Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals
13.06.2022

Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Stefan K. Nilsson och är vd och medgrundare av Lipigon. Jag började som doktorand hos Gunilla Olivecrona som tillsammans med maken Thomas Olivecrona under många år lett framgångsrik forskning inom blodfettsområdet vid Umeå universitet. Efter att ha disputerat på blodfetters omsättning 2010, bildade jag, tillsammans med Gunilla och ett antal medgrundare från universitetet, Lipigon. Idén var att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL). Vi nådde tidiga framgångar och ett samarbetsavtal med AstraZeneca vilket validerade Lipigons expertis och attraherade de första externa investerarna. Ambitionen har sedan starten varit att bygga ett läkemedelsbolag med en rik och diversifierad projektportfölj inom vårt sjukdomsområde så under de kommande åren växte vår produktportfölj. 

steffe

Stefan K. Nilsson, vd

Kan du beskriva Lipigon och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Lipigon är ett forskningsbolag som utvecklar läkemedelskandidater inom lipidrelaterade sjukdomar. Det är sjukdomar där kroppens förmåga att hantera blodfetter rubbats. Vår längst gångna kandidat, Lipisense, har precis gått in i klinisk fas I. Vi fokuserar i dagsläget på nischade sjukdomar för att på ett mer kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt kunna ta läkemedel till marknad. Lipisense-projektet är inriktat på att ta fram ett läkemedel för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider för sjukdomarna svår hypertriglyceridemi (SHTG) och familjär kylomikronemi (FCS). Vår forskning ligger i framkant och vi kombinerar vår kunskap om lipidbiologi med den senaste spetsteknologin, t ex RNA-läkemedel och genterapi, för att skapa innovativa läkemedelskandidater med first-in-class potential.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar. Vad är det ni hoppas kunna förändra med era läkemedel? 

– Vårt primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för oss. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Vi tror att våra produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men vi behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar vi på mindre sjukdomsområden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi är experter inom lipidbiologi och baserat på den kunskapen väljer vi ut målprotein och den läkemedelsteknologi som passar bäst för vårt syfte. Här söker vi gärna samarbeten med teknologiexperter för att minska utvecklingskostnaderna och korta utvecklingstiden – kunskapsmaximering helt enkelt. Vi är beredda att driva våra utvecklingsprogram så långt att attraktiva licensaffärer kan ingås och i vissa fall kan vi tänka oss eget marknadsgodkännande. Tidpunkten för en eventuell licensaffär varierar beroende på program men genomgången fas I/II innebär ofta en stor värdeutveckling och därmed en attraktiv tidpunkt att söka licenspartners. En typisk licensaffär innebär förskottsbetalning, milstolpsbetalningar, intäktsdelning och royalties på försäljning.  Idag har vi bland annat utlicensierat Lipodystrofi-projektet till Combigene och har ett nära samarbete med kinesiska HitGen avseende dyslipidemi-projektet.

Bild5

Ni genomför just nu en nyemission på ca 25 MSEK. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

– Merparten ska användas till den så kallade MAD-studien (multipel dosering) i den pågående fas I-studien som vi gör med Lipisense. Därutöver ska vi investera i förberedelser inför fas II med samma indikation. En mindre del går till investeringar i de övriga projekten och till att stärka rörelsekapitalet.

Vilka milstolpar anser du att man som investerare ska hålla koll på framåt?

– Redan till hösten ser vi framför oss att vi ska kunna få de första värdehöjande resultaten från fas I-studien med Lipisense. Det blir såklart en nyckel för den framtida utvecklingen. Men med våra många projekt så händer det saker hela tiden, framför allt nu i början då genombrotten är svåra att förutse.

Läkemedelsforskning är ju förenat med hög risk, vilka risker ser du som mest betydande med Lipigons forskning?

– Läkemedelsutveckling är hög risk, utan tvekan, men vi har gjort allt vi kan för att minimera riskerna. Hittills har vi genomfört säkerhetsstudier och effektstudier i djurmodeller. Här har vi visat att vår behandlingsmetod är säker och effektiv. Vi har vidare stärk vårt case genom genetiska studier på patienter. En mindre aktiv ANGPTL4-gen har en kraftig koppling till minskad risk för bland annat diabetes och åderförfettning. Vidare visar studier av cirkulerande ANGPTL4-protein liknande resultat. Då levern är kroppens största producent av ANGPTL4 och vår molekyl effektivt tas upp och verkar i leverceller så har vi en mycket god chans att lyckas.

Nu går vi in i människa med förhoppning om goda resultat. Vi förväntar oss tidiga effektmått, dvs blodfettssänkning, och såklart en god tolerabilitet med få biverkningar. Alla jämförbara läkemedelskandidater i klinisk utveckling har visat effekt i samma läge så det talar starkt för att vi också skall se effektmått. Att tidigt i fas I kunna utläsa behandlingseffekt minimerar framtida utvecklingsrisk och bygger värde tidigt i bolaget.

Hur ser konkurrensen ut för Lipisense och hur särskiljer ni er?

– Konkurrens är hård med många andra blodfettssänkare i klinisk utvecklingsfas. De flesta konkurrenterna har dock valt att satsa på ANGPTL3 och ApoC-III. Lipigons är än så länge ensamma med ANGPTL4 som målprotein; vi är first-in-class. ANGPTL4 har flera fördelar gentemot de etablera målproteinerna; det starka genetiska stödet; det starka proteomstödet och kopplingen till fettrelaterade sjukdomar t ex typ 2 diabetes och fettlever.

Hur stor är er adresserbara marknad?

– Tittar man bara på de nischade sjukdomar som vi nu adresserar så finns redan där en mångmiljardpotential mätt i kronor. Men hela dyslipidemimarknaden beräknas vara värd cirka 14 miljarder USD år 2027.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Lipigon?

– Vi har flera spännande läkemedelskandidater, inte bara Lipisense även om den ligger längst fram. Vi har även en enorm potentiell marknad med ett konstant stort behov. Dessutom har vi en attraktiv klinisk utveckling med tidiga effektmått och relativt små kliniska studier som möjliggör snabb intäktsgenerering. Som tidigare nämnt, tidig riskminimering som innebär tidiga värdestegrande utvecklingssteg är ett starkt skäl att investera i Lipigon.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Relaterade ämnen