Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Spago Nanomedical laddar bössan för kampen mot cancer
15.02.2021

Spago Nanomedical laddar bössan för kampen mot cancer

Mitt i en pandemi kan det vara lätt att glömma att samhället plågas fortfarande även av andra minst lika stora hälsoproblem. Rädslan för att smittas av SARS-CoV-2 har dessutom lett till att färre människor söker vård för sina besvär och symptom som kan tyda på till exempel cancer.

SPAG / Spotlight / 7,56 kr

Under 2020 har uppskattningsvis 10-12% av patienterna inte uppsökt sina screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer, jämfört med året innan.

Det är givetvis mycket olyckligt, då cancer är en av de vanligaste sjukdoms- och dödsorsakerna bland vuxna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige svarar den för omkring 30% av alla cancerfall. Här är det viktig med en tidig och korrekt diagnos för att minska risken att cancern kan sprida sig.

Som tur är finns det en rad teknologier inom medicinsk bilddiagnostik som kan hjälpa sjukvården att upptäcka och behandla cancer. Den mest använda metoden för att hitta bröstcancer idag är mammografi, som är liksom ultraljud relativt billig och snabb, men ger bilder med låg upplösning. Allt mer populär blir magnetresonanstomografi (MR), som är en mer precis metod och används ofta för att verifiera misstänka cancerdiagnoser. Den ger dessutom möjlighet att ta högupplösta bilder som kan användas för att guida kirurgiska ingrepp. Ytterligare en fördel är att MR en strålningsfri metod, till skillnad från tex mammografi.

Läs mer om Spago Nanomedical här

SpagoPix - ett bättre kontrastmedel

För att ytterligare förbättra möjligheterna till screening, diagnos och uppföljning av cancer med MR har det svenska nanomedicinbolaget Spago Nanomedical utvecklat ett cancerselektivt kontrastmedel, som ska ge MR-bilder bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad, vilket ökar chansen att upptäcka även små och aggressiva tumörer och metastaser. Dessutom är kontrastmedlet, med namnet SpagoPix, fritt från gadolinium, ett grundämne som finns i nästan samtliga kliniskt använda MR-kontrastmedel och som har visat sig kunna ansamlas i hjärnan.

Bolaget har initialt inriktad utvecklingen av SpagoPix på MR-undersökning av bröstcancer, en sjukdom som drabbar cirka 2,1 miljoner personer varje år. Idag används MR för 15-30% av dessa patienter och bolaget tror att ett gadoliniumfritt kontrastmedel med högre precision kan både ta marknadsandelar från befintliga preparat och öka användningen ytterligare. Rimligtvis borde en tumörselektiv specialprodukt, fri från gadolinium, kunna prissättas högre än dagens produkter, vilket innebär en mycket attraktiv tänkbar marknadsstorlek inom bröstcancer.

För tillfället pågår en klinisk fas 1-studie (SPAGOPIX-01), med det primära syftet att studera säkerhet vid olika doser av SpagoPix (SN132D). En sekundär målsättning är att dokumentera hur detta nya kontrastmedel kan förstärka MR-bilder på bröstcancertumörer. Studien startade på en låg dos för att sedan eskaleras till doser där SpagoPix i djurstudier visat objektiv kontrast mellan tumör och omkringliggande vävnad.

Mycket lovande interimsresultat från SPAGOPIX-01

De interimsresultat som hittills genererats från SPAGOPIX-01 har varit mycket lovande och visar att SN132D ger positiv kontrast i MR-bilder av bröstcancertumörer i människa med bibehållen god säkerhetsprofil. Resultaten bekräftar inte bara att SN132D kan förbättra diagnostik och övervakning av misstänkt och konstaterad bröstcancer med MR, men kanske ännu viktigare så validerar resultaten anrikning av bolagets nanopartiklar i solida tumörer i människa. Detta öppnar i nästa steg för behandling av cancer med Spago Nanomedicals andra projekt, Tumorad, och innebär därmed en riktig genombrott för bolaget.

Positivt var dessutom att samtliga MR-bilder i studien hittills visar på en mycket god kontrast i bukspottkörteln, vilket har föranlett bolaget att undersöka potentialen för SpagoPix som ett MR-kontrastmedel även på detta område. Cancer i bukspottkörteln är en av de mest dödliga cancerformerna och behovet att kunna identifiera och följa patienter med olika former av förstadier till cancer i detta organ är stort.

SN132D ska nu testas i större kliniska studier inför ett eventuellt marknadsgodkännande. Med de positiva resultaten från den pågående studien i ryggen har man dessutom börjat intensifiera kontakten med möjliga projektpartners för en utlicensiering på sikt. 

Projekt inom cancerbehandling med mångmiljardspotential

I likhet med SpagoPix bygger även bolagets andra projekt för radionuklidbehandling av cancer på den patenterade plattformen av polymera material med unika egenskaper, vilket gör att det finns betydande synergier mellan projekten avseende materialets uppbyggnad och produktion.

Det så kallade Tumorad-projektet syftar till att ta fram ett nytt läkemedel för radionuklidterapi av solida tumörer baserat på nanopartiklar laddade med en radioaktiv isotop. Partiklarnas utformning möjliggör selektiv ansamling även i små, svåråtkomliga och aggressiva tumörer, vilket tillåter effektiv strålbehandling av cancern samtidigt som risken för biverkningar minimeras. På så sätt kan radioaktivitet användas för att behandla olika typer av tumörer som har spritt sig i kroppen, vilket öppnar för en bred behandlingsmöjlighet där alternativen idag är få.

Radionuklidterapi är ett värdefullt alternativ eller komplement till befintlig behandling, framförallt vid spridd eller aggressiv cancer. Ett fåtal preparat används redan kliniskt idag och baserat på publika försäljningssiffror från globala aktörer med marknadsgodkända radionuklidterapier uppskattar bolaget marknaden för dessa produkter i dagsläget vara värd cirka 700 miljoner usd.

spago High Quality

Till skillnad från dessa som är riktade mot specifika cancertyper, kan Tumorad emellertid ge möjlighet till behandling av olika typer av solida tumörer, vilket borde innebära ett potentiellt högre marknadsvärde. Bolaget tror att den årliga marknadspotentialen för Tumorad kan uppgå till mångmiljardbelopp, baserad på antalet personer som dör varje år i spridd och inoperabel cancer i indikationer med dokumenterad EPR effekt, samt ett pris i nivå med dagens preparat.

Under de senaste månaderna har man gjort betydande framsteg i Tumorad-projektet genom att i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer visa att materialet hade en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad.

Under de senaste månaderna har man gjort betydande framsteg i Tumorad-projektet genom att i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer visa att materialet hade en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad. Till följd utsågs en produktkandidat med beteckning SN201, och fokus framgent är att färdigställa regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier för att inleda klinisk fas I/II studie i cancerpatienter under 2022.

Företrädesemission ska finansiera Tumorads vidare utveckling

Vid slutet av december uppgick bolagets likvida medel till 28,5 Mkr, vilket kan sättas i relation till kassaflödet från den löpande verksamheten på -18,8 Mkr under 2020. Enligt tidigare planer finns tillräckligt med pengar för att fortsätta utvecklingen av SpagoPix, men givet de positiva interimdata från SPAGOPIX-01 vill styrelse och ledning nu fylla på kassan för att finansiera nästa steg i Tumorad-projektet.

Därför ska man ta in totalt 59,1 Mkr före kostnader, med hjälp av en fullt säkerställd företrädesemission. Samtidigt inleds processen för byte av marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market, vilket syftar till att förbättra bolagets internationella synlighet och långsiktiga finansieringsmöjligheter.

Bolaget ska använda hela nettolikviden på cirka 51,7 Mkr till att slutföra de regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier och den GMP produktion som krävs för att kunna starta fas I/II studie av Tumorad. Därtill kan det komma en potentiell ytterligare emissionslikvid om upp till 10 Mkr före kostnader från en eventuell övertilldelningsemission. Dessa pengar ska i så fall användas i den löpande verksamheten för att öka den finansiella flexibiliteten i produktutvecklingen.

Om vi utgår från en teckningsgrad om 100% samt ett utnyttjandet av övertilldelningsoptionen så kommer börsvärdet efter kapitalanskaffningen uppgå till runt 310 Mkr, räknad på dagens aktiekurs. Det är inte alltför utmanande för en då fullfinansierad verksamhet med två spännande projekt som borde kunna generera ett positivt nyhetsflöde de kommande månaderna. Studieresultaten hittills bådar gott för att bolaget kommer nå ett partneravtal för SpagoPix och marknadspotentialen framstår som betydande, inte minst för Tumorad. Som alltid med forskningsbolag är risken dock hög.

Mer om Spago Nanomedicals