Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar Parans Solar Lighting
07.06.2019

Stockpicker intervjuar Parans Solar Lighting

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är Civilingenjör från Chalmers. Har under de senaste 10 åren arbetat med att bygga upp industribolag med internationell närvaro. Mitt fokus är att attrahera erfarna och högkompetenta medarbetare med stor erfarenhet med målet att vi i alla avseenden skall uppfattas som pålitliga och trovärdiga i alla våra relationer med externa parter så som underleverantörer, försäljningspartners och slutkunder.

Kan du beskriva Parans Solar Lighting och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Parans säljer och utvecklar en lösning som leder solljus till inomhusmiljöer.  Parans erbjuder fiberoptiska lösningar för att ta in naturligt solljus in i byggnader där människor vistas dagligen. Genom mottagare på taket kan vi leda det naturliga ljuset så långt som 100 meter in i byggnaden till den plats där du arbetar och vistas dagtid. Vi brukar likna vårt system som en solros som följer solen hela dagen och därmed utnyttjar solen maximalt.

kori

Anders Koritz, VD

Solljus är väldigt viktigt för oss människor. Vi behöver det för att fungera bra och vi vet också att naturligt solljus gör att vi får bättre motståndskraft mot sjukdomar och att vi blir piggare. De flesta människor tillbringar dock en betydande del av dagarna inomhus. Många av oss spenderar så mycket som 90% av vår vakna tid inomhus och går därför miste om mycket av allt de positiva effekter som det naturliga solljuset har.

Under våren 2016 introducerade Parans sitt helt nyutvecklade och banbrytande system SP4. I och med denna produktgeneration ökar kunderbjudandet betydligt, när vi går från att kunna leda ljuset endast 15 meter in i byggnader till att nu kunna leda det 100 meter, eller 30 våningar ner i en fastighet. Prestandaökningen innebär dessutom att ljusintensiteten ökar mellan 4-6 gånger på jämförbara kabellängder.´

Vilken typ av kunder köper Era ljussystem?

Vi vänder oss främst till fastighetsägare, arkitekter och globala arbetsgivare över hela världen. Parans system återfinns bland annat i kontor, sjukhus, skolor, universitet butiker, showrooms men även i påkostade privata hem.

Tidigare låg den genomsnittliga orderstorleken på 300 KSEK upp till 700 KSEK. Idag ser vi hur storleken på projekten successivt ökar till att ligga en bra bit över en MSEK. Ett bra exempel är ordern på cirka 18 MSEK till det holländska tunnelprojektet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi strävar efter att vara ”top of mind”-leverantören av solljus inomhus med hjälp av fiberoptik genom att vi har en innovativ teknisk lösning för detta. Utöver att vi kan erbjuda tekniken ska vi framförallt leverera upplevelsen av solljus inomhus. Detta innebär att vi har fokus på design inomhus och kommer fortsätta utveckla produkter för hur ljuset sprids och upplevs inomhus.

Vi vänder oss primärt till kommersiella kunder så som ägare av kontorsfastigheter, skolor, sjukhus och stora djupa byggnader som t ex flygplatsterminaler där det är svårt att få in dagsljus till alla delar av fastigheten.

Då våra huvudmarknader är en bra bit från Sverige är vår strategi att arbeta genom lokala partners. Just nu är våra prioriterade marknader USA, Europa och mellanöstern och i dessa marknader utvecklar vi partnerskap med starka distributörer och agenter.

Vi utvecklar produkterna i egen regi med stöd av externa partners som tillhandahåller expertis inom vissa specialområden. Slutmontering, lagerföring och logistik sker genom kontraktstillverkare. Installation av systemen sker endast genom egen försorg eller med hjälp av certifierade lokala installatörer. 

Paranssytemen är intelligenta vilket ger oss möjlighet att få data från det och vi kan även fjärrstyra det. Fjärrstyrningen innebär att installation, support och service blir effektivare. Genom datainsamlingen kommer vi även kunna erbjuda tilläggstjänster för kunden framigenom. Exempelvis att kunden ser hur många timmar solen har lyst inne, hur mycket koldioxidavtrycket har minskat och så vidare.      

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 30 MSEK där emissionslikviden är säkerställd till 75% via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.  Vad skall emissionslikviden användas till?

Parans är nu inne i nästa fas av Bolagets strategiska utvecklingsplan. Vi har höga ambitioner om att utveckla försäljningen globalt och placerar betydande resurser på att kommersialisera produkten mot ett antal prioriterade marknader såsom USA, Europa och Mellanöstern, genom att etablera samarbeten med starka försäljningspartners. 

Vi har successivt stärkt organisationen med erfarna medarbetare inom samtliga väsentliga avdelningar och funktioner. Idag har vi en bra grund att bygga vidare på och uppfattas som pålitliga gentemot partners. 

Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Parans fortsatta framgång. Med förestående emission avser Parans täcka rörelsekapitalbehovet, betala av de återstående kortfristiga skulder samt även avsluta det befintliga finansieringsavtalet med ESGO (European Select Growth Fund). Vi avser vidare att fortsätta arbetet med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2019 och in i 2020, vilket bör positionera Parans väl på en allt mer växande marknad.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Parans konkurrerar främst mot aktörer av naturligt ljus som använder andra tekniker än fiberoptik för att ge ljusinsläpp längre ner i byggnaderna. De vanligaste teknikerna är ljustunnlar, ljusschakt och atriumgårdar. Produkterna skiljer sig åt jämfört med Parans solljussystem genom stor strukturell påverkan av fastigheten. I de fall utrymmet och avståndet till taket är av avgörande betydelse, är Paranssystem oslagbart genom att det kräver minimalt med utrymme. För fastighetsägare är denna egenskap synnerligen värdefull jämfört med ljusschakt eftersom Parans lösning ökar andelen uthyrningsbara ytor. De konkurrenter som finns är Echy, Frankrike samt Himawari, Japan. Dessa företag är alla i jämförbar storlek med Parans men har generellt sett mindre globalt fokus.

Kan du säga något om de effekter avseende hälsa och välmående Parans ljussystem har på människan?

Idag vet vi att människan är skapt för att vistas utomhus. Vi behöver exponeras av solljuset för att fungera och för att kroppen skall veta om det är dag eller natt. Under de senaste åren har forskare också kunnat visa hur livsnödvändigt det är för flera av kroppens funktioner, ner på cellnivå, att exponeras för dagsljus och solljus. Trenden har gått från att fokusera på ”tillräcklig” belysning för att se och verka effektivt i vårt arbete till att fokusera mer på ”energieffektiv” belysning. Vi går nu in i den tredje fasen, där man fokusera på ”human centric lighting” det vill säga belysning som inte bara skall vara energieffektiv utan att den också skall tillfredsställa människans behov av dynamiskt dagsljus för att vi skall fungera optimalt och bli mer produktiva.

Idag vistas stora delar av världens befolkning inomhus på dagen och går miste om upp till 90 procent av det tillgängliga solljuset. De negativa konsekvenserna kan vara allt från ökad trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, sämre lärande och för vissa människor till och med depression.

Ni meddelade nyligen att Ni för samtal med ett Kinesiskt bolag avseende ett strategiskt samarbete. Kan du berätta lite mer om detta spännande samarbete?

Förutom att utveckla vår kärnverksamhet så ser vi kontinuerligt på olika strategiska möjligheter att stärka bolaget och skapa förutsättningar för ett starkare positivt kassaflöde snabbare. Via denna möjlighet så skulle vi tillsammans med det kinesiska bolaget dels få tillgång till lågkostnadsproduktion och en stark lokal säljpartner för den kinesiska marknaden. Vi skulle också ta del av det kinesiska bolagets försäljning i Kina och den försäljning som skulle ske genom Parans som plattform ut mot västvärlden. Genom kompletterande produktsortiment så ökar bolagets marknadspotential samtidigt som risknivån reduceras.

Hur stor är Parans potentiella marknad?

Idag tävlar många länder för att bli ledande inom den nya energieffektiva ekonomin. Grön teknik är under snabb frammarsch inom byggnadsindustrin och infrastrukturprojekt. I USA beräknas marknaden för grön byggnadsteknik att fördubblas inom de närmaste två åren.1 Myndigheter över hela världen erbjuder olika incitament som bidrag och skattelättnader för investeringar i grön teknik. I USA har ett särskilt poängsystem för grön byggnadsteknik, LEED, utvecklats som fått fotfäste även i Europa, Sydamerika och Asien. Parans produkter innebär en bättre LEED-placering. Samtidigt innebär den goda tillgången till finansiering/stöd för grön teknik att det är enklare för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Den snabba tillväxten har gjort olika aktörer mer medvetna om fördelarna med naturligt ljus. Företag marknadsför sig som miljömedvetna för att förbättra sin image, attrahera kompetent personal och öka produktiviteten, genom att infoga naturligt ljus på arbetsplatsen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Parans Solar Lighting?

Vi har redan visat förmåga om att ta hem stora orderingångar i mångmiljonklassen, vilket är ett kvitto på att hittills gjorda investeringar börjat ge avkastning. 

Parans har byggt upp en erfaren organisation med nödvändig kompetens för att fortsätta utvecklas både operationellt för att hantera tilltagande produktionsvolymer, så väl som kommersiellt för att bygga ett starkt partnernätverk av distributörer i Bolagets prioriterade marknader.

Marknaden för tekniska lösningar som leder in dagsljus och solljus i byggnader ökar kontinuerligt i storlek då både kunder och lagstiftande myndigheter ställer allt större krav på fastighetsägare om att erbjuda dagsljus på arbetsplatserna.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Parans Solar Lighting ut då?

Om 5 år är vi etablerade som förstahandsvalet för stora kunder som har behov av att leverera omfattande dagsljuslösningar i sina verksamheter. Vi skall uppfattas som den leverantör som har högst förhållande mellan kvalitét, kostnad och prestanda. Vi är ett lönsamt och framgångsrikt bolag med egna dotterbolag i ett antal marknader där vi har stora försäljningsvolymer. Jag ser framför mig att vi då är ett etablerat, ganska stort industriföretag. 

------------------------------

Information om emissionen

Teckningskurs: 2,60 SEK/unit

Teckningsperiod: 5 juni-20 juni

Emissionsbelopp: 30 MSEK

Villkor teckningsoptionen: Lösenperiod: 11 maj 2020 – 25 maj 2020 Lösenpris: 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 22 april 2020 till 7 maj 2020. Dock aldrig högre än 2,00 SEK, eller lägre än aktiens kvotvärde. Villkor: En (1) teckningsoption (TO7) ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Garantier och teckningsförbindelser: Ca 75% av emissionsbeloppet

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Hemsida

Videopresentation

Parans system video