Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Shortcut Media - Positivt momentum talar för uppsida
01.12.2021

Shortcut Media - Positivt momentum talar för uppsida

Stockpicker sätter köp i sin senaste analys av filmproduktionsbolaget Shortcut Media. Flera nya kunder som kommit in på kort tid och strategiska förvärv borde ligga till grund för en uppvärdering av bolaget.

SMG | Spotlight Stock Market | 3,71 kr

Filmproduktionsbolaget har under året möblerat om sin ledningsgrupp för att ytterligare öka fokus på större strategiska affärer och skala upp verksamheten. Den tidigare vd:n Anders Brinck, som ledde bolaget sedan starten 2011, har numera tagit över stafettpinnen som styrelseordförande och ska i fortsättningen ha ett extra öga på frågor såsom ramavtal och förvärv.  

Hans track-record är imponerande och bolaget har historiskt vuxit med i snitt över 50% per år, både organiskt och genom ett flertal förvärv. Tillsammans med den nya vd:n Peter Söderlind, tidigare COO för koncernen, vill Anders Brinck nu säkerställa att bolaget kommer leverera i linje med den uppsatta tillväxtplanen som innebär att genom organisk samt förvärvad tillväxt fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Det skulle innebära en omsättning på över 120 Mkr i årstakt innan slutet av 2022, samtidigt som rörelseresultatet (EBITA) ska nå 6-12 Mkr.

Prisbelönt produktionsgrupp inom rörlig bild

Shortcut Media Group (SMG) är en oberoende och prisbelönt produktionsgrupp inom rörlig bild. I dagsläget består gruppen av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion, Frost Studio och STARK Film. Dessa producerar allt från reklam- och företagsfilm till trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos och livesändningar. Dessutom erbjuder man ett komplett utbud av tjänster inom 3d-design, visuella effekter och postproduktion.

Kunderna utgörs främst av internationella och nordiska bolag, däribland många välkända namn såsom Tele2, H&M, Stena och Volvo. Den höga kvalitén av det inspelade materialet intygas även av ett flertal pris som man har vunnit. Dotterbolaget Oddway utsågs bland annat av Regi till Sveriges bästa filmproduktionsbolag i Årets Byrå, har vunnit den årliga kommunikationstävlingen Guldnyckeln och pris i reklamtävlingen 100-Wattaren. Även Bond Street Film, som producerar trailers till drama TV, OTT samt den snabbt växande gaming-industrin, har vunnit en rad priser och var återigen nominerade i Promax 2020. STARK Film har bl.a. vunnit Cannes Lions.

Relativt nytt inom koncernen är den proprietära SaaS-tjänsten ”Salesapp”, som är särskilt anpassad för att användas i fysiska kundmöten, till exempel av säljare, mäklare och andra varumärkesrepresentanter. Betalningsmodellen för plattformen består dels av en månatlig, återkommande licensintäkt och dels av ett löpande konsultarvode då SMG producerar hela eller delar av det digitala innehåll som distribueras via plattformen.

En av fördelarna är att kunden kan leverera innehåll som uppdateras i realtid vid sina fysiska möten och tjänsten används redan av kunder såsom Arvid Nordquist och Svensk Fastighetsförmedling. Efter ett mycket positivt mottagande beslutade man nyligen att skala upp plattformen för att nå ut till en större kundkrets. Förutom mäklarfirmor ser man främst bolag inom olika segment av konsumentvaror som relevanta, där varumärken är i behov av att distribuera digitalt innehåll till möten med sina kunder.

Digitalt innehåll blir rörligt

Marknaden för rörlig bild gynnas av flera underliggande drivkrafter och framför allt av faktumet att digitalt innehåll blir allt mer rörligt. Enligt Institutet för Reklam- & Mediestatistik väntas den svenska mediemarknaden växer med cirka 8% under 2021, där de snabbast växande kategorierna inkluderar online video och sociala medier, två kategorier som SMG är starka inom. Dessa väntas visa tvåsiffrig tillväxttakt.

SMG har dessutom starka positioner inom flera andra områden som ser ut att kunna växa snabbt de kommande åren. Särskilt värd att nämna är gaming-branschen, där jobbar man till exempel med in-game capture, trailers, promotionmaterial, 3d och visuella effekter.

Förvärvet av STARK ett steg mot att bli ledande i Norden

Att ledningen menar allvar med sin avsikt att skala upp visar inte minst den senaste affären som annonserades i september. Genom att förvärva filmproduktionsbolaget STARK Film förstärker SMG sitt erbjudande och kundlista inom högkvalitativ kommersiell film och tillsammans med dotterbolaget Oddway kommer det bildas ett av Sveriges största filmproduktionsbolag.

STARK är faktiskt ett av Sveriges mest anrika filmproduktionsbolag och experter på filmkommunikation till kunder såsom Volvo, SKF, Ericsson, Autoliv och Stena. På årsbasis väntas STARK tillföra 14 – 16 Mkr i omsättning och 1,4 – 2 Mkr i EBITA.

I samband med förvärvet tecknades ett samarbetsavtal kring filmproduktion med byrågruppen More Alliance, som sedan tidigare samarbetat med STARK. Det nya avtalet gäller de kunder som More Alliance och STARK har hittills bearbetat tillsammans, men utöver det är ambitionen att även marknadsföra och förmedla tjänster till varandra.

Offensiva satsningar börjar bära frukt

Efter ett utmanande corona-år 2020, som kännetecknades av inställda sport- och underhållingsevenemang, har vinden vänt sedan andra kvartalet i år. Mellan januari och september har koncernens sammanlagda omsättning ökat med 8%, jämfört med samma period i fjol, till 45,9 Mkr. Förutom en stark organisk tillväxt under andra kvartalet, har främst förvärven av Magoo, digitalbyråverksamheten från Klapp & Co samt STARK bidragit positivt till utvecklingen.

Mycket glädjande är att man har vunnit flera nya kunder och ramavtal har slutits eller förlängts med bland annat Fjällräven, Frilans Finans, Region Stockholm, Länsstyrelsen samt Post och Telestyrelsen. Utöver det har kundlistan vuxit med flera ledande bolag inom det prioriterade område Gaming, där man dessutom har utfört en rad projekt åt den återkommande kunden Paradox Interactive. Positivt utvecklas även samarbetet med en ny global streamingaktör och efter en rad lyckade projekt tillsammans ser det enligt ledningen ut som om samarbetet kommer fortsätta även nästa år.

Förbättringspotential finns det däremot vad gäller lönsamheten, eftersom rörelseresultatet (EBITA) under de första nio månader uppgick till -5,4 Mkr, vilket kan jämföras med +2,1 Mkr under jämförelseperioden i fjol. Här ingick, emellertid, betydande direkta och indirekta kostnader av engångskaraktär, då den nya vd:n Peter Söderlind passade direkt på att ta tag i allt arbete kring förvärv och integration. Generellt är det dessutom så att tredje kvartalet är en säsongsmässigt svagare period intäktsmässigt, vilket givetvis har en negativ effekt på lönsamheten.

Icke desto mindre är det en bit kvar tills man kommer nå lönsamhetsmålet, som implicit ligger kring 7,5% EBITA-marginal (baserat på tillväxtplanen), men enligt vd Söderlind kommer man från och med 2022 kunna generera en del synergier när förvärven väl är fullt integrerade och flera kostnadsposter kommer minska väsentligt. Här ingår bland besparingar från lokalhyra, administration och redovisning. Redan nästa kvartal, Q4, menar vd Söderlind har börjat starkt.

Vd Söderling påpekar dessutom i samband med den senaste kvartalsrapporten att han generellt kommer öka fokus på lönsamhet i de befintliga verksamheterna framöver. Under första halvåret 2022 vill han bland annat minska antalet varumärken för att skapa större möjligheter till interna synergier, samt externa sälj- och marknadsföringsmöjligheter. Affärsmodellens skalbarhet talar dessutom för en bra operationell hävstång i takt med att intäkterna fortsätter att öka.

Resultatet för tredje kvartalet i år belastades av en goodwill-nedskrivning om -3,4 Mkr, som man har valt att genomföra då STARK och Oddway går samman inom kort. Varken ned- eller avskrivningar av goodwill har dock en påverkan på kassaflödet och framförallt i förvärvsintensiva bolag är det därför mest lämpligt att titta på EBITA för att följa den operationella utvecklingen.

Fler förvärv i korten

Marknaden för filmkommunikation och online video är fragmenterad, vilket skapar goda förutsättningar för bolagets förvärvsstrategi. För tillfället utvärderar man tre möjliga målbolag, som alla tre har potentialen att ta koncernen till den aviserade omsättningen på 120 Mkr i årstakt. För att inte tappa fokus på befintliga verksamheter ska själva integrationen av nästa förvärv emellertid först ske när man har nått en stabil lönsamhet.

Efter förvärvet av STARK, där köpeskillingen uppgick till 7,5 Mkr, hade man likvida medel på 1,4 Mkr på balansräkningen vid slutet av september. I samband med att förvärvet annonserades tecknades ett avtal med storägaren Dividend Sweden om att genom utdelning ägarsprida SMG-aktier, samtidigt som Dividend Sweden investerar 2,25 Mkr i en riktad emission i SMG.

I början av november avyttrade man dessutom aktier i Unlimited Stories för minst 1,6 Mkr, i samband med att en industriell köpare har lagt bud på en betydande del av bolaget. Under förutsättningen att Unlimited når vissa uppsatta mål finns möjligheten att få ytterligare 0,24 Mkr under 2022.

Fjärde kvartalet har börjat starkt

I och med att bolaget nu är inne i en säsongsmässigt starkare period, är sannolikheten god att verksamheten kommer återgå till att generera positiva EBITA-resultat. Det är glädjande att ledningen har indikerat att det fjärde kvartalet har börjat starkt, vilket även syns i ett flertal ordrar som man har tagit under de senaste veckorna.

Bland annat har många av bolagets myndighetskunder haft restriktioner och policies att inte beställa inspelad film så länge restriktionerna låg kvar. Det har lett till ett uppdämt behov av produktioner både inom offentlig och privat sektor som nu så småningom lossnar. I mitten av oktober fick dotterbolaget Bond Street en order från en svensk myndighet till ett värde på 1,6 Mkr. Samtidigt förbättras nu även möjligheten för internationella inspelningar i takt med att restriktioner släpps.

SMG framstår som välrustad för att dra full nytta av den pågående återhämtningen och de strukturella tillväxttrenderna i branschen. Med ökade volymer bör även lönsamheten förbättras successivt och mycket tyder på att bolaget kommer kunna infria sina mål för 2022.

Stor uppsida i aktien om tillväxtplanen infrias

Dagens börsvärde kring 47 Mkr tar i våra ögon inte hänsyn till potentialen i bolaget och framstegen som man har gjort under de senaste kvartalen. Lyckas man nå de aviserade 120 Mkr i annualiserad omsättningstakt samt en EBITA på 6 - 12 Mkr vid slutet av 2022, innebär dagens kursnivå en värdering omkring 0,4 gånger EV/Sales och 5,6 gånger EV/EBITA.

Viktigt att komma ihåg är att siffrorna är baserade på en annualiserad nivå vid slutet av 2022 och kommer alltså inte vara de facto siffror för helåret 2022. Dessutom lär ett ytterligare förvärv även kräva ytterligare kapitaltillskott i form av nyemission. Icke desto mindre bör uppsidan i aktien vara betydande i takt med att nyhetsflödet fortsätter vara positivt. För den riskvillige kan SMG därför vara värd ett spekulativt Köp.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen