Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Transcendent Group – Intressant nischbolag
08.10.2019

Transcendent Group – Intressant nischbolag

Transcendent Group (TG), som startades 2001, ska noteras på First North Premier och teckningskursen är satt till 31 kr per aktie. I samband med noteringen genomförs en nyemission och ägarspridning av aktier riktad till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Transcendent siktar på att ta in cirka 30 Mkr i en listningsemission. Huvudägare planerar att sälja aktier för 20 Mkr. Swedbank Robur kommer att vara en nyckelinvesterare och åtar sig att investera 18 Mkr.

Från Stockpicker Newsletter (6 oktober 2019).

Analytiker: Fredrik Larsson

TRG | First North Premier | 31 kr               Vi rekommenderar teckna aktien!

TG är ett snabbväxande konsultbolag specialiserat inom Governance (organisationsstyrning och intern kontroll), Risk (riskhantering) och Compliance (regelefterlevnad) även benämnt som GRC. 30% av koncernens omsättning kommer från informationssäkerhet, eller Cyber Security som det kallas. Företagets primära uppdrag är att för sina klienters räkning skapa trygghet i en ständigt föränderlig värld av ökad komplexitet med större operationella risker och växande regulatoriska krav med ökat behov av professionell styrning och riskhantering. 

TG har haft en stark organisk genomsnittlig årlig tillväxttakt som sedan 2016 uppgår till 22%. Under fjolåret omsattes 181 Mkr, en omsättningstillväxt om 22,6% jämfört med 2017. EBITDA uppgick till 13 Mkr, motsvarande en marginal om 7,1%. Framåt siktar man dock att bli ännu bättre och bolaget har ställt upp väldigt ambitiösa finansiella mål.

Bl.a. ska den årliga omsättningstillväxten uppgå till minst 30% över en 3-årscykel. Trots en stark tillväxt ska företaget behålla en EBITDA-nivå om lägst 7 %. Allt eftersom verksamheten expanderar och omsättningen relaterat till högmarginalaffärsområdet RegTech (etablerades 2018) ökar, förväntas EBITDA-marginalen kraftigt förstärkas med målsättningen om en marginal om minst 25% 2025 med en omsättning om 1,2 Mdr kr. Det innebär att man siktar på ett EBITDA-resultat motsvarande 300 Mkr år 2025. Det är faktiskt klart högre än börsvärdet beräknas bli i samband med IPO.  

Frågan är förstås om målen är i närheten av realistiska eller om det bara är drömmar? Att måla upp ljus framtidsbild hör förstås till vanligheterna i samband med kapitalanskaffning och börsnotering som ju kan liknas vid en regelrätt sälj- och marknadsföringsprocess. Receptet för att uppnå målsättningarna är en geografisk tillväxt, utveckla tjänsteutbudet och arbeta vidare med digitalisering. RegTechs första abonnemangsprodukt är en ”plug and play”-lösning. Produkten hjälper kunderna att effektivisera och automatisera sitt arbete vad det gäller regelefterlevnad. Ytterligare tillväxtprodukter väntas lanseras under 2019. Skalbarheten inom RegTech förväntas vara stor och intäkterna inom detta område av repetitiv karaktär. Den digitaliserade delen av TG kan enligt VD Martin Malm stå för så mycket som 30% av koncernens resultat om 5-6 år.

På TG:s etablerade marknader (Sverige och Norge) har man en god lönsamhet. På nya marknader ligger fokus däremot på tillväxt för att bygga upp en bra plattform. Ambitionen är att en ny marknad ska visa lönsamhet efter 3 år. TG skriver i prospektet att man i relation till andra konsultbolag är mindre påverkade av eventuella förändrade trender i konjunkturen, eftersom bolagets tjänster i huvudsak är relaterade till att säkerställa regelefterlevnad där kundernas krav på att efterleva regelverken ej påverkas av konjunkturläge.

En intressant iakttagelse är att drygt 90% av medarbetarna valde under 2018 att köpa aktier via ett delägarprogram. Det bör förankra de anställdas engagemang som ju får ta del av sina framgångar samt värdeökning. Dessutom kan det innebära att medarbetarna blir mer trofasta och inte byter arbetsplats lika snabbt som man annars gör i konsultsektorn. Att lyckas få till en framgångsrik företagskultur är A och O i den typen av bolag. Värt att påpeka är att bolagets vd har varit med länge och är idag bolagets största enskilda ägare.

Till teckningskursen om 31 kr per aktie värderas TG till ett börsvärde i nivå med fjolårets omsättning och ca 11x respektive 9,5x årets och nästa års förväntade EBITDA-resultat givet att man växer i linje med det historiska snittet med bibehållen lönsamhet (exkl engångsposter för noteringen). Det är inte högt med tanke på vilken tillväxt bolaget historiskt levererat kombinerat med lönsamhet.

Vi väljer att tills vidare inte räkna på bolagets egna målsättningar som ett realistiskt framtida utfall då framgången tycks bygga på produkter som ännu inte har lanserats och hur de tas emot är förstås alltjämt ovisst. Med det sagt konstaterar vi ändå att man så här långt lyckats väl. Skulle man nå halvvägs mot målet för 2025 lär aktien blir en bra placering. Vi anser därför att man kan ge bolaget chansen och teckna aktien inför noteringen.