Sista chansen att teckna Clean Industry Solution
22.09.2023

Sista chansen att teckna Clean Industry Solution

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag. Bolaget innehar 100% av både Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker.

Clean Industry Solutions driver för närvarande två dotterbolag, Industrial Solar och SolarSpring, som är specialiserade på att tillhandahålla lösningar för ren energi och ren vattenförsörjning inom olika industrier. Dessa dotterbolag är helägda av Clean Industry Solutions och spelar en viktig roll i koncernens engagemang för hållbara metoder. Även om man främst fokuserar på att optimera och växa dessa befintliga dotterbolag, är bolaget fortfarande öppna för potentiella förvärv som ligger i linje med sina strategiska mål och kan ge synergistiska fördelar.

Sista dagen att teckna den pågående emissionen är den 26 september.


Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 september - 26 september.

Handel med teckningsrätter: 12 september – 21 september 2023.

Värdering (pre-money): cirka 10,2 MSEK.


Dokument och filer

Prospekt 

Så här tecknar du 

Emissionssida 

Hemsida 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att bli delägare i cleantech-bolaget Clean Industry Solutions
15.09.2023

Inbjudan att bli delägare i cleantech-bolaget Clean Industry Solutions

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (”Clean Industry Solutions” eller Bolaget”) erbjuder lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. Bolaget har för närvarande två helägda dotterbolag, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, som är specialiserade på att tillhandahålla ren energi och rent vatten inom industrisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.

Industrial Solar – fokuserar på att leverera avancerad teknik och tjänster för rena energilösningar inom industrisektorn. Genom att nyttja förnybara energikällor på plats och effektiv teknik integrerar Industrial Solar förnybara energikällor i energiförsörjningen hos sina industriella kunder. Tillvägagångssättet minskar inte bara energikostnaderna utan även utsläppen av växthusgaser, vilket kan bidra till en mer hållbar och miljövänlig industrisektor.

SolarSpring – specialiserar sig på membrandestillation (MD) och erbjuder avancerad teknik för avfalls- och dricksvattenbehandling. Genom användning av membranteknik erbjuder SolarSpring omfattande lösningar för att hantera vattenrelaterade utmaningar. De utvecklar skräddarsydda membrandestillationsanläggningar, ultrafiltreringsanläggningar för dricksvattenbehandling och laboratoriebaserade membranlösningar Med fokus på för- och efterbehandlingsprocesser samt effektiv anläggningsdrift strävar SolarSpring efter att leverera optimal prestanda och värde till sina kunder.trisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.


Videopresentation


Läs mer här 


Bakgrund och motiv till emissionen

Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling och tillväxt, samt för att det är osäkert om teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande tolv månader. Vid full teckning i Företrädesemissionen avser Bolaget att huvudsakligen använda den uppskattade nettolikviden om cirka 21,2 MSEK på följande användningsområden, rangordnade i prioritetsordning:

Huvudsaklig användning av emissionslikviden

  • Finansiering av dotterbolagens tillväxt, såsom rekrytering av nya medarbetare och expansionsprojekt
  • Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt
  • Medfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt
  • Initiera nya samarbeten och investera i samriskföretag på målmarknader

Teckna via Avanza 

Teckna via Nordnet 


Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 september - 26 september.

Handel med teckningsrätter: 12 september – 21 september 2023.

Värdering (pre-money): cirka 10,2 MSEK.


Länkar

Prospekt 

Så här tecknar du 

Emissionssida 

Hemsida 

Stäng×
Annons
Sista chansen att teckna aktier i Smart High Tech
25.07.2023

Sista chansen att teckna aktier i Smart High Tech

Smart High Techs affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande processkännedom för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Försäljning sker till internationella världsledande företag för integration inom bland annat AI-, telekom-, dator- och fordonsbranschen.

Smart High Techs avser att generera intäkter genom försäljning av patenterat grafenförstärkt och polymerbaserat GT TIM® för termisk kylning av elektronik. Affärsmodellen bygger på försäljning till högteknologiska företag som använder GT-TIM® serien för kylning av exempelvis AI-chips, processorer, grafikchips, lasrar och lysdioder, med mera.

Från det att kunden beställer första materialet för utprovning till materialet kommer in i en produkt och Smart High-Tech erhåller volymorder är tidsspannet ofta ett till två år.

Bolaget genomför en nyemission på ca 13 miljoner kronor. Sista dag att teckna aktier är den 28:e juli.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12 juli - 28 juli 2023.

Teckningskurs: 10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Ca 13 MSEK.

Teckningsförbindelser: Ca 65%.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Video

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sisat chansen att teckna aktier i Cline Scientific
10.07.2023

Sisat chansen att teckna aktier i Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerade stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus ligger på stamcellsterapier och på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer vilka valts för att Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline Scientific är ett forsknings- och utvecklingsföretag som driver två projekt som för närvarande är i pre-klinisk fas, men som bolaget siktar på att driva in i klinisk fas. StemCART, en stamcellsterapi för att reparera skadat brosk och en cancerdiagnostisk produkt, CellRACE, för att tidigt upptäcka spridningsrisken hos tumörer. Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science.

De två projekt bolaget driver ska efter genomförd fas-studie säljas eller licensieras ut för att så snabbt som möjligt komma patienterna till nytta. Cline Scientific har en spännande och flexibel patenterad nanoteknologi som företaget bygger projekten på och den kommer man fortsätta att dra nytta av i cell-relaterade projekt av liknande slag. Det patent Cline Scientific just fått godkänt inom EU för StemCART-projektet är ett bra exempel på hur man använder bolagets teknologi som grund för fler patent och specifika användningsområden. På samma sätt kan Cline Scientific applicera modellen på nya möjligheter i framtiden. Dock fokuserar Cline Scientific just nu fullt ut på att ta StemCART och CellRACE så långt som krävs först och främst. Bolagets mål är att sälja eller licensiera ut respektive projekt till större företag inom Life Science-branschen och på så sätt skapa inkomster och värde för sina aktieägare.

Sista dagen att teckna aktier i den pågående nyemissionen är den 12 juli.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 26 juni - 12 juli 2023.

Teckningskurs: 0,24 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Ca 9,2 MSEK.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market 


Dokument och filer

Memorandum

Bolagspresentation

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Appspotr
26.06.2023

Sista chansen att teckna units i Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.

Appspotr är ett innovativt företag som har skapat en plattform för utveckling av mobilapplikationer, även känd som low/no code application plattform (LCAP). Det unika med bolagets plattform är att den möjliggör för alla att skapa, anpassa och publicera sina egna mobilappar utan att behöva kunna programmera. Genom Appspotr kan företag skapa skräddarsydda lösningar för att effektivt möta sina unika behov. De kan antingen göra detta på egen hand med hjälp av Appspotr verktyg, eller få hjälp av deras appexperter i sin Studios-avdelning som erbjuder fullservicetjänster inom applösningar, utveckling och drift, underhåll.

Bolaget genomför just nu en nyemission där de siktar på att ta in cirka 15,6 miljoner kronor. Likviden från emissionen kommer att användas för att fortsätta företagets tillväxt och expansion. Appspotr har upplevt en positiv försäljningstrend under de senaste fem kvartalen. Medlen kommer att användas för att expandera sälj- och marknadsföringsteam, samt för att fortsätta undersöka och arbeta med potentiella strategiska samarbeten.

Sista dag att teckna emissionen är den 27 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
Teckningskurs: 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionsbelopp: Cirka 15,6 MSEK.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.
Handel med uniträtter: 13 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.
Säkerställandegrad: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser motsvarande 70 procent av erbjudandet.


Dokument och filer 

Memorandum

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Imsys
22.06.2023

Sista chansen att teckna units i Imsys

Imsys AB är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data.

Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

Imsys unika teknologi medför konkurrensfördelar – Imsys mikroprocessorer är energieffektiva och uppfyller samtidens krav på beräkningshastighet, de kan med enkelhet anpassas och integreras i applikationer tack vare sin flexibla systemarkitektur.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 47 miljoner kronor. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 27 juni. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 juni 2023 – 27 juni 2023. 

Teckningskurs: 1,25 SEK per unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Unit: En (1) unit består av tjugofem (25) nyemitterade aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5.

Handel med uniträtter: 13 juni 2023 – 21 juni 2023.

Emissionslikvid: Cirka 46,9 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 65,5 procent. 

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Prospekt

Emissionssida

Video

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att bli delägare i Phoenix BioPower AB
15.06.2023

Inbjudan att bli delägare i Phoenix BioPower AB

En unik teknik för högeffektiv biokraft ska möta det ökade elbehov Sverige står inför. Det är Phoenix BioPower AB som utvecklat den så kallade BTC-tekniken, vars verkningsgrad är nästan dubbelt så hög som dagens lösningar.

Phoenix BioPower ingår nu ett långsiktigt strategiskt samarbete med Jord AB, som odlar energigräs som kan omvandlas till bränsle med hög energitäthet och låga koldioxidutsläpp.Henrik Bge

- Samarbetet ger oss möjlighet att leverera en högeffektiv biokraftsanläggning med ett kostnadseffektivt och klimatpositivt bränslealternativ, säger Henrik Båge.

Nu genomför Phoenix BioPower en nyemission om 15 Mkr, med möjlig utökning om 16 Mkr. Kapitalet ska gå till att förbereda arbetet med att bygga den första kommersiella anläggningen med BTC-tekniken, som ska stå klar om cirka sex år.

- Anläggningen utgör ett viktigt steg på vägen mot global kommersialisering och att bidra till en hållbar och säker elförsörjning.


Läs mer och teckna här


Fakta om emissionen

Emissionsbelopp: 15,2 MSEK med möjlighet till utökning med 16,8 MSEK

Emissionskurs: 5,60 kr/aktie

Teckningstid: 13 – 30 juni

Teckningsanmälanwww.phoenixbiopower.com


Länkar

TeaserPhoenixBP teaser 2023 1

 Prospekt

PhoenixBP prospekt 2023 1

Anmälningssedel

PhoenixBP anmalningssedel 2023 1

Emissionssida

PhoenixBP2 emissionssidan 2023 1

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Terranet
12.06.2023

Sista chansen att teckna units i Terranet

Terranet är ett svenskt teknikbolag verksamma inom aktiv säkerhet för fordon. Bolaget grundades 2004 och är sedan 2018 inriktat mot att utveckla produkter för avancerade förarstödsystem (ADAS) och självkörande fordon. ADAS (advanced driver assistance systems) är samlingsnamnet på elektroniska system som syftar till att bistå förare av fordon, och är ett av stegen för att närma sig självkörande fordon med funktioner som automatiska navigeringssystem, automatiska styrsystem, automatiska bromssystem, regnsensorer, automatisk hastighetskontroll, etc.

Bolaget utvecklar idag sin produkt BlincVision, ett antikollisionssystem som förhindrar trafikolyckor med trafikanter. Produktutvecklingen sker i nära partnerskap med aktörer inom mjuk- och hårdvaruutveckling samt fordonsindustrin. BlincVision bygger på sensorteknologi som genom fyrdimensionell bildanalys identifierar objekt i trafiken. BlincVision består av tre huvudkomponenter; Laserscanner, sensorer och AI-baserad objektidentifiering.

Terranets affärsidé är att utveckla tekniska lösningar för ADAS och självkörande fordon, i första hand avsett för fordonstillverkare och underleverantörer till dessa men även till andra aktörer inom transport- och mobilitetstjänster.

13 juni är sista dagen att teckna den pågående nyemissionen. 


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 75,4 MSEK.
Teckningskurs: 0,90 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperiod: 29 maj 2023 till och med den 13 juni 2023.
Handel med uniträtter: 29 maj 2023 till och med den 8 juni 2023.
Säkerställandegrad: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser motsvarande 70 procent av erbjudandet.


Dokument och filer

Emmisionssida

Video

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Terranet
Stäng×
Sista chansen att teckna aktier i Prostatype Genomics
10.05.2023

Sista chansen att teckna aktier i Prostatype Genomics

Prostatype Genomics är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro på den nordiska marknaden.

Prostatype Genomics tillhandahåller Prostatype, ett prognostiskt gentest som ger ett säkrare beslutsunderlag när det gäller att bedöma hur aggressiv en patients prostatacancer är. Det är mycket viktigt för att ta rätt behandlingsbeslut då relativt få män avlider av konstaterad prostatacancer, framförallt i grupperna låg- och mellanrisk. Däremot är tyvärr biverkningar i form av impotents och inkontinens vanliga vid radikal behandling vilket påverkar en patients livskvalitet negativt, så kan rätt patienter mer korrekt klassificeras till rätt riskgrupp innebär det stora fördelar för patienter och sjukvård. Det är där Prostatype kommer in i bilden.

Prostatype Genomics är en liten och fokuserad organisation, och ska så förbli. För att inte behöva bygga upp en stor och kostsam kommersiell organisation har bolaget valt att arbeta med utvalda distributörer och partners på de olika marknaderna. Detta gör att Prostatype snabbt kan etablera sig på nya marknader och snabbt nå ut till klinikerna som behandlar patienter med prostatacancer.

Bolaget gör just nu en nyemission på 34,3 miljoner kronor och sista dag att teckna är den 11 maj.


Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar sedan till teckning av sex nyemitterade aktier.
Teckningsperiod: 27 april – 11 maj 2023
Teckningskurs: 0,25 kr
Volym: 34,3 Mkr
Utspädning: Vid full teckning uppgår utspädningen till totalt cirka 86,7 procent.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Lipigon Pharmaceuticals
21.04.2023

Sista chansen att teckna units i Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel. Inledningsvis fokuserar bolaget på utveckling mot avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt.

 Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för att behandla sjukdomar som uppstår när kroppen inte kan bryta ner och lagra fetter på rätt sätt. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och förhöjda blodfetter. Bolaget identifierar i första hand mindre, nischade sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov men där man samtidigt ser goda möjligheter att expandera mot bredare indikationer. Lipigons föredragna tillvägagångssätt är att driva sina program från tidig upptäckt till klinisk fas, samtidigt som bolaget söker utlicensiering längs vägen. För nischindikationer är bolaget dock beredda att gå hela vägen till marknadsgodkännande.

Lipigons sjukdomsfält, fettrelaterade sjukdomar, innefattar upp mot 1,5 miljarder människor. Triglyceridsänkaren Lipisense utvecklas mot svår hypertriglyceridemi där det finns 5–6 miljoner patienter i de sju största marknaderna.

Företaget tar just nu in cirka 35,4 miljoner kronor i en nyemission. Lipigons huvudsakliga fokus när det gäller finansiering är att stödja fas II-utvecklingen av Lipisense. Bolaget har säkrat finansiering som räcker fram till 2024 och som gör det möjligt att slutföra fas II. Med företrädesemissionen följer teckningsoptioner som om de faller in kommer att hjälpa Lipigon att accelerera övriga program och även möjliggöra förvärv om de nyttjas.

Sista dag att teckna emissionen är den 24 april. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 5 - 24 april 2023.
Teckningskurs: 3,50 SEK per unit motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Unit: 7 nya aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO2 samt 3 teckningsoptioner av serie TO3.
Emissionsvolym: ca 35,4 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: 82,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början