Stäng
Ladda ner guiden gratis
Sista chansen att teckna units i Cortus Energy
28.09.2022

Sista chansen att teckna units i Cortus Energy

Cortus Energy grundades av Rolf Ljunggren med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll®.

Cortus Energys första kommersiella anläggning ligger i Höganäs och bolagets testanläggning ligger i Köping. Anläggningen i Köping har varit en viktig del för Cortus Energys arbete gentemot kunder och intressenter och anläggningen i Höganäs är viktig för bolagets möjlighet att accelerera sin teknologi och efterföljande produkter. Bolagets ledning och ingenjörsteam utgår från huvudkontoret i Kista och laborationer utförs på avdelningen för kemisk processteknologi på Kungliga Tekniska Högskolan.

Bolaget tar just nu in cirka 62,4 miljoner kronor i en nyemission. 

Sista dag att teckna nyemissionen är den 29 september. 


Läs mer här

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Pharmacolog
27.09.2022

Sista chansen att teckna units i Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Målet är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel.

Med ökade krav från myndigheter och intresseorganisationer på säkrare läkemedelshantering ser bolaget en ökad efterfrågan på lättanvända system för kvalitetskontroll. Pharmacolog marknadsför tre olika lösningar där DrugLog™ och PrepLog™ erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog™ däremot används för att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och är i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 19,2 miljoner kronor. Sista dag att teckna units är den 28 september. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 14 september - 28 september 2022.
Teckningspris: 7,50 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Emissionsbelopp: 19,2 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer 

Emissionssite

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Teckna Pharmivas företrädesemission
23.09.2022

Teckna Pharmivas företrädesemission

Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Bolaget tar just nu in cirka 9,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Sista dag att teckna emissionen är den 26 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping
22.09.2022

Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping

Streamify AB (”Streamify” och ”Bolaget”) lanserade 2019 plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. SaaS- tjänsten gör det möjligt för små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Streamify erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och andra e-handelsmöjligheter för att nå nya intäktsströmmar.

VD Johan Klitkou har ordet

Vid årsskiftet 2021/2022 drog vi i gång vår satsning för Live Video Shopping och utvecklingen under det senaste halvåret bekräftar tesen att det är rätt väg för Streamify att ta. Avståndet till konsumenten har ökat vilket gör att företagen letar efter nya möjligheter att skapa personlig kontakt. Streamifys Live Video Shopping erbjuderJohan Klitko personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Jag är övertygad om att Live Video Shopping kommer att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Vårt marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen och jag upplever att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Detta märks dels på de etablerade kunder som valt oss som leverantör, dels genom de många upphandlingsdialoger som vi är aktuella i. Vi ser också positiva signaler från marknaden att fler etablerade e-handlare letar sig till videobaserad shopping i realtid för att erhålla merförsäljning. Den framtida förväntade tillväxten återfinns inte bara i Sverige, utan vi ser också en spännande utveckling utomlands. Streamify har sedan lansering genomfört sina första affärer på lukrativa marknader som Tyskland och USA. Utifrån min analys av alternativen, ser jag Streamify som en av de mest attraktiva tjänsterna på den globala marknaden för Live Video Shopping, både sett från affärsmodell och teknisk plattform.


Investment Highlights

Attraktiv bruttomarginal
Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent

Kraftig historisk tillväxt
Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.

Skalbarhet
Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.

Marknad i tidig fas
Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.Företrädesemissionen i korthet

Streamify planerar en kapitalanskaffning upp till 5,95 MSEK med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner i två serier, som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 11,5 MSEK och 7,5 MSEK från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 respektive. Likviden avses användas till att växa Bolagets återkommande intäktsströmmar genom vidareutveckling av plattformen för Live Video Shopping samt inrikta sig mot medelstora e-handlare för att utöka marknadsandelar inom segmentet. Med denna kapitalanskaffning finansieras Bolaget till nästa milstolpe som involverar en ökning av antalet betalande kunder samt införande av säljdialoger med medelstora företag vilka möjliggör för Bolaget att verkställa sina framtida visionsplaner att bli en av de ledande aktörerna inom segmentet för Live Video Shopping.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: 5,9 MSEK

Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 22 september till och med 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).


Dokument och länkar

Teckna här

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i Pharmiva
12.09.2022

Välkommen att investera i Pharmiva

Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.


Investment highlights:

Marknadslanserad produkt

Pharmivas första produkt Vernivia® vaginal mousse är en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad behandling mot bakteriell vaginos som har lanserats i Sverige och finns tillgänglig på majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas vision om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Antibiotikafria behandlingar inom vaginal hälsa

Den gängse behandlingen av bakteriell vaginos är idag antibiotika. Med Vernivia® bidrar Pharmiva med en antibiotikafri behandling och därmed till att motverka den global ökningen av antibiotikaresistens. Pharmivas ambition är att expandera produktportföljen av produkter inom vaginal hälsa genom att bredda indikationsområden för Vernivia® samt genom samarbeten utveckla nya produkter baserat på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol.

Unik formulering och kliniskt dokumenterad effekt

Vernivia, som är baserad på mousseteknologin Venerol täcker hela vaginans slemhinna och behandlar hela den infekterade ytan. Vernivia® har kliniskt dokumenterad effekt både vad det gäller utläkning av bakteriell vaginos och symtomlindring. Samtidigt stärker behandlingen vaginans eget försvar genom att den stimulerar den naturliga produktionen av mjölksyrebakterier (laktobaciller) vilka är väsentliga för en god vaginal hälsa.

Stort intresse från professionen

Utöver positiva omdömen från kunder, har även barnmorskor och gynekologer visat ett stort engagemang och välkomnar att det nu finns en effektiv, antibiotikafri och receptfri egenvårdsprodukt mot bakteriell vaginos. Professionen har länge efterlyst lättillgängliga produkter, som effektivt både lindrar symptom och läker ut bakteriell vaginos. På så sätt ska kvinnor kunna behandlas utan att behöva träffa läkare och få antibiotika förskrivet.

Världens vanligaste underlivsinfektion och en växande global marknad

Bakteriell vaginos är den vanligast förekommande vaginala infektionen och drabbar cirka 1 av 3 kvinnor i åldern 14–49 år. Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd cirka 1,7 miljarder USD. Därmed ser styrelsen stora intäktspotentialer med att lansera Pharmivas produkter på den internationella marknaden.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i RMD
06.09.2022

Inbjudan att teckna units i RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, grundat 2011 och baserat i Stockholm, som utvecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade logaritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’).

Man kan med hjälp av sensorerna se instabilitet och orunda hjul – sådant man aldrig förut har kunnat se. Orunda hjul orsakar rälssprickning och är en vanlig orsak till avstängda järnvägar, men sådant ser man direkt med RMD:s sensorer vilket alltså kan förebygga järnvägsstopp.

Bolagets teknik bygger på algoritmer baserade på maskininlärning, det vill säga en underkategori inom artificiell intelligens. Det handlar om att skapa algoritmer som i huvudsak lär sig själva, utan övervakning eller manuell inmatning. Det betyder att RMD:s teknik kontinuerligt utvecklas, förbättras och förfinas i takt med att systemet processar ny data.

Sammanfattningsvis ger detta exempelvis järnvägsoperatörer och andra aktörer inom järnvägsbranschen möjlighet att i realtid förutse kommande underhållsbehov och att snabbt åtgärda uppkomna fel. Följaktligen skapas helt nya förutsättningar för järnvägsföretag globalt att förbättra säkerhet, punktlighet, effektivitet och lönsamhet.

RMD genomför just nu en nyemission på cirka 12 miljoner kronor varefter bolaget ska noteras på Spotlight Market. Sista dag att teckna emissionen är den 7 september. 


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 22 augusti - 7 september 2022.
Erbjudandepris: 4,0 SEK per Unit, dvs 4,0 SEK per aktie då samtliga teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.
Emissionsvolym: Ca 12 MSEK.
Utökningsoption: Ca 6 MSEK.
Värdering pre-money: Ca 58,7 MSEK.
Tecknings/garantiåtaganden: 100%.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Videopresentation

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i CLS
05.09.2022

Inbjudan att teckna units i CLS

Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation.

CLS nya generation av behandlingssystem integreras med kundens genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.

Bolagets affärsmodell innefattar utlicensiering såväl som kommersialisering i egen regi och genom kommersiella partnerskap. CLS affärsmodell är i grunden en sk rakhyvel-rakbladsmodell där produkterbjudandet består av en kapitalvarudel och en konsumtionsdel, i kombination med service och supporttjänster. Bolagets prissättning och betalningsmodeller bygger på denna affärsmodell med primära intäkter från försäljning av de sterila engångsprodukter som är konsumtionsdelen i bolagets erbjudande.

Bolaget genomför en emission av units som kan tillföra 69,3 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är imorgon den 6:e september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti – 1 september 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 23 augusti 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 28 september 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella- samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 5 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B har under nyttjandeperioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Dokument och länkar

Teckna aktier via Avanza

Teckna aktier via Nordnet

Prospekt

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av uniträtter

Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i CLS
23.08.2022

Inbjudan att teckna units i CLS

Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation.

Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med sjukvårds och klinikers genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti – 1 september 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 23 augusti 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 28 september 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella- samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 5 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B har under nyttjandeperioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Dokument och länkar

Teckna aktier via Avanza

Teckna aktier via Nordnet

Prospekt

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av uniträtter

Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Stäng×
Inbjudan att teckna units i Twiik
20.06.2022

Inbjudan att teckna units i Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning.

Produkten består av ett verktyg för tränare och gym att skapa digitala träningstjänster med en vidhängande applikation för träningsutövare varpå innehållet som skapats av tränare och gym tillgängliggörs för utövare. Tränare och gym kan skapa träningsutmaningar, program, enskilda pass och individuella coachingsupplägg och sälja dessa på flera olika sätt via systemet. Bolagets plattform stödjer flera olika typer av tjänster, däribland fysisk träning, stresshantering, meditation och kost.

Sista dagen att teckna units i den pågående nyemissionen är den 22 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i Lipigon Pharmaceuticals
16.06.2022

Inbjudan att teckna aktier i Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Bolagets primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för Lipigon. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Lipigon tror att bolagets produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men man behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar Lipigon på mindre sjukdomsområden.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 25 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är den 17 juni, alltså imorgon fredag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början