Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Hemply Balance
13.04.2021

Stockpicker intervjuar - Hemply Balance

Hemply Balances verksamhet grundades år 2016 av Emil Sandin, som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter direkt till konsumenter i Sverige, Norden och resten av Europa. Efter att ha varit bosatt i USA en tid och noterat den snabbt växande efterfrågan i branschen, utfördes en analys av den svenska marknaden. I analysen konstaterades avsaknaden av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, varpå verksamheten grundades med ambitionen att fylla utbudet och tillgodose marknadens efterfrågan.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Emil Sandin och är grundare och VD för Hemply Balance. Hälsa och välbefinnande har alltid varit viktigt för mig. Under en längre tid bodde jag i Kalifornien där jag blev introducerad till hampaprodukter. I min omgivning var hampaprodukter det självklara kosttillskottet. Man uppnådde en önskad effekt om att känna sig mer balanserad – ett bättre välbefinnande helt enkelt. Hampa blev en vana även i min kost efter återflytten till Sverige. Efter att ha noterat en ökad efterfrågan på hampaprodukter i USA utfördes en analys av den svenska marknaden. Där i konstaterades att det fanns en avsaknad av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, vilket resulterade i att idén om Hemply Balance växte fram. 

emil

Emil Sandin, VD

Kan du beskriva Hemply Balance och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Hemply Balance verksamhet grundades år 2016, då jag såg en möjlighet att sälja hampaprodukter i Sverige och Europa. Bolagets huvudprodukt var till en början tinkturer, såsom hampoljor och kapslar, vilka är ekologiska, veganska och 100% THC-fria. Med anledning av ett försäljningsförbud från Läkemedelsverket säljs inga tinkturer i Sverige i dagsläget, utan fokus ligger på andra europeiska marknader.

Nu kommer vi som ett naturligt expansionssteg att lansera intimvårdsprodukter som innehåller CBD under det andra kvartalet 2021, vilket faller under regelverket för kosmetiska produkter där Läkemedelsverket bland annat godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av hampaplantans blad. Intimvårdsserien har utvecklats av Doktor Hildur Hadenius, expert på intimvård genom sin karriär som gynekolog och obstetriker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Hemply Balance affärsmodell grundar sig i D2C-försäljning av produkter till konsumenter via vår egen webbshop samt B2B-försäljning som distributör till återförsäljare, där vi exempelvis har skrivit avtal med e-handlaren Lyko. Lyko kommer att sälja intimvårdsserien, men kommer även att erbjuda våra hälsokostprodukter online i Tyskland, Nederländerna Polen och Österrike. Framgent kommer försäljning genom andra återförsäljare och andra e-handlare bli en intäktsström som bedöms öka i takt med en fortsatt bredare marknadsacceptans för hampaprodukter.

Hur ser det legala ramverket ut för Er verksamhet, i Sverige och i Europa?

– Precis som för övriga produkter får produkter som innehåller CBD inte marknadsföras med påståenden om att de kan bota, lindra eller förebygga sjukdomar, eftersom de då per definition anses vara läkemedel, oavsett om produkten faktiskt har sådan effekt eller inte. Förvaltningsrätten uttalade i ovan nämnda dom att bland annat Glowing Pine som är företaget som äger varumärket Hemply Balance inte får marknadsföra produkter avsedda att förtäras under benämningen CBD, eftersom CBD i sådana produkter enligt domstolen är förknippat med läkemedel för produkternas presumtiva kundkrets.

EU-kommissionens rekommendation är att produkter avsedda för oral förtäring som innehåller CBD ska omfattas av lagstiftning om s.k. nya livsmedel, dvs livsmedel som inte ätits i väsentlig omfattning inom EU innan 15 maj 1997 och därför måste godkännas av EU-kommissionen. EU-kommissionen har dock ännu inte avgjort frågan och beslut väntas komma tidigast om cirka 12 månader. Om ett sådant besluts fattas av EU-kommissionen behöver Hemply Balance använda hampaolja från leverantör vars hampaolja godkänts av EU-kommissionen.

De intimvårdande produkterna som Hemply Balance ska lansera under andra kvartalet 2021 klassificeras legalt som kosmetiska produkter. CBD i kosmetiska produkter är tillåten under förutsättning att den CBD:n som används antingen är syntetisk framställd eller kommer från extrakt av löv eller stammen från cannabisplantan (dvs. inte de blommande delarna av växten). Den leverantör som Hemply Balance tecknat avtal för producering av dessa produkter kan garantera att enbart tillåten CBD enligt ovan används.

intimvard

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– COVID-19 har inneburit såväl utmaningar som möjligheter. Den främsta utmaningen har varit att koordinera verksamheten från distans. Det har även funnits en del osäkerhet kring huruvida parter i värdekedjan kommer att kunna leverera produkter i tid. Pandemin har dock resulterat i en globalt ökad försäljning via e-handel, vilket kan beaktas som något positivt för vår verksamhet. I synnerhet med tanke på att vi nu står inför lansering av den nya intimvårdsserien och har skrivit avtal med Lyko om att sälja våra tinkturer i andra delar av Europa.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 12,5 MSEK varefter Ni noteras på NGM Nordic SME. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Genom kommande kapitalanskaffning säkerställer vi finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring, produktutveckling och expansion av vår intimvårdsproduktserie. Vi avser använda nettolikviden om cirka 11,5 MSEK till en nationell lansering av intimvårdsproduktserien, nyanställningar samt rörelsekapital kopplat till Bolagets aktuella expansionsplaner.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den främsta utmaningen bolaget står inför är att säkerställa att verksamheten uppfyller olika regelverk kring produkternas innehåll och marknadsföring. Regelverken har till viss del begränsat bolagets verksamhet, exempelvis har Läkemedelsverket förbjudit bolaget att sälja produkter som intas oralt som läkemedel. Hemply Balance har överklagat beslutet och överklagandet handläggs för närvarande av Förvaltningsrätten i Uppsala och skriftväxling pågår. Förvaltningsrätten har inte angivit någon tidsplan för hanteringen av målen. Baserat på tidigare erfarenhet är vår bedömning att dom i målet kommer att meddelas tidigast hösten 2021.

Efter Läkemedelsverkets försäljningsförbud diversifierade vi vår strategi, genom den kommande lanseringen av intimvårdsproduktionsserien som innehåller CBD, där vi har skriftligen erhållit tydliga riktlinjer från Läkemedelsverket. Dessa produkter faller under regelverket för kosmetiska produkter Läkemedelsverket bland annat godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av hampaplantans blad. Detta har Hemply Balance noggrant tagit hänsyn till vid produktutvecklingen. Hemply Balance kommer att vara en av de första som lanserar intimprodukter med CBD och även pionjärer inom premiumsegmentet. Givetvis finns här en risk att andra bolag börjar erbjuda intimvård med CBD, men förhoppningen är att Hemply Balance då redan har byggt upp en stark, lojal kundbas och ett väletablerat varumärke.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Bolaget bedömer att primära konkurrenter på marknaden är företagen Nordic Oil AB, Endoca, Charlotte’s Web Holdings Inc, som erbjuder ett sortiment av hampolja, hampasalva och hampkapslar. Bolagen Quim, Foria och Mothers Dose säljer hampaprodukter inom intimvård på den amerikanska marknaden. Dock finns det ingen aktör som erbjuder hampaprodukter inom intimvård på den europeiska marknaden, vilket gör att konkurrensen i nuläget bedöms vara relativt låg. Hemply Balance sticker ut med sitt erbjudande och har därutöver även ett starkt team med stor kunskap in CBD, e-handel och FCMG. Man har även god kunskap kring de strikta regler som gäller kring hur man får marknadsföra CBD-produkter.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Marknaden för hampaprodukter i Europa estimeras följa samma utveckling som USA, vilket är den största marknaden i världen för hampaprodukter inom kosttillskott. I USA har hampaproduktsmarknaden inom kosttillskott ökat från knappt 0,2 miljarder USD 2015 till estimerat 14,9 miljarder USD under 2020. Till 2025 förväntas försäljningen öka till 26,4 miljarder USD. I Europa estimerades konsumtionen av hampaprodukter till 8,3 miljarder EUR 2020, vilket förväntas växa till 13,6 miljarder EUR år 2025. Idag anses den nordiska CBD-marknaden vara relativt omogen jämfört med globalt, framförallt med anledning av en generellt konservativ bland människor och osäkert regelverk.

Inom kosmetik-segmentet bedöms kategorin ”Feminine Intimate Care” vara den marknad som har bäst tillväxtutsikter de kommande fem åren och estimeras ha en tillväxt på cirka 8 procent årligen. Bland annat den brittiska marknadsstorleken för hampaprodukter estimeras uppgå till 1 miljard pund år 2025, där hampaprodukter inom intimvård förväntas stå för en betydande andel av marknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Hemply Balance?

– Hemply Balance befinner sig på två marknader under en väldigt kraftig tillväxt, både den globala CBD-marknaden och marknaden för sexuellt välbefinnande. Bolaget har avtal med Lyko som möjliggör multipla intäktsströmmar, då försäljning sker såväl genom B2B som D2C. Det finns ett starkt team med bred kunskap inom hälsa och e-handel.

Sammanfattningsvis har Hemply Balance god erfarenhet inom CBD, FMCG och e-handel. Därigenom har bolaget skapat en solid grund för att skala upp sin verksamhet i Europa.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Hemply Balance ut då?

– Om fem år har vi förhoppningsvis uppnått målet om att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och att vi blivit en betydande aktör i Europa. Vi erbjuder ett bredare produktsortiment inom CBD, har skapat en stark, lojal kundbas, och attraherar givetvis även nya kunder, samt har byggt upp en större organisation med bred kunskap.


Erbjudandet i sammandrag 

Villkor: En unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption.
Erbjudandepris: 43 SEK per unit (21,50 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt).
Anmälningsperiod: 9–20 april 2021.
Emissionsvolym: 12,5 MSEK.
Högst antal emitterade aktier: 581 396 aktier (290 698 units).
Marknadsvärde: 38,3 MSEK före erbjudandet.
Teckningsförbindelser: 72,4 procent, motsvarande 9,1 MSEK.
Preliminär första dag för handel: 6 maj 2021.
Handelsplats: Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Relaterade ämnen