Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping
22.09.2022

Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping

Streamify AB (”Streamify” och ”Bolaget”) lanserade 2019 plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. SaaS- tjänsten gör det möjligt för små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Streamify erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och andra e-handelsmöjligheter för att nå nya intäktsströmmar.

VD Johan Klitkou har ordet

Vid årsskiftet 2021/2022 drog vi i gång vår satsning för Live Video Shopping och utvecklingen under det senaste halvåret bekräftar tesen att det är rätt väg för Streamify att ta. Avståndet till konsumenten har ökat vilket gör att företagen letar efter nya möjligheter att skapa personlig kontakt. Streamifys Live Video Shopping erbjuderJohan Klitko personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Jag är övertygad om att Live Video Shopping kommer att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Vårt marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen och jag upplever att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Detta märks dels på de etablerade kunder som valt oss som leverantör, dels genom de många upphandlingsdialoger som vi är aktuella i. Vi ser också positiva signaler från marknaden att fler etablerade e-handlare letar sig till videobaserad shopping i realtid för att erhålla merförsäljning. Den framtida förväntade tillväxten återfinns inte bara i Sverige, utan vi ser också en spännande utveckling utomlands. Streamify har sedan lansering genomfört sina första affärer på lukrativa marknader som Tyskland och USA. Utifrån min analys av alternativen, ser jag Streamify som en av de mest attraktiva tjänsterna på den globala marknaden för Live Video Shopping, både sett från affärsmodell och teknisk plattform.


Investment Highlights

Attraktiv bruttomarginal
Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent

Kraftig historisk tillväxt
Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.

Skalbarhet
Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.

Marknad i tidig fas
Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.Företrädesemissionen i korthet

Streamify planerar en kapitalanskaffning upp till 5,95 MSEK med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner i två serier, som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 11,5 MSEK och 7,5 MSEK från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 respektive. Likviden avses användas till att växa Bolagets återkommande intäktsströmmar genom vidareutveckling av plattformen för Live Video Shopping samt inrikta sig mot medelstora e-handlare för att utöka marknadsandelar inom segmentet. Med denna kapitalanskaffning finansieras Bolaget till nästa milstolpe som involverar en ökning av antalet betalande kunder samt införande av säljdialoger med medelstora företag vilka möjliggör för Bolaget att verkställa sina framtida visionsplaner att bli en av de ledande aktörerna inom segmentet för Live Video Shopping.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: 5,9 MSEK

Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 22 september till och med 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).


Dokument och länkar

Teckna här

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Relaterade ämnen