kunderna efterfrågar betydligt mer säljstöd och nykundsbearbetning är högt prioriterat hos många.

9. Bricknode (ägarandel cirka 2% vid fullteckning av kommande emission)

Det senaste tillskottet till portföljen är Bricknode, ett SaaS-bolag som har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen. För några dagar sedan blev det känt att bolaget har fått godkännande avseende upptagande till handel på Nasdaq First North. I samband med det kommer man genomföra en nyemission om 30 Mkr, där CapSek har ingått ett teckningsåtagande om 4 Mkr. Av teckningsåtagandet är 3 Mkr en kontant följdinvestering och resterande belopp 1 Mkr avser kvittning av ett tidigare utbetalat konvertibellån.

Bricknode grundades 2010 och har sedan 2015 fokuserat på att ta fram en skalbar  mjukvaruplattform för finanssektorn. I dagsläget har man drygt 20 kunder och omsättningen uppgick     till cirka 12 Mkr i fjol. Plattformen fungerar som ett operativsystem som det i princip går att skapa vilka applikationer som helst på. Bolaget utvecklar olika vertikaler som fungerar som plug and plays, där kunderna kan bygga egna funktioner. Ett exempel är Bricknode Broker för värdepappershandel. Andra exempel på vertikaler där kunder kan lägga på egna funktioner mot våra API:er är inlåning, utlåning och fondadministration.

Intresset från investerarhållet är stort och cirka 67% av erbjudandet omfattas av teckningsåtagande från befintliga ägare samt externa investerare. Förutom Northern CapSek har även teckningsåtagande lämnats av bland annat BackingMinds Invest AB, Lena Apler, Claes   Hemberg och Polynom Investment AB.

Stabil finansiell situation

Till följd av påfyllningen i våras hade man råd med de ovan nämnda investeringarna och hade dessutom 8,9 Mkr i likvida medel på balansräkningen vid slutet av juni. Givet den slimmade organisationen har man ganska låga kostnader och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 Mkr under första halvåret.

Samtidigt befinner sig alla portföljbolag i en tidig expansionsfas och kommer kräva mer eller mindre stora tilläggsinvesteringar de kommande kvartalen. Det vore därför av fördel om så många som möjligt kommer att utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO2, så att bolaget kommer få ett tillskott av ytterligare 14,9 Mkr före kostnader (vid 100% teckningsgrad). Annars kommer man behöva be sina ägare om ett nytt kapitaltillskott inom överskådlig framtid.

Generellt är marknaden för start-ups väldigt het just nu, och i synnerhet inom tech. Covid-19 pandemin har ytterligare påskyndat digitaliseringstrenden i samhället, och förutsättningar för hög framtida tillväxt är goda inom de flesta av CapSeks fokusområden.

Ledningen fördjupar dessutom sina etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer alltmer och totalt finns det nu fler än 10 aktörer, samtliga i södra Sverige, som man samarbetar med för att hitta kvalitetssäkrade bolag att investera i. Målsättningen är att göra upp till fyra investeringar per år för att på sikt bygga upp en portfölj bestående av 15 – 20 bolag. I och med årets investeringar ser vi det som mest sannolikt att man de kommande månadernba framförallt kommer fokusera på de befintliga innehaven.

Omvärderingspotential i onoterade innehaven

Capseks aktieutveckling har inte varit särskilt uppmuntrande sedan början av året och nedgången uppgår i skrivande stund till cirka 40%. Utvecklingen är nära kopplad till de två noterade innehaven, Appspotr och Hoodin, och deras kräftgång på börsen. Det är olyckligt, men vid slutet av juni utgjorde de noterade innehaven fortfarande 60% av portföljens marknadsvärde.

Viktigt att notera är, emellertid, att Capsek har inte gjort några omvärderingar av de onoterade innehaven, trots den mycket positiva utvecklingen i de flesta av dem. Det borde inte vara alltför långsökt att vi förr eller senare kommer se en uppvärdering i till exempel PubQ och Noda, givet den positiva trenden de befinner sig i. Inte minst i Nodas fall har man dessutom kommit in på en mycket fördelaktig värderingsnivå.

Vid slutet av juni uppgick substansvärdet till 4,61 kr per aktie. Sedan dess har förvisso Appspotr och Hoodin sjunkit med ytterligare omkring 40%. Grovt räknad skulle nedgången i dessa två innehaven motsvarar en minskning om drygt 20% i Capseks substansvärde.

Om alla teckningsoptioner av serie TO2 kommer utnyttjas, tillkommer dessutom 4 608 140 aktier, motsvarande en ökning om 49,8%. Justerat för kassatillskottet och det högre antalet aktie skulle det motsvara ett substansvärde kring uppskattningsvis 3,5 kr per aktie. Det innebär att aktien handlas just nu med en liten rabatt till substansen. Den kalkylen tar dock inte hänsyn till potentiella uppvärderingar av den onoterade portföljen. Portföljbolagen utvecklas väl, vilket rimligtvis innebär en värdeökning jämfört med Capseks ingångsnivå.

Många investmentbolag handlas till en delvis saftig premie till sina substansvärden, både etablerade aktörer såsom Kinnevik och VNV Global, men även nya uppstickare som Flat Capital. Alla dessa har en betydlig andel av onoterade innehav i portföljen, även om CapSek har en större fokus på start-ups. Det innebär dock inte nödvändigtvis en större risk, då man ofta komma in till betydligt lägre värderingsmultiplar, så även om ett av innehaven inte skulle lyckas så är skadepotentialen begränsad.

Givet den spännande sammansättningen av portföljen med exponering mot flera lovande framtidsbranscher, samt den positiva operationella trenden i bolagen, borde i våra ögon även CapSek handlas till en premie till sin substans. Även om vi tolkar det som positiv att ledningen hittills har varit konservativ vad gäller omvärderingar, så vore det från ett aktieägarperspektiv gynnsam om man började synliggöra de verkliga värden av de onoterade innehaven mer regelbundet.

CapSek är en unik möjlighet för tech-intresserade placerare att få tillgång till en VC-portfölj via börsen. Aktien har utvecklats svagare än vad vi förväntade oss i början av året, mestadels till följd av nedgången i de noterade innehaven. Det är samtidigt en bra påminnelse om att denna typ av investering innebär en högre risk än vanligt, och bör främst ses som en krydda.

Som en konsekvens av årets händelser och med hänsyn till ett högre antal aktier justerar vi vårt base case värde till 5 kr per aktie (9,5 kr). Här utgår vi ifrån att alla teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas.

Om vi tittar på ett hypotetiskt scenario utan optionslösen, så uppgår motsvarande substansvärde till uppskattningsvis 3,95 kr per aktie och riktkursen skulle ligga kring 5,7 kr på 12 månaders sikt.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker