AcouSort allt närmare kommersiellt genombrott
10.08.2022

AcouSort allt närmare kommersiellt genombrott

Efter år av forskning och utveckling är AcouSort nu redo för kommersialisering av sin teknik, som kommer att förändra den patientnära vården i grunden. En rad bolag inom life-science-industrin tester möjligheten för att utveckla instrument baserade på AcouSorts teknik. De första färdiga instrumenten når förhoppningsvis marknaden redan i år eller under första halvan av 2023. I början av augusti fick AcouSort och en av bolagets kunder, Werfen, en gemensam patentansökan nationellt godkänd i USA, vilket stärker bolagens samarbete och förbättrar möjligheten till utveckling av fler produkter.

Lundaföretaget AcouSort har sedan 2018 arbetat med att utvecklat en ny teknik som ska underlätta patientnära testning och diagnostik vid provtagning inom primärvården. Dagens metoder för detta är ofta långsamma, arbetskrävande och i vissa fall inte tillräckligt känsliga. De kräver ofta att proverna skickas till olika laboratorier för provberedning och test, vilket medför ledtider på upp till 1–2 veckor. För att förbättra patienthälsan, minska dödligheten och kostnaderna inom dessa nyckelområden, är tidig och korrekt diagnos helt avgörande och det är här AcouSort kan spela en avgörande roll.

Med AcouSorts teknik, akustofluidik, kan provberedningen genomföras inom loppet av några minuter, vilket innebär att provanalysen kan ske direkt på plats. Snabba resultat minskar sjukvårdskostnaderna, förbättrar vårdkvaliteten och därmed behandlingsresultaten. Under 2020 uppgick marknaden för patientnära testning till 29,4 miljarder USD, vilket väl synliggör vårdens behov av kostnadssänkningar.

Har kommit långt

AcouSorts teknik har under ett antal år testats och anpassats av en rad olika life-science-bolag med målet att ta fram nya instrument. Nu börjar dessa samarbeten att bära frukt. Längst har AcouSort kommit med Werfen, som bolaget jobbat med sedan 2015.

–  Vi har varit en del av och följt deras utvecklingsarbete sedan starten och vet att de har kommit långt. Jag har tyvärr inga möjligheter eller befogenheter att kommentera exakt när de ska lansera sin produkt, baserad på vår teknologi, men jag hoppas att det kan ske så snart som möjligt, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Samarbetet med Werfen har nyligen stärkts ytterligare, då ett av bolagens gemensamma patent fick ett nationellt godkännande i USA. Patentet avser en teknologi som med hjälp av ultraljud i en mikrokanal separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska mätmetoder. Det nu erhållna nationella patentet i USA gäller i 20 år från tidpunkten för den internationella ansökan, dvs till oktober 2037.

–  Werfen har implementerat vår gemensamma teknologi i nästa generation av en av deras produktfamiljer och under hösten 2021 lanserade AcouSort den nya produkten AcouPlasmaOptical baserat på teknologin i patentet. Det nationella godkännande vi och Werfen nu erhållit i USA betyder mycket för vårt fortsatta samarbete och stärker skyddet för våra respektive kommersiella aktiviteter på ett betydande sätt, säger Torsten Freltoft.

Testas av en rad företag

AcouSorts teknik är på plats och har testats av en rad andra företag utöver Werfen. Ett kvitto på att AcouSort är på väg in i kommersialiseringen av sin teknologi är att bolaget nyligen färdigställt en egen produktionsanläggning för separationsmoduler med en kapacitet på upp till 400 000 moduler per år.

–  Självfallet är det så att vi byggt anläggningen för att kunna möta en efterfrågan på våra separationsmoduler. Vi är redo att starta produktionen storskaligt så snart efterfrågan kommer, säger Torsten Freltoft.

Parallellt med fortsatt forskning och produktutveckling går nu AcouSort in i en allt intensivare period där försäljning står högt på agendan. AcouSort har successivt förstärkt sin organisation och jobbar bland annat på att genomföra sin första fasta anställning i USA.

–  Tidigare i år flyttade vi till nya och större lokaler och har dessutom utökat personalstyrkan. Vi vill vara redo för att ta nästa steg i vår utveckling och anpassar verksamheten därefter, säger Torsten Freltoft.

En rad samarbeten

AcouSort har under flera år ingått en rad samarbeten med life-science-företag och Torsten Freltoft är övertygad om att åtminstone några av dessa kommer att leda till storskalig produktion av instrument, där bolagets teknologi ingår. Men samtidigt betonar han att processerna är långa och krävande och kan därför inte ange när i tiden nästa stora kommersiella produkt kan finnas på marknaden.

Däremot ser Torsten Freltoft att intresset för AcouSorts teknik ständigt ökar och även börjat sprida sig till nya områden.

­–  Vi kan tydligt se att det öppnar sig möjligheter i andra viktiga närliggande områden. Vi har bland annat börjat få förfrågningar om hur vår teknik skulle kunna användas inom till exempel precisionsmedicin, där beredning av patientegna immunceller och stamceller för autolog behandling är ett kraftigt växande område, säger Torsten Freltoft.

Kostnaderna kan reduceras avsevärt

Han menar att dagens behandlingar med precisionsmedicin är dyra, vilket håller tillbaka utvecklingen. En vanlig cancerbehandling beräknas kosta USD 150 000 per patient och kostnaden för avancerade kirurgiska ingrepp och nya immunterapibehandlingar kan vara mycket högre. Med AcouSorts teknik skulle kostnaderna kunna reduceras avsevärt vilket därmed även påskyndar utvecklingen.

–  Vi har länge förstått att vår tekologi skulle kunna vara en bidragande faktor inom detta område, men vi hade nog inte riktigt sett att det skulle komma så snabbt. Jag vill dock betona att detta fortfarande är på ett tidigt stadie, även om det är mycket glädjande att intresset tilltar, säger AcouSorts VD.

AcouSort står inför en spännande och intensiv period. Kassan är välfylld och AcouSort är därmed väl rustat för att ta sig an de möjligheter som kommer. AcouSort har hittills med en tydlig strategi utvecklat bolaget till vad det är idag och är nu redo för det första kommersiella genombrottet.

–  Vi har jobbat och hela tiden haft en tydlig agenda och målbild för vårt arbete. Vi har betat av milstolpe efter milstolpe och satt nya mål.

Viktiga milstolpar uppnådda

Han anser att en av de viktigaste milstolparna som nåtts är bolagets teknologi har implementerats i kliniska produkter som snart kommer att lanseras kommersiellt, men nämner även den ISO 13485 certifiering som genomförts. ISO-certifieringen underlättar för AcouSort att leverera komponenter till medicinsk utrustning.

–  Men jag vill även nämna att vi uppnått en rad andra mål, där uppförandet av vår produktionsanläggning är något som hela tiden funnits med i den långsiktiga planen. Bytet av handelsplats till Nasdaq First North är ytterligare en långsiktig milstolpe som har checkats av, säger Torsten Freltoft.

Men detta i ryggen ser Torsten Freltoft med tillförsikt fram emot att även kunna jobba mot de nya långsiktiga målen. Dessa omfattar primärt lanseringen av en första kommersiell produkt där bolagets teknologi ingår. Dessutom har AcouSorts nyligen satt upp ett mål om att så snart som möjligt inleda samarbeten inom området precisionsmedicin.

Läs också Analyst Groups analys av AcouSort här.

Relaterade ämnen