Risknivåer
07.10.2019

Risknivåer

Som vi gick igenom i början av den här kursen så innebär risk i värdepapperssammanhang helt enkelt osäkerhet kring den framtida avkastningen. Vi ska i detta och nästkommande fyra avsnitt bland annat ägna oss åt skillnaden i risknivå mellan olika fondtyper.

1.1 Lägre risk i aktiefond än i egen aktieportfölj
I ett sparande som är förknippat med stora kurssvängningar är risken stor att värdet på en placering är lågt just den dag spararen behöver ta ut pengarna. En möjlighet till högre avkastning kan å andra sidan motivera detta risktagande. Rent generellt kan sägas att ett direkt aktiesparande är förknippat med högre risk än ett fondsparande och att den förväntade avkastningen av fondsparande därför är lägre. Den som placerar i aktier tar risker av två slag; dels unik risk och dels marknadsrisk.

Den som sparar i aktiefonder får automatiskt en riskspridning som diversifierar bort en betydande del av inslaget av den unika risken. Detta eftersom en vanlig aktiefond har som minst 16 underliggande aktier i sin portfölj. För att ytterligare minska risknivån kan man blanda olika fonder med olika placeringsinriktningar.

Marknadsrisken är svårare att skydda sig mot, men den som sprider placeringarna på olika fonder som placerar på olika aktiemarknader minskar på detta sätt inverkan av marknadsrisken på en enskild aktiemarknad. Aktiemarknaden i alla länder är dock alltid förknippad med en viss marknadsrisk och vid större generella nedgångar på världens aktiemarknader är det svårt att skydda sig mot marknadsrisken. Detta även om kapitalet sprids på flera olika fonder som placerar på olika länders aktiemarknader.

1.1.1 Lägre risktagande ger lägre avkastning
Det finns som vi tidigare nämnt ett tydligt förhållande mellan risk och avkastning. Rent generellt kan man säga att den som är villig att ta hög risk också förväntar sig en högre avkastning än den sparare som väljer en mindre riskfylld sparform. Belöningen för att ta lite större risker är på sikt högre avkastning. Men å andra sidan kan i värsta fall stora delar av eller rent av hela sparkapitalet gå förlorat.

OBS! Du kan aldrig helt skydda dig mot risker. Alternativet vore att du behåller sparpengarna på ett vanligt bankkonto eller i räntebärande värdepapper, eller kanske till och med i madrassen. Gör du det kan du dock inte vänta dig någon nämnvärt hög avkastning.

1.2 Olika risknivåer i olika fondtyper
Olika fonder är förenade med olika risker beroende på vilken placeringsinriktning de har. Lägst är risken i räntefonder. I en räntefond styr ränteutvecklingen avkastningen och därmed risken. Om räntan sjunker kommer fondens värde att öka och vice versa. Det har också betydelse om fonden har placerat i värdepapper med kort eller lång löptid eftersom korta värdepapper är säkrare placeringar än de långa.

Lite högre risk än i räntefonder tar den som sparar i blandfonder. En blandfond sprider riskerna mellan räntemarknaden och aktiemarknaden. Ju högre andel aktier en blandfond innehåller, desto högre är risken. Ett steg upp på risktrappan kommer sedan de globala aktiefonderna. En sådan fond är inte beroende av hur aktiemarknaden i ett enskilt land utvecklas eftersom den har placerat på olika marknader över hela världen. Ytterligare ett steg upp på risktrappan, efter de globala aktiefonderna, kommer de regionala aktiefonderna.

TIPS! En enkel regel att komma ihåg är att ju snävare och mer specialiserad en fond är, desto högre upp på risktrappan hamnar den. Detta gör att länderfonder tar högre risk än de regionala och att de rent branschinriktade fonderna tar en ännu högre risk.

Ett exempel på en extremt högriskklassad fond skulle kunna vara en spansk IT-fond. Det kommer sig utav att det är svårt att förutse hur Spaniens ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. Och att dessutom spekulera i enbart IT-branschen i Spanien gör dig extremt beroende av en mycket liten, och därtill riskfylld, del av aktiemarknaden.

Det är viktigt att du som ämnar börja spara i fonder tar hänsyn till vilken risknivå du är beredd att lägga dig på. Vi har tidigare nämnt att det är viktigt att ha ett sparmål samt att veta på vilken sikt sparande ska ske. Men det är minst lika viktigt – om inte ännu viktigare – att du vet vilka risker som kan tas då detta indirekt hänger samman.

TIPS! En generell regel är att ju längre tid sparandet ska pågå, desto större risker kan tas.

KOM IHÅG! Räntefonder innebär en lägre risk än aktiefonder och blandfonder en högre risk än räntefonder men fortfarande en lägre risk än aktiefonder. Vidare innebär aktiefonder som placerar i en enda bransch en högre risk än de aktiefonder som placerar i olika branscher och aktiefonder som placerar i ett enda land innebär en högre risk än de aktiefonder som placerar i olika länder. Slutligen innebär aktiefonder som placerar i en enda region eller världsdel en högre risk än de aktiefonder som placerar i hela världen.

KOM IHÅG! Räntefonder som placerar i kortfristiga räntebärande värdepapper innebär en lägre risk än de som placerar i långfristiga. Därför innebär penningmarknadsfonder en lägre risk än obligationsfonder.

1.3 Specifika risker
I inledningen av denna delkurs gick vi utförligt igenom begreppet risk. Vi vill här påminna om två specifika risker som aktualiseras vid fondsparande: Marknadsrisken varierar för olika länder. Men vid en investering i utländska värdepapper tas även en valutarisk. Denna innebär i princip att det finns en risk för att den lokala valutan sjunker i värde gentemot den svenska kronan. Således kan en värdeförlust uppstå även om värdepappret räknat i den lokala valutan inte fallit i värde.

VARNING! Om du placerar utomlands bör du aldrig placera hela sparkapitalet i ett enda land. Du bör heller aldrig placera hela sparkapitalet utomlands.

Avkastningen i en fond är beroende av hur bra förvaltaren av fonden lyckas. Om förvaltaren misslyckas och gör felbedömningar kan avkastningen i fonden bli sämre än avkastningen för den marknad som fonden investerar på. Varje fondbolag har en eller flera förvaltare som sköter placeringarna i respektive fond som fondbolaget tillhandahåller. Eftersom en del fondbolag är centralt styrda vad gäller vissa delar av placeringsstrategin är det därför lämpligt att inte bara sprida riskerna genom att placera i olika fonder, utan att även sprida riskerna på flera olika fondbolag.

TIPS! Inslaget av förvaltarrisk i ditt fondsparande kan du minska, dels genom att du sprider pengarna på flera olika förvaltare och dels genom att du även sprider pengarna på flera olika fondbolag. I viss mån kan du också minska inslaget av förvaltarrisk genom att studera vilket resultat olika förvaltare tidigare har uppnått.