Olika vägar för att handla med aktier
22.09.2019

Olika vägar för att handla med aktier

För att handla med aktier kan du använda dig av en rad olika tjänster. Dessa ska vi gå in på nu.

3.1 Förberedelser
För att du ska kunna börja handla med aktier krävs att du skaffar dig antingen ett värdepapperskonto (VP-konto) eller en depå hos den fondkommissionär du tänker använda dig av.

Ett företag som sysslar med bland annat värdepappersmäkleri benämns fondkommissionär. Det kan vara en bank eller ett särskilt fondkommissionsbolag, vanligen kallat fondkommissionärsfirma, som fått Finansinspektionens tillstånd att bland annat handla med värdepapper för kunders räkning.

3.1.1 VP-konto lämpligt för den oerfarne utan stort sparkapital
Ett värdepapperskonto är ett konto hos Värdepapperscentralen, VPC, på vilket värdepapper registreras. Det kan liknas vid ett bankkonto med den skillnaden att det är värdepapper och inte pengar som registreras på kontot. Ett VP-konto kan öppnas via en bank eller en fondkommissionärsfirma.

KOM IHÅG! Om du skaffar dig ett VP-konto får du räkna med att du personligen måste besöka din bank för att genomföra köp och försäljningar av dina aktier.

Det är ovanligt att kunder på fondkommissionärsfirmor öppnar ett VP-konto via fondkommissionärsfirman när de blir kunder, men det händer i enstaka fall. Kunder på fondkommissionärsfirmor måste i princip undantagslöst öppna en depå om de vill bli kontinuerliga kunder.

Det händer att en del människor väljer att ha både ett VP-konto på till exempel en bank och en depå på banken eller en fondkommissionärsfirma. Det är vanligt att en person som börjar att handla med aktier eller fonder börjar med att skaffa sig ett VP-konto för att senare i livet öppna en depå. När staten sålde ut aktier i Telia var det många som köpte aktier för första gången i livet. Flertalet av dessa öppnade då ett VP-konto via sin bank, något som går lätt och smidigt att göra.

TIPS! Det är lätt att öppna ett VP-konto. Det är dessutom fritt från kostnader, till skillnad från en depå som vanligtvis innebär vissa avgifter. Det är också mycket vanligt att det krävs relativt stora belopp för att få öppna en depå - så är dock inte är fallet med VP-konton. Det är dock främst fondkommissionärsfirmorna som kräver att större belopp sätts in när en depå öppnas, bankerna har vanligtvis inga dylika krav.

3.1.2 Depå lämpligt för den erfarne med stort sparkapital
Aktier och andra värdepapper kan förvaras i en depå hos bank eller fondkommissionärsfirma i stället för på VP-konto. I en depå förvaras kundens aktier och pengar. Kunden får tillgång till särskild service i form av rådgivning, bevakning av emissioner och utdelningar och så vidare. Värdepapperna i en depå är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de hos VPC är registrerade under bankens eller fondkommissionärsfirmans namn. Den som har sina aktier i en depå och vill delta på bolagsstämman i ett bolag, i vilket han äger aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i sitt eget namn. Detta görs genom att ägaren av aktierna i god tid före avstämningsdagen ber banken eller fondkommissionärsfirman att ombesörja omregistrering.

Med en depå kan du vanligtvis utföra dina köp och försäljningar via telefon eller i förekommande fall via Internet. Du slipper att ta personlig kontakt. På senare år har det blivit allt vanligare att privatpersoner öppnar depå hos en bank eller fondkommissionärsfirma. Fondkommissionärsfirmorna tar bara emot order per telefon eller Internet i förekommande fall. Detta är skälet till att VP-konton är ovanliga hos kunderna på fondkommissionärsfirmorna.

TIPS! Det krävs att du har en depå för att du ska få göra affärer på annat sätt än genom ett personligt besök. (Jämför 3.1.1 VP-konto lämpligt för den oerfarne utan stort sparkapital.)

3.2 Aktiehandel
Vi har redan nämnt att det finns olika sätt att handla med aktier, vanligast förekommande är att handel sker genom personliga besök, via telefon eller Internet. Det räcker egentligen med att du öppnar ett VP-konto på din bank för att du ska kunna börja handla. Men om du vill komma igång med en mer omfattande handel blir det snart aktuellt för dig att öppna en depå på banken eller på en fondkommissionärsfirma.

3.2.1 Långsammare handel via bankkontor
Den som har en depå på en bank får vanligtvis inte tillgång till någon personlig mäklare, utan får möjlighet att lägga order via telefonsamtal till sitt bankkontors personal eller via Internet (om banken har en sådan tjänst). Vid telefonsamtal för personalen på bankkontoret sedan vidare uppdraget till bankens egen mäklaravdelning, antingen via ett internt datasystem eller via telefon eller fax. Ibland händer det att en order på grund av viss intern köbildning får vänta innan den läggs ut på marknaden, därför kan en viss tidsfördröjning uppstå. Sedan tillkommer även den allmänna väntetid som ofta förekommer på många bankkontor. Skillnaden kan tyckas stor om man jämför med handel via Internet där det går mycket snabbt att göra affärer.

3.2.2 Personlig mäklare har många fördelar
Med en depå på en fondkommissionärsfirma får du som regel tillgång till en personlig mäklare med behörighet att lägga order direkt in i Börsens handelssystem. Dessa mäklare har också möjlighet att lägga order direkt i SBI Marknadsplats handelssystem och att ringa upp de banker och fondkommissionärsfirmor som bedriver inofficiell handel för att på så sätt snabbt göra upp affärer direkt över telefon. När det gäller personlig mäklare så kan du få detta även via en bank, under förutsättning att du sätter in ett stort belopp på din depå.

OBS! För den som handlar via sitt bankkontor är det ofta ganska krångligt att handla med inofficiellt noterade aktier då dessa order ofta drabbas av en rejäl fördröjning. Dylika fördröjningar beror på att denna handel inte är prioriterad på bankerna. I vissa fall finns det även hinder att handla med aktier på SBI Marknadsplats via ett vanligt bankkontor. Exempelvis har Handelsbanken en gräns på 50 000 kronor för handel på denna marknadsplats.

När det gäller aktierna som är noterade på Aktietorget så ingår dessa i Börsens handelssystem vilket gör att order på dessa kan läggas på samma sätt som för aktier på Börsen, vare sig det rör sig om banker eller fondkommissionärsfirmor.

3.2.3 Viktigt att jämföra förutsättningarna
Av det som vi nämnt hittills framgår att det finns en hel del saker som du bör ta reda på om respektive bank eller fondkommissionärsfirma innan du gör ditt val. Över huvud taget är det viktigt att först jämföra de olika bankernas och fondkommissionärsfirmornas olika villkor. Det finns många frågor du bör ställa dig i syfte att jämföra dem:

Tas någon depåavgift ut och vilka är courtageavgifterna?

Finns det ett minimicourtage och hur högt är det?

Finns det en minsta beloppsgräns för öppnande av depå?

I vilken utsträckning ingår analyser och annan rådgivning?

Erbjuds onlinehandel?

Vad gäller onlinehandel (handel via Internet) är det viktigt att du försäkrar dig om att företaget som står bakom har en god driftsäkerhet i sitt system och god tillgänglighet i sin telefonsupport. Jämför också vilka olika informationspaket företagen erbjuder och eventuella avgifter för informationen. Observera att möjligheterna att handla med fonder via Internet hos företag med onlinehandel varierar. Variationer förekommer även för vilka aktier och andra värdepapper som går att handla via den tjänst som erbjuds.