Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Stockpicker intervjuar - Ekobot
23.02.2021

Stockpicker intervjuar - Ekobot

Ekobot AB bildades 2017 av Ulf Nordbeck i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk. Bolaget bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Erik Jonuks och är Vice-VD på Ekobot. Jag har en bakgrund som agronom men har under större delen av mitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i mindre teknikbolag. Jag har ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher och har en bred erfarenhet kring affärsutveckling och projektledning, men har även tidigare arbetat med rådgivande inom IPR relaterade frågor. 

erik

Erik Jonuks, vice vd

Kan du beskriva Ekobot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Ekobot utvecklar, tillverkar och säljer hållbara robotsystem som möjliggör effektiv precisionsodling. Vi har utvecklat en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vår produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av bekämpningsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell bygger på försäljning av tjänster, där kunden tecknar ett hyresavtal av roboten på 12–36 månader (s.k. ”Weeding-as-a-Service”).

Till och med 2022 kommer fokus läggas på direktförsäljning gentemot nyckelkunder/slutkund, vilka har identifierats som stora och medelstora grönsaksodlare (friland) inom EU. Kunden köper produkten som en tjänst, dvs. långtidsleasing/hyra med installation, årlig service och support. Därmed medför Ekobot möjligheter för kunden till lägre kapitalbindning och minskat beroende av säsongspersonal.

Ekobot avser även kunna skapa värde till kunder genom den datainsamling som görs via plattformen. Datan ska då kunna fungera som viktigt beslutsstöd till odlarna, istället för att de endast ska göra beslut baserat på små dataset (dvs. deras egen erfarenhet). Datat i sig kommer även kunna fungera som en framtida potentiell intäktsström. Sammantaget ger affärsmodellen återkommande intäktsströmmar samtidigt som robotplattformen ger ytterligare mjukvarulösningar över tid.

Kan du utveckla mer hur ni kommer kunna använda datainsamlingen i framtiden?

– Vår produkt möjliggör återkoppling av data till en gemensam databas där informationen samlas och förmedlas vidare till samtliga enheter i samband med uppdateringar. Genom en AI-lösning kan Ekobot erbjuda en produkt som utvecklas kontinuerligt och ger goda möjligheter att på ett unikt sätt effektivisera och förutsäga olika behov i produktionen. Den skalbara lösningen har potential att möta aktuella och framtida behov av kvantitativ produktionsvolym med största tänkbara miljöhänsyn.

Ekobots robotar kan i nuvarande version genom det inbyggda visionssystemet identifiera för bonden och rådgivare intressanta grödor och ogräs eller det som systemet tränas till att känna igen. Roboten kan även behandla inhämtad data för att ta fram viktiga indikatorer samtidigt som roboten arbetar i fält med att ta bort ogräs och kan i kommande version även skicka data till utökad analys via en molntjänst eller direkt till en rådgivare. Utöver de inbyggda möjligheterna till databehandling planeras att roboten framöver ska kunna utrustas med extra sensorpaket för att ytterligare analysera miljö, grödor, jord och ogräs efter önskade indikatorer och därmed ge ytterligare betydelsefulla datapunkter till beslutsstöd för bonden och rådgivaren.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– COVID-19 har inte påverkat vår verksamhet direkt, men COVID-19 i sig har faktiskt varit en faktor som drivit marknadens tillväxt i en ännu snabbare takt, eftersom man inte längre har samma möjligheter att anlita säsongs arbetskraft för manuella precisionsinsatser utan man måste lösa det på annat sätt, dvs. genom att automatisera verksamheten.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 20,5 MSEK varefter Ni noteras på Nasdaq First North. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

Nettolikviden om cirka 17,8 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

* Nyanställningar av ingenjörer, agronomer- och visionsexperter (30 procent)

* Ytterligare teknikutveckling av produkten tillsammans med kund (30 procent)

* Materialinköp för robotar och verkstadsutrustning (22 procent)

* Rörelsekapital (15 procent)

* Ränta och amorteringar (3 procent)

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Jag skulle säga att den största risken är att vi inte lyckas hitta kvalificerade nyckelpersoner som är specialiserade inom bland annat robotik i den omfattning som vi behöver, givet vår tillväxtplan och att vi därmed inte lyckas nå våra uppställda mål så snabbt som vi önskar.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Konkurrenslandskapet för autonoma robotar inom lantbruket är under snabb förändring. Ekobots huvudsakliga konkurrenter delas in i fyra vertikaler: mekanisk bekämpning, kemisk bekämpning, autonoma system och traktorburna system. Inom segmentet autonom mekanisk ogräsreglering i grönsaksodling på friland (utomhus) är konkurrensen enligt vår bedömning fortfarande relativt låg. Flera potentiella konkurrenter har valt att fokusera på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel. Vi bedömer dock att bekämpningsmedel succesivt kommer att förbjudas i odlingar för human konsumtion. Ekobots främsta konkurrenter inom precisionsbekämpning av ogräs är idag Naio Technologies SAS och ecoRobotix Ltd.

Vad som skiljer oss från våra konkurrenter är att vår unika visions-teknik med mycket hög precision och att roboten kan samla data på flera sätt, vilket bedöms vara en styrka i förhållande till konkurrenter. En ytterligare styrka vi har är att utöka möjligheterna till välgrundade och snabba beslut med hjälp av en mycket stor utökad mätkapacitet (mångfaldig ökning av datapunkter jämfört med manuell inhämtning av fältdata). Det ger jämfört med konkurrenter och konventionell teknik en ny nivå på verksamhetsstödet till bonden samt hela kedjan från fält till packning, distribution och slutligen till återförsäljarsidan.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Ekobot verkar på en marknad under väldigt stark tillväxt – den globala marknaden för robotar inom lantbruk förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 34,5 procent per år, från USD 4,6 miljarder 2020 till USD 20,3 miljarder till 2025.

Under 2021 kommer vår huvudfokus ligga på marknadsaktiviteter i Sverige och Holland, med lantbruksenheter med omfattande odling av lök som prioriterat kundsegment. Idag odlar drygt 170 länder lök på totalt cirka 3,7 miljoner hektar. På den svenska marknaden odlas cirka 1 200 ha lök. Odlingarna omsätter cirka 500 MSEK per år och avkastningen ligger på cirka 40-60 ton/ha. Med över 21 procent av den globala marknaden för lökexport är Holland världens största exportör av lök, där den årliga produktionsvolymen uppgår till cirka 1,26 metriska ton.

Marknaden för jordbruksrobotar är väldigt stor både i Europa och globalt. Vi ser en enorm försäljningspotential endast inom EU. Vi uppskattar den potentiella marknadsstorleken för jordbruksrobotar i Sverige till cirka 250 robotar och i Holland till cirka 3 500 robotar endast för lökodling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Ekobot?

Unik teknologi och skalbarhet

* Ekobot har en stark teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd.

* Vår robot har en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vi kommer även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling genom robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar och potentiella intäktsströmmar.

* Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt.

Kraftigt växande marknad inom precisionsjordbruk

* Ekobot verkar på en marknad under väldigt stark tillväxt – den globala marknaden för robotar inom lantbruk förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 34,5 procent per år, från USD 4,6 miljarder 2020 till USD 20,3 miljarder till 2025.

* Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

Stark väg mot kommersialisering

* Ekobot har tecknat ett LOI med två stora grönsaksodlare i Sverige där piloter med vår robot påbörjas under odlingssäsongen 2021, varefter roboten anpassas och beräknas kunna gå mot industriell tillverkning. Vi arbetar med Wageningen University & Research för att hitta en väg för ett effektivt marknadsinträde på den europeiska marknaden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Ekobot ut då?

– Om 5 år ser jag att vi har serieproduktion av robotar och att vi har omfattande försäljningsaktiviteter runtom Europa.

Vårt långsiktiga mål är att vidareutveckla konceptet med en dynamisk robotplattform som kan hantera flera av precisionsjordbrukets möjligheter samt generera stora datamängder för våra kunder. Datat i sig kommer även kunna fungera som en framtida potentiell intäktsström.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 februari - 2 mars 2021

Teckningskurs: 44 kr per unit (22 kr per aktie)

Unit: En unit innehåller 2 aktier och en TO1

Emissionsvolym: 20,5 MSEK

Pre-money värdering: 31,8 MSEK

Marknadsplats: Nasdaq First North Sweden


Dokument och länkar

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Relaterade ämnen