Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Savosolar
12.10.2021

Stockpicker intervjuar - Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är Verkställande direktör på Savosolar sedan 2010 och besitter över 30 års erfarenhet inom den internationella b2b-industrin och av det nästan 15 år inom sektorn för förnybar energi. Innan min tid på Savosolar arbetade jag som COO och VD på Winwind Oy, ett bolag verksamt inom vindenergi. Innan dess har jag haft ledande befattningar på olika bolag. Under hela mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat i projektbolag. Den erfarenheten jag samlat på mig har jag haft stor nytta utav under min tid på Savosolar i arbetet med att bygga en renare framtid för oss alla. 

jari

Jari Varjotie, VD

Kan du beskriva Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Savosolar är ett finskt bolag som designar och levererar nyckelfärdiga storskaliga solvärmeenergisystem till kunder inom två primära affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme. Vårt fokus är på anläggningar i storleksklassen över 1 000 kvadratmeter. Dessa solvärmesystem är baserade på våra egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen. Effektiviteten har sin grund i vår vakuumbeläggningsprocess, vilken möjliggör att vi kan belägga hela absorbatorn på en gång och använda tunna aluminiumprofiler och därmed uppnå en väldigt effektiv direktflödesvärmeöverföring.

Vi levererar kompletta system som möjliggör för våra kunder att producera konkurrenskraftig ren energi och uppnå sina miljö- och affärsmål. Sedan juni 2011 har vi levererat över 100 000 kvadratmeter solfångare till kunder i 18 länder utspridda över fyra kontinenter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Vi vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad.

Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer vi hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med våra partners. Kunderna betalar typiskt cirka 30 % vid inledning av projektet och 10 % vid avslutning. Dessutom betalar kunderna partiella summor vid viktiga milstolpar under projektets löptid.

Under fjolåret såg Ni, på grund av pandemin, viss fördröjning av leveranser och hade då även vissa farhågor om att den ekonomiska osäkerheten i världen skulle kunna leda till uppskjutna investeringsbeslut från Era kunder. Hur ser situationen ut idag?

– I Europa har flera kunder faktiskt skjutit upp sina investeringsbeslut under föregående och innevarande år till följd av Covid-19-pandemin och i väntan på EU Green Deal-programmets landsspecifika riktlinjer för ren energi. Även de slutliga leveranserna av våra projekt i Creutzwald, Narbonne och Pons sköts upp till årets sista kvartal. Trots detta ser vi positivt på den europeiska solvärmemarknadens framtid, och vi estimerar att marknaden kommer två- eller tredubblas under följande år, i synnerhet då Green Deal-programmet bidrar med konkretare riktlinjer. Vi har bland annat sett konkreta åtgärder vidtas redan i Frankrike, Österrike, Polen och Tyskland, och på dessa marknader har vi lyckats skapa ett starkt varumärke och uppnå en stark marknadsposition.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 6 MEUR. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden kommer användas för att stöda bolagets rörelsekapitalbehov och därmed öka vår finansiella kapacitet och flexibilitet att kunna genomföra större projekt och svara på den ökande efterfrågan på marknaden. Vi kommer även satsa på vidareutveckling av vår teknologi för att både uppehålla och öka vår konkurrenskraft.

Kan du kort beskriva hur de aktuella övergripande trenderna ser ut inom solenergisektorn samt statliga subventioner?

– Efterfrågan på förnybar energi, i synnerhet ren nollutsläppsenergi, kommer att fortsätta växa starkt när åtgärder för att bekämpa klimatförändringar ökar. Marknaden för stora solfjärrvärmesystem växer, särskilt i Europa, där tillväxten drivs av EU:s Green Deal-program, landsspecifika miljömål och stigande priser för utsläppsrätter och energi. Tyskland kommer att vara en av marknadsföregångarna och bland annat Polen kommer se en stark avtagande trend i användningen av kol inom fjärrvärme. Enligt IEA kan arean av solfångare som används för fjärrvärme i Tyskland mer än tredubblas på några år. Samtidigt växer storleken på systemen och det finns flera investeringsprojekt i olika utvecklingsskeden värderade till mellan 5 och 10 miljoner euro i Tyskland. Tyska staten stöder aktivt solvärmeprojekt, och det gäller även för exempelvis Frankrike, Polen och Österrike. Sedan början av 2020 har solvärmeinvesteringar i Tyskland subventionerats upp till 45 procent, och bland annat i Frankrike ökades solvärmesubventioner med 50 miljoner euro mellan 2019 och 2020.

savo2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vår huvudsakliga verksamhet är helhetsleveranser av stora solvärmeanläggningar med temperaturer under 100 grader, och globalt finns det få kvalificerade helhetsleverantörer, vilket betyder att vi inte har ett stort antal direkta konkurrenter. Kanske den mest signifikanta konkurrenten är GreenOneTec, som tidigare enbart har levererat solfångare åt integrerare men följande sitt förvärv av den nedstängda Arcon-Sunmarks produktionslinje meddelade att de skall inleda helhetsleveranser av solvärmeanläggningar. Vi har europeiska konkurrenter som tillverkar solfångare men inte erbjuder helhetsleveranser vilka är främst aktiva på sina respektive egna marknader i Polen, Österrike och Nederländerna. Konkurrenter inom helhetsleveranser av anläggningar är bland annat Solid och Millennium Industries, men eftersom de inhandlar sina solfångare externt är de även potentiella kunder. Sunrain, som är världens största tillverkare av solfångare, har levererat några stora solvärmesystem till Kina, där även vi utför vårt pilotprojekt för tillfället. Kina är världens överlägset största solvärmemarknad, men till skillnad från solcellsmarknaden har kinesiska stora solfångare hittills inte haft någon betydande inverkan på den europeiska solvärmeenergimarknaden.

Vi skiljer oss från konkurrensen med överlägsen kvalitet och effektivitet. Vi är för tillfället det enda bolaget i världen som har kunskapen och förmågan att belägga upp till 18 kvadratmeter solfångare på en gång och använda tunnväggade aluminiumprofiler i vår konstruktion. Dessutom har vi ett patenterat fästningssystem för våra solfångare, vilket ger våra solfångarfält en bättre energidensitet än konkurrenter.

Vad kan du säga om hur Er orderstock ser ut och utvecklas?

– Savosolars orderstock i slutet av juni 2021 var 1,1 miljoner euro, det vill säga lite svagare än jämförelseperioden. Vi ser positivt på utvecklingen av vår orderstock i framtiden i och med den växande marknaden, särskilt nu när vi har fått in foten på den kinesiska marknaden med vårt projekt för Guangzhou Power Supply och vi nyss har levererat den största solvärmeanläggningen för Kyotherm Solar Frankrike. Dessa kommer att fungera som starka referenser i kundanskaffning. För närvarande är antalet projekt i bolagets design- och anbudfas samt aktiva försäljningsmål som identifierats för de närmaste åren rekordhögt och uppgår till 145 miljoner euro.

Hur stor är Savosolars potentiella marknad?

– Vår målmarknad är storskaliga solvärmeanläggningar huvudsakligen inom marknadssegmentet för fjärrvärme och industriell processvärme. Med stora solvärmesystem hänvisar man ofta till anläggningar som antingen är över 500 kvadratmeter stora eller har en kapacitet som överskrider 350kWth. Inom segmentet för stora solvärmesystemen ligger vårt fokus på anläggningar över 1 000 kvadratmeter i area eller över 750kWth.

Under 2020 fanns cirka 262 storskaliga solfjärrvärmeanläggningar globalt. De utgjorde 1 710 MWth av den globala kapaciteten under samma år, vilket motsvarar cirka 2,4 miljoner kvadratmeter i solfångararea. Kapaciteten för industriell processvärme var 791 MWth, vilket motsvarar 1,13 miljoner kvadratmeter i solfångararea. Totala antalet anläggningar för industriell processvärme under år 2020 var åtminstone 891, varav åtminstone 74 konstruerades samma år. En stor del av dessa är dock under 500 kvadratmeter i area.

Den globala marknadspotentialen för fjärrvärme är över en miljard kvadratmeter, vilket innebär en potentiell marknad på flera hundra miljarder euro. Men även om endast 10% av detta skulle uppnås vid år 2050, skulle det innebära en årlig marknad för solfångarfält som överstiger 1 miljard euro för fjärrvärme.

För att illustrera den globala storleken av solvärmemarkanen totalt var den kumulativa installerade solvärmekapaciteten år 2020 globalt 501 GWth, vilket motsvarar en total solfångararea på 715 miljoner kvadratmeter och står för en besparing om 43,8 miljoner ton i oljeanvändning och en minskning av 141,3 miljoner ton i CO2 utsläpp. Den estimerade realiserade omsättningen av solvärmemarknaden år 2019 är cirka 13,4 miljarder euro.

Avslutningsvis, vilka är enligt dig de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

– Marknaden för stora solvärmesystem är mycket aktiv, både för fjärrvärme samt för industriell processvärmeproduktion. Vi är en teknologisk föregångare inom vårt segment, och våra värmeanläggningar identifieras och erkänns som de mest effektiva i världen.

Våra nyckelmarknader kännetecknas av snabb och stor tillväxt och efterfrågan för nollutsläppsenergi ökar ständigt globalt. EU:s Green Deal program kommer att driva tillväxten på de europeiska marknaderna och i och med vårt pilotprojekt i Kina har vi möjligheten att börja etablera oss utanför Europa också. Vi har starka referenser och framför allt nöjda kunder. Vi vill och behöver möta den växande efterfrågan på marknaden och ordnar därför företrädesemissionen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 oktober - 25 oktober 2021

Teckningspris: 0,71 SEK per aktie

Emissionsvolym: 62 MSEK

Emissionsgarantier: 88,5%

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Tilläggsprospekt

Relaterade ämnen