Inbjudan att bli delägare i Beowulf Mining
17.02.2023

Inbjudan att bli delägare i Beowulf Mining

Beowulf utvecklar mineralfyndigheter för att erbjuda Europa säker tillgång till hållbart producerade råvaror som är nödvändiga för den gröna omställningen.

Beowulfs verksamhet omfattar prospektering och utveckling av gruvor samt att genom partnerskap etablera nedströms anläggningar för uppgradering av råvaran. Bolagets övergripande mål är att möta Europas efterfrågan med hållbart producerade metaller med dess portfölj av tillgångar som utgörs av järnmalmsfyndigheter i Sverige, grafitfyndigheter i Finland och prospektering med bas och ädelmetaller som guld, silver, koppar, zink och bly i Kosovo.


Investment highlights

Netto Noll produktion

Beowulf vill bli branschledande inom hållbar gruvdrift och avser skapa partnerskap och kundsamarbeten för att bygga upp en produktionskedja där nettoutsläppet av växthusgaser är noll. Grunden för denna vision är tillgången till förnybar el och möjligheten att bygga en helt elektrifierad gruvdrift och transportkedja.

Lovande resurser

Två av Beowulfs fyndigheter är klassade som mineralresurser. För Kallak Norra definierades en känd och indikerad resurs på 111 miljoner ton med en järnhalt på 28 procent. I Kallak-området har det uppskattats en helhetssiffra på 389 miljoner ton järnmineralisering, vilket ger potential för gruvbrytning i flera decennier. Grafitfyndigheten i Aitolampi uppskattas till 1 275 000 ton grafitinnehåll.

Den nyligen genomförda idéstudien för Kallak Norra visar positiva ekonomiska resultat till stöd för fortsatt utveckling. I ett grundscenario med utsläppsfri drift kan anläggningen producera upp till 2,7 miljoner ton högkvalitativt järnkoncentrat per år under en produktionstid på 14 år. För enbart Kallak Norra uppskattas ett nettonuvärde (”NPV8 ”) på 177 miljoner USD för med en intern avkastning (”IRR”) på 14,5 procent och en återbetalningstid på cirka 4,5 år från det att konstruktionsarbetet påbörjas. I den ekonomiska bedömningen används långsiktiga priser på 109 US-dollar per torrt ton (”dmt”) för masugn och 125 USD/dmt för direktreduktion. Med en beräkning utifrån nuvarande spotpriserna ökar NPV8 med 479 procent till 852 miljoner US-dollar.

Ökande efterfrågan

För att klara tvågraders-målet förutspår Världsbanken en massivt ökad efterfrågan på järn. Höghaltig magnetitmalm ger drastiskt lägre utsläpp vid stålframställning och efterfrågan väntas drivas av etableringen av nya typer av stålverk. Kallak är idealiskt positionerat nära H2 Green Steel och HYBRIT, fossilfria stålprojekt som är exempel på denna utveckling.

EU har listat grafit som ett råmaterial av kritisk betydelse för Europas framtid. Efterfrågan på grafit och anodmaterial drivs av europeiska storsatsningar på batteritillverkning. Enligt European Battery Alliance så planeras cirka 40 så kallade gigafactories stå klara till 2035 runt om i Europa. En av de största utmaningarna för dessa projekt är att säkerställa tillgång till de råvaror som krävs. Tack vare tillgången på fossilfri el är flera av projekten placerade i Norden vilket kan driva upp efterfrågan på Grafintecs grafittillgångar.

Beviljad koncession

I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron en bearbetningskoncession i Kallak. Koncessionen är en fundamental milstolpe i processen mot gruvdrift och har villkor som går i linje med Beowulfs och Jokkmokk Irons högt ställda hållbarhetsmål.

Förutsättningar för snabb värdeutveckling

Beowulf befinner sig i en utvecklingsfas med flera långt gångna processer i form av projekt med viktiga milstolpar. För Kallak, inledandet av förstudien och förberedelserna för en ansökan om miljötillstånd. För Grafintec, optimeringen av Aitolampi-idéstudien och utveckling av kapacitet för nedströms förädling. För Vardar, chansen att upptäcka ekonomisk mineralisering. Positiva utfall i en eller flera av dessa processer kan avsevärt öka Beowulfs värdering.

Partner för produktion av anodmaterial

I september 2022 undertecknade Grafintec ett Memorandum of Understanding med Qingdao Hensen Graphite Ltd, som inkluderar huvudsakliga villkor och ett ramverk för vilka båda bolagen samarbetar för att etablera ett nav för anodmaterial i Finland.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 9 februari 2023 – 23 februari 2023 (avslutas 17:00 svensk tid).

Teckningskurs: 0,27 SEK per nytt depåbevis. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Beowulf genomför en företrädesemission av depåbevis i Sverige och ett erbjudande av aktier till allmänheten i Storbritannien om totalt cirka 115 miljoner kronor. Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 85,5 MSEK (brutto).

Företrädesrätt: Innehavare av svenska teckningsrätter kommer för varje innehav av två (2) svenska teckningsrätter ha rätt att teckna ett (1) nytt depåbevis. Handel med svenska teckningsrätter kommer att ske på Spotlight från den 9 februari 2023 till den 20 februari 2023.

Garantiåtaganden: Beowulf har erhållit garantiåtaganden från nordiska investerare på upp till 70 procent (cirka 60 miljoner SEK) av företrädesemissionen.

Betalda Tecknade Depåbevis: Handel med Betalda Tecknade Depåbevis kommer att ske på Spotlight från den 9 februari 2023 tills de nya depåbevisen kan registreras i VPC-systemet.


Länkar och dokument

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Bolagets hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
20.12.2022
Small Cap – Albert förvärvar tre bolag

Small Cap – Albert förvärvar tre bolag

Utbildningsteknikbolaget Albert meddelade på morgonen att man har ingått avtal om att förvärva det svenska edtech-bolaget Strawbees, det svenska utbildningsfilmbolaget...

På proforma basis den 30 september 2022 uppnår Albert nu cirka 230 miljoner kronor i ARR (årligt återkommande intäkter) och cirka 200 miljoner kronor i nettoomsättning. Den totala initiala köpeskillingen uppgår till 160 miljoner kronor, varav den totala initiala kontanta köpeskillingen uppgår till 75 miljoner kronor och avses finansieras genom en nyemission av aktier på omkring 70 miljoner kronor samt den egna kassan. Den resterande summan på 85 miljoner kronor betalas med nyemitterade aktier. Kostnadssynergier beräknas totalt uppgå till cirka 7 miljoner kronor årligen från och med räkenskapsåret 2024. Dessutom väntas betydande intäktssynergier kunna realiseras de kommande åren. Integrationskostnader beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor och väntas redovisas under 2023. Aktien försvagades 2,8 procent till 18,48 kronor.

Beowulf Mining har för avsikt att under det första kvartalet 2023 genomföra en företrädesemission av svenska depåbevis till privatinvesterare i Storbritannien. Depåbevisens underliggande värdepapper är aktier och företrädesemissionen av depåbevis kommer uppgå till cirka 85 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Beowulf har erhållit garantiåtaganden för företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till högst 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 70 procent av emissionen. Dessutom har medlemmar av styrelsen och ledningen uttryckt att de har för avsikt att teckna sig i för sammanlagt motsvarande cirka 2 miljoner kronor. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av järnmalmsprojektet Kallaks järnmalmsfyndighet i Norrbottens län. Marknaden höjde aktien 11,5 procent. Sedan årsskiftet har börsvärdet tappat 65 procent.

Eurocine Vaccines aktie rusade 172,7 procent, men det är värt att poängtera att börsvärdet är relativt låg. En stund var aktien upp över 200 procent. Uppgången drevs av positiva resultat i sin prekliniska studie för sin mRNA-baserade HSV-2-kandidat. Bolaget genomför prekliniska studier för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för sin terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplex virus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunsvaret hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar. I nästa steg av utvärderingsprocessen kommer marsvin med en etablerad HSV-2-infektion att vaccineras. Studien är planerad att starta under våren nästa år och kommer att vara vägledande för det slutliga beslutet om vilken teknologi som ska användas för portföljkandidaten mot HSV-2.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
17.03.2022
Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Aftonbladet skriver att gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining är delägare i ett brevlådeföretag, Vardar Geoscience, i brittiska Jungfruöarna.

Uppgifterna om Beowulfs dotterbolag på brittiska Jungfruöarna saknas både i informationen från när Beowulf Mining 2020 bad aktieägarna om runt 80 miljoner kronor via en nyemission. Inte heller finns uppgifterna på bolagets webbsida. Aftonbladet hittar uppgifterna i en av noterna i moderbolagets årsredovisning för 2020 som lämnats in till det brittiska bolagsverket. Aftonbladet skriver att Beowulf Mining har utlovat 1 miljard i skatteintäkter i Jokkmokk, om regeringen godkänner bolagets ansökan om uppstart av järnmalmsgruvan i Kallak. Bolaget saknar dock finansiering för att driva en gruva. Beowulf Minings ordförande Sven Otto Littorin säger till Nyhetsbyrån Direkt att det inte har slussats några pengar till brevlådeföretaget beläget i brittiska Jungfruöarna, som Aftonbladet skriver. Marknaden sänkte aktien 10,7 procent till 1,434 kronor. Som lägst betalades aktien till 0,983 kronor.

Arctic Minerals har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar. Tre nya, lovande målområden har identifierats, där exceptionella halter av guld och koppar påvisats i historiska borrhål. Malmskärningarna har genomborrats nära bergytan, på ett djup varierande mellan 81 och 126 meter längs borrhålen. Aktien handlades ned 4,2 procent.

Annons

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har erhållit en order på cirka 900 000 kronor. Uppdraget innebär idé och produktion av filmer och animationer för en global aktör från privat sektor. Arbetet kommer att utföras under slutet av första och början av andra kvartalet 2022. Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Shortcuts aktie steg 1,3 procent till 3,06 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Rejäl uppgång på Stockholmsbörsen
01.12.2021

Rejäl uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände upp på onsdagen efter gårdagens rekyl.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början