Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
23.08.2021
Small Cap – Bioextrax dagens raket

Small Cap – Bioextrax dagens raket

Spotlight-listade Bioextrax har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna aktier i Bioextrax
02.06.2021

Teckna aktier i Bioextrax

Bioextrax affärsidé innefattar att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter (”upcycling”) samt utnyttjande av billiga organiska material. Konkret innebär affärsmodellen att Bioextrax erbjuder licenser för användning av de olika processteknologier som företaget tillhandahåller inom dess olika affärsområden.

Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier samt en biprodukt i form av hydrolyserat encelligt protein, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter som fjädrar.

Det riktigt intressanta med bioplasten PHA är att den kan skräddarsys på så vis att den kan ersätta majoriteten av de traditionella plasterna, inklusive exempelvis polypropen (PP), polyuretan (PU), polyeten (PE), PVC och PET. Den årliga globala omsättningen för dessa fem polymertyper beräknas uppgå till sammanlagt cirka USD 300 miljarder. I förhållande till detta är den nuvarande PHA-marknaden oerhört liten, med en årlig omsättning på ca 50 miljoner USD kronor. Men den årliga tillväxttakten förväntas vara 11,2% per år, en siffra företaget hoppas kunna höja rejält med hjälp av sina teknologier.


Erbjudandet i sammandrag och tidsplan

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.

Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: Q2 2022.

Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och filer

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Edvard Hall, VD Bioextrax AB som just genomför en emission
26.05.2021

Stockpicker intervjuar Edvard Hall, VD Bioextrax AB som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Bioextrax VD Edvard Hall som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är född och uppvuxen i Lund och har nu flyttat hem igen till Sverige tillsammans med fru och två barn efter ett antal år utomlands. Min bakgrund i korthet är att jag har examen från Lunds universitet (juridik och ekonomi) samt en master i politisk ekonomi från the London School of Economics. Mitt professionella liv började som jurist med fokus på private equity och jag övergick efter några år till strategisk rådgivning vid olika firmor i Köpenhamn och London. Sedan 2017 har jag varit involverad i Bioextrax och sedan 2019 är jag VD.

Kan du beskriva Bioextrax och Er verksamhet kort?

– Vi arbetar med så kallad industriell bioteknik, vilket innebär att vi använder bakterier i industriella processer, för att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera olika material. Det är en så kallad ”plattformsteknologi” där vi baserat på ett gemensamt grundläggande koncept utvecklar olika processteknologier. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier samt en biprodukt i form av hydrolyserat encelligt protein, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter som fjädrar. För en överblick av vår plattformsteknologi rekommenderar jag sidan 15 i vårt nyligen publicerade emissionsmemorandum.

Vår vision är att vara en världsledare inom biobaserade teknologier som accelererar omställningen till en hållbar global ekonomi. Vi vill radikalt transformera de industrier till vilka våra teknologier erbjuds, genom att drastiskt sänka både produktionskostnaderna och de miljömässiga effekterna från respektive process.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bioextrax affärsidé innefattar att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter (”upcycling”) samt utnyttjande av billiga organiska material. Konkret innebär affärsmodellen att Bioextrax erbjuder licenser för användning av de olika processteknologier som företaget tillhandahåller inom dess olika affärsområden. Det främsta skälet till detta är att de industrier inom vilka vi verkar kräver stora volymer vilket stora etablerade företag är bättre lämpade att producera. Det låter oss också fokusera på det vi gör bäst, vilket är att utveckla och optimera bakteriella processer, medan våra samarbetspartners tar ansvar för den storskaliga produktionen och marknadsarbetet. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process och få tillgång till de specifika bakterier som krävs för processerna, samt för att få tillgång till den expertis som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i, samt äger, produktionsanläggningen och ansvarar över dess drift.

Fördelarna med Bioextrax teknologier, det vill säga att konvertera billiga sidoströmmar eller avfallsråvara till slutprodukt, är att den är kostnadseffektiv samt att den i jämförelse med övriga teknologier är både miljövänlig och inte har några särskilda krav på specifik utrustning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Konkurrenssituationen beror på vilken av våra teknologier vi tittar på. Gällande bioplasten PHA finns det ett antal andra PHA-producenter och sen konkurrerar vi också med andra bioplaster och traditionella, fossilbaserade plaster. I förhållande till traditionella plaster som produceras av bolag som exempelvis Dow och BASF, har PHA den stora fördelen att den produceras från förnybara källor, och dessutom bryts den ner utan att ge ifrån sig gifter, om den skulle hamna i naturen. Jämför vi i stället PHA med andra bioplaster är det lite mer komplicerat, men rent generellt anses PHA vara den bioplast som har störst kommersiell potential, vilket främst beror på att det är den enda bioplasten som kombinerar bra materialegenskaper, förnybara råmaterial och biologisk nedbrytbarhet.

I förhållande till andra PHA-producenter är vår ”unique selling point” vår metod för att extrahera PHA ur PHA-producerande bakterier. Vår patenterade metod är signifikant billigare, miljövänligare, och producerar polymerer med högre kvalitet. Det ska dock nämnas att vi främst ser andra PHA-producenter – som exempelvis Danimer Scientific, Full Cycle Bioplastic, CJ Bio och Kaneka – som potentiella kunder för licensiering av vår extraktionsmetod.   

Vad gäller mikrofibrer och hydrolserat protein finns så vitt vi vet inga konkurrerande metoder, och våra material är unika. I stället är det andra material – exempelvis fiskmjöl gällande hydrolyserat protein och olika fossilbaserade fibrer gällande mikrofibrer – som vi vill ersätta, och som är den stora konkurrenten. Validering pågår nu med världsledande företag inom både material och livsmedel.

Hur stor är Bioextrax potentiella marknad?

– Det riktigt intressanta med bioplasten PHA är att den kan skräddarsys på så vis att den kan ersätta majoriteten av de traditionella plasterna, inklusive exempelvis polypropen (PP), polyuretan (PU), polyeten (PE), PVC och PET. Den årliga globala omsättningen för dessa fem polymertyper beräknas uppgå till sammanlagt cirka USD 300 miljarder. I förhållande till detta är den nuvarande PHA-marknaden oehört liten, med en årlig omsättning på ca 50 miljoner USD kronor. Men den årliga tillväxttakten förväntas vara 11,2% per år, en siffra vi hoppas kunna höja rejält med hjälp av våra teknologier. Det är just för att kunna vara med och forma PHA-industrin med våra teknologier vi nu gör en nyemission för att kunna tillgodose det stora intresset som vi ser hos potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare.

För hydrolyserade proteiner – vilket är proteiner som är enkla för djur och människor att ta upp – finns också mycket stora marknader. Vi håller nu på med utvärderingar tillsammans med kunder inom framförallt djurfoder och livsmedel. Bara proteiningredienser för djurfoder beräknas ha en årlig, global marknad om USD 245 miljarder år 2026.

Marknaden för våra mikrofibrer är fortfarande svår att sia om. Det finns många potentiellt, intressanta användningsområden, i exempelvis textilier, som tillsatsmedel i plaster, osv. Men då vi fortfarande validerar dessa användningsområden tillsammans med potentiella kunder, är det för tidigt att nämna konkreta siffror.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Bioextrax?

– Kärnan i vår verksamhet är att medverka till ett mer hållbart samhälle. Vår teknologi kan föra världen närmare hållbarhetsmålens uppfyllande genom minskade koldioxidutsläpp, plaster i haven och genom att säkra tillgången till hållbara och näringsrika livsmedel. Men det är förstås inte tillräckligt. Det som i min mening gör Bioextrax så intressant – och som också är anledningen till att jag själv väljer att lägga min tid här – är att vi mer än något annat bolag jag känner till kombinerar hållbarhetskomponenten med stora kommersiella möjligheter. Våra patent, patentansökningar och know-how löser globala kunders problem, samtidigt som vi gör världen bättre. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om fem år har vi stor försäljning och är ett mycket lönsamt företag med en gedigen partentportfölj, som licensierar olika teknologier till olika bolag världen över, samtidigt som vi fortsätter att utveckla nya teknologier, processer och inte minst bidrar än mer till omställningen till en hållbar ekonomi.


Erbjudandet i sammandrag och tidsplan

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.

Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: Q2 2022.

Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och filer

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Var med på Bioextrax kapitalanskaffning
20.05.2021

Var med på Bioextrax kapitalanskaffning

Bioextrax AB grundades år 2014 utifrån forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.

Sedan bolagsbildningen har Bolaget utvecklat bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Bolagets process-teknologier möjliggör produktion (ackumulation) av PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar.

Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av industriella organiska avfallsströmmar, restprodukter, samt billiga organiska råmaterial. Bolagets teknologier möjliggör produktion av bland annat bioplast (PHA), mikrofibrer och hydrolyserade proteiner till djurfoder. De industriella avfallsströmmarna, restprodukterna eller kolhaltiga organiska råmaterial kan bland annat utgöras av olika kolrika material såsom socker, melass, (rå)glycerol, återanvändande av frityroljor och fjädrar etc.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Den planerade kapitaliseringen genomförs i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter.

Läs mer om emissionen här


Investment highlights

  • En vision om att på ett konkret vis bidra till omställningen för en biobaserad ekonomi.
  • Stark IP portfölj bestående av patent och ​”know-how”.
  • Affärsmodell som öppnar upp för hög lönsamhet.
  • Redan säkerställd emission genom teckningsförbindelser och garantiåtagande.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.

Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: Q2 2022.

Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Material och länkar

Memorandum

Teaser

Teckna via Avanza

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början