Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Sustainion Group
21.04.2021

Stockpicker intervjuar - Sustainion Group

Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen är verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Inom koncernen erbjuds idag tillverkning och utveckling av partikelfilter och avgasfilter för fordon, gas- och rökanalysatorer samt fysiska säkerhetsprodukter inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning och konsumentprodukter.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Göteborg, jag är civilingenjör från Chalmers och även civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Under hela min yrkesverksamma karriär har jag startat och byggt bolag vilket började redan på Chalmers Entreprensörsskola för snart 20 år sedan. 

brodde

Brodde Wetter, CEO

De senaste 10 åren har jag varit verksam i Stockholm, senast som VD för Add Health Media AB ett av Nordens ledande mediehus inom medicin och hälsa men som också bedriver en betydande investeringsverksamhet i onoterade bolag och idag har en portfölj med 18 bolag inom e-hälsa.

Då jag kom i kontakt med den starka huvudägargrupp som ligger bakom Sustainion, och även sitter representerade i styrelsen, var det ingen fråga om att hoppa på tåget eller inte. Det är en samling drivna och framgångsrika entreprenörer som tillsammans lyckats ta flertalet kända bolag till börsen, idag med miljardvärderingar. Så nu flyttar jag med fru och två barn hem till västkusten vilket vi ser väldigt mycket fram emot och då kan jag jobba nära Sustainions tre dotterbolag.

Kan du beskriva Sustainion Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt.

Sustainion är en helt ny konstellation som är sprunget ur Vindico Group, en säkerhetskoncern som efter ett antal förvärv och fusioner format ett dotterbolag; Vindico Security där säkerhetsverksamheten nu bedrivs.

Efter att utöver säkerhet identifierat ytterligare en framtidsbransch i tillväxt, nämligen miljöteknik, togs beslutet att förvärva in EHC och EnviroClean i koncernen. Därmed består koncernen idag av tre dotterbolag verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Vindico Security AB säljer olika säkerhetslösningar till företag och konsumenter, där största delen utgörs av kameraövervakningssystem. Verksamheten bedrivs idag i två affärsområden, Home & Family och Professional.

EHC Intressenter AB med dotterbolaget EHC Teknik AB, där verksamheten bedrivs, utvecklar, tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning till fordon.

EnviroClean Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer avgasmätningsutrustning till fordonsindustrin.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Covid har såklart påverkar oss alla, både privat och professionellt. Tittar vi på verksamheten i våra tre dotterbolag så har de främsta utmaningarna varit att säljarna inte kunna besöka kunderna i den utsträckning man önskat. Våra bolag inom miljöteknik säljer produkter till eftermarknaden i fordonsindustrin och t.ex. nybilsförsäljningen gick ner 25 % i fjol vilket så klart påverkar. Trots detta så är vi inte alls så drabbade som företag i t.ex. hotell- och resebranschen. Både Vindico Security och EnviroClean har nyttjat det statliga permitteringsstödet men försäljningen återhämtade sig i slutet av året och ser vi till omsättning och resultat för 2020 så är det visserligen något lägre än föregående år men det är lyckligtvis inga stora skillnader utan det är främst utebliven tillväxt som påverkats. Det ser dock betydligt ljusare ut nu och i februari kunde vi t.ex. meddela att EnvioClean tog en av sina enskilt största order någonsin på 5,5 Mkr vilket står för en stor del av årsbudgeten.

sus

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 11,6 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden som kan bli 18,5 Mkr med en fullt utnyttjad övertilldelningsoption skall användas för att förstärka koncernens finansiella ställning för att bättre kunna ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter. Pengarna planeras att användas till;

* Organisk tillväxt i befintliga dotterbolag

* Förvärvsdriven tillväxt inom de befintliga bolagens verksamhetsområden

* Förvärv inom nya verksamhetsgrenar

Vad är det för typ av förvärv Ni närmast är intresserade av framöver och vilka är det viktigaste parametrarna Ni beaktar innan Ni genomför ett nytt förvärv?

– Förvärv skall primärt göras inom respektive verksamhetsområde där synergier vad gäller marknad, kunderbjudande och resurser kan utnyttjas effektivt. Förvärv kan även genomföras för att starta ytterligare verksamhetsområden och då alltid inom en annan tydlig hållbar makrotrend. Det kan vara cirkulär ekonomi, förbättrad energianvändning och förnyelsebar energi. Förvärven skall var teknikbaserade och gärna arbeta med egna unika lösningar inom sina respektive områden.

Stor vikt läggs vid entreprenörskapet i de bolag där Sustainion investerar. Ett av de kriterier som förvärvsobjekt ska uppfylla är att det ska finnas dedikerade team som skall kunna driva verksamheterna framåt. Sustainions ambition vid ett förvärv eller investering är att, förutom finansiellt, bidra med ett aktivt ägarskap med stor kompetens och erfarenhet av att driva denna typ av bolag. Det nätverk av personer som finns i och runt Sustainion har mångårig erfarenhet och framgångsrik bakgrund för denna typ av företagsutveckling.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– De potentiella riskerna kan vara lite olika i de olika verksamheterna som bedrivs i dotterbolagen men rent generellt kan man säga att eftersom verksamheterna varit etablerade så pass länge, i vissa fall över 30 år, så är de flesta risker måttliga. En sak skulle vara om Coronapandemin fortsätter och tar sig nya mutationer som vaccinen inte biter på, då skulle säljarna i de olika bolagen återigen få svårt att komma ut till kunderna och kunderna skulle dra ner på sina verksamheter igen och beställa mindre från oss. En annan sak skulle vara om det kom nya bättre konkurrerande tekniker på marknaden till ett lägre pris och vi inte skulle kunna ta del av dessa men eftersom bolagen som sagt varit verksamma så pass länge och hänger med i utvecklingen så känns även den risken som sagt måttlig. En annan risk kan dock vara att få fram nya produkter i tid i takt med ändrad lagstiftning gällande t.ex. mätning av fordonsutsläpp, här gäller det att noggrant följa utvecklingen och anpassa sina produkter i tid. De finansiella riskerna i de enskilda bolagen har också minskat då de nu igår i en gemensam koncern som kan få bättre villkor hos bank och har kapitalstarka ägare.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Även här är det som sagt olika i de olika bolagen men kortfattat:

Vindico Security

Inom säkerhetsprodukter är konkurrensen stor och där ligger Vindicos konkurrenskraft i förmågan att snabbt anpassa och utveckla sina lösningar efter kundernas önskemål och behov. Man tar fram egna produkter anpassade till kund och lyckas tillverka dessa till konkurrenskraftiga priser.

EHC

I Sverige finns inga konkurrerande tillverkare av partikelfilter och i övriga Europa finns endast ett begränsat antal. Konkurrenter använder sig av standardfilter medan EHC har fokus på filtertillverkning som är den unika produkten och viktigaste delen i erbjudandet. Kundanpassade filtersystem och korta leveranstider gör även att bolaget skiljer sig från andra aktörer på marknaden.

EnviroClean

Även här finns inga konkurrerande tillverkare i Sverige utan de finns i övriga Europa. Genom att utveckla bra produkter (”made by Sweden”) och sedan producera dem i Kina blir bolaget konkurrenskraftigt och kan konkurrera med stora aktörer på den globala marknaden. Målet är att utveckla högkvalitativa och servicevänliga produkter med enkelt handhavande och till ett konkurrenskraftigt pris.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Även här är det såklart olika för de olika bolagen men säkerhetsmarknaden för fysiska säkerhetsprodukter är väldigt stor och i tillväxt, där skrapar vi redan i Sverige bara lite på ytan idag med Vindico Security. Samma sak gäller eftermarknaden för fordonsindustrin i alla dess former som båda våra bolag inom miljöteknik levererar till. Bara på svenska marknaden har bolagen mycket kvar att göra, sedan har vi den internationella marknaden utöver det. Eftersom marknaderna är så pass stora så har vi inga exakta marknadssiffror, och det tjänar inget riktigt syfte, utan det kommer så långt vi kan se fortsatt att finnas fler kunder än bolagen hinner med.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sustainion Group?

– Det skulle vara att bolagen i koncernen idag redan genererar ett kassaflöde och de pengarna vi tar in nu är för att växa koncernen ytterligare, inte täppa igen hål. Sedan har vi en väldigt erfaren ledning där flera av styrelsemedlemmarna har lång erfarenhet att driva upp stora börsbolag, idag med miljardvärderingar, vilket jag tycker borgar för en ljus framtid för Sustainion.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Sustainion Group ut då?

– Då är vi en koncern bestående av betydligt fler bolag som är antingen hel- eller delägda, alla med hållbara teknologier som hjälper andra företag att bli bättre. Troligen har vi utöver säkerhet och miljöteknik skapat ytterligare ett verksamhetsområde t.ex. inom förnyelsebar energi, energieffektivisering eller återvinning. De bolagen som finns i koncernen idag har vuxit och utöver att ha breddat sina kundbaser så har vi tagit fram nya produkter att erbjuda marknaden.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie
Teckningsperiod: 14 - 28 april 2021
Emissionsvolym: 11,6 MSEK
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Videointervju

Emisionssite

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

Relaterade ämnen