Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Brighter
01.01.2020

Stockpicker intervjuar - Brighter

Brighter är ett svenskt hälsoteknikbolag som arbetar med att effektivisera och förbättra vården för kroniskt sjuka, samt att långsiktigt minska den ekonomiska belastningen på samhället. Bolaget utvecklar och kommersialiserar lösningar för egenvård av diabetes.

Detta är ett sponsrat inlägg

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är sedan maj 2019 Brighters vd men har varit delaktig i uppbyggnaden av bolaget under många år inför det spännande skifte från utveckling till kommersialisering som blev aktuellt i år, i och med färdigställandet av bolagets första lösning och flaggskeppserbjudande, Actiste(R) Diabetes Management as a Service. Jag har en bakgrund inom såväl startups som etablerade företag internationellt. Mitt innehav i Brighter uppgår till cirka 870 000 aktier, och jag avser att teckna fullt i den pågående emissionen. 

Henrik

Henrik Norström, VD

Kan du beskriva Brighter och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Brighter utvecklar lösningar för datadriven och mobil hälsovård, initialt inom diabetes. Målet är att effektivisera och stärka informationsflödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patient och vårdgivare samt att optimera och förbättra behandling och monitorering av kroniskt sjuka. Genom förenklad sjukdomshantering och personlig, datadriven återkoppling och stimulans är bolagets ambition att hjälpa patienter uppnå högre följsamhet i sin behandling, vilket kan öka livskvaliteten, minska anhörigas oro och långsiktigt frigöra enorma vårdresurser i samhället.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Bolaget fokuserar på tre huvudsakliga affärsområden: utveckling och försäljning av medicintekniska produkter och tjänster, hälso- och behandlingsdata samt licensiering av IP.

Utöver att skapa lösningar som förenklar vardagen för patienter och vårdgivare, är Brighters målsättning att tillhandahålla både nyckeln till och marknadsplattformen för användargenererade hälso- och behandlingsdata. De databanker som, med användarnas tillåtelse, över tid genereras i Brighters plattform kan användas i långsiktig samhällsplanering, forskningsprojekt, kliniska studier och vid utveckling av läkemedel. Ambitionen är att mot betalning erbjuda valida databanker till samhällsorgan och läkemedelsproducenter, samt att användarna ska erhålla betalning för att dela sina data. Det är en riktig game-changer.

Bolaget innehar ett stort antal patent och mönsterskydd för bl.a. integration av provtagning, mätning av biomarkörer och injektion av läkemedel i en enda enhet och AI-monitorering av uppkopplad medicinsk utrustning samt ”skin patch”-teknik för mätning av olika biomarkörer.

bright

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 192 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

Nyemissionen genomförs i första hand för att accelerera kommersialiseringen av bolagets flaggskeppserbjudande Actiste(R) Diabetes Management as a Service. Lite drygt hälften av likviden är avsedd att kunna producera och leverera Actiste, samtidigt fortsätter vi utveckla nya produkter inom och bortom diabetes-området. Det är långa ledtider inom vårt område, delvis pga komplexiteten, men framförallt så behöver allt utvecklas, produceras och säljas enligt ISO 13485, vilket kräver mycket arbete, därför jobbar vi parallellt med försäljningsarbetet för Actiste.  Av likviden på 192 miljoner kronor går endast cirka 1 miljon till emissionskostnader, vilket motsvarar endast cirka 0,5%

Även uppbyggnad av försäljning, utöver det som redan gjorts, kräver kapital, varvid vi avsätter en stor del till detta också.

Vilken är den största risken i Er verksamhet?

Att rekrytera och behålla kompetens är något som vi jobbar med alltmer. Under hösten har vi ökat våra rekryteringsinsatser och vi kommer under 2020 bli avsevärt fler medarbetare, inom alla områden. Den huvudsakliga teknikrisken har vi bakom oss genom ISO 13485 och CE-märkena, och jobbar kontinuerligt med ny teknik och nya lösningar. Vi följer forskningen inom diabetes noggrant, samtidigt som vårt IP är bredare än “bara” diabetes, vilket också är en form av lite mer aggressiv riskhantering

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Den globala marknaden för injektionshjälpmedel för diabetes kan delas upp i två segment: Avancerade lösningar (Insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, mfl) vilket är kliniskt lämpligt enbart för en mycket liten del av de som lever med diabetes, samt enklare lösningar (separat blodsockermätare och insulinpenna för injektion av läkemedel) vilket är i särklass vanligast, framförallt i ett globalt perspektiv. Brighter adresserar den stora massan i utrymmet mellan dessa segment genom att erbjuda modern teknik och en bättre demokratisk helhetslösning, till ett pris som ligger i linje med de billigare traditionella lösningarna. 

Hur stor är Brighters adresserbara marknad och hur stor del av denna marknad är rimligt att tillfalla Er enligt din bedömning?

Initialt har vi beslutat att ta oss an insulinberoende diabetes, vilket innebär cirka 150-200 miljoner potentiella användare globalt idag. Men möjligheterna är mycket mer omfattande än så och vårt IP sträcker sig bortom både insulinberoende diabetiker och diabetes. Målbilden är att uppnå en marknadsandel om cirka 30% fem år efter inträde på respektive marknad.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Brighter?

Diabetes och andra kroniska sjukdomar ökar snabbare än vad vården och samhället klarar av att hantera, vilket innebär att det kommer vara oundvikligt, oavsett var i världen man tittar, att införa ökad effektivitet genom ny datadriven teknik som vår. Genom att investera i Brighter får man en möjlighet att vara en del av den här omfattande samhällsförändringen. Det unika med Brighter är också att bolaget kan skapa värde för en mängd olika intressenter: patienter och dess närstående, vårdpersonal, vårdgivare, olika samhällsorgan, medicinteknikbolag, läkemedelsbolag och telekomindustrin.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Brighter ut då?

Vid det laget är jag övertygad om att vi kommer att ha tillämpat bolagets IP-portfölj för att hantera fler sjukdomar, utöver diabetes, och att vi kommer att vara etablerade i flera länder med stadig försäljning. Teamet kommer att vara mycket större - förmodligen över tusen medarbetare globalt jämfört med dagens cirka 70. Målsättningen är att vi då även är go-to-plattformen för att dela och handla med valida hälso- och behandlingsdata. Vi är också en god bit på väg i vår strävan att förflytta oss från att bara behandla patienter som har en sjukdom till att vara en del av lösningen för att förhindra att människor blir sjuka. 

-------------------------------

Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs: 2 SEK per aktie.
Teckningstid: Fram t.o.m. 10 januari 2020.
Handel med teckningsrätter: 18 dec 2019 – 8 jan 2020.
Emissionsvolym: Cirka SEK 192 miljoner.
Marknadsplats: NASDAQ First North Growth Market.´

Läs mer om erbjudandet
Bolagsintroduktion
Prospekt
Hemsida

Relaterade ämnen