Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Investera i SBF Bostad (publ)
22.10.2021

Investera i SBF Bostad (publ)

SBF Bostad erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige.

Vi har idag en portfölj till ett värde av ca 2,6 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Vår affärsmodell går ut på att vi sköter drift, förvaltning och affärsutveckling samtidigt som vi ger våra investerare tillgång till en attraktiv och långsiktig investering. Vi arbetar för att skapa en trygg och stabil avkastning över tid, med låg samvariation till börsens utveckling i övrigt.

Vårt totalavkastningsmål är 6–9 procent per år vilket inkluderar ett mål om kontantutdelning om 2–3 procent per år. Vi riktar oss till dig som ser hyresfastigheter som ett intressant investeringsalternativ i en långsiktig och hållbar spar- och pensionsportfölj


Möjligheter

  • Fortsatt bostadsbrist och hög efterfrågan på hyresrätter.
  • Fastigheterna kan förvärvas till cirka en tredjedel av kostnaden att bygga nytt i samma ort.
  • Våra investeringar har en låg korrelation mot aktiemarknaden.
  • Den riskjusterade avkastningen har historiskt varit hög jämfört med andra placeringar.

 Teckna i emissionen här

För mer information kontakta:

Wictor Sköld
Privatmarknad
M +46 73 386 43 85


 Video


 Läs mer här


Erbjudandet i sammandrag

ISIN-Kod: SE0015657622

Emittent: SBF Bostad AB (publ), Org nr. 559056-4000

Förvaltare: SBF Management AB, Org nr 556644-0870

Emissionskurs: 13 000 SEK per aktie

Minsta teckningsvolym: 10 aktier á 13 000 SEK, dvs 130 000 SEK

Värdepapper: A-aktier

Ägarregister: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC)

Revisor: KPMG

Förvaltningsavgift: 0,65% per år

Prestationsbaserad arvode: 20% av utdelat kapital över avkastningströskeln (90dagars SSVX)

Arrangörsarvode: 1,25%

Marknadsplats: NGM Nordic AIF

Teckningsperiod: 11 okt–12 nov 2021

Fullständiga villkor/ Övrig information: Samtliga avgifter belastar fonden och beräknas på fastighetsvärdet eller motsvarande. För fullständiga detaljer och räkneexempel, vänligen läs prospektet och övrig dokumentation som kan hämtas på www.sbfbostad.se


ANMÄL DIG TILL EN INVESTERARTRÄFF


Länkar

Broschyr

Prospekt

Teckna online

Hemsida

 

Stäng×
Teckna aktier i Meltron
22.10.2021

Teckna aktier i Meltron

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt tillämpad kunskap inom materialteknik och värmeledning. Ljuset från Bolagets ljuskällor kan optimeras dels med avancerade beräkningsverktyg, dels med hjälp av avancerad optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och eliminering av “blind spots”.

Meltron fokuserar på ett antal strategiska kundsegment med höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk.

LED-belysning är dagens mest effektiva belysningsteknik och är en förkortning av "Light Emitting Diode". LED-teknikens design och efektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samt betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Bolagets produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten.

Utöver ovan nämnda affärsområden har Meltron utvecklat en prototyp av en UVC luminaire. En UVC luminaire är en belysning som är avsedd för att döda bakterier och virus. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 okt - 25 okt, 2021

Teckningskurs: 0,09 SEK per aktie

Emissionsvolym: 26 MSEK

Emissionsgarantier: 100%

Handelsplats: NGM


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Teckna aktier i Savosolars nyemission
21.10.2021

Teckna aktier i Savosolars nyemission

Savsolars mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Savosolar är ett finskt bolag som designar och levererar nyckelfärdiga storskaliga solvärmeenergisystem till kunder inom två primära affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme. Bolagets fokus är på anläggningar i storleksklassen över 1 000 kvadratmeter. Dessa solvärmesystem är baserade på Savosolars egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen. Effektiviteten har sin grund i bolagets vakuumbeläggningsprocess, vilken möjliggör att de kan belägga hela absorbatorn på en gång och använda tunna aluminiumprofiler och därmed uppnå en väldigt effektiv direktflödesvärmeöverföring.

Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Bolaget vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad. Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer Savosolar hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med sina partners. Kunderna betalar typiskt cirka 30 % vid inledning av projektet och 10 % vid avslutning. Dessutom betalar kunderna partiella summor vid viktiga milstolpar under projektets löptid.

Sista dagen att teckna den pågående nyemissionen är den 25 oktober. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 oktober - 25 oktober 2021

Teckningspris: 0,71 SEK per aktie

Emissionsvolym: 62 MSEK

Emissionsgarantier: 88,5%

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Tilläggsprospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i XP Chemistries AB
20.10.2021

Teckna units i XP Chemistries AB

XP Chemistries AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med en patenterad hållbar teknologi för att framställa kapsaicin från skogsråvaror. Kapsaicin är det ämne som ger upphov till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar och används idag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter.

XP Chemistries har en unik process för att producera ämnet kapsaicin, den heta molekylen i chilifrukter, från skogsbaserade råvaror. I befintlig process utvinns kapsaicin genom att först odla stora arealer med chiliväkter, för att sedan på ett kostsamt sätt rena fram ämnet från de relativt låga halter som finns i chili, under 0,5%. Detta leder till en kostsam produkt med låg renhet. Med bolagets process kan de på ett kostnadseffektivt sätt producera samma kapsaicinmolekyl med väldigt hög renhet, över 96%.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 35 miljoner kronor. Sista teckningsdag är nu på fredag, den 22 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 oktober - 22 oktober 2021
Teckningskurs: 4,50 SEK per unit
Unit: 1 aktie samt 1 vederlagsfri teckningsoption TO1
Emissionsvolym: ca 35,1 MSEK
Värdering: ca 67 MSEK pre-money
Teckningsåtaganden: 80%
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssite

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
20.10.2021
Teckna units i Archelon Natural Resources

Teckna units i Archelon Natural Resources

Archelon Natural Resources övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis...

Archelon Natural Resources har som affärsidé att i egen regi eller i samarbete med partners starta projekt inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”. Bolaget bygger successivt upp en portfölj av ägarintressen i den typen av projekt och bolag. Sådana ägarintressen kan i delar eller i dess helhet sedan delas ut till våra aktieägare. Kvarvarande ägande skall efter värdetillväxt på sikt realiseras.

I ett historiskt perspektiv har metaller, mineral och naturresurser alltid efterfrågats och utnyttjats för samhällets utveckling. Behovet av sådana tillgångar kommer inte att avta. Klimatanpassningar och hållbarhetsperspektiv kommer att ställa nya krav. Med teknikutvecklingen kan säkert efterfrågan på vissa resurser kanske minska medan den för andra kommer att öka. Det verksamhetsområde som Bolaget arbetar inom kommer inte att försvinna utan snarare tvärtom.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 21 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningspris: 0,02 SEK per unit/aktie
Emissionsvolym: ca 9,16 MSEK
Unit: 1 ny aktie serie B samt en vederlags fri teckningsoption serie TO1B
Garanti och teckningsförbindelser: 80%
Handelsplats: Nordic Growth Market


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - SHT
19.10.2021

Stockpicker intervjuar - SHT

SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en civilingenjörsutbildning från Chalmers och en MBA från National Chiao Tung University, Taiwan. Min arbetserfarenhet kommer främst från Volvo Group AB inom inköp, försäljning, uppköp av bolag samt affärsutveckling. Jag har bland annat varit försäljningschef i Dubai för Volvo Lastvagnar och även bott och arbetat i USA samt Brasilien för Volvo Group. 

SHBTVD

Thien Laubeck, VD

Kan du beskriva SHT Smart High-Tech och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SHT utvecklar och tillverkar, med hjälp av nanoteknologi, högpresterande grafenförstärkt material för kylning av elektronik. Det vi gör är en film som läggs mellan elektronikkomponenten och kylflänsarna för att leda bort värmen som alstras av elektroniken. Den heter SHT GT. Försäljning sker till internationella världsledande företag för elektronik inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen som har behov av kraftfull kylning på grund av elektronik med hög värmeutveckling i en kompakt design.

Ökad kylning i elektronik leder till högre prestanda och lägre energiförbrukning, vilket medför friare design för konstruktören för att exempelvis göra mer kompakt produkt med högre prestanda.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell är i grunden enkel där SHT utvecklar och producerar nanobaserat grafenförstärkt kylmaterial till elektronik. Bolaget har över 15 års forskning tagit fram en produkt som är patentskyddad, tillverkningsbar i hög volym till en låg kostnad och dessutom kräver produkten ingen investering hos kund eftersom den använder befintlig standardutrustning, så kallad pick and place.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Verksamheten har haft liten påverkan av COVID-19 där bolaget inte har haft några permitteringar. Bolagets kundbas finns internationellt och i flera stora marknader och industrier. Givetvis har det varit önskvärt att kunna resa till kundmöten men bolaget har lyckats att behålla kundkontakt med digitala hjälpmedel. Mycket har flutit på men i mycket långsammare takt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 22 MSEK varefter Ni noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet som tillförs Bolaget i föreliggande emission kommer att användas för utvecklingen av produktionen i Sverige. SHT har utvecklat automatiska processer i vissa delmoment men ser stor potential att genomföra flera effektiviseringar i produktionen med ökad automatisering. Bolaget kommer samtidigt att stötta produktionsutvecklingen för dotterbolaget i Kina som kommer att massproducera produkten och bygga upp en högvolymsproduktionslinje för att bistå den asiatiska marknadens behov. Kapitalet kommer också stärka försäljning och administrativa organisationen i Sverige för att ta hand om kundbehovet.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Bolagets produkter adresserar framförallt två megatrender där digitalisering leder till fler elektronikprodukter hos både konsumenter och i industrin. Det finns då en underliggande strukturell tillväxt för kylning av elektronik. Den andra megatrenden med hållbarhet som arbetar mot reducerad energianvändning. SHT-GT reducerar upp till 70% av energianvändning. Båda trenderna skapar en bra timing att komma till marknaden för SHT. Den största risken är att dessa två trender klingar av och behovet av bättre värmeledande material samt energibesparing minskar. Denna risk torde nog vara minimal.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Kylmaterial finns etablerat i marknaden där produkten är standardiserad i ex halvledarindustrin med chips såsom CPU, grafikkort och fordonselektronik. SHT-GT är ett nytt nanobaserat grafenförstärkt material som kyler upp till 10 gånger bättre än konkurrerande kommersiella material. Styrkan i SHT-GT ligger i att materialets egenskaper ger kunden både högre prestandan och lägre energianvändning och dessutom kräver SHT-GT ingen investering i monteringsutrustning. Konkurrenter verkar idag inom traditionellt material som kisel och kolfiber och de har inte presenterat någon teknologi som uppvisar samma prestanda som SHT-GT.

Hur ser det ut gällande patenten avseende Er teknik och produkter?

– SHT har 11 godkända patent och 11 patentansökningar som skyddar SHT GTs tillverkningsprocesser. Det finns också mer än 10 års forskning och know-how i produkten som forskningsteamet har arbetat fram. Materialet är designat med nanoteknik och det krävs stora investeringar i både maskiner och utrustning samt specialistkunskap hos personal. Vallgraven är därmed väldigt djupt för konkurrenter att etablera sig inom området.

sht2

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Bolaget har via kunder kunnat estimera en marknad för kylmaterial till 8 miljarder USD. Marknaden är växande på grund av megatrenden av ökat innehåll av elektronik i alla produkter och tjänster såsom 5G, gaming, elbilar osv. SHT har identifierat telekom, halvledarindustrin samt fordonsindustrin där behovet av bättre elektronikylning är som störst.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SHT?

– Utöver de megatrender som digitalisering och hållbarhet vilka båda kräver bättre högpresterande kylmaterial så finns det i grunden en strukturell tillväxt inom området elektronik. Vad SHT kan erbjuda som särskiljer från konkurrenter, där vår produkt är upp till 10 gånger bättre i värmeledning, är framförallt hur vi kan skydda vår marknad genom att SHT har så pass bra patentskydd som skyddar SHT GTs tillverkningsprocesser. Det finns också mer än 15 års forskning och know-how i produkten som forskningsteamet har arbetat fram SHT har över 40 prototyporder från 18 världsledande företag inom olika industrier som halvledarindustrin, fordonselektronik och telekom/5G. Det tyder på starkt intresse av bolagets produkt och dess behov i marknaden samt hög teknikhöjd.

SHT har dessutom startat ett dotterbolag i Kina för tillverkning på grund av stark efterfrågan från kunder i Kina inom halvledar- och telekomindustrin. Externa investerare har investerat 22 MSEK för en andel av 15,5% vilket ger dotterbolaget en värdering av 142 MSEK, där SHTs ägarandel är 73,6% vilket motsvarar 104 MSEK.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SHT ut då?

– Min personliga målbild av SHT är att bolagets produkter finns etablerat i marknaden där slutkunden får väsentligt bättre produkt på grund av vårt nanobaserade grafenförstärkta kylmaterial. Vi kan då se produkterna i mobiltelefoner, laptops, gaming, basstationer, fordonselektronik mm. Uppnår vi detta har vi givetvis växt markant och etablerat oss i flertal marknader med lokal produktion för att serva kunden, men också breddat oss inom andra produktområden inom elektronikkylning. Vidare hoppas jag att vi under denna resa också har tagit några av våra andra intressanta teknologier från vår forskningsportfölj och kommersialiserat de.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 7 oktober - 28 oktober 2021

Teckningspris: 11 SEK per unit

Unit: 1 aktier serie B och en vederlagsfri teckningsoption TO1

Emissionsvolym: 22 MSEK, 2 000 000 units

Värdering: 125,4 MSEK pre-money

Teckningsförbindelser: 50%

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Videointervju

Emissionssite

Teckna via BankID

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i Safe at Sea
18.10.2021

Teckna units i Safe at Sea

Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningsbåtar som i huvudsak bygger på båtarna RESCUERUNNER® och SAFERUNNER™.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Bolaget pratar ofta om sjösäkerhetssystem då Safe at Seas båtmodeller är en del av produktportfölj som innefattar kompletta systemlösningar i form av utbildningar, sjösättningsanordningar, manualer, personlig utrustning, transportlösningar etc. Bolagets sjösäkerhetssystem bidrar till att rädda liv och effektiviserar maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och de är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Basen i Safe at Seas utbud är RESCUERUNNER®, SAFERUNNER™ och GUARDRUNNER™. RescueRunner utvecklades en gång i tiden av Svenska Sjöräddningssällskapet som hade behov av en robust och stabil båt som kunde ta sig dit andra båtar inte kan komma till.

Sista dagen att teckna den pågående nyemissionen är den 21 oktober.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningskurs: 1,10 SEK per unit/aktie, teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt
Emissionsvolym: 10,4 MSEK
Unit: 1 unit innehåller 1 nyemitterad aktie och 1 teckningsoption av serie TO1
Garanti och teckningsförbindelser: 100%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Erik Nelsson - XP Chemistries AB
14.10.2021

Stockpicker intervjuar Erik Nelsson - XP Chemistries AB

XP Chemistries AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med en patenterad hållbar teknologi för att framställa kapsaicin från skogsråvaror. Kapsaicin är det ämne som ger upphov till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar och används idag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 38 år och bor med min Sambo i Stockholm. Utbildad till civilingenjör och teknisk doktor i kemiteknik. Jag började min karriär inom Holmen AB, med forskning och utveckling för att senare leda större innovationsprojekt på bolagets huvudkontor. Därefter ledde jag global B2B försäljning av processanläggningar, till bland andra USA, Kina, Brasilien, Chile och Ryssland. Under 2019 tog jag över VD rollen i Organofuel Sweden AB, vilket XP Chemistries avknoppades ifrån under 2021. 

xpo

Erik Nelsson, VD

Kan du beskriva XP Chemistries och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– XP Chemistries har en unik process för att producera ämnet kapsaicin, den heta molekylen i chilifrukter, från skogsbaserade råvaror. I befintlig process utvinns kapsaicin genom att först odla stora arealer med chiliväkter, för att sedan på ett kostsamt sätt rena fram ämnet från de relativt låga halter som finns i chili, under 0,5%. Detta leder till en kostsam produkt med låg renhet. Med vår process kan vi på ett kostnadseffektivt sätt producera samma kapsaicinmolekyl med väldigt hög renhet, över 96%.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi är inriktade på B2B affärer och levererar vårt kapsaicin till bolag världen över som använder kapsaicin som ingrediens i deras produkter.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 35 MSEK varefter Ni noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi ska satsa framåt på alla fronter. Utöver att bygga ut produktionskapacitet kommer det krävas ökade insatser inom försäljning och marknadsföring. Därutöver behöver vi få tillstånd att distribuera produkten till djurfoder på olika marknader.

• Utökad produktionskapacitet (40 procent)
• Affärsutveckling och administration (35 procent)
• Regulatoriska studier samt forskning- och utveckling (25 procent)

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Risker förknippade med de regulatoriska godkännanden som behövs för att använda vårt kapsaicin i slutprodukter, bland annat som tillskott till djurfoder.

xp3

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Kapsaicin produceras främst i Indien och Kina, ofta med ineffektiva processer som rening från chilifrukter. I Sverige finns XP Chemistries närmaste konkurrent aXichem, som genom kontraktstillverkning producerar ett icke-naturidentiskt kapsaicin. Det som skiljer XP Chemistries och aXichem är att XP Chemistries tillverkar sitt eget kapsaicin, molekylen är natur-identisk, och processen sker från hållbara skogsråvaror.

Hur ser det ut gällande patenten avseende Er teknik och produkter?

– Vi har två patent på vår unika metod att framställa kapsaicin, giltigt till och med 2035. Utöver det har vi även en patentansökan inskickad tidigare i år som täcker vissa optimeringar av processen, giltig som längst till 2042.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– XP Chemistries är verksamma i flera marknader, där den som vi ser störst potential i är Feed (tillskott till djurfoder). Marknaden är enorm, och omsatte 37,8 miljarder USD år 2019.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i XP Chemistries?

– Vi har en fantastisk produkt med en rad fördelar mot våra konkurrenter, i marknader där potentialen att växa är stor. Vi har precis börjat vår kommersiella resa och ser framför oss en snabb tillväxttakt, som börjar med en ny produktionsanläggning som tiodubblar vår nuvarande produktionskapacitet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser XP Chemistries ut då?

– Om fem år är XP Chemistries en ledande kapsaicinleverantör inom Europa och USA, och genom försäljningen inom tillskott till djurfoder minskar den liberala användningen av antibiotika inom djuruppfödning.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 oktober - 22 oktober 2021
Teckningskurs: 4,50 SEK per unit
Unit: 1 aktie samt 1 vederlagsfri teckningsoption TO1
Emissionsvolym: ca 35,1 MSEK
Värdering: ca 67 MSEK pre-money
Teckningsåtaganden: 80%
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssite

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Safe at Sea
13.10.2021

Stockpicker intervjuar - Safe at Sea

Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningsbåtar som i huvudsak bygger på båtarna RESCUERUNNER® och SAFERUNNER™. Den ursprungliga båten RESCUERUNNER® som var grunden i bolagets bildande är en mycket effektiv båt för att rädda nödställda personer ur vattnet. Det finns idag inget annat system, med vilket man lika snabbt och säkert kan genomföra räddningar av nödställda människor i svåråtkomliga vatten och under svåra väderförhållanden. Räddningsbåtarna är designade för all typ av civil sjö- och yt-livräddning.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 35 år gammal, född, uppvuxen och nu med familj boende i Göteborg. Jag har ett stort intresse för att vara både på och i havet. Min bakgrund är dels som officer inom Försvarsmakten (Kustjägarkompaniet, Amfibiekåren) med bland annat flera utlandstjänstgöringar, dels efter utbildning till civilekonom i olika controllerfunktioner. Min stora drivkraft är att skapa och driva verksamhet och det gör jag bäst genom ett stort engagemang i verksamhetsnära roller. 

hnrik

Henrik Hartman, VD

Kan du beskriva Safe at Sea och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Vi pratar ofta om sjösäkerhetssystem då våra båtmodeller är en del av vår produktportfölj som innefattar kompletta systemlösningar i form av utbildningar, sjösättningsanordningar, manualer, personlig utrustning, transportlösningar etc. Våra sjösäkerhetssystem bidrar till att rädda liv och effektiviserar maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och de är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Basen i vårt utbud är RESCUERUNNER®, SAFERUNNER™ och GUARDRUNNER™. RescueRunner utvecklades en gång i tiden av Svenska Sjöräddningssällskapet som hade behov av en robust och stabil båt som kunde ta sig dit andra båtar inte kan komma till.

Våra kunder ska kunna ta sig dit de behöver ta sig för att genomföra sitt uppdrag, de ska inte vara begränsade som i fallet med andra båtar, som gör att de enbart kan sig dit båten gör det möjligt att ta sig. Våra båtsystem opererar mycket effektivt i grunda och otillgängliga vatten som t.ex. i översvämningsområden. Detta har genererat ett allt större intresse hos räddningstjänster, både i Sverige och utomlands, som ser behovet av våra typer av båtsystem.

Vi har under lång tid byggt upp en stor kunskap och erfarenhet som gör det möjligt att med vårt unika utvecklingsprojekt ELECORUNNER™ både leda och driva omställningen till utsläppsfri drift för små och lätta räddningsbåtar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Safe at Sea driver försäljning och utveckling på marknaden för små, flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Överallt där människor arbetar, reser eller tillbringar sin fritid i eller i närheten av vatten finns det ett behov av räddningsbåtar och behovet är växande. Försäljning sker uteslutande genom B2B till olika organisationer inom sjöräddning och räddningstjänst, kommersiella aktörer som t.ex. hamnar och lagövervakande aktörer som t.ex. militär, polis och kustbevakning.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– COVID-19 har påverkat oss i flera aspekter. Framför allt så har vi varit kraftigt begränsade i möjligheterna att träffa kunder. I vår säljprocess så är det viktigt för oss att vi får träffa kunden för att visa och låta testa våra produkter. Vi vet att vi säljer marknadens förmodligen mest effektiva små räddningsbåtar och för att få kunderna att se och förstå fördelarna med våra produkter så är produktdemonstrationer ett viktigt moment. Vi har under pandemin arbetar målinriktat med digital marknadsföring och med digitala möten, men detta har inte kunnat väga upp begränsningen av fysiska möten.

 Vi har även upplevt logistikstörningar och materialbrist vilket främst har haft stor inverkan på våra viktiga strategiska projekt som försenats. Vi har i ElEcoRunner-projektet försenats cirka 12-18 månader, men i takt med att pandemin försvagas så har vi kunnat återgå till högre intensitet i utvecklingen.ICE SAR BARA RESCUERUNNER 3 Djupivogur SKB252

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 10,4 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Generellt så vill vi med emissionslikviden accelerera oss ur pandemin. Vi har tre huvudsakliga fokusområden som vi kommer att arbeta med:

1. Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt

Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilfria räddningsbåt ELECORUNNER™ samt säkerställa leverans av förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept). Med emissionen har bolaget förutsättningar att på bred front och med tempo introducera ElEcoRunner skedesvis på utvalda och prioriterade marknader.

2. Förstärkt försäljning

Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj. Bolaget vidareutvecklar även befintliga säljkanaler och fortsätter offensiven med etablering av fler nya distributörer på nya geografiska marknader och inom fler segment. Bolaget avser bland annat i Europa etablera sina produkter på den stora tyska marknaden samt accelerera försäljningen i Frankrike och södra Europa.

3. Nya segment

Effektivt lansera den nyligen utvecklade GRX-båten med prestanda och funktioner för lagövervakande kunder samt militärt bruk och specifikt specialförband. Process för upptagning av RescueRunner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i syfte att nå ut med våra räddningsbåtar till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Trots att vi mottagit flera Los (Letter of Support) från kunder och organisationer så går det inte att med säkerhet fastslå att de produkter som vi utvecklar och senare producerar får ett positivt mottagande på marknaden. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad vi i dagens skede har anledning att tro. Likväl kan vi inte med säkerhet fastslå att det ökade fokus och de ökade resurserna på försäljningssidan ger en omedelbar effekt på bolagets utveckling.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Med våra produkter spelar det ingen roll om det är grunt som i vikar och översvämningsdrabbade områden, om det är stenigt och otillgängligt eller om det är grov sjö. Med våra produkter tar sig kunden dit de behöver ta sig för att genomföra sitt uppdrag, de är inte begränsade som med andra substitut där de enbart kan sig dit båten gör det möjligt att ta sig. Våra produkter skiljer sig från våra konkurrenter då de är designade för räddningsoperationer i de mest extrema miljöer och situationer. Med våra produkter ska operatören både känna sig trygg och vara trygg: Safe at Sea > Safe at Work, vilket genomsyrar all vår verksamhet och hela vår produktportfölj.

De största konkurrensfaktorerna har historiskt för Bolaget varit substitut- och prioritetskonkurrens:

Substitutkonkurrens: att kunderna anser sig kunna lösa uppgiften med enklare och billigare system i form av mindre båtar med utombordare eller vattenskoter i standardutförande.

Prioritetskonkurrens: Vissa marknadssegment tvingas emellanåt allokera sina resurser och prioritera andra behov. T.ex. inom kommunal räddningstjänst utgör yt-livräddningsuppdragen bara några procent av den totala uppdragsfloran. Som exempel så har Bolaget tidigare förlorat en affär till en räddningstjänst för att de prioriterade en ny vattentank till en av sina brandbilar istället för att förstärka sin yt-livräddningsförmåga med en räddningsbåt.

I främst substitutkonkurrensen så är det av stor vikt att vi får träffa våra kunder och låta dem se och testa våra båtar. Det är precis som för bilhandlaren – allt handlar om att få kunden att sätta sig bakom ratten och prova.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Vi ser en fortsatt stor potential på vår marknad, både i vårt närområde liksom globalt. Om vi tittar på antalet sålda båtsystem och antalet kunder/organisationer som idag använder eller i framtiden kommer att använda små och flexibla räddningsbåtar så finns det en stor marknad att bearbeta. Vi bedömer att med vår tillspetsade produktportfölj så kommer vi att kunna ta en betydligt större andel av marknaden och framför allt intressera kunder som begränsas eller kommer begränsas av allt striktare miljökrav. Den globala marknaden för räddningsutrustning som Safe at Sea verkar på bedöms år 2021 ha ett totalt värde om cirka 1 020 miljarder kronor och detta förväntas öka kommande år.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Safe at Sea?

1. Vi arbetar med en stor och växande offertstock som vi bedömer kommer växa ytterligare med en tillspetsad produktportfölj. Med mer fokuserad försäljning och en utvecklad säljorganisation så är ambitionen att komma till avslut i fler affärsprocesser. Den stärkta säljorganisationen ska utveckla både befintliga och nya distributörer, för att effektivt etablera våra produkter på fler geografiska marknader. Vi har kapacitet att hantera en större orderingång och kan i nuvarande set-up hantera en produktion om cirka 100 enheter per år.

2. Vi kommer efter lansering av våra projekt ha en bred produktportfölj som kan tillgodose olika och varierande behov hos fler kunder. Vår produktportfölj kommer att kunna anpassas utefter kundernas krav på funktioner, krav på miljövänlighet och miljörestriktioner samt en attraktiv prisbild. Att kunna anpassa vårt erbjudande utefter krav på fossilfri drift är revolutionerande, och vad vi känner till finns det idag inga andra elektriskt framdrivna motsvarande båtar. 

3. Vi ska med våra produkter etablera oss i fler segment där våra båtar och förmåga till att kundanpassa lösningar är kritiska framgångsfaktorer. Framför allt inom segmentet för lagövervakande aktörer och militära specialförband ska vi etablera vår nyutvecklade GRX (GUARDRUNNER X), som erbjuder förbättrad prestanda och konfigurationer som efterfrågas av den typen av kunder. Därtill ska vi försöka göra våra produkter tillgängliga för kommersiell internationell sjöfart.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Safe at Sea ut då?

– Ambitionen är att vi om 5 år, efter att vi har nått i mål med vår tillväxtagenda, har skapat en stabil plattform med kontinuerlig lönsamhet. Vi har tagit en marknadsledande ställning på marknaden för elektriska räddningsbåtar och dagens produktportfölj finns etablerad på fler geografiska marknader där drivna och duktiga distributörer bearbetar och driver försäljningen, även på fjärran marknader med stor potential såsom USA, Canada m.fl.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningskurs: 1,10 SEK per unit/aktie, teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt
Emissionsvolym: 10,4 MSEK
Unit: 1 unit innehåller 1 nyemitterad aktie och 1 teckningsoption av serie TO1
Garanti och teckningsförbindelser: 100%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Video

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Savosolar
12.10.2021

Stockpicker intervjuar - Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är Verkställande direktör på Savosolar sedan 2010 och besitter över 30 års erfarenhet inom den internationella b2b-industrin och av det nästan 15 år inom sektorn för förnybar energi. Innan min tid på Savosolar arbetade jag som COO och VD på Winwind Oy, ett bolag verksamt inom vindenergi. Innan dess har jag haft ledande befattningar på olika bolag. Under hela mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat i projektbolag. Den erfarenheten jag samlat på mig har jag haft stor nytta utav under min tid på Savosolar i arbetet med att bygga en renare framtid för oss alla. 

jari

Jari Varjotie, VD

Kan du beskriva Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Savosolar är ett finskt bolag som designar och levererar nyckelfärdiga storskaliga solvärmeenergisystem till kunder inom två primära affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme. Vårt fokus är på anläggningar i storleksklassen över 1 000 kvadratmeter. Dessa solvärmesystem är baserade på våra egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen. Effektiviteten har sin grund i vår vakuumbeläggningsprocess, vilken möjliggör att vi kan belägga hela absorbatorn på en gång och använda tunna aluminiumprofiler och därmed uppnå en väldigt effektiv direktflödesvärmeöverföring.

Vi levererar kompletta system som möjliggör för våra kunder att producera konkurrenskraftig ren energi och uppnå sina miljö- och affärsmål. Sedan juni 2011 har vi levererat över 100 000 kvadratmeter solfångare till kunder i 18 länder utspridda över fyra kontinenter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Vi vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad.

Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer vi hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med våra partners. Kunderna betalar typiskt cirka 30 % vid inledning av projektet och 10 % vid avslutning. Dessutom betalar kunderna partiella summor vid viktiga milstolpar under projektets löptid.

Under fjolåret såg Ni, på grund av pandemin, viss fördröjning av leveranser och hade då även vissa farhågor om att den ekonomiska osäkerheten i världen skulle kunna leda till uppskjutna investeringsbeslut från Era kunder. Hur ser situationen ut idag?

– I Europa har flera kunder faktiskt skjutit upp sina investeringsbeslut under föregående och innevarande år till följd av Covid-19-pandemin och i väntan på EU Green Deal-programmets landsspecifika riktlinjer för ren energi. Även de slutliga leveranserna av våra projekt i Creutzwald, Narbonne och Pons sköts upp till årets sista kvartal. Trots detta ser vi positivt på den europeiska solvärmemarknadens framtid, och vi estimerar att marknaden kommer två- eller tredubblas under följande år, i synnerhet då Green Deal-programmet bidrar med konkretare riktlinjer. Vi har bland annat sett konkreta åtgärder vidtas redan i Frankrike, Österrike, Polen och Tyskland, och på dessa marknader har vi lyckats skapa ett starkt varumärke och uppnå en stark marknadsposition.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 6 MEUR. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden kommer användas för att stöda bolagets rörelsekapitalbehov och därmed öka vår finansiella kapacitet och flexibilitet att kunna genomföra större projekt och svara på den ökande efterfrågan på marknaden. Vi kommer även satsa på vidareutveckling av vår teknologi för att både uppehålla och öka vår konkurrenskraft.

Kan du kort beskriva hur de aktuella övergripande trenderna ser ut inom solenergisektorn samt statliga subventioner?

– Efterfrågan på förnybar energi, i synnerhet ren nollutsläppsenergi, kommer att fortsätta växa starkt när åtgärder för att bekämpa klimatförändringar ökar. Marknaden för stora solfjärrvärmesystem växer, särskilt i Europa, där tillväxten drivs av EU:s Green Deal-program, landsspecifika miljömål och stigande priser för utsläppsrätter och energi. Tyskland kommer att vara en av marknadsföregångarna och bland annat Polen kommer se en stark avtagande trend i användningen av kol inom fjärrvärme. Enligt IEA kan arean av solfångare som används för fjärrvärme i Tyskland mer än tredubblas på några år. Samtidigt växer storleken på systemen och det finns flera investeringsprojekt i olika utvecklingsskeden värderade till mellan 5 och 10 miljoner euro i Tyskland. Tyska staten stöder aktivt solvärmeprojekt, och det gäller även för exempelvis Frankrike, Polen och Österrike. Sedan början av 2020 har solvärmeinvesteringar i Tyskland subventionerats upp till 45 procent, och bland annat i Frankrike ökades solvärmesubventioner med 50 miljoner euro mellan 2019 och 2020.

savo2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vår huvudsakliga verksamhet är helhetsleveranser av stora solvärmeanläggningar med temperaturer under 100 grader, och globalt finns det få kvalificerade helhetsleverantörer, vilket betyder att vi inte har ett stort antal direkta konkurrenter. Kanske den mest signifikanta konkurrenten är GreenOneTec, som tidigare enbart har levererat solfångare åt integrerare men följande sitt förvärv av den nedstängda Arcon-Sunmarks produktionslinje meddelade att de skall inleda helhetsleveranser av solvärmeanläggningar. Vi har europeiska konkurrenter som tillverkar solfångare men inte erbjuder helhetsleveranser vilka är främst aktiva på sina respektive egna marknader i Polen, Österrike och Nederländerna. Konkurrenter inom helhetsleveranser av anläggningar är bland annat Solid och Millennium Industries, men eftersom de inhandlar sina solfångare externt är de även potentiella kunder. Sunrain, som är världens största tillverkare av solfångare, har levererat några stora solvärmesystem till Kina, där även vi utför vårt pilotprojekt för tillfället. Kina är världens överlägset största solvärmemarknad, men till skillnad från solcellsmarknaden har kinesiska stora solfångare hittills inte haft någon betydande inverkan på den europeiska solvärmeenergimarknaden.

Vi skiljer oss från konkurrensen med överlägsen kvalitet och effektivitet. Vi är för tillfället det enda bolaget i världen som har kunskapen och förmågan att belägga upp till 18 kvadratmeter solfångare på en gång och använda tunnväggade aluminiumprofiler i vår konstruktion. Dessutom har vi ett patenterat fästningssystem för våra solfångare, vilket ger våra solfångarfält en bättre energidensitet än konkurrenter.

Vad kan du säga om hur Er orderstock ser ut och utvecklas?

– Savosolars orderstock i slutet av juni 2021 var 1,1 miljoner euro, det vill säga lite svagare än jämförelseperioden. Vi ser positivt på utvecklingen av vår orderstock i framtiden i och med den växande marknaden, särskilt nu när vi har fått in foten på den kinesiska marknaden med vårt projekt för Guangzhou Power Supply och vi nyss har levererat den största solvärmeanläggningen för Kyotherm Solar Frankrike. Dessa kommer att fungera som starka referenser i kundanskaffning. För närvarande är antalet projekt i bolagets design- och anbudfas samt aktiva försäljningsmål som identifierats för de närmaste åren rekordhögt och uppgår till 145 miljoner euro.

Hur stor är Savosolars potentiella marknad?

– Vår målmarknad är storskaliga solvärmeanläggningar huvudsakligen inom marknadssegmentet för fjärrvärme och industriell processvärme. Med stora solvärmesystem hänvisar man ofta till anläggningar som antingen är över 500 kvadratmeter stora eller har en kapacitet som överskrider 350kWth. Inom segmentet för stora solvärmesystemen ligger vårt fokus på anläggningar över 1 000 kvadratmeter i area eller över 750kWth.

Under 2020 fanns cirka 262 storskaliga solfjärrvärmeanläggningar globalt. De utgjorde 1 710 MWth av den globala kapaciteten under samma år, vilket motsvarar cirka 2,4 miljoner kvadratmeter i solfångararea. Kapaciteten för industriell processvärme var 791 MWth, vilket motsvarar 1,13 miljoner kvadratmeter i solfångararea. Totala antalet anläggningar för industriell processvärme under år 2020 var åtminstone 891, varav åtminstone 74 konstruerades samma år. En stor del av dessa är dock under 500 kvadratmeter i area.

Den globala marknadspotentialen för fjärrvärme är över en miljard kvadratmeter, vilket innebär en potentiell marknad på flera hundra miljarder euro. Men även om endast 10% av detta skulle uppnås vid år 2050, skulle det innebära en årlig marknad för solfångarfält som överstiger 1 miljard euro för fjärrvärme.

För att illustrera den globala storleken av solvärmemarkanen totalt var den kumulativa installerade solvärmekapaciteten år 2020 globalt 501 GWth, vilket motsvarar en total solfångararea på 715 miljoner kvadratmeter och står för en besparing om 43,8 miljoner ton i oljeanvändning och en minskning av 141,3 miljoner ton i CO2 utsläpp. Den estimerade realiserade omsättningen av solvärmemarknaden år 2019 är cirka 13,4 miljarder euro.

Avslutningsvis, vilka är enligt dig de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

– Marknaden för stora solvärmesystem är mycket aktiv, både för fjärrvärme samt för industriell processvärmeproduktion. Vi är en teknologisk föregångare inom vårt segment, och våra värmeanläggningar identifieras och erkänns som de mest effektiva i världen.

Våra nyckelmarknader kännetecknas av snabb och stor tillväxt och efterfrågan för nollutsläppsenergi ökar ständigt globalt. EU:s Green Deal program kommer att driva tillväxten på de europeiska marknaderna och i och med vårt pilotprojekt i Kina har vi möjligheten att börja etablera oss utanför Europa också. Vi har starka referenser och framför allt nöjda kunder. Vi vill och behöver möta den växande efterfrågan på marknaden och ordnar därför företrädesemissionen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 oktober - 25 oktober 2021

Teckningspris: 0,71 SEK per aktie

Emissionsvolym: 62 MSEK

Emissionsgarantier: 88,5%

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Tilläggsprospekt

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början