Sista chansen att teckna Peptonic Medicals nyemission
10.06.2024

Sista chansen att teckna Peptonic Medicals nyemission

Peptonic Medical AB är ett svenskt biomedicinskt företag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Företagets produkter marknadsförs under varumärkena VagiVital, Vernivia eller som white label och finns tillgängliga i Norden och på flera andra geografiska marknader. Portföljen utökas kontinuerligt med nya produkter.

Affärsmodellen bygger på att etablera en stark nordisk referensmarknad (proof of concept) med försäljning i fysiska apotek, nätapotek och egna nätbutiker. Parallellt arbetar företaget med att lansera företagets portfölj på valda geografiska marknader genom samarbeten med lokalt förankrade partners, med målet att uppnå lönsamhet på fler marknader. Peptonic Medicals partners säljer produkterna endera under våra varumärken VagiVital och Vernivia, alternativt under sina egna respektive varumärken.

Bolaget tar nu in cirka 61,4 miljoner kronor i en nyemission. Genom företrädesemissionen tillförs Peptonic Medical de likvida medel som behövs för att framför allt stödja företaget internationella tillväxtresa, vilket ger ekonomisk stabilitet och förutsättningar att realisera bolagets inneboende potential.

Sista dagen att teckna nyemissionen är onsdagen den 12 juni. 


Erbjudande i sammandrag

Teckningsperiod: 28 maj 2024 – 12 juni 2024 (notera att vissa förvaltare stänger sin anmälningsperiod vid ett tidigare datum)

Handel med uniträtter: 28 maj 2024 – 7 juni 2024

Teckning med företrädesrätt: Befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 24 maj 2024. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 61,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 39,9 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 68,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav 15,7 utgörs av teckningsförbindelser och 53 utgörs av garantiåtaganden

Teckningsoptioner av serie TO5: Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,013 SEK.


Dokument och filer

Emissionssida

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna aktier i ZignSec
29.05.2024

Sista chansen att teckna aktier i ZignSec

ZignSec är en RegTech-koncern som tillhandahåller en heltäckande KYB/KYC och compliance-plattform. Plattformen erbjuder lösningar som används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för ”onboarding” av såväl bolagskunder som konsumenter och samtidigt säkerställa regelefterlevnad i den ständigt föränderliga miljön av regulatoriska krav, både på lokal och global nivå, inom bland annat kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt. ZignSec fokuserar i nuläget på att utveckla en fokuserad uppsättning av standardiserade lösningar som är skräddarsydda till specifika branschers behov som exempelvis; finansiella tjänster, inlösande banker, spelbolag och andra starkt reglerade områden som berör digitala B2C och B2B-tjänster.

Bolaget tar in 33,3 miljoner kronor i en nyemission. Motivet för företrädesemissionen är att stärka ZignSecs marknadsnärvaro och positionera bolaget för fortsatt tillväxt, särskilt i Europa, Latinamerika och Asien-Stillahavsregionen. För att stödja denna process avser företaget uppgradera sin tekniska kapacitet avsevärt genom att stärka kärnprodukter och teknisk plattform, investera i sitt globala säljteam, öka sina digitala marknadsföringsinsatser, samt genomföra ytterligare satsning inom teknologi och utveckling för att stärka och förnya bolagets kärnprodukter och tekniska plattform. Vidare anses den stärkta finansiella ställningen ha en positiv inverkan på den rådande strategiska översynen som just nu sker utav bolaget.

Sista dagen att teckna emissionen är den 31 maj.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 17 maj - 31 maj 2024.
Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie.
Emissionsvolym: ca 33,5 MSEK 
Värdering: ca 22,3 MSEK pre-money.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: ca 75%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Sista chansen att teckna Cortus Energy
22.04.2024

Sista chansen att teckna Cortus Energy

Cortus Energy grundades av Rolf Ljunggren med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll®. Bolaget har idag över 30 anställda och är verksamt inom den gröna energisektorn där bolaget tillhandahåller förnybar energigas genom att biomassa förgasas till rena energiprodukter, som sedan distribueras till kunder inom process, transport- och kraftindustrin.

WoodRoll® är en termisk förgasningsprocess för biomassa som producerar en ren och förnybar energigas från en rad olika typer av biomassa. Cortus första kommersiella anläggning är utvecklad i samarbete med Höganäs AB med målsättningen förse deras industriverksamhet med ett miljövänlig energitillförsel. Anläggningen i Höganäs är viktig för bolagets möjlighet att accelerera sin teknologi och efterföljande produkter.

Bolaget genomför just nu en nyemission på 107 miljoner kronor. Pengarna kommer i första hand användas till att komma igång med demonstration och tillförlitligt leverera syngas till Höganäs AB. Detta öppnar inte bara för intäkter i Höganäs utan kommer ge Cortus intressenter råg i ryggen för att gå in i nya affärer med bolaget. Kapitalet kommer också att gå till konstruktion av nästa generation modulär WoodRoll® och införsäljningen av denna till sina intressenter samt betala av kortfristiga lån.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 26 april.


Erbjudande i sammandrag

Teckningsperiod: 9 april 2024 till och med den 26 april 2024.
Emissionsbelopp: Cirka 107,5 MSEK.
Villkor: Varje aktie i Cortus Energy på avstämningsdagen den 4 april 2024 berättigade till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit: Består av fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12.
Teckningskurs: 5,0 SEK per unit, motsvarande 1,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Handel med uniträtter: 9 april 2024 till och med den 23 april 2024.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 70,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav cirka 6,5 procent teckningsförbindelser, 47,3 procent bottengaranti och 16,7 procent top-down garanti.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Videopresentation

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna aktier i ScandiDos
18.04.2024

Sista chansen att teckna aktier i ScandiDos

ScandiDos är internationellt väletablerat inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4. ScandiDos AB har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

ScandiDos tillhandahåller världsledande verktyg för kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling. Bolaget utvecklar mätsystem och beräkningsmjukvara för att kunna säkerställa att behandlingsplanen och behandlingsmaskinen kommer att leverera rätt strålning när patienten läggs på bordet. Detta gör ScandiDos genom att utveckla och producera hård- och mjukvara som man levererar som en komplett lösning till strålbehandlingsklinikerna. Bolaget har sedan start sålt och levererat väl över 1000 mätsystem till över 800 kunder i mer än 50 länder och ScandiDos stödjer dessa kunder med egna resurser och tillsammans med sina lokala distributörer.

Bolaget uppskattar att det finns omkring 9000 strålbehandlingskliniker i världen och detta ökar årligen, främst i utvecklingsmarknader. En stor och ökande del av klinikerna övergår till mer avancerade behandlingsformer där strålen anpassas och levereras i tre dimensioner under rörelse. Det är inom detta område ScandiDos erbjuder sina lösningar så det finns en betydande fortsatt marknad att bearbeta, utöver att sälja ytterligare funktionalitet och uppgraderingar till bolagets existerande kundbas.

Bolaget genomför just nu en nyemission  på 18,2 miljoner kronor. Sista teckningsdag är den 23 april.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 23 april 2024
Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie
Emissionsvolym: 18,2 MSEK
Handel med teckningsrätter: 4 - 18 april
Teckningsförbindelser: Ca 40%
Värdering: 73 MSEK pre-money
Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Delta4

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna Cardeon
16.02.2024

Sista chansen att teckna Cardeon

Cardeon är ett investmentbolag som grundades 2018 och investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science. Bolaget har sitt ursprung och säte i Lund och investerar i både noterade och onoterade bolag.

Cardeon investerar bara i bolag som kan åstadkomma reell förändring inom respektive områden på global nivå.

Cardeons absoluta styrka ligger i fasen mellan ett lovande forskningsprojekt och att det finns en kommersiell produkt att lansera. Genom lång erfarenhet och djup kunskap inom medicinteknik och life science hjälper Cardeon portföljbolagen att identifiera rätt applikationer och användningsområden för sina produkter och affärsidéer. I många fall kan dessa skilja sig åt från vad som var den ursprungliga tanken när projektet väl startade. 

Cardeon är en aktiv ägare som kan bistå med rätt verktyg vid rätt tidpunkt, exempelvis när portföljbolagen ska ta sig igenom den traditionella forskningsprocessen som är tidskrävande och som kräver löpande finansiering.

Sista dagen att teckna den pågående nyemissionen om cirka 26,9 miljoner kronor är den 19 februari. 


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 5 februari 2024 – 19 februari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 5 februari 2024 – 14 februari 2024.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 1 februari 2024. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO1 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 26,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,2 MSEK från respektive serie teckningsoptioner före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 61,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav 30,1 procent utgörs av teckningsförbindelser och 31,8 procent utgörs av garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO1: Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 18 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO1 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2: Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 augusti 2024 till och med den 9 september 2024.

Läs mer här:  https://cardeon.se/investerare/prospekterbjudande/


Dokument och filer

Prospekt

Aktieägarbrev

Emissionssida

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Cardeon
13.02.2024

Stockpicker intervjuar - Cardeon

Cardeon är ett investmentbolag som grundades 2018 och investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science. Bolaget har sitt ursprung och säte i Lund och investerar i både noterade och onoterade bolag.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund. 

cardeVD

Masoud Khayyami, VD

– Jag är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Jag innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar jag som VD för Cardeon AB, samt tillförordnat VD i SpectraCure AB.

Kan du beskriva Cardeon och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Cardeon är ett investmentbolag som investerar i innovativa nordiska företag inom life science, både i noterad och onoterad miljö.

Cardeon skapar aktieägarvärde genom att aktivt stötta värdetillväxten i portföljbolagen från forskningsresultat till kommersiell produkt.

Genom aktivt ägarskap stöttar Cardeon portföljbolagen med investeringar, finansieringsstrategier och investerarnätverk.

Portföljbolagen erbjuds även erfarenhet i form av teknisk expertis, finansiell rådgivning och styrelsearbete samt en kontaktyta för internationella distributörer.

Cardeons portföljbolag ska ha potential att förändra sina respektive marknader genom ett kommersiellt genombrott.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag. Gemensamt för våra investeringar är att bolagen ska ha potential att åstadkomma förändring på sina respektive marknader på global nivå. Affärsmodellen bygger på avyttringar av mogna investeringar tillsammans med rådgivningsarvoden.

Kan du berätta kort om Er investeringsmodell ser ut? Vilka sektorer Ni föredrar, hur Ni screenar på bolagsnivå och även vilka länder/regioner Ni föredrar?

– Cardeon investerar bara i bolag som kan åstadkomma reell förändring inom respektive områden på global nivå.

Cardeons absoluta styrka ligger i fasen mellan ett lovande forskningsprojekt och att det finns en kommersiell produkt att lansera. Genom lång erfarenhet och djup kunskap inom medicinteknik och life science hjälper Cardeon portföljbolagen att identifiera rätt applikationer och användningsområden för sina produkter och affärsidéer. I många fall kan dessa skilja sig åt från vad som var den ursprungliga tanken när projektet väl startade. Cardeons filosofi är att vara aktiva ägare så länge vi ser att vi kan bidra och öka värdet på vår investering.

Cardeon är en aktiv ägare som kan bistå med rätt verktyg vid rätt tidpunkt, exempelvis när portföljbolagen ska ta sig igenom den traditionella forskningsprocessen som är tidskrävande och som kräver löpande finansiering. Som aktieägare arbetar Cardeon i samarbete med ledning, grundare och styrelse för att stötta portföljbolagen såväl med investeringar och finansieringsstrategier som med vårt breda nätverk för att initiera samarbeten, bistå vid nyckelrekryteringar eller bidra med rätt kompetens till styrelsearbetet.

card2

Vilka är de största riskerna för Cardeon?

– Cardeon är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av bolagets strategi är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och att bolaget därmed drabbas av finansiella såväl som operativa svårigheter. Cardeon är även i hög grad beroende av nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang.

Investeringar är alltid förenade med risker och osäker­hetsfaktorer. Dessa risker kan bland annat vara okända målbolagsspecifika risker, som att vissa tillgångar visar sig vara övervärderade och måste skrivas ned eller att målbolagets produkter inte utvecklas i önskad riktning eller takt eller att kunder, viktiga partners och/eller nyckelpersoner lämnar det förvärvade företaget.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,9 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till? 

– Strategiska investeringar för att främja värdeutvecklingen i portföljbolagen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Cardeon?

    -Cardeons värdering

    -Utvecklingen i bolagen (noterade & onoterade)

    -Riskspridning

    -Studieresultat, patent, partneravtal etc

    -Börsintroduktioner eller bolagsförsäljningar

 Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Cardeon ut då?

– Bolaget har en stark tilltro till sina portföljbolag och bedömer att det finns värdeskapande substanser i samtliga portföljbolag. I den noterade portföljen är studieresultat och kommersiella lanseringar viktiga milstolpar, och i den onoterade portföljen kan även börsnoteringar bli aktuella.

Vi ser att Cardeon är konkurrenskraftigt bland de stora bolagen. Vi har förhoppningsvis gjort en bra exit i några av portföljbolagen vilket ger möjlighet till utdelning till våra aktieägare.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 5 februari 2024 – 19 februari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 5 februari 2024 – 14 februari 2024.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 1 februari 2024. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO1 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 26,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,2 MSEK från respektive serie teckningsoptioner före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 61,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav 30,1 procent utgörs av teckningsförbindelser och 31,8 procent utgörs av garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO1: Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 18 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO1 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2: Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 augusti 2024 till och med den 9 september 2024.

Läs mer här:  https://cardeon.se/investerare/prospekterbjudande/


Dokument och filer

Prospekt

Aktieägarbrev

Emissionssida

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna Hamlet Biopharma
06.02.2024

Sista chansen att teckna Hamlet Biopharma

Hamlet Biopharma har en omfattande portfölj på 15 projekt, där huvudfokus ligger på utvecklingen av effektiva läkemedelskandidater för att bekämpa cancer och infektioner. I november i fjol fick bolaget ett så kallat fast-track från FDA för sin läkemedelskandidat mot cancer i urinblåsan, Alpha1H som befinner sig på väg mot fas III.

För att säkra fortsatt framgång och kommersialisering genomför Hamlet Biopharma en nyemission som är avsedd att finansiera förberedelser inför kliniska fas III-prövningar av Alpha1H för behandling av cancer i urinblåsan. Kapitalet är även tänkt att användas för att finansiera de pågående Fas II-studierna av bolagets immunterapi för patienter med smärtsyndrom eller återkommande infektioner i urinblåsan.

Sista dagen att teckna nyemissionen är den 7 februari.

Sex anledningar att investera i Hamlet BioPharma

1. FDA snabbspårstatus

Hamlet BioPharma har nyligen tilldelats snabbspårstatus från FDA för Alpha1H, mot cancer i urinblåsan, vilket ger en snabbare väg och ökad sannolikhet till att läkemedlet når marknaden och patienterna.

2. Fokus på svårbehandlad cancer

Alpha1H, företagets längst gångna läkemedelskandidat, riktar in sig på cancer i urinblåsan, en svårbehandlad sjukdom. FDA:s snabbspårstatus understryker vikten av snabb utveckling inom området.

3. Stor marknad med omött behov

Cancer i urinblåsan, en vanlig, kostsam och svårbehandlad sjukdom som saknar effektiva läkemedel. Patienternas livskvalitet påverkas drastiskt och återfallsfrekvensen är hög. Totalt beräknas den globala marknaden för cancerformen vara värd cirka sex miljarder dollar årligen.

4. Lyckade resultat inom cancerbehandling

Alpha1H visar imponerande resultat i kliniska studier med cirka 80% tumörminskning inom en månad på behandlade patienter. Alpha1H har bred effekt mot många olika typer av cancerceller och läkemedlet har därför potential som behandling mot andra cancerformer.

5. Mångsidig forskningsportfölj

Utöver cancerbehandling fokuserar Hamlet Biopharma på att utveckla läkemedel mot infektioner och inflammation. Företaget utforskar immunoterapi som alternativ till antibiotika med lovande resultat. Hamlet BioPharma har två läkemedelsprojekt i Fas II. Totalt har bolaget 15 lovande projekt i sin portfölj.

6. Sammanslagning minskar risk

Hamlet BioPharma bildades genom en fusion mellan Hamlet Pharma och med SelectImmune Pharma år 2023. Fusionen skapar ett kombinerat slagkraftigt bolag med en bred portfölj av läkemedelsprojekt. Ökad tillgång till rättigheter, patent och upparbetad know-how skapar synergier och samtidigt minskar investeringsrisken.​

Läs mer om bolaget och emissionen

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att bli delägare i Hamlet BioPharma
01.02.2024

Inbjudan att bli delägare i Hamlet BioPharma

Hamlet Biopharma har en omfattande portfölj på 15 projekt, där huvudfokus ligger på utvecklingen av effektiva läkemedelskandidater för att bekämpa cancer och infektioner. I november i fjol fick bolaget ett så kallat fast-track från FDA för sin läkemedelskandidat mot cancer i urinblåsan, Alpha1H som befinner sig på väg mot fas III.

• Fast track-status från FDA på Alpha1H, mot cancer i urinblåsan​

• Stor marknad med omött behov

• ​Företrädesemission 24 januari - 7 februari

Läs mer om bolaget och emissionen

Att bolaget valde cancer i urinblåsan som första indikation för Alpha1H har goda skäl. Cancer i urinblåsan, en vanlig, kostsam och svårbehandlad sjukdom, saknar effektiva läkemedel för både tidig och avancerad sjukdom. Patienternas livskvalitet påverkas drastiskt, och återfallsfrekvensen är hög, vilket ökar risken för spridning och död.

Framgångsrik utveckling och stort intresse på cancersidan

Alpha1H behandling är inriktad på en av de mest frekventa formerna av cancer, som drabbar urinblåsan. Läkemedelskandidaten är en peptid som snabbt dödar tumörceller och visar imponerande resultat i laboratorium, djurmodeller och behandling av patienter. De kliniska studierna indikerar att tumörerna minskar i storlek hos cirka 80 procent av patienter som behandlats under en månad. Resultaten har rönt stort intresse och publicerats i ansedda internationella tidskrifter.

Immunterapi som alternativ till antibiotika

Parallellt med Alpha1H fokuserar Hamlet BioPharma på att utveckla nya läkemedel för behandling av infektion och inflammation. Bolaget utvecklar immunterapi mot bakteriella infektioner som ett alternativ till antibiotika. Två Fas II studier pågår; en med fokus på smärta i urinblåsan, som är ett svårbehandlat smärttillstånd och en mot urinvägsinfektioner.

​Genomför företrädesemission

För att säkra fortsatt framgång och kommersialisering genomför Hamlet Biopharma en nyemission som är avsedd att finansiera förberedelser inför kliniska fas III-prövningar av Alpha1H för behandling av cancer i urinblåsan. Kapitalet är även tänkt att användas för att finansiera de pågående Fas II-studierna av bolagets immunterapi för patienter med smärtsyndrom eller återkommande infektioner i urinblåsan.

Läs mer om bolaget och emissionenSex anledningar att investera i Hamlet BioPharma

1. FDA snabbspårstatus
Hamlet BioPharma har nyligen tilldelats snabbspårstatus från FDA för Alpha1H, mot cancer i urinblåsan, vilket ger en snabbare väg och ökad sannolikhet till att läkemedlet når marknaden och patienterna.

2. Fokus på svårbehandlad cancer
Alpha1H, företagets längst gångna läkemedelskandidat, riktar in sig på cancer i urinblåsan, en svårbehandlad sjukdom. FDA:s snabbspårstatus understryker vikten av snabb utveckling inom området.

3. Stor marknad med omött behov
Cancer i urinblåsan, en vanlig, kostsam och svårbehandlad sjukdom som saknar effektiva läkemedel. Patienternas livskvalitet påverkas drastiskt och återfallsfrekvensen är hög. Totalt beräknas den globala marknaden för cancerformen vara värd cirka sex miljarder dollar årligen.

4. Lyckade resultat inom cancerbehandling
Alpha1H visar imponerande resultat i kliniska studier med cirka 80% tumörminskning inom en månad på behandlade patienter. Alpha1H har bred effekt mot många olika typer av cancerceller och läkemedlet har därför potential som behandling mot andra cancerformer.

5. Mångsidig forskningsportfölj
Utöver cancerbehandling fokuserar Hamlet Biopharma på att utveckla läkemedel mot infektioner och inflammation. Företaget utforskar immunoterapi som alternativ till antibiotika med lovande resultat. Hamlet BioPharma har två läkemedelsprojekt i Fas II. Totalt har bolaget 15 lovande projekt i sin portfölj.

6. Sammanslagning minskar risk
Hamlet BioPharma bildades genom en fusion mellan Hamlet Pharma och med SelectImmune Pharma år 2023. Fusionen skapar ett kombinerat slagkraftigt bolag med en bred portfölj av läkemedelsprojekt. Ökad tillgång till rättigheter, patent och upparbetad know-how skapar synergier och samtidigt minskar investeringsrisken.​

Läs mer om bolaget och emissionen

Ansvarsbegränsning
Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad. Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.

Stäng×
Sista chansen att teckna Clavisters nyemission
29.01.2024

Sista chansen att teckna Clavisters nyemission

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som arbetar med samhällskritiska tillämpningar. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är främst verksamt inom brandväggs- och identitetsteknik och producerar cybersäkerhetslösningar baserat på egenutvecklad mjukvara. Genom ett ekosystem av partners och återförsäljare levererar Clavister produkter till kunder framförallt inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Clavister genomför en nyemission på cirka 169 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är den 30 januari.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 16 januari - 30 januari 2024.
Teckningskurs: 12 sek per unit.
Unit: Varje unit består av tolv aktier och tre teckningsoptioner av serie TO8 och tre teckningsoptioner av serie TO9.
Handel med uniträtter: 16 januari - 25 januari 2024.
Emissionsvolym: ca 170 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: ca 70,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna Fluicells företrädesemission
26.01.2024

Sista chansen att teckna Fluicells företrädesemission

Fluicell är ett life sciencebolag beläget i Mölndal som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling.

Fluicell utvecklar vävnadsbaserade läkemedel med den långsiktiga målsättningen att skapa en botande behandling av typ 1-diabetes. Trots de framsteg som gjorts sedan den första insulininjektionen för drygt hundra år sedan har diabetes fortfarande en mycket stor påverkan på hälsa och välbefinnande för de patienter som lever med sjukdomen. Typ 1-diabetes kan behandlas genom transplantation av insulinproducerande cellöar, men bristen på donatorer gör att den behandlingen alltid kommer vara begränsad till ett fåtal patienter. Bolaget ser att man med sin teknik har förmågan att på konstgjord väg skapa transplanterbara cellöar som har potentialen att kunna återställa blodsockerregleringen hos patienter med typ 1-diabetes.

Bolaget genomför en företrädesemission på cirka 30 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att fördelas över tre huvudsakliga områden. I första hand kommer bolaget genomföra satsningar på att avancera programmet inom typ-1 diabetes. Här fokuserar Fluicell på optimering av implantatet och in vivo-studier. Företaget planerar också att optimera och validera vävnadsmodellen för hjärttoxicitet, samt att fortsätta plattformsoptimering med tonvikt på uppskalning av produktion.

Sista dag att teckna emissionen är den 29:e februari.


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande & emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 27 218 405 units motsvarande högst 272 184 050 aktier, högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO5 samt högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO6. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Fluicell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 tillförs Fluicell högst cirka 47,6 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen.

Villkor: En (1) befintlig aktie i Fluicell innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tio (10) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar 0,11 SEK per aktie och ett marknadsvärde om cirka 3 MSEK innan företrädesemissionen. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024.

Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på First North efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 finns tillgängliga längre ned på sidan.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Fluicell har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,46 MSEK, motsvarande cirka 1,54 procent av företrädesemissionen. Fluicell även erhållit garantiåtaganden om cirka 24,0 MSEK, motsvarande cirka 80,19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 14,5 MSEK motsvarande cirka 48,46 procent utgör en bottengaranti och cirka 9,5 MSEK motsvarande cirka 31,73 procent utgör en toppgaranti. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande cirka 81,73 procent av företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Disclaimer: Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fluicell AB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 11 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på https://www.fluicell.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.


Dokument och filer

Hemsida

Emissionssida

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början