Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Klimator
01.10.2020

Stockpicker intervjuar - Klimator

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag och min kollega, Jörgen Bogren, är grundare av Klimator. Vi har båda en forskningsbakgrund från Göteborgs universitet där vi har varit med och utvecklat vägklimatologi till ett akademiskt forskningsfält. Vår grundtanke med Klimator var att föra ut forsknings- och utvecklingsresultat ut i samhället och vårt fokus har hela tiden varit att vår forskning ska göra praktisk nytta för andra. Vi har nu drivit Klimator i snart 20 år och kan blicka tillbaka och se att vi lyckats med denna föresats. Klimator har under åren utvecklats från ett forskningsinriktat bolag till ett mjukvarubolag med verksamhet i flera länder och inom olika branscher. Vårt övergripande syfte är att bidra till att våra vägar blir säkrare att färdas på.

Torbjorn

Torbjörn Gustavsson, VD

Kan du beskriva Klimator och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Klimator är ett mjukvarubolag som är världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolaget har en patenterad teknologi som kan göra mycket noggranna prognoser över vägväder och som baseras på forskning sedan 1980-talet. Klimator har tagit fram två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen kan ta in data från en mängd källor, beakta en vägs specifika karaktärsdrag såsom topografi, höjdskillnad, beskuggning m.m. och slutligen modellera vägväder längs hela vägnät, såväl i realtid som upp till 72 timmar fram i tiden. Sensorteknologin Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara som monteras på ett fordon och kan i realtid läsa av framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier, t.ex. genom en heads-up-display i vindrutan.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Klimators teknologi är intressant för en mängd branscher men vi har initialt valt att fokusera på vintervägsindustrin och fordonsindustrin. Vi har tagit fram en SaaS-tjänst till vintervägsindustrin där vinterentreprenörer får all relevant information samlad i ett webbgränssnitt kallat Road Status Information, och är ett beslutsstöd för dem när de ska fatta kritiska beslut om vilka åtgärder för snöröjning och halkbekämpning som ska genomföras. För fordonsindustrin erbjuder vi vägväderdata som levereras via ett API och som kan användas för att utveckla smartare säkerhetsfunktioner och öka tillgängligheten av självkörande funktioner i regioner med vinterväglag. Eftersom vi endast säljer data har vi en låg särkostnad för att ta in nya kunder och nuvarande bruttomarginal ligger på mellan 80–90 procent. Vi har ett långsiktigt mål om att nå en bruttomarginal på cirka 95 procent.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har påverkats förvånansvärt lite faktiskt men det går inte att komma ifrån att försäljningsarbetet lider av att fysiska möten skjuts upp eller ersätts av digitala möten. Vi upplever att vi på kort sikt har tappat tempo i vissa dialoger. Vintervägsindustrin är relativt opåverkad i och med att vägnätet måste hållas framkomligt och säkert oavsett pandemin. Fordonsindustrin är mer påverkad då fordonstillverkare på kort sikt i högre utsträckning tvingas fokusera på sin kärnaffär. Samtidigt pågår det en stor teknologiutveckling inom fordonsbranschen med avseende på till exempel elektrifiering, mobilitetslösningar, självkörande funktioner m.m. vilket innebär att den långsiktiga trenden är god för vår affär inom branschen.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in 21,25 MSEK varefter aktien noteras på Spotlight Stock Market. Varför väljer Ni att notera aktien just nu och vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Historiskt sett har vi aldrig tagit in externt kapital via nyemissioner och vår IPO är faktiskt den första nyemissionen i Klimators snart 20-åriga historia. Vi har tidigare tvingats anpassa vår utvecklingstakt baserat på föregående års intjäning. Vi känner nu att vi står inför ett fönster i marknaden där det händer oerhört mycket, särskilt inom fordonsindustrin, och vi vill vara med på den resan. Vi har mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin och har under de senaste åren gjort ett flertal framgångsrika förutvecklingsprojekt med en handfull globala fordonstillverkare i Europa och Asien. För att bli en relevant partner till dessa fordonstillverkare behöver vi utvecklas till en organisation med större resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Därför har vi valt att genomföra en IPO nu för att få en fot i kapitalmarknaden men även för att bli mer kända hos den breda allmänheten.

1263Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken är naturligtvis om vi av någon anledning inte klarar av att leverera vägväderdata av sådan kvalitet som krävs av våra kunder. Det skulle skapa stora trovärdighetsproblem. Vi är dock väldigt trygga i vår förmåga att skapa data av hög kvalitet då vi har lång erfarenhet av att ta fram klimatmodeller och har genomfört en mängd förutvecklingsprojekt där vår teknologi testats i skarpt läge. I ett test med en europeisk fordonstillverkare förra vintern nådde vi en matchning på över 97 procent mellan vår prognos och mätdata från bilar med friktionsdäck.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns aktörer som till exempel Vaisala, DTN och ClimaCell som också tillhandahåller olika former av väderinformation men de har gemensamt begränsningen att de inte kan leverera lika detaljerade data som vi kan, samt att de i flera fall inte kan hantera integrerade fordonsdata. I dialoger med kunder som har jämfört vår vägväderdata med andra aktörers lösningar framkommer att vår teknologi är den främsta idag på marknaden.

Hur stor är Klimators potentiella marknad?

– Marknaden för vägväder är mycket nischad och har i princip inte funnits tidigare. Klimator, och dess grundare, har varit pådrivande i att etablera vägväder som ett forskningsområde. Den samlade potentiella marknaden är enorm i och med att den adresserar stora behov för betydande branscher såsom infrastruktur och fordonsindustrin. Vi har initialt valt att fokusera på vintervägsindustrin och fordonsindustrin därför att behoven där är särskilt stora.

I Sverige kostar åtgärder för vinterväghållning mellan 2–3 miljarder kronor årligen och vi bedömer att vår teknologi kan spara vinterentreprenörer cirka 20–30 procent i kostnader för åtgärder genom en mer optimerad vinterväghållning. Det svenska vägnätet utgör knappt tre procent av vår globala målmarknad för vinterväghållning, dvs. länder som har vinterväglag under delar av året.

Inom fordonsindustrin sker för närvarande ett betydande teknologiskifte där vår data kan användas för att öka nyttjandegraden av självkörande funktioner. Idag reduceras sådana funktioner när temperaturen understiger 3–4 plusgrader för att fordonet inte kan säkerställa om vägbanan är torr eller inte. Med vår teknologi kan fordonet få den information som behövs för att ta beslut om självkörande funktioner ska kunna aktiveras eller inte. De 20 största fordonstillverkarna producerar cirka 80 miljoner bilar varje år. Därutöver tillkommer tunga fordon. Att få leverera vägväderdata till en växande bas av uppkopplade fordon innebär en mycket stor affärspotential för oss.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Klimator?

– Det finns egentligen flera skäl men som ett investeringscase är det ett bra sätt att få exponering mot det teknologiskifte som sker inom fordonsindustrin. Vi är marknadsledande och har en unik patenterad produkt som är intressant för ett stort antal aktörer i globala branscher då vi adresserar praktiska problem som dessa aktörer söker lösningar för. Vi har senaste åren tvingats tacka nej till flera spännande projekt på grund av resursbrist. Skalbarheten i vår affär är stor och bruttomarginalerna är mycket höga. Vi har ett team som utgör den största ansamlingen av kompetens inom tillämpad vägklimatologi än något annat företag i världen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Klimator ut då?

– Om fem år har vi tagit oss in i flera geografiska marknader, där framför allt USA och Ryssland är särskilt betydelsefulla. Vi har kommersialiserat vår sensorteknologi Ahead och levererar vägväderdata till ett par miljoner fordon varje år. Vi kommer vara betydligt mer kända på marknaden än vad vi är idag vilket kommer medföra att vi har fler pågående affärsdialoger inom våra nuvarande affärsområden. Förmodligen har vi då även tagit steg mot att etablera ytterligare affärsområden. Vi har en målsättning att till 2027 nå en omsättning på över 300 MSEK till en EBIT-marginal om minst 50 procent.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

Optionsvillkor: Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Videopresentaion

 

 

 

Relaterade ämnen