Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Emplicure
12.05.2022

Stockpicker intervjuar - Emplicure

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har lång erfarenhet inom Life Science där jag huvudsakligen arbetat med affärsutveckling, ledarskap och internationell försäljning. Merparten av min bakgrund finns inom MedTech-bolag och jag har också 12 år inom eget bolag. 

tobbe

Torbjörn W. Larsson, VD

Kan du beskriva Emplicure och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Emplicure utvecklar läkemedel med fokus på kronisk smärta och konsumentprodukter med fokus på vita nikotinprodukter.

Våra produkter utvecklas på egna patenterade biokeramer och en av de avgörande styrkorna hos dem är sättet vi kan skapa, modulera och kontrollera olika frisättningsprofiler för de produkter vi utvecklar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell har tre hörnstenar; i) vi utvecklar nya produkter på redan existerande och godkända substanser, ii) vi utvecklar produkterna på egna patenterade biokeramiska plattformar, samt iii) kommersialisering sker genom att vi tecknar utlicensierings- och/eller samarbetsavtal med starka partners som tar dem till marknaden.

Modellen möjliggör en enklare regulatorisk process, färre projektrisker och kortare tid till första intäkt.

Ni annonserade nyligen att Ert dotterbolag Amplicon kommer att primärvisa två nya produkter i samband med att världens största nikotinforum hålls i Warszawa i juni. Berätta lite kort om Amplicon och Era spännande produkter!

– I Amplicon applicerar vi våra teknologier och plattformar för konsumentprodukter. Vårt första produktprojekt inom Amplicon är torrt vitt nikotin i påse, en snuspåse för rekreation. Som jag tidigare nämnde är vi duktiga på att skräddarsy och kontrollera frisättning av ämnen och här har vi utvecklat en nikotinprodukt med helt nya frisättningsprofiler för både nikotin och smak.

Vad har vi mer att se fram emot under året?

– Ni kan se fram emot Empli03’s kliniska studie, positiva regulatoriska diskussioner med amerikanska FDA och en accelererad affärsutveckling i projektet.

Ni kan också se fram emot ytterligare viktiga milstolpar i Amp01, som att fortsätta driva Amp01 vidare mot en färdig produkt och fortsätta föra kommersiella diskussioner.

Dessutom ser jag fram emot att kunna berätta om våra nya kommande huvudprojekt.

eplit21

Med nuvarande produktportfölj och pipeline, kan du säga något om hur stor Er adresserbara marknad är så Stockpickers läsare kan få en uppskattning av potentialen i Er affär?

– För att bara ge några exempel; marknaden för opioidbaserade läkemedel mot kronisk smärta är cirka $5,5 Mdr (enbart inom G7-länderna) och växande. Tillväxten drivs av en åldrande befolkningsstruktur, välfärdssjukdomar och högre krav på livskvalitet.

Om vi tar den globala marknaden för vita nikotinprodukter i påse så växer den med mer än 50% år till år och beräknas vara värd mer än $21 Mdr redan 2025.

Detta innebär att redan våra nuvarande huvudprojekt, Empli03 och Amp01, adresserar mångmiljardmarknader i dollar.

Andra medicinska terapiområden skulle kunna vara ADHD, smärtlindring över längre tidsperioder, inhalerad bedövning och lugnande medel innan kirurgiska ingrepp. På konsumentsidan skulle det exempelvis kunna handla om inhalerat nikotin, s k vaping.

Våra teknologier och plattformar - och sättet vi utvecklar produkter på ger oss en fantastisk bredd och tillräckligt många möjligheter för att potentialen för nya produkter ska kännas som oändlig.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Emplicure?

• Vi har en unik teknologi som möjliggör helt nya produkter och produktprofiler

• Vi har en enorm adresserbar marknad

• Vi använder en beprövad affärsmodell som ökar de kommersiella möjligheterna och minskar projektriskerna

• Vi har långt gångna projekt inom både läkemedel och konsumentprodukter, med starka IP-skydd och som adresserar miljardmarknader i US-dollar och stora medicinska behov

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Emplicure ut då?

– Då har vi tecknat framgångsrika affärsavtal för både våra läkemedel och våra konsumentprodukter och vi finns på de stora bolagens radar när de letar nya unicorn-projekt att förvärva.

Läs mer om Emplicure

Stäng×
Relaterade ämnen
Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden
06.05.2022

Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden

Med ett kundbetyg i topp och ett konkurrenskraftigt erbjudande vill My Beat locka till sig marknadens mest lönsamma kunder.

My Beats erbjudande inkluderar både lågt pris och god service, vilket kundernas omdömen vittnar om. På så sätt utmanar My Beat inte bara andra lågprisoperatörer, utan även den svenska marknadens bjässar. Med ett lågt pris och den trygghet som bra kundrecensioner ger, ser My Beat en möjlighet att ta en tillgänglig och lukrativ marknadsposition mitt mellan lågpris- och högprisoperatörer. Nu är My Beat redo att växa kraftigt till en mycket låg kostnad för varje ny kund. My Beats målsättning är att vid utgången av april 2024 ha cirka 70 000 betalande kunder.

Bolaget genomför nu, i anslutning till en börsintroduktion på Spotlight Stock Market, en nyemission av units som kan tillföra bolaget totalt cirka 24,8 MSEK. Likviden som väntas erhållas i kapitaliseringen är planerad att accelerera bolagets tillväxt ytterligare.

Investment Highlights

 • Startklar tillväxtmotor
  My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad och erbjudandet till kund är bevisat effektivt. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med sitt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat möjligheten att förvärva kunder till en mycket låg kostnad. För att accelerera tillväxten söker My Beat nu finansiering för en del av de planerade marknadsföringsinsatserna.
 • Hög tillväxt till lågt pris
  My Beat har en utarbetad modell för nykundsrekrytering och har fastställt kostnaden för att förvärva en ny kund (CAC) till cirka 350 SEK. Med stora marknadsföringsinsatser förväntas kostnaden sjunka ytterligare framöver. Denna kostnad kan jämföras med ett uppskattat Customer Lifetime Value om 3 000 – 5 000 SEK.
 • Läge för tillväxt
  I Sverige uppgick antalet abonnenter som bytte operatör till cirka 1,6 miljoner under 2020. En ökning med 36 procent gentemot året innan. Med betydande marknadsföring avser My Beat synliggöra sitt konkurrenskraftiga erbjudande och betona sitt höga kundbetyg för att konvertera en del av detta flöde till kunder. För att nå sitt mål för 2024 behöver My Beat konvertera cirka 4 700 kunder per månad.
 • Strategisk partner - Aggregate Media
  Aggregate Media har satsat 14,8 MSEK i annonsutrymme och genomför massiva marknadsföringsaktiviteter för My Beat. Syftet är att kraftigt öka inflödet av nya kunder samt etablera My Beat som varumärke. Aggregate Media är en media-for-equity fond som delägs av ett antal väletablerade mediabolag i Sverige. Genom att investera mediautrymme i utbyte mot aktier är Aggregate Medias mål att skapa snabb tillväxt. Aggregate Media har funnits i 20 år och bland deras investeringar märks bolag som Storytel, Readly, Nextory, Mathem, LeoVegas och Tibber.
 • Oberoende operatör som toppar TrustPilot!
  God service har dubbla värden. Dels blir kunden nöjd och stannar länge, dels är kundernas goda omdöme bärande för att framgångsrikt rekrytera nya kunder digitalt. My Beats kundbetyg på Trustpilot.com uppgår till 4,6 av 5 möjliga, vilket visar på kundernas uppskattning och bygger förtroende. Ett högt betyg kan vara en viktig faktor för den kund som inte alltid är beroende av service, men vill försäkra sig om att de väljer en pålitlig tjänst som fungerar. Ingen av Sveriges fem största operatörer har en poäng över 1,4 på Trustpilot.com.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 6 maj – 17 maj 2022.

Erbjudandepris: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Minsta anmälningspost 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav initial emission (”Noteringsemissionen”) som högst kan tillföra Bolaget cirka 14,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK. Av emissionsvolymen från Noteringsemissionen om cirka 14,5 MSEK avser cirka 4,3 MSEK det brygglån som Bolaget erhöll under Q4 2021. Till brygglånet utgår även kompensation om cirka 20% (motsvarande cirka 0,9 MSEK) till brygglånegivarna. Brygglånet kommer, tillsammans med kompensationen, kvittas i anslutning till emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget.
Vid fulltecknad Noteringsemission samt fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 22,6 MSEK (efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK samt avdrag för den kompensation som avser brygglånet och ej innebär likvid för Bolaget). Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 11,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 80 procent.

Antal aktier innan emission: 8 136 367 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK.

Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,4 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 4,3 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,9 MSEK) totalt motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelser exklusive bryggfinansiering och kompensation motsvarar cirka 4,3 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga ägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78,10 procent, har ingått lock up-avtal. Genom avtalet har de förbundit sig att inte avyttra några av sina befintliga aktier i Bolaget, inklusive eventuella teckningar i anslutning till Noteringsemissionen, under tolv månader räknat från det att Bolagets aktie tagits upp för handel på Marknadsplatsen.

ISIN-kod: SE0017483159.

Vidhängande teckningsoptioner: De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (Kortnamn: MYBEAT TO 1, ISIN-kod: SE0017833114) är planerade att bli föremål för handel på Spolight Stock Market den 30 maj 2022. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 4,30 SEK. För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i detta memorandum. Anmälningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är 8 maj – 22 maj 2023. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Emissionssida


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Inbjudan att teckna units i Sensor Alarm
12.04.2022

Inbjudan att teckna units i Sensor Alarm

Sensor Alarm vill bredda produktportföljen och etablera sig i hela norra Europa. Därför gör bolaget en företrädesemission.

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har i dagsläget över 5 000 betalande kunder. Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Sista dag att teckna den pågående företrädesemissionen är den 13 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.

Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.

Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och länkar

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Alltainer
07.04.2022

Teckna aktier i Alltainer

Alltainer designar och inreder modifierade sjöcontainers till olika ändamål utifrån kundens behov såsom boendecontainers, barcontainers och sanitetscontainers. Produktionen av färdiga inredda containrar görs i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam.

Inredningen utförs i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam. Som en konsekvens av att inredningen färdigställs i ett låglöneland samt att bolagets huvudsakliga marknad är USA, kan de säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Pengarna från pågående nyemission skall användas som arbetskapital. Om Alltainer skall kunna växa snabbt och kraftigt under närmsta 12 månader, så behöver bolaget ha kapital till inköp av material, öka personalen etc. I emissionsbeloppet är också reserverat 1 miljon kronor till demomodeller, som skall ställas hos potentiella återförsäljare i USA, och bidra till att öka försäljningen snabbare.

Sista dagen att teckna nyemissionen är imorgon (8 april)


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 24 mars - 8 april 2022

Teckningspris: 3,95 kronor per aktie

Emissionsvolym: ca 5,39 MSEK

Handel med teckningsrätter: 24 mars - 5 april 2022

Värdering: Med en teckningskurs om 3,95 SEK blir värderingen av Alltainer AB 32,5 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt i den viktade kurs över senaste 5 handelsdagar, 5,63 SEK, från 8 mars till 14 mars 2022 innebär det en rabatt om 30 procent.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videointervju Analyst Group

Analys från Analyst Group

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Option One erbjuder indirekt ägande i de mest lovande tillväxtbolagen
18.02.2022

Option One erbjuder indirekt ägande i de mest lovande tillväxtbolagen

Överallt finns det företag som kommer med strålande idéer men saknar kanske kompetensen, nätverket och kapitalet för att förverkliga affärsidén, här kliver Option One in som en ägare för att bistå med komponenterna som krävs för att lyfta affärsidén. Finanstid fick träffa Vidar Brudvik, VD för investmentbolaget Option One som berättar om bland annat den pågående publika nyemissionen.

Här kan du läsa mer om erbjudandet ifrån Option One

Option One grundades 2019 med visionen att erbjuda småsparare tillgång till investeringar i bolag som står inför stark tillväxt. Processen för att identifiera dessa bolag är ofta mycket tidskrävande och förutsätter också ett stort nätverk.

In kliver Vidar Brudvik, VD för Option One med en vision och en tydlig plan att investera i onoterade bolag med unika affärsidéer som har potential för den globala marknaden. De specifika affärsidéerna som de onoterade bolagen besitter brukar oftast följa spåret för en megatrend, som exempelvis gigekonomin, e-sport och e-handeln.

– Jag tror att det som gör oss unika är att vi även vill bjuda in småsparare till dessa typer av investeringar som annars är förbehållet större riskkapitalbolag. Därav bygger vi en brygga kan man säga, mellan de privata investerarna och bolagen. Vi investerar i onoterade bolag med unika och skalbara affärsidéer som visar prov på stark tillväxt. De privata investerarna som blir delägare hos oss, blir i sin tur indirekta delägare i alla de spännande bolag som vi investerar i, säger Vidar Brudvik, VD för Option One, och berättar om de senaste bolagen som de fått in förfrågan om att investera i.

Publik emission och investeringsmodell

Den 1:a februari öppnades dörrarna för Option One första publika emission och redan vid start märktes det ett stort intresse för bolaget. Vi på Finanstid fick ta emot förfrågningar om bolaget och när jag meddelar det till Vidar, formas ett leende på hans läppar.

– Det har varit väldigt roligt att se och höra vårt namn nämnas lite överallt och visst blir man stolt när man ser förtroendet som folket verkar ha för oss. Innan den publika emissionen hade vi redan 240 aktieägare som alla uppskattade vår affärsmodell. Vi vill demokratisera tillgängligheten och erbjuda lönsamma investeringar för våra aktieägare. VC-bolag och stora riskkapitalbolag har sen tidigare nästan erhållit en exklusivitet i de investeringar vi gör då det ofta kan krävas en investering på minst en miljon för att få investera. Med fler aktieägare och mer kapital blir vi en alltmer attraktiv partner som bolagen vill ha som ägare, säger Vidar.

Option One stänger sin emission den 22:a februari medans planen för en framtida notering redan har börjat formas.

– Kapitalet från emissionen kommer användas för att bredda investeringsportföljen vilket ger oss möjligheten att skapa en god riskspridning genom att diversifiera portföljen med bolag inom olika branscher och faser. Vi vill bygga en bred portfölj med många starka tillväxtnamn för att sedan gå mot en notering, vilket kommer öka Option One kännedom bland framtida portföljbolag och investerare.

Med det sagt, vill jag och styrelsen passa på att välkomna alla nya aktieägare till Option One och tacka för förtroendet, vilken fantastisk resa vi har framför oss, avslutar Vidar Brudvik med ett stort leende på läpparna och en aura som utstrålar stolthet.


Emissionsvolym: 5 MSEK

Pris per aktie: 2 SEK

Värdering (pre-money): 25,4 MSEK

Teckningsperiod: 1 februari – 22 februari 2022

Minsta post: 2 500 aktier

Notering: Planeras till 2023

Vill du bli delägare? Klicka här för att komma till teckningssidan

Stäng×
Relaterade ämnen
Invitation to participate in the SMART VALOR IPO at Nasdaq First North
31.01.2022

Invitation to participate in the SMART VALOR IPO at Nasdaq First North

SMART VALOR is a reliable entry into blockchain technology for investors and institutions

SHORT ABOUT SMART VALOR

The company was founded in 2017 in Switzerland, where it has been part of the Thomson Reuters incubator. It is the first complete platform for investment in digital assets under the Swiss regulation, where the company is licensed to operate as a financial intermediary since 2018, and under the Liechtenstein regulation, where the company is licensed to operate crypto exchanges and to act as a blockchain depository (custody). the law since 2020.

On the B2C page (Business-to-Consumer), SMART VALOR offers trade, brokerage, storage and discretionary asset management to its customers from over 130 countries. The digital assets on the platform include over 170 trading pairs of cryptocurrencies, blockchain protocols, DeFi and metaverse assets.

On the B2B (Business-to-Business) page, SMART VALOR's API-based Crypto-as-a-Service offering aims to enable banks and fintech companies to offer digital assets to their customers by using SMART VALOR's technology and its regulatory coverage.

As an extension of its platform infrastructure, SMART VALOR has created an NFT marketplace that was launched in a beta version recently, under the name VALOR Prime. The marketplace is available at www.valorprime.com.

In recognition of its technical leadership, the Swiss government nominated SMART VALOR for an innovation contribution through Innosuisse and Forbes, in which the company was nominated for one of the ten most exciting SME technologies in Europe.

BACKGROUND AND MOTIVES

Digital assets and blockchain technology are a rapidly growing area and SMART VALOR's investment platform is currently in the upscaling phase. The transaction volume on the platform grew over 1.000% per year, as of December 2021. The expansion of the company's product portfolio, with the emphasis on DeFi (Decentralized Finance), Yield products and NFT (Non-Fungible Tokens), is currently underway. SMART VALOR also sees great potential for its recently launched Crypto-as-a-Service (“CaaS”) solution for traditional financial institutions and fintech companies that are facing a growing demand from customers to offer digital assets.

To support SMART VALOR's momentum, the proceeds from the offering in connection with the listing on Nasdaq First North will be used for the purpose of scaling up SMART VALOR's B2C and B2B SaaS business and strengthening the balance sheet.

In addition, the Nasdaq-listed status will increase SMART VALOR's credibility and strengthen its position as a trusted gateway to blockchain technology. This is particularly important to facilitate the expansion of SMART VALOR's B2B SaaS business targeting traditional banks, fintech companies and other institutions. Additionally, It also opens up the possibility of even faster development through inorganic growth alternatives.

The VISION

Today it becomes clear to more and more investors that the cryptocurrencies and blockchain technology is not just about speculation. It is about the financial infrastructure of the next iteration of the internet, the metaverse. The blockchain technology is also key in digitalization of assets, record and exchange of the ownership. What is known today as NFT (non-fungible token) will be the preferred way to digitise and trade assets in the near future in the metaverse. SMART VALOR stands here as the first mover and native technology company, which in combination with its regulatory expertise build a strong foundation for building a leading position in this industry.

The TEAM and investors

The Team of SMART VALOR stands out with great track record of regulatory achievements and successful exists. One of the co-founders, Olga Feldmeier, has been working in this industry for the last 8 years. Back in 2016 she enabled the first bitcoin custody licence in Switzerland for Xapo, the Silicon Valley company Olga was Managing Partner with before Smart VAlor. The company was later partially acquired by Coinbase. Due to this achievement  Olga received a title of Crypto Queen. The leading Swiss business magazine nominated Olga in top 10 blockchainers of the country. She regularly gives interviews to the top press and is seen on television such as CNN and other local TV channels. Building on her influencer status, Olga and SMART VALOR team has build the largest international crypto conference series conducted in Switzerland, the crypto summit visited by over 50.000 people.

The co-founders Thomas Felber and Oliver Feldmeier, both from Germany have a track record in delivering complex technology projects. Thomas Fleber, SMART VALOR CTO with over 16 years of experience in creating custom software products and solutions for multiple industries, was the co-founder and IT Director of BeeZero, The Linde Group's hydrogen-powered car project in Germany. Oliver Feldmeier is an expert in blockchain technology and has a strong track record in running large-scale technology projects in the financial sector. Oliver Feldmeier founded his first company, Verto Advisory, in 2010 and ran IT implementation projects for large Swiss insurance companies.

In Switzerland, the team is backed by very big names from investor space. In 2019 they become the first crypto company in the portfolio of one of the largest corporate venture capital companies in Switzerland, Venture Incubator funded by Swiss banks such as Credit suisse and global Swiss companies such as Nestle and Novartis. To the early investors in SMART VALOR belong the well-known award-winning investor Daniel Gutenberg, Stephane Pictet, of the oldest bank family Pictet and famous crypto investor Mathew Roszak.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 januari - 3 februari 2022

Teckningspris: 57,50 SEK per depåbevis

Emissionslikvid: 21,7 MSEK

Övertilldelningsoption: 3,3 MSEK

Pre-money värdering: 741,2 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Bolagsbeskrivning

Anmälningssedel

Hemsida

Emissionssite


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna emission i Cyxone
20.01.2022

Teckna emission i Cyxone

Cyxone är ett svenskt medicinskt plattformsföretag i kliniskt skede som fokuserar på att utveckla nya lösningar för patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Med ett starkt team av experter inom läkemedelsutveckling och flera nyckelpersoner från biotech och läkemedelsindustri tar Cyxone nu nästa viktiga steg i utvecklingen av sin ledande läkemedelskandidat Rabeximod.

Cyxone grundades 2015 och aktien handlas sedan 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Företaget har för närvarande tre unika projekt i klinisk fas, som alla utvecklas mot viktiga och värdeskapande milstolpar.

I utvecklingsportföljen ingår Rabeximod, som befinner sig i klinisk Fas 2 för behandling av patienter med reumatoid artrit (RA). Cyxone har även under 2021 genomfört en Fas 2-studie för att undersöka effekten av Rabeximod i patienter med covid-19 för att förhindra utveckling av akut andnödssyndrom (ARDS) – ett livshotande tillstånd som kan leda till döden. Företaget utvecklar också T20K som en ny behandling för multipel skleros (MS), baserat på positiva prekliniska resultat och en framgångsrik men begränsad Fas 1-studie i infusionsform. Ytterligare prekliniska studier behöver utföras eftersom Cyxone inte avser att utveckla infusion som administreringsform.

Företaget är väl positionerat för att bli en viktig aktör inom området sjukdomar för immunsystemet, och har som målsättning att genom innovativa produkter förbättra patienternas livskvalitet, sänka sjukvårdskostnaderna och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Den 21 januari är sista dagen att teckna den pågående nyemissionen.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 3 januari – 21 januari 2022.

Teckningskurs: 1,75 SEK per aktie.

Handel med teckningsrätter: 3 januari – 18 januari 2022.

Handel i BTA: Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 januari 2022 till och med att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 5, 2022.

Emissionsbelopp: Cirka 66,9 miljoner SEK.

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: Omkring den 25 januari 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Prospekt

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Cyxone
17.01.2022

Stockpicker intervjuar - Cyxone

Cyxone är ett svenskt medicinskt plattformsföretag i kliniskt skede som fokuserar på att utveckla nya lösningar för patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Med ett starkt team av experter inom läkemedelsutveckling och flera nyckelpersoner från biotech och läkemedelsindustri tar Cyxone nu nästa viktiga steg i utvecklingen av sin ledande läkemedelskandidat Rabeximod.

Could you tell us a bit about yourself and your background?

– The innovations which have taken place in medical and life science technologies during my career are inspiring and it is an honor to be part of this exciting field. We are all impacted by illness in some way when our family members, friends or we ourselves suddenly have to deal with illness and it is motivating be part of a company and industry which tries to understand disease and treat it. As a scientist entrepreneur I have been CEO and founder of 2 early stage biotech startups prior to taking the helm at Cyxone and have also served as Director of Business Development for a number of small biotech companies where I focused on company building and deal making. 

tara

Tara Heitner, VD

My background is as a scientist: I trained as a scientist in Canada, where I am originally from, earning a PhD in Chemistry from McGill University. Subsequently I completed a post doctoral fellowship at University of California San Francisco working on therapeutic antibody drug discovery and development. I earned an MBA at Danish Technical University in Lyngby after which I founded my own consultancy firm supporting biotech companies in strategic and corporate management.

I have worked as a scientist both in a large pharmaceutical setting as well as in small biotech start-ups spun out of some of the top universities in the world including MIT and Harvard. In my career I have worked mainly in drug discovery and evolved toward non-clinical and clinical drug development. My experience spans modalities and indications including autoimmune diseases such as lupus, rheumatoid arthritis and multiple sclerosis, cancer and lifestyle diseases such as diabetes. I have worked on the discovery and development of small molecules, antibodies, peptides and cell therapies.

Fundamental science and the passion of scientist inventors that we work closely with drive us forward as well as patients who reach out to us for help. These drivers are key including the team of colleagues and experts to propel our innovations forward from concept to product.

Please give our readers an introduction to Cyxone.

– Cyxone is a Swedish clinical stage biotech company with a pipeline of assets focused on therapies for disorders of the immune system with a special focus on autoimmune diseases. Currently our lead asset and indication is Rabeximod in development for rheumatoid arthritis followed by T20K in development for multiple sclerosis. Both are first in class drug candidates with novel modes of action which aim to deliver therapeutic benefit to patients underserved by current therapies and avoiding deleterious side effects which limit current therapies.

Cyxone is an emerging biotech company which has increased in size 4 fold within my tenure and which continues to grow organically with experts specialized in our core therapeutic areas, with subject area knowledge and with a passion for driving innovation for our patients and healthcare systems.

Could you elaborate on Cyxone's business model?

– Cyxone’s business model is to in license promising early stage assets at or near the IND submission stage with high commercial potential through addressing large market indications with niche unmet needs. We aim to developed to proof of concept stage (Phase 2b) and then out-license to a suitable strategic partner for late stage development and commercialization. The reason for this business model is the high cost and complexity of late stage development, market authorization and commercialization which can be out of scope for a small company and require a partner to execute successfully. There is also a large value step up after a successful phase 2b trial that a company like Cyxone can leverage for commercialization via out licensing.

cyx

Cyxone is currently raising 66,9 MSEK. How are you going to use this capital? 

– The funding will be applied mainly to intensifying activities for the Rabeximod in rheumatoid arthritis throughout this year, and part of next year.

Walk us through the upcoming events of importance in 2022.

– We have many events to look forward to in 2022 including regulatory approvals for initiation of our RA trial and first patients enrolled. For our exciting program in multiple sclerosis non-clinical operations will also be initiated. As we move our clinical programs forward, we continue to run preclinical programs to further elucidate the way our drugs work in the body and to explore more diseases where they bring significant benefit. These explorations will deliver exciting news that will support the expansion of our pipeline and increase partnership potential.

We also have the planned IND and uplisting to the main market to look forward to this year.

What is the size of Cyxone's potential market for rheumatoid arthritis?

– Taking a very conservative view, let us assume that we are targeting methotrexate non responders primarily, and attaining 20% market penetration. If we consider only the EU and USA markets and assume pricing is similar to JAK inhibitors, we can assume a market of over 1 B USD. We will however explore Rabeximod in both other RA patient subsets and in additional indications so there is a good possibility of an even larger market.

Why is there a need for more treatments within RA?

– In RA there are many drugs such as methotrexate available as first line therapy and biologicals and JAK inhibitors as second and third line therapy and these help some patients sufficiently. However, there are many patients who do not respond to these treatments, who respond inadequately, or whose response to the treatments declines over time. In addition, some patients cannot tolerate the treatments and develop unacceptable side effects. So there is still a huge unmet need in the RA therapeutic area.

Firstly, Rabeximod is a drug that works in the body very differently from current therapies (i.e., it has a novel mechanism of action). So, we aim to develop an innovative form of treatment that can address patients underserved by current therapies, especially those who do not respond early on to treatment with methotrexate. Secondly, Rabeximod is taken as a pill by swallowing so it is easier to administer than biologicals. Finally, Rabeximod has been shown to have a favorable safety and tolerability profile in earlier clinical trials. So we expect to provide a therapy which has better tolerability (due to the more favourable safety profile).

According to you, what makes Cyxone an interesting company for investors?

– As an emerging biotech, Cyxone has undergone significant changes in the last year which position it to deliver on its potential. Our assets have strong potential for a large market share in RA and MS, but because of the novel modes of action of Rabeximod and T20K, central to many autoimmune diseases, and the long patent lifetime, Cyxone is planning to develop these assets for additional indications meaning greater potential value to our shareholders. The investment in our expanding team will also ensure that we can run our drug development programs expertly and efficiently for the best results.

Finally, what is your long-term vision for Cyxone? Where do you see the company 5 years from now?

– My 5 year vision is for Cyxone to become a company with a product on the market for rheumatoid arthritis and 2-3 strategic partnerships in place. We will have 2-3 programs in clinical development and we will have expanded our pipeline to include additional indications for Rabeximod and T20K. In addition, we will have in-licensed additional high potential assets. My intention is to grow the team and build a company with the core infrastructure and capabilities required to develop a strong pipeline of programs focused on delivering innovative, safe and life changing therapies for autoimmune diseases, neuroinflammatory diseases and other disorders of the immune system. We also intend to remain primarily a Swedish company, working with Swedish companies and hiring Swedish employees, but with an international outlook and openness for international partners and partnerships and international employees..


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 3 januari – 21 januari 2022.

Teckningskurs: 1,75 SEK per aktie.

Handel med teckningsrätter: 3 januari – 18 januari 2022.

Handel i BTA: Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 januari 2022 till och med att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 5, 2022.

Emissionsbelopp: Cirka 66,9 miljoner SEK.

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: Omkring den 25 januari 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Prospekt

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i DexTech
22.12.2021

Teckna aktier i DexTech

Dextech Medical AB genomför företrädesemission om 58,2 MSEK för utveckling av behandling inom ny cancerindikation

Bolaget har i omfattande pre-kliniska studier, som utförts vid Karolinska Institutet i Stockholm, visat att läkemedelskandidaten OsteoDex har en signifikant tumörcellsdödande effekt i en ytterligare cancerindikation, multipelt myelom. Dessutom, och till skillnad från befintliga läkemedel mot sjukdomen, saknar OsteoDex allvarliga biverkningar.

Det finns betydande likheter mellan mCRPC och blodcancersjukdomen multipelt myelom, såsom tillväxtställe, bennedbrytning och stimulering från osteoklaster. Detta har motiverat DexTechs pre-kliniska studier avseende OsteoDex effekt på multipelt myelom. Studien påvisade att OsteoDex har en tumörsdödande effekt på flera tumörcellinjer med multipelt myelo.

Idag är sista dagen att teckna aktier i DexTech


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna med anmälningssedel


Kort om emissionen:

Teckningsperiod: 8-22 december 2021

Teckningskurs: 13,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Handel med teckningsrätter: 8-17 december 2021

Emissionsvolym: 4 476 141 aktier motsvarande cirka 58,2 MSEK före emissionskostnader

Tecknings- och garantiåtaganden: 80% av emissionenMemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify
15.12.2021

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify

Streamify AB lanserade under 2019 en högkvalitativ online-baserad plattform för livestreaming inom bl.a. e-handel, nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen.

I syfte att finansiera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt vidareutveckling av livestreamingtjänsten, genomförde Streamify vid årsskiftet 2020/2021 en emission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Noteringsemissionen tecknades till cirka 539 procent.

Bolaget genomför under 2021 en pivot med ökat fokus på det kraftigt växande segmentet live video shopping (även kallat live shopping). E-handelsföretag kan enkelt integrera Streamifys SaaS-tjänst med befintliga e-handelsplattformar för att erbjuda live video shopping på ett sömlöst och kostnadseffektivt sätt. Under Q4 2021 genomför Streamify en fullskalig lansering av sitt erbjudande inom live video shopping.

Läs mer på bolagets hemsida


Nyttjandeperiod: 25 november – 16 december 2021

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 1 384 800 stycken. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Streamify cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 14 december 2021.

Antal utestående aktier i Streamify: 7 530 448 stycken.


Länkar

Teaser

Anmälningssedel

Streamify
Stäng×
Relaterade ämnen
25.11.2021
Streamify – Utmanaren inom live video shopping

Streamify – Utmanaren inom live video shopping

I Kina har live video shopping under flera år varit en etablerad försäljningskanal för detaljhandeln.

Tillväxtpotentialen är dock fortfarande enorm och enligt en rapport från konsultfirman McKinsey* skulle live shopping kunna stå för så mycket som 10 – 20% av all e-handel år 2026, om den internationella utvecklingen följer den kinesiska tillväxtkurvan på området.

Fördelarna är många – konsumenten kan skaffa sig en detaljerad bild av produkten utan att behöva lämna huset, samtidigt som varumärken gynnas av en ökad konverteringsgrad samt förbättrad varumärkesattraktion och differentiering.

Någon som tidigt har uppmärksammat trenden är Streamify, ett bolag som startades 2017 och två år senare lanserade en digital plattform som kombinerar livestreaming och e-commerce inom bland annat nöjes-, musik-, sport-, och utbildningsbranschen. Bolagets tjänst riktar sig till både individuella användare och större etablerade aktörer, vilket gör att till exempel e-handlare och influencers kan använda Streamify för att genom Live Video Shopping visa och sälja produkter.

Bolaget befinner sig i en tidig uppskalningsfas men har ett växande antal användare och samarbetspartners. På kort tid har man upplevt en tilltagande tillväxt, till följd av framgångsrika pilotprojekt och ett allmänt stigande intresse från marknaden. Intäkterna är förvisso fortfarande begränsade och för att kunna kapitalisera på sina möjligheter valde man i början av januari att genomföra en börsnotering samt nyemission på drygt 14 Mkr.

Sedan dess har den underliggande operationella trenden varit positiv, även om vissa evenemang och livesändningar inte kunde genomföras som planerat under första halvåret på grund av pandemin. Icke desto mindre lyckades man nästan fördubbla nettoomsättningen under de första nio månaderna i år, jämfört med samma period i fjol, till 0,8 Mkr. I takt med att restriktionerna har släppts, har användningen av bolagets tjänst dessutom ökat, och ledningen har under tiden jobbat intensivt med vidareutvecklingen av både tekniken och affärsmodellen.

Full fokus på live video shopping framöver

Framförallt har man kommit fram till att man ska satsa exklusivt på just live video shopping, där man ser bäst tillväxtpotential och en mindre sårbarhet mot yttre faktorer jämfört med livestreaming av till exempel idrotts- eller musikevenemang. Ambitionen är att bli det bästa alternativet för små och medelstora e-handlare genom att vara en gör-det-själv-tjänst med automatiserad onboarding.

Intresset från diverse aktörer i branschen verkar vara stort och bolaget har många pågående dialoger inom flera olika segment. Flera signerade pilotprojekt är på plats och det finns dessutom färdiga integrationer med e-handelssystem, etablerade partnerskap med bolag i ekosystemet och även första betalande kunder.

Ett exempel på ett sådant partnerskap är det med Showroom som egentligen omfattar två olika avtal. Det första rör ett renodlat kundleverantörsavtal där Streamify är teknisk leverantör för Showrooms nyligen lanserade koncept ”Showroom Originals”. Det andra avtalet är utformat som ett partneravtal där Streamify och Showroom tillsammans erbjuder e-handlare en konkurrenskraftig lösning som ska tillåta även mindre e-handlare att kunna erbjuda live video shopping till sina kunder.

Spännande är även samarbetet med fastighetsbolaget Diös kring deras koncept PickPackPost och PopUp Market. Tanken är att utveckla ett erbjudande med live video shopping för varumärken och butiker, där lösningen handlar om att knyta ihop den fysiska köpupplevelsen med den digitala. Blir utfallet bra är det nog inte långsökt att den här typen av lösning kommer vara efterfrågad även av andra fastighetsägare, köpcentra och företagshotell runt om i världen.

En kvalitetsstämpel och samtidigt bra reklam fick man nyligen när Nordens största e-handelsevent D-Congress gick av stapeln. Det var nämligen via Streamifys plattform som det gick att köpa digitala biljetter och följa eventets föreläsningar och studioprogram. Med tanke på att D-Congress brukar vara en samlingspunkt för Nordens e-handlare borde det har varit ett ypperligt tillfälle att visa upp tjänsten för potentiella kunder.

Siktar på 1 Mkr i återkommande månatliga intäkter i slutet av 2022

Vd Johan Klitkou har alltså all anledning att vara optimistisk och han meddelade nyligen att han siktar på att nå 100 betalande kunder vid utgången av 2021. För kommande år är målsättningen att nå återkommande månatliga intäkter om 1 Mkr vid utgången av 2022, och under åren 2023-2024 vill man nå ett fyrsiffrigt antal betalande kunder. Enligt bolagets definition är en betalande kund en som erlägger 3 000 kr per månad för bolagets tjänster (bolaget erbjuder olika paket, med standardpriser mellan cirka 3 000 – 30 000 kr per månad).

Så länge verksamheten är förlustbringande krävs det förvisso nya kapitaltillskott då man hade enbart 3 Mkr i likvida medel kvar på balansräkningen vid slutet av september. Det kan ställas i relation till ett kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på -5,7 Mkr under de första nio månaderna i år.

För några veckor annonserades därför en riktad nyemission på cirka 10,3 Mkr (före emissionskostnader). Kapitalet ska räcka för att finansiera bolaget under 12 månader och accelerera marknadsnärvaron, nya partnerskap och etablering som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Bolaget genomför även i november en optionsinlösen som kan inbringa högst 10,1 Mkr (före emissionskostnader). Handel i teckningsoptioner pågår och nyttjandeperioden för dessa löper mellan den 25 november – 16 december i år.

Om vi tar hänsyn till effekterna av den riktade nyemissionen uppgår Streamifys börsvärde i skrivande stund till 54,6 Mkr. Justerad för nettokassan motsvarar det omkring 3,7 gånger det annualiserade värdet av bolagets intäktsmålsättning för slutet av 2022. Det är inte särskilt krävande, även om det visserligen återstår att se om ledningen kommer kunna leverera på sina planer. Tekniken och tjänsten är i alla fall beprövade, vilket borde ge goda förutsättningar att lyckas.

Live video shopping är en starkt växande trend inom e-handeln och i takt med att nya kundavtal annonseras borde det finnas en intressant uppsida i aktien. Risken får dock anses som ganska hög.

*Källa: Mckinsey (2021). It’s showtime! How live commerce is transforming the shopping experience. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/its-showtime-how-live-commerce-is-transforming-the-shopping-experience

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början