Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Sista chansen att teckna aktier i VibroSense Dynamics
13.03.2023

Sista chansen att teckna aktier i VibroSense Dynamics

VibroSense är ett spännande entrepenörsdrivet bolag som säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem idag är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Inom sjukvården råder konsensus kring att ny teknik är nödvändig för att med objektiva metoder säkra tillförlitlig upptäckt och minska mänskligt lidande.

VibroSense Meter® II-systemet undersöker och kvantifierar förmågan att uppfatta vibrationer vilket är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

Sista dag att teckna den pågående företrädesemissionen är imorgon, 14:e mars.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsvärde före emissionen: Ca 87 MSEK.

Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.

Teckningsperiod: 28 februari 2023 – 14 mars 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet.

Lock-up: Största ägaren i bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Läs mer här

Memorandum

Teckna här

Bolagets hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning i Northern CapSek Ventures företrädesemission
07.03.2023

Inbjudan till teckning i Northern CapSek Ventures företrädesemission

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller.


Northern CapSek Ventures på 90 sekunder

 


VD Henrik Jerner har ordet

Bäste/bästa aktieägare och investerare, CapSek expanderar. Investeringstakten ökar för varje år och vid årsskiftet hade vi investerat totalt ca 48 MSEK i en väl diversifierad portfölj bestående av innehav i 14 techbolag runtom i södra Sverige. Kärnan i det vi gör är att investera i snabbväxande techbolag i tillväxtregioner runtom i Sverige utanför Stockholm.

För att hitta rätt bolag och kunna arbeta nära bolagens ledningar krävs stark lokal förankring i form av nätverk, samarbetspartners och egen kompetens. I Region Norr, dvs norra Västerbotten och Norrbotten, råder en Klondyke-liknande situation där det finns ett stort framtida investeringsbehov i växande näringsgrenar inom bland annat gruvnäring, rymdindustri, elektrifiering och energi och regionen tillförs nu kapital från flertalet storbolag.

Digitalisering inom dessa växande näringsgrenar skapar förutsättningar för expanderande techbolag. Här finns ett fungerande innovationssystem, men ingen investerare likt CapSek som tillför expansionskapital till bolag i tillväxtfas. Vi ser att CapSek kan fylla en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår.

Vi är glada över att ha rekryterat Göran Carlson, baserad i Piteå, med en gedigen investeringserfarenhet och med starkt lokalt nätverk. Att vi är rätt ute bekräftas också av att en grupp lokala investerare i Region Norr investerar 6 MSEK i CapSek, varav 4,5 MSEK i den riktade nyemissionen som kommunicerades genom pressmeddelande den 23 februari 2023 (resterande belopp avser den pågående Företrädesemissionen och under förutsättning att teckningsrätter överlåts från aktieägare och/eller tilldelning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter).

Utifrån en initial pipeline på ett 30-tal bolag utvärderar vi nu 10 bolag närmare som samtliga är den typ av bolag vi söker, dvs. lokala, grundarledda, innovativa techbolag med bevisad affärsmodell som söker kapital för att växa snabbbare. Kapitalet används nästan uteslutningsvis för att rekrytera personal, så vi på CapSek kan med gott samvete hävda att vi är med och skapar framtidens jobb.

Vi fortsätter samtidigt vår affär i ”Region Syd” där vi löpande utvärderar nya investeringar, men mest energi och resurser läggs på vår befintliga portfölj. Trots en utmanande kapitalmarknad så har de onoterade bolag i portföljen som sökt kapital också lyckats med sina kapitalanskaffningar.

Vi har absolut bidragit till finansieringarna, men det beror inte bara på oss, det beror mycket på att bolagen utvecklas väl, har stor potential samt att de har ett bra nätverk av andra befintliga ägare och nya investerare. Med förhoppning om ditt fortsatta stöd på CapSeks tillväxtresa.

Med vänliga hälsningar

Henrik Jerner

VD, Northern CapSek Ventures AB


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB.

Emissionskurs: 1,01 SEK per ny stamaktie.

Teckningsperiod: 7 mars - 21 mars 2023.

Teckningsrätter: En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehades på avstämningsdagen den 3 mars 2023 berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Emissionslikvid: cirka 9,55 MSEK.

Teckningsförbindelser: cirka 30 procent av den maximala emissionslikviden.


Länkar och dokument

Läs mer här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Investor relations

Teaser

Memorandum

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Inbjudan att bli delägare i Beowulf Mining
17.02.2023

Inbjudan att bli delägare i Beowulf Mining

Beowulf utvecklar mineralfyndigheter för att erbjuda Europa säker tillgång till hållbart producerade råvaror som är nödvändiga för den gröna omställningen.

Beowulfs verksamhet omfattar prospektering och utveckling av gruvor samt att genom partnerskap etablera nedströms anläggningar för uppgradering av råvaran. Bolagets övergripande mål är att möta Europas efterfrågan med hållbart producerade metaller med dess portfölj av tillgångar som utgörs av järnmalmsfyndigheter i Sverige, grafitfyndigheter i Finland och prospektering med bas och ädelmetaller som guld, silver, koppar, zink och bly i Kosovo.


Investment highlights

Netto Noll produktion

Beowulf vill bli branschledande inom hållbar gruvdrift och avser skapa partnerskap och kundsamarbeten för att bygga upp en produktionskedja där nettoutsläppet av växthusgaser är noll. Grunden för denna vision är tillgången till förnybar el och möjligheten att bygga en helt elektrifierad gruvdrift och transportkedja.

Lovande resurser

Två av Beowulfs fyndigheter är klassade som mineralresurser. För Kallak Norra definierades en känd och indikerad resurs på 111 miljoner ton med en järnhalt på 28 procent. I Kallak-området har det uppskattats en helhetssiffra på 389 miljoner ton järnmineralisering, vilket ger potential för gruvbrytning i flera decennier. Grafitfyndigheten i Aitolampi uppskattas till 1 275 000 ton grafitinnehåll.

Den nyligen genomförda idéstudien för Kallak Norra visar positiva ekonomiska resultat till stöd för fortsatt utveckling. I ett grundscenario med utsläppsfri drift kan anläggningen producera upp till 2,7 miljoner ton högkvalitativt järnkoncentrat per år under en produktionstid på 14 år. För enbart Kallak Norra uppskattas ett nettonuvärde (”NPV8 ”) på 177 miljoner USD för med en intern avkastning (”IRR”) på 14,5 procent och en återbetalningstid på cirka 4,5 år från det att konstruktionsarbetet påbörjas. I den ekonomiska bedömningen används långsiktiga priser på 109 US-dollar per torrt ton (”dmt”) för masugn och 125 USD/dmt för direktreduktion. Med en beräkning utifrån nuvarande spotpriserna ökar NPV8 med 479 procent till 852 miljoner US-dollar.

Ökande efterfrågan

För att klara tvågraders-målet förutspår Världsbanken en massivt ökad efterfrågan på järn. Höghaltig magnetitmalm ger drastiskt lägre utsläpp vid stålframställning och efterfrågan väntas drivas av etableringen av nya typer av stålverk. Kallak är idealiskt positionerat nära H2 Green Steel och HYBRIT, fossilfria stålprojekt som är exempel på denna utveckling.

EU har listat grafit som ett råmaterial av kritisk betydelse för Europas framtid. Efterfrågan på grafit och anodmaterial drivs av europeiska storsatsningar på batteritillverkning. Enligt European Battery Alliance så planeras cirka 40 så kallade gigafactories stå klara till 2035 runt om i Europa. En av de största utmaningarna för dessa projekt är att säkerställa tillgång till de råvaror som krävs. Tack vare tillgången på fossilfri el är flera av projekten placerade i Norden vilket kan driva upp efterfrågan på Grafintecs grafittillgångar.

Beviljad koncession

I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron en bearbetningskoncession i Kallak. Koncessionen är en fundamental milstolpe i processen mot gruvdrift och har villkor som går i linje med Beowulfs och Jokkmokk Irons högt ställda hållbarhetsmål.

Förutsättningar för snabb värdeutveckling

Beowulf befinner sig i en utvecklingsfas med flera långt gångna processer i form av projekt med viktiga milstolpar. För Kallak, inledandet av förstudien och förberedelserna för en ansökan om miljötillstånd. För Grafintec, optimeringen av Aitolampi-idéstudien och utveckling av kapacitet för nedströms förädling. För Vardar, chansen att upptäcka ekonomisk mineralisering. Positiva utfall i en eller flera av dessa processer kan avsevärt öka Beowulfs värdering.

Partner för produktion av anodmaterial

I september 2022 undertecknade Grafintec ett Memorandum of Understanding med Qingdao Hensen Graphite Ltd, som inkluderar huvudsakliga villkor och ett ramverk för vilka båda bolagen samarbetar för att etablera ett nav för anodmaterial i Finland.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 9 februari 2023 – 23 februari 2023 (avslutas 17:00 svensk tid).

Teckningskurs: 0,27 SEK per nytt depåbevis. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Beowulf genomför en företrädesemission av depåbevis i Sverige och ett erbjudande av aktier till allmänheten i Storbritannien om totalt cirka 115 miljoner kronor. Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 85,5 MSEK (brutto).

Företrädesrätt: Innehavare av svenska teckningsrätter kommer för varje innehav av två (2) svenska teckningsrätter ha rätt att teckna ett (1) nytt depåbevis. Handel med svenska teckningsrätter kommer att ske på Spotlight från den 9 februari 2023 till den 20 februari 2023.

Garantiåtaganden: Beowulf har erhållit garantiåtaganden från nordiska investerare på upp till 70 procent (cirka 60 miljoner SEK) av företrädesemissionen.

Betalda Tecknade Depåbevis: Handel med Betalda Tecknade Depåbevis kommer att ske på Spotlight från den 9 februari 2023 tills de nya depåbevisen kan registreras i VPC-systemet.


Länkar och dokument

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Bolagets hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Move About Group
10.02.2023

Sista chansen att teckna units i Move About Group

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech-plattform som ger digital tillgång till bland annat elbilar och parkeringar via en och samma app - dygnet runt. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Bolaget erbjuder fossilfri, delad mobilitet, enklare beskrivet elfordon i bilpooler, men även en del elcyklar där de efterfrågas av kunden. Move About har ca 1000 elbilar i 65 städer i Norge, Sverige och Tyskland. Merparten av bolagets pooler har en större kund i bakgrunden med ett mobilitetsbehov som man löser åt dom. Exempel på det kan vara ett företag, en kommun eller en bostadsrättsförening. Sen bjuder bolaget in allmänheten att använda fordonen utanför arbetstid, en intäkt som de sedan delar med initiativtagaren till poolen. Att boka Move Abouts bilar är lika enkelt som att boka en elscooter via deras app. Move About har även helt publika pooler där man står för all risk.

Move About tar just nu in cirka 35,1 miljoner kronor i en nyemission. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 15 februari.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 februari 2023 – 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 1 februari 2023 – 10 februari 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 21,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande cirka 15,24 procent av den totala emissionslikviden.Dokument och filer

Emissionssida

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Dicot
26.01.2023

Sista chansen att teckna units i Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Läkemedelskandidaten LIB-01 består av en molekyl som är en halvsyntetisk version av en aktiv substans från naturen.

Bolagets kandidat LIB-01 ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än dagens preparat och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel, med bland annat lång effekttid. De drabbade slipper därmed planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Bolaget är i preklinisk fas med sin läkemedelskandidat och planerar för att starta kliniska studier under mitten av 2023.

Dicot genomför just nu en nyemission där bolaget vill ta in cirka 54,8 miljoner kronor. Likviden ska finansiera bolagets kliv in i klinik och framför allt säkerställa kapital för genomförandet av fas 1-studierna. Viss del går också till att parallellt med dessa studier förbereda inför fas 2a-studier så att Dicot kan starta dessa så fort som möjligt. 

Sista dagen att teckna nyemissionen är imorgon, den 27 januari.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 januari - 27 januari 2023

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Ca 54,8 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 63,5%

Marknadsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Peptonic Medical
25.01.2023

Sista chansen att teckna units i Peptonic Medical

Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Bolaget har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av Peptonics produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Företagets andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Bolaget säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer.  Peptonic säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av bolagets försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument.

Peptonic genomför just nu en nyemission som ska tillföra cirka 68 miljoner kronor. Likviden ska användas till att fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 januari, alltså nu på fredag. 


 

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna aktier i Secits
22.12.2022

Sista chansen att teckna aktier i Secits

Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning.

Secits verksamhet kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.

Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där man skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där bolaget erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.

Secits genomför en nyemission där bolaget tar in cirka 34 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera bolagets intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 december.


Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Euroafrica Digital Ventures
12.12.2022

Sista chansen att teckna units i Euroafrica Digital Ventures

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom IT och marknadsföring. Bolaget bedriver tre verksamheter genom dotterbolagen Socialmedialab AB, Social Content AB (under registrering) och Kupatana AB.

Socialmedialab AB har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och med en etablerad verksamhet i Norden har bolaget tagit sitt beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Social Content AB bedriver en SaaS-plattform med samma namn som erbjuder verktyg för att optimera, effektivisera och förenkla marknadsföringskampanjer. Social Content håller på att bolagiseras och ska utgöra ett separat dotterbolag till Euroafrica för att tydliggöra värdet i SaaS-plattformen. På sikt bedöms detta öka ARR (Annual Reccuring Revenue) genom att marknadsaktörers syn på plattformen skiftar och ses som ett användbart verktyg istället för en konkurrent.

Kupatana AB är den ledande online-marknadsplatsen i Tanzania och erbjuder både privatpersoner och bolag möjlighet att marknadsföra, köpa och sälja varor genom plattformen Kupatana. Kupatanas fokus ligger på att expandera handelsplattformen i Östafrika genom Bolagets lansering av ett super-app koncept och nå nya, snabbt växande marknader.

Genom Social Contents plattform och erfarenhet från den mogna marknaden i Sverige och de växande ekonomierna i Östafrika är Euroafrica väl positionerat för att ta ytterligare marknadsandelar samtidigt som bolaget fokuserar på omställningen till lönsamhet.

I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har bolaget intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kapitalet ska användas dels för att vidareutveckla sin SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. 

Sista dagen att teckna units är den 13 december.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Vopy
09.12.2022

Sista chansen att teckna units i Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopy embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Kunderna lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, Vopys finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Intäkterna baseras på en SaaS modell där man hyr Vopys mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att bolaget levererar genom sina kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder Vopy levererar kundnyttan, medan företaget aktivt hjälper sina kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar Vopy i samarbete med sina bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Sista dagen att teckna units i Vopy är tisdagen den 15:e november.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 12 december 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Stäng×
Relaterade ämnen
Vopy siktar på att bli världsledande inom embedded finance
02.12.2022

Vopy siktar på att bli världsledande inom embedded finance

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopys embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy hjälper företagen att erbjuda bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter till sina kunder. Utan att de behöver investera i ny kunskap eller nya medarbetare, eller bekymra sig om regulatoriska frågor, det tar Vopy tillsammans med sina partners, hand om.

 Läs mer här

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början