Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Safe at Sea
13.10.2021

Stockpicker intervjuar - Safe at Sea

Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningsbåtar som i huvudsak bygger på båtarna RESCUERUNNER® och SAFERUNNER™. Den ursprungliga båten RESCUERUNNER® som var grunden i bolagets bildande är en mycket effektiv båt för att rädda nödställda personer ur vattnet. Det finns idag inget annat system, med vilket man lika snabbt och säkert kan genomföra räddningar av nödställda människor i svåråtkomliga vatten och under svåra väderförhållanden. Räddningsbåtarna är designade för all typ av civil sjö- och yt-livräddning.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 35 år gammal, född, uppvuxen och nu med familj boende i Göteborg. Jag har ett stort intresse för att vara både på och i havet. Min bakgrund är dels som officer inom Försvarsmakten (Kustjägarkompaniet, Amfibiekåren) med bland annat flera utlandstjänstgöringar, dels efter utbildning till civilekonom i olika controllerfunktioner. Min stora drivkraft är att skapa och driva verksamhet och det gör jag bäst genom ett stort engagemang i verksamhetsnära roller. 

hnrik

Henrik Hartman, VD

Kan du beskriva Safe at Sea och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Vi pratar ofta om sjösäkerhetssystem då våra båtmodeller är en del av vår produktportfölj som innefattar kompletta systemlösningar i form av utbildningar, sjösättningsanordningar, manualer, personlig utrustning, transportlösningar etc. Våra sjösäkerhetssystem bidrar till att rädda liv och effektiviserar maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och de är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Basen i vårt utbud är RESCUERUNNER®, SAFERUNNER™ och GUARDRUNNER™. RescueRunner utvecklades en gång i tiden av Svenska Sjöräddningssällskapet som hade behov av en robust och stabil båt som kunde ta sig dit andra båtar inte kan komma till.

Våra kunder ska kunna ta sig dit de behöver ta sig för att genomföra sitt uppdrag, de ska inte vara begränsade som i fallet med andra båtar, som gör att de enbart kan sig dit båten gör det möjligt att ta sig. Våra båtsystem opererar mycket effektivt i grunda och otillgängliga vatten som t.ex. i översvämningsområden. Detta har genererat ett allt större intresse hos räddningstjänster, både i Sverige och utomlands, som ser behovet av våra typer av båtsystem.

Vi har under lång tid byggt upp en stor kunskap och erfarenhet som gör det möjligt att med vårt unika utvecklingsprojekt ELECORUNNER™ både leda och driva omställningen till utsläppsfri drift för små och lätta räddningsbåtar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Safe at Sea driver försäljning och utveckling på marknaden för små, flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Överallt där människor arbetar, reser eller tillbringar sin fritid i eller i närheten av vatten finns det ett behov av räddningsbåtar och behovet är växande. Försäljning sker uteslutande genom B2B till olika organisationer inom sjöräddning och räddningstjänst, kommersiella aktörer som t.ex. hamnar och lagövervakande aktörer som t.ex. militär, polis och kustbevakning.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– COVID-19 har påverkat oss i flera aspekter. Framför allt så har vi varit kraftigt begränsade i möjligheterna att träffa kunder. I vår säljprocess så är det viktigt för oss att vi får träffa kunden för att visa och låta testa våra produkter. Vi vet att vi säljer marknadens förmodligen mest effektiva små räddningsbåtar och för att få kunderna att se och förstå fördelarna med våra produkter så är produktdemonstrationer ett viktigt moment. Vi har under pandemin arbetar målinriktat med digital marknadsföring och med digitala möten, men detta har inte kunnat väga upp begränsningen av fysiska möten.

 Vi har även upplevt logistikstörningar och materialbrist vilket främst har haft stor inverkan på våra viktiga strategiska projekt som försenats. Vi har i ElEcoRunner-projektet försenats cirka 12-18 månader, men i takt med att pandemin försvagas så har vi kunnat återgå till högre intensitet i utvecklingen.ICE SAR BARA RESCUERUNNER 3 Djupivogur SKB252

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 10,4 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Generellt så vill vi med emissionslikviden accelerera oss ur pandemin. Vi har tre huvudsakliga fokusområden som vi kommer att arbeta med:

1. Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt

Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilfria räddningsbåt ELECORUNNER™ samt säkerställa leverans av förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept). Med emissionen har bolaget förutsättningar att på bred front och med tempo introducera ElEcoRunner skedesvis på utvalda och prioriterade marknader.

2. Förstärkt försäljning

Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj. Bolaget vidareutvecklar även befintliga säljkanaler och fortsätter offensiven med etablering av fler nya distributörer på nya geografiska marknader och inom fler segment. Bolaget avser bland annat i Europa etablera sina produkter på den stora tyska marknaden samt accelerera försäljningen i Frankrike och södra Europa.

3. Nya segment

Effektivt lansera den nyligen utvecklade GRX-båten med prestanda och funktioner för lagövervakande kunder samt militärt bruk och specifikt specialförband. Process för upptagning av RescueRunner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i syfte att nå ut med våra räddningsbåtar till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Trots att vi mottagit flera Los (Letter of Support) från kunder och organisationer så går det inte att med säkerhet fastslå att de produkter som vi utvecklar och senare producerar får ett positivt mottagande på marknaden. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad vi i dagens skede har anledning att tro. Likväl kan vi inte med säkerhet fastslå att det ökade fokus och de ökade resurserna på försäljningssidan ger en omedelbar effekt på bolagets utveckling.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Med våra produkter spelar det ingen roll om det är grunt som i vikar och översvämningsdrabbade områden, om det är stenigt och otillgängligt eller om det är grov sjö. Med våra produkter tar sig kunden dit de behöver ta sig för att genomföra sitt uppdrag, de är inte begränsade som med andra substitut där de enbart kan sig dit båten gör det möjligt att ta sig. Våra produkter skiljer sig från våra konkurrenter då de är designade för räddningsoperationer i de mest extrema miljöer och situationer. Med våra produkter ska operatören både känna sig trygg och vara trygg: Safe at Sea > Safe at Work, vilket genomsyrar all vår verksamhet och hela vår produktportfölj.

De största konkurrensfaktorerna har historiskt för Bolaget varit substitut- och prioritetskonkurrens:

Substitutkonkurrens: att kunderna anser sig kunna lösa uppgiften med enklare och billigare system i form av mindre båtar med utombordare eller vattenskoter i standardutförande.

Prioritetskonkurrens: Vissa marknadssegment tvingas emellanåt allokera sina resurser och prioritera andra behov. T.ex. inom kommunal räddningstjänst utgör yt-livräddningsuppdragen bara några procent av den totala uppdragsfloran. Som exempel så har Bolaget tidigare förlorat en affär till en räddningstjänst för att de prioriterade en ny vattentank till en av sina brandbilar istället för att förstärka sin yt-livräddningsförmåga med en räddningsbåt.

I främst substitutkonkurrensen så är det av stor vikt att vi får träffa våra kunder och låta dem se och testa våra båtar. Det är precis som för bilhandlaren – allt handlar om att få kunden att sätta sig bakom ratten och prova.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Vi ser en fortsatt stor potential på vår marknad, både i vårt närområde liksom globalt. Om vi tittar på antalet sålda båtsystem och antalet kunder/organisationer som idag använder eller i framtiden kommer att använda små och flexibla räddningsbåtar så finns det en stor marknad att bearbeta. Vi bedömer att med vår tillspetsade produktportfölj så kommer vi att kunna ta en betydligt större andel av marknaden och framför allt intressera kunder som begränsas eller kommer begränsas av allt striktare miljökrav. Den globala marknaden för räddningsutrustning som Safe at Sea verkar på bedöms år 2021 ha ett totalt värde om cirka 1 020 miljarder kronor och detta förväntas öka kommande år.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Safe at Sea?

1. Vi arbetar med en stor och växande offertstock som vi bedömer kommer växa ytterligare med en tillspetsad produktportfölj. Med mer fokuserad försäljning och en utvecklad säljorganisation så är ambitionen att komma till avslut i fler affärsprocesser. Den stärkta säljorganisationen ska utveckla både befintliga och nya distributörer, för att effektivt etablera våra produkter på fler geografiska marknader. Vi har kapacitet att hantera en större orderingång och kan i nuvarande set-up hantera en produktion om cirka 100 enheter per år.

2. Vi kommer efter lansering av våra projekt ha en bred produktportfölj som kan tillgodose olika och varierande behov hos fler kunder. Vår produktportfölj kommer att kunna anpassas utefter kundernas krav på funktioner, krav på miljövänlighet och miljörestriktioner samt en attraktiv prisbild. Att kunna anpassa vårt erbjudande utefter krav på fossilfri drift är revolutionerande, och vad vi känner till finns det idag inga andra elektriskt framdrivna motsvarande båtar. 

3. Vi ska med våra produkter etablera oss i fler segment där våra båtar och förmåga till att kundanpassa lösningar är kritiska framgångsfaktorer. Framför allt inom segmentet för lagövervakande aktörer och militära specialförband ska vi etablera vår nyutvecklade GRX (GUARDRUNNER X), som erbjuder förbättrad prestanda och konfigurationer som efterfrågas av den typen av kunder. Därtill ska vi försöka göra våra produkter tillgängliga för kommersiell internationell sjöfart.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Safe at Sea ut då?

– Ambitionen är att vi om 5 år, efter att vi har nått i mål med vår tillväxtagenda, har skapat en stabil plattform med kontinuerlig lönsamhet. Vi har tagit en marknadsledande ställning på marknaden för elektriska räddningsbåtar och dagens produktportfölj finns etablerad på fler geografiska marknader där drivna och duktiga distributörer bearbetar och driver försäljningen, även på fjärran marknader med stor potential såsom USA, Canada m.fl.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningskurs: 1,10 SEK per unit/aktie, teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt
Emissionsvolym: 10,4 MSEK
Unit: 1 unit innehåller 1 nyemitterad aktie och 1 teckningsoption av serie TO1
Garanti och teckningsförbindelser: 100%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Video

Hemsida

 

Relaterade ämnen