Nyintroduktion
30.09.2019

Nyintroduktion

Nyintroduktion innebär att ett icke noterat företag noteras på en lista. Vanligtvis avses notering på någon av Stockholmsbörsens listor men begreppet används också vid notering på någon inofficiell lista eller på en av Finansinspektionen auktoriserad marknadsplats. Antalet noterade bolag har ökat explosionsartat sedan början av 1990-talet.

5.1 Olika typer av nyintroduktioner
En nyintroduktion kan ske genom notering:
På en lista utan att en nyemission eller utförsäljning av aktier sker
Efter en publik emission riktad till allmänheten samt institutionella placerare
Efter att någon eller några av de tidigare ägarna säljer ut hela eller delar av sitt innehav
Efter en kombination av punkterna två och tre.

I den första och tredje punkten i listan är företaget inte i behov av kapital, utan vill av andra skäl notera sina aktier. I andra punkten finns dock ett kapitalbehov och det primära skälet att söka sig till aktiemarknaden är just att få tillgång till den kapitalmarknaden. Även i den fjärde punkten finns ett kapitalbehov men detta behöver inte vara det primära skälet till nyintroduktionen.

5.2 Motiv för nyintroduktioner
Det första och kanske mest uppenbara skälet till en notering är ett kapitalbehov. Kapitalbehovet kan i sin tur bero på olika saker såsom expansionsplaner och önskemål att höja soliditeten och olika likviditetsmått (därigenom höjs även kreditvärdigheten och det blir enklare och billigare att låna av olika kreditinstitut).

5.2.1 Underlättar kapitalanskaffning och förvärv
Genom att företaget är noterat kan även framtida kapitalbehov lättare lösas genom nyemissioner riktade till marknadsplatsens placerare. Noteringen innebär också att det alltid finns en aktuell värdering på bolaget och ett aktuellt marknadspris på aktien. En marknadsnotering möjliggör även att det blir lättare att genomföra förvärv genom att nyemitterade aktier (som kan omsättas i pengar på marknaden) kan användas som betalningsmedel i stället för att bolagets likvida medel utnyttjas.

5.2.2 Ökad publicitet och trovärdighet
Förutom kapitalbehov finns det andra vanligt förekommande motiv till en notering. Ett kanske lika vanligt motiv är att göra bolaget mer känt. Ett noterat företag uppmärksammas mer av massmedia, vilket i sin tur kan innebära en hel del gratisreklam. Detta motiv är inte minst vanligt bland snabbväxande IT-företag, vars notering ofta sker av rena marknadsföringsskäl.

Det finns dock fler "marknadsskäl" än ren marknadsföring. Som noterat bolag och med den granskning och informationsplikt detta medför, får företaget större trovärdighet på sin egen marknad. Företaget ses som en stabil och trovärdig samarbetspartner, leverantör och kund med större sannolikhet att kunna fullfölja sina åtaganden. Genom årsredovisningen sprider företaget också en utförlig företagspresentation som aktualiseras varje år.

5.2.3 Underlättar rekrytering
Ytterligare ett skäl, som har aktualiserats de senaste åren, är personalfrågan. Inom till exempel IT-branschen är i dag viss kompetens en bristvara. Det är svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens, eftersom dessa personer är så attraktiva på arbetsmarknaden. Ett sätt att lösa detta är med hjälp av delägande, vilket också gör det lättare att öka motivationen och få lojalare medarbetare. Det kan ske genom erbjudande att köpa aktier i samband med eller inför nyintroduktionen, men framför allt genom options- eller konvertibelprogram. En notering av företagets aktie ger de anställda som köpt aktier eller deltagit i något options- eller konvertibelprogram ett ständigt aktuellt marknadsvärde på företaget. Att kunna erbjuda tillkommande personal sådana program gör att rekryteringen av kvalificerad personal underlättas. Dessutom får vissa befattningar, framför allt vd liksom högre befattningar inom ekonomi, finans och information, högre status när bolaget är noterat, vilket också underlättar möjligheten till rekrytering av kompetent personal.

5.3 Risker och möjligheter
I allmänhet görs nyintroduktioner i samband med en nyemission riktad till allmänheten och institutionella placerare. För att öka sannolikheten för att få nyemissionen fulltecknad sätts, som vi tidigare berättat, kursen ofta en bra bit under vad som bedöms vara ett motiverat marknadsvärde på aktien. Denna skillnad brukar kallas introduktionsrabatt och en sådan eftersträvas även vid nyintroduktioner utan samtidig nyemission. Därför bedöms det ofta vara fördelaktigt att teckna aktier i en nyintroduktion och det finns till och med fonder som har som placeringsinriktning att främst köpa aktier i nyintroduktioner.

OBS! Det innebär självklart en risk att teckna i en nyintroduktion. Nyintroduktionspriset är satt av bolaget i samråd med corporate finance-avdelningen på en bank eller fondkommissionärsfirma, men marknaden kan bedöma aktiens värde till ett helt annat. Det är inte förrän aktien noteras som den får ett verkligt marknadsvärde.

5.4 Prospektet och tumregler
Prospekt är ett bra investeringsunderlag. Sällan får en potentiell investerare en så samlad bild av ett bolag inför en investering som i ett prospekt.

Det finns därtill vissa tumregler som kan användas för att bedöma risken i nyintroduktionen:
-Undersök vilken bank eller fondkommissionärsfirma som är rådgivare vid nyintroduktionen och undersök vilket "track-record" dessa har i samband med nyintroduktioner.
-Kontrollera om de tidigare ägarna står kvar som ägare även efter nyintroduktionen. Ägare som säljer ut en stor del av sitt innehav ger fel signaler: Tror de verkligen inte på sitt bolag och vill de bara komma ur sin egen investering? En viss utförsäljning kan dock vara motiverad av likviditetsbefrämjande skäl. Detta om en mycket stor andel av samtliga aktier innehas av några få ägare.
-Kontrollera om ledningen och styrelsen är aktieägare.
-Kontrollera hur Börsen som helhet har gått sedan emissionskursen fastställdes. Har Börsen rasat kraftigt finns det en risk för att emissionskursen är för högt satt, eftersom den sattes utifrån marknadsläget som rådde då.
-Förstår du bolagets verksamhet? Har bolaget lyckats vara tydliga i vad de gör och vad pengarna ska användas till?

5.5 Praktisk information
En nyintroduktion går till på så sätt att de som vill köpa aktier i bolaget ansöker om tilldelning av aktier, men det är inte säkert att de sedan får köpa några aktier i samband med introduktionen. Blir erbjudandet övertecknat (vilket innebär att fler aktier har sökts än som finns tillgängliga i erbjudandet) kan vissa bli helt utan aktier och vissa få ett lägre antal aktier än de ansökt om. Det finns ingen reglering som styr vilka som får tilldelning – det är upp till bolaget att bestämma. I noteringsprospektet står dock ofta specificerat efter vilka kriterier tilldelning sker om erbjudandet övertecknas. Ofta får kunder hos den bank eller fondkommissionärsfirma som fungerar som rådgivare vid erbjudandet företräde till teckning.

I kapitlet om villkor och anvisningar i prospektet finns all information kring erbjudandet. Där hittar du viktig information såsom:
Pris på aktien.
Hur stora poster som aktierna säljs i och hur stor minsta post är.
Under vilken period investerarna kan ansöka om tilldelning.
Vart ansökan ska skickas.
När beslut om eventuell tilldelning meddelas.
När aktierna ska betalas om tilldelning erhålls.
När aktien ska noteras.
Vilken lista aktien ska noteras på.

5.6 Teckningsanmälan
Med prospektet medföljer en teckningsanmälan som ska fyllas i av de som önskar delta i erbjudandet. Där anger investeraren hur många aktier han eller hon vill ha, samt uppgifter om eget VP-konto eller depå hos förvaltare dit han eller hon vill ha aktierna om den presumtiva aktieägaren får tilldelning. Teckningsanmälan skickas sedan till den bank eller fondkommissionärsfirma som handlägger erbjudandet. Adressen finns angiven på teckningsanmälan.

5.6.1 Vanligt med kursuppgång vid överteckning
Om ett nyintroduktionserbjudande blir mycket kraftigt övertecknat är det vanligt att aktien ifråga stiger kraftigt redan de första dagarna när den väl börjar handlas på marknaden. Även om ett erbjudande övertecknas är det som vi nämnt inte ovanligt att vissa av tecknarna som får tilldelning får köpa något mer än minsta teckningsposten. Detta gäller dem som tecknat sig för mer än en post och oftast bara dem som är kunder hos den fondkommissionär som agerat rådgivare. Därför är det många privatpersoner som tecknar sig för betydligt mer än den minsta posten i hopp om att få extra stor tilldelning.

OBS! Teckningsanmälan är bindande, därför är det viktigt att du inte ansöker om fler aktier än du verkligen kan betala.

5.7 Priset
Ibland fastställs teckningspriset genom ett så kallat anbudsförfarande. Det innebär att priset fastställs inom ett visst intervall.

OBS! Om du bestämmer dig för att ansöka om tilldelning av aktier är det viktigt att du kan tänka dig att köpa aktierna oavsett var i intervallet det hamnar. Utgå därför från det högsta möjliga priset när du räknar på erbjudandet.

TIPS! Det är självklart viktigast att du själv bildar dig en uppfattning om bolaget, men kontrollera gärna även vad andra anser. De flesta affärstidningar bevakar nyintroduktioner och åtminstone någon analytiker har troligen gett sin syn på bolaget. I fallet Telia var det många analytiker som före introduktionen pekade på att priset på aktien var högt och att utrymmet för kursuppgång efter introduktionen var starkt begränsat.

5.8 Information om kommande nyintroduktioner
Normalt har nyintroduktionerna ett mycket snabbt förlopp: Teckningstiden är normalt inte längre än tio dagar och marknadsföringen är starkt koncentrerad till denna period.

5.9 Repetition
Vi repeterar snabbt de senaste fem avsnittens innehåll i den ordning de har presenterats: En nyemission innebär att nya aktier ges ut av bolaget, normalfallet är att de befintliga aktieägarna får möjlighet att köpa dessa i proportion till sitt tidigare innehav. En fondemission innebär att fritt eget kapital förs över till bundet eget kapital (i form av aktiekapital) i bolaget och aktieägarna erhåller då ytterligare aktier. En split innebär en uppdelning av en aktie i flera medan en omvänd split innebär en sammanslagning av aktier. En avknoppning innebär att ett dotterbolag säljs av eller delas ut till aktieägarna. Vid försäljning brukar aktieägarna få företrädesrätt. Återköp av aktier innebär att bolaget köper en del av sina egna aktier och därmed minskar tillgången på aktier på marknaden. En nyintroduktion är en notering av ett bolag på någon lista.