17.10.2022
Small Cap - BrainCool har fått marknadsgodkännande

Small Cap - BrainCool har fått marknadsgodkännande

BrainCool har erhållit marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), för bolagets produkt Cooral® System för att motverka kemoterapiinducerad...

Cooral® System har även en "Breakthrough Device"-beteckning, för att förebygga oral mukosit vilket BrainCool erhöll i början av 2021. FDA: s Breakthrough Devices-program, implementerades 2018, med en tydlig målsättning att underlätta för unika innovativa medicintekniska produkter som möjliggör effektivare behandling eller diagnos av livshotande sjukdomar. BrainCool bedömer att antalet möjliga patienter för produkten för att reducera problemen med kemoterapiindicerad OM i uppgår till mer än halv miljon patienter per år USA. Aktien handlades upp 40 procent till 2,12 kronor. Som högst betalades aktien till 2,71 kronor.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) har mottagit en order på ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System-produkter från ClearPoint Neuro. Ordern har ett värde på totalt cirka 5,5 miljoner kronor. Den 23 september i år fick CLS ett FDA 510(k)-godkännande i USA för sitt laserablationssystem för användning med MR-bildledning inom neurokirurgi. Direkt efter godkännandet inledde CLS globala distributör en kommersialisering under det nya varumärket ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System. Aktien ökade 8 procent till 0,998 kronor.

Elfordonsbolaget Inzile rasade 29,6 procent utan några kommunicerade nyheter. Sedan årsskiftet har börsvärdet minskat med 72 procent. Bara den senaste månaden har bolaget tappat mer än halva sitt värde. Di skriver att bland nyheter Inzile har kommunicerat under den tiden finns en som syns en bit in i ett pressmeddelande från den 6 oktober, och inte har uppmärksammats i media: Inzile har för att fokusera på annat beslutat att inte bygga några elracingbilar av typen eFashion. Ordern på dessa bilar, 96 eldrivna så kallade hypercars, uppgavs vara värd 80 miljoner euro när Inzile informerade om den i juni förra året. Det motsvarar ett styckpris på 833 000 euro per racerbil för bolaget som dittills byggt små ellastbilar i Västervik. Ordern var villkorad av att spanjoren Enrique Bañuelos blev huvudägare i Inzile genom ett omvänt förvärv, något han sedermera blev och fortfarande är. En annan nyhet under den senaste månaden handlar om planerna att notera Inziles dotterbolag EVI Mobility på Nasdaqbörsen, något som i tisdags uppmärksammades i en kritiskt hållen artikel av spanska Valencia Plaza.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.09.2022
Small Cap - Drillcon tecknar avtal med Lundin Mining

Small Cap - Drillcon tecknar avtal med Lundin Mining

Drillcon Iberia har slutit ett raiseborrningskontrakt med Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor som innebär att borra flera ventilationsschakt i olika diametrar.

Arbetet startar upp direkt och avslutas den sista mars, 2024. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 40 miljoner kronor. VD Patrik Rylander menar att kontraktet är en viktig milstolpe för Drillcon Iberia som innebär att man fortsätter att ha en stark närvaro i Portugal. Vidare ser Drillcon det som en kvittens på att bolagets operatörer och organisationen som helhet levererar ett mervärde till kundernas produktion i Portugal och Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor. Aktien ökade 4,2 procent till 5,73 kronor.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) meddelade på fredagen att dess andra generationens TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation har fått 510(k) godkännande från US Food and Drug Administration (FDA). Det markerar ett genombrott inom området neurokirurgi och för minimalt invasiva behandlingar av hjärnskador som nu kommer att utföras mer effektivt och säkrare. Systemet kommer att kommersialiseras av CLS:s globala distributör ClearPoint Neuro. Enligt ett pressmeddelande erbjuder ClearPoint Neuro en global, terapimöjliggörande plattform för navigering och leverans till hjärnan som tillsammans med CLS:s system tillhandahåller ett fullt integrerat system för MR-styrd, stereotaktisk laserablation av hjärnskador. Aktien avancerade 8,3 procent till 0,952 kronor.

Kiliaros aktie rusade 296 procent till 3,60 kronor. Som högst betalades aktien till 7,24 kronor. Det värt att tänka på att börsvärdet innan dagens uppställ var under 10 miljoner kronor. Uppgången kom efter att bolaget på förmiddagen meddelat att Kiliaro nu är förinstallerad i samtliga nya telefoner hos den turkiska mobiltillverkaren Reeder, vilket innebär att Kiliaroappen kommer förinstallerad i cirka 1,2 miljoner mobiler årligen. I april uppgav bolaget att avtal tecknats med Reeder om förinstalleringar på cirka 100 000 Android-enheter i månaden. Kiliaro skriver att ambitionen är att genomföra 2,5 miljoner förinstalleringar på Android under de närmaste två åren, vilket i stort är samma budskap som tidigare lämnats.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Stockpicker intervjuar Dan Mogren, VD CLS (Clinical Laserthermia Systems AB)
29.08.2022

Stockpicker intervjuar Dan Mogren, VD CLS (Clinical Laserthermia Systems AB)

Vi har satt oss ner för en pratstund med Dan Mogren, VD på CLS.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har en lång internationell bakgrund inom medicinsk teknik där jag varit verksam, främst inom uppstartsbolag, under mer än 25 år. Jag har därmed haft förmånen att få vara delaktig i att leda ett antal bolag genom deras tidiga faser. Jag brinner speciellt för produkter vars syfte är att erbjuda minimalt invasiva behandlingsformer till patienter där behovet är stort och nyttan ännu större.

Kan du beskriva CLS och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation. Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med kundens genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.

Hur ser er affärsmodell ut?

– CLS affärsmodell innefattar utlicensiering såväl som kommersialisering i egen regi och genom kommersiella partnerskap. CLS affärsmodell är i grunden en sk rakhyvel-rakbladsmodell där produkterbjudandet består av en kapitalvarudel och en konsumtionsdel, i kombination med service och supporttjänster. Bolagets prissättning och betalningsmodeller bygger på denna affärsmodell med primära intäkter från försäljning av de sterila engångsprodukter som är konsumtionsdelen i bolagets erbjudande.

Ni genomför just nu en emission av units som kan tillföra bolaget initialt cirka 69,3 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Den skall användas till att finansiera CLS fortsatta lanserings- och kommersialiseringsarbete vilket även inkluderar framtagning av understödjande kliniska data inom våra marknadssegment urologi, neurokirurgi och onkologi. På kapitalsidan ser vi behovet av att förbättra vår struktur, bl.a genom återbetalning av lån.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Det är risken att inte kunna upprätthålla tempo i lansering och kommersialisering av bolagets nya produkter och behandlingsprotokoll på en marknad som kännetecknas av konservatism. Det finns även en risk att resultat från pågående kliniska studier eller beslut om ersättning till vårdgivare blir försenade eller inte lever upp till ställda förväntningar. Dessa är kända risker i branschen och de gäller därför även oss.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Då bildledd laserablation syftar till att komplettera och i vissa fall ersätta kirurgi och andra behandlingsmetoder vars uppgift är att ta bort eller döda solida cancertumörer och annan sjukdomsalstrande vävnad, kan produkter och metoder som används för att uppnå samma resultat ses som konkurrerande. Det inkluderar öppen kirurgi och annan ablationsteknologi såsom värme, kyla och strålning. CLS nya generation behandlingssystem är utvecklade med kunden i fokus, där behovet av enkelhet i hantering och övervakning av behandling i realtid, med hög precision och noggrannhet, fått vara vägledande. CLS lösning innebär att ta ansvar för och erbjuda en högre grad av integration mellan de olika delar som utgör ett komplett system för minimalinvasiv bildledd ablativ behandling. Vi tillhandahåller även användarstöd på plats och eller via länk under kundens uppstartsperiod genom våra duktiga kliniska applikationsspecialister.

Hur stor är CLS potentiella marknad?

– I närtid ligger vårt fokus på urologi- och neurokirurgimarknaden.

Inom urologi så förväntas den globala förekomsten av prostatacancer växa till 2,3 miljoner fall år 2040, varav ca 1,7 miljoner fall diagnostiseras med lokaliserad cancer. År 2019 värderades marknaden i USA och Europa för minimalinvasiv behandling av prostatacancer till cirka 35 miljarder USD. Detta värde beräknas växa med nästan 12 procent årligen fram till 2027.

Den globala läkemedelsmarknaden för den typ av tumörsjukdom i hjärnan (glioblastom) som CLS inriktat sig mot kommer att nå nästan 1,8 miljarder USD år 2027 och ha en årlig tillväxttakt på nästan 13 procent fram till dess. Den globala marknaden för epilepsiläkemedel uppskattades uppgå till cirka 4,6 miljarder USD år 2020 och beräknas att nå 5,8 miljarder USD år 2027.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CLS?

– Baserat på marknadens återkoppling har CLS, med kunden i fokus, investerat i vidareutveckling av sin laserteknologi mot integrerbara bildledda behandlingssystem. En investering som nu ligger bakom oss. Vi har studier igång inom samtliga marknadssegment, med förväntade initiala resultat i USA under 2022, som i USA och Europa skall underbygga påbörjad lansering av ny generation behandlingssystem för bildledd minimalinvasiv fokalterapibehandling av lokaliserad prostatacancer. Vi har en 510(k) ansökan hos FDA som vi förväntar oss ett besked om under året med en klar lanseringsväg framåt hos vår partner Clearpoint Neuro. Med andra ord, bolaget är väl positionerat för att kapitalisera på de investeringar som redan är gjorda och med tyngdpunkt på USA har vi nu ökat vår kommersiella satsning.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser CLS ut då?

– Då ser jag ett bolag med försäljning inom samtliga marknadssegment med tyngdpunkt i urologi och neurokirurgi och med etablerade regionala eller globala kommersiella partnerskap. Vidare har vi hunnit få stödjande data för abskopal behandling av metastaserad cancer som lagt grunden till nya partnerskap inom onkologisegmentet. CLS har också nått break-even i hela eller delar av sin verksamhet med en etablerad decentraliserad organisation med både tillverkande och säljande verksamheter i Nordamerika, Europa och Asien-Stillhavsregionen.

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i CLS
23.08.2022

Inbjudan att teckna units i CLS

Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation.

Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med sjukvårds och klinikers genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti – 1 september 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 23 augusti 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 28 september 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella- samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 5 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B har under nyttjandeperioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Dokument och länkar

Teckna aktier via Avanza

Teckna aktier via Nordnet

Prospekt

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av uniträtter

Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Stäng×
30.11.2020

Dags för köparna att agera i CLS B

Det är en utdragen nedgångsfas vi fått se i Clinical Laserthermia Systems (CLS B) de senaste månaderna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
01.07.2020
Tre spännande tradingsetuper

Tre spännande tradingsetuper

Börsen konsoliderar men inom ramen för Small Cap Alerts har vi några spännande setuper under bevakning.

I nuläget bevakar vi tre småbolag som kan stå inför expolsiva rörelser givet att respektive scenario faller ut som väntat. Med rapportperioden på intågande är det dock viktigt att hålla koll på rapportdatum så man inte tar rapportrisk.

Arise

Under stora delar av våren har Arise byggt upp en konsolideringsformation. Idag testas motståndet i formationen och tar sig aktien upp till 38,6 kronor, finns potential för en rörelse mot åtminstone 43 – 45 kronor.


Teknisk Analys Arise


Skulle däremot stödet vid cirka 35 kronor ge vika, ökar risken för att säljarna tar över och då sätter vi 32 kronor som ett prisobjektiv. Just nu är trenden stigande vilket bör kunna resultera i ett positivt utbrott.

Balco Group

Även i Balco Group ser vi tendenser på en konsolidering. Aktien handlas nu i nivå med de medellånga trendindikatorerna. Här ser vi området kring 94,4 som viktigt och ett utbrott bör kunna ge en rörelse upp mot tresiffriga nivåer.


Teknisk Analys Balco Group


Balco Group har stöd omkring 89 – 90 kronor, etablerar sig aktien lägre än så lär säljare ta över och då är det inget orimligt scenarion med en rörelse ner mot 80 kronor.

Clinical Laserthermia Systems

Slutligen Clinical Laserthermia Systems (CLS) är väl värd att bevaka. Aktien har rekylerat efter att i juni tagit sig upp till 7,68 kronor som högst. Nu sker avslut omkring 6,84 kronor och CLS testar 21 perioders medelvärde.


Teknisk Analys Clinical Laserthermia Systems


Motstånd finns vid 6,9 (vilket också så här långt in i dagens handelssession är högsta betalkurs). Tar sig CLS högre än så idag, får vi ett rekylutbrott och en ny rörelse mot 7,68 – 8 kronor är då ett scenario att beakta.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Stockpicker intervjuar Clinical Laserthermia Systems
01.06.2018

Stockpicker intervjuar Clinical Laserthermia Systems

Clinical Laserthermia Systems är ett medicinteknikföretag som erbjuder innovativa produkter och metoder för behandling av cancertumörer. Fokus är behandling av hudcancer, bukspottkörtelcancer samt prostatacancer i tidig fas. Kliniska studier pågår och inledande resultaten är lovande. Förra året fick bolaget sina första intäkter från försäljning. Huvudkontoret finns i Lund, med säljkontor i USA och Tyskland.

Mig själv och bakgrund

Jag är ekonom och började min karriär inom KF, nuvarande Coop, i olika roller inom administration och ledning. Därefter verkade jag i sparbanksvärlden och var bland annat chefsrevisor och VD för olika dotterbolag. Därefter var jag verksam inom IKANO och skolad i Kamprads anda. Jag var bland annat VD för dotterbolag till IKANO och styrelseledamot i flera av IKANOs bolag. 2006 startade jag CLS tillsammans med prof Karl-Göran Tranberg och Pär Henriksson.

CLS verksamhet

- CLS är ett medicinteknikföretag som utvecklat ett avancerat system för laserbehandling av tumörer. Systemet består av en maskin som genererar värme genom laserljus och olika typer av instrument som används för att leda in värmen i tumören. Systemet marknadsförs idag för  två behandlingsmetoder.  Den ena metoden, imILT, som CLS själv utvecklat, är en immunstimulerande metod, som både tar bort den behandlade tumören och samtidigt aktiverar kroppens eget immunförsvar. Immunförsvaret tar i sin tur tar hand om eventuella metastaser. Här har vi sett mycket intressanta inledande resultat när det gäller behandling av bukspottskörtelcancer. Patienter som behandlats med imILT har en överlevnad på drygt 14 månader – genomsnittlig överlevnad ligger någonstans mellan 9-12 månader, och ibland så kort tid som 6 månader. Så våra inledande resultat ser lovande ut.

Den andra metoden som vi marknadsför vårt system för kallas Fokal Laser Ablation (FLA). Vi började rikta in vår försäljning i USA på just FLA under 2017 och idag finns våra produkter på tre sjukhus i USA där  de används för FLA-behandling av prostatacancer i tidig fas. När en tumör i prostata är tidig fas får patienten ofta beskedet ”vänta o se” på grund av att risker för bieffekt med befintliga metoder är stora. Men har man fått ett cancerbesked vill ingen vänta och se. Vår metod är väldigt precis och därmed minskar riskerna för biverkningar. Det är en precis behandling som endast som uppgift att ta bort tumören. Eftersom cancern inte hunnit sprida sig finns det inga metastaser och man därför inte behöver en immunstimulerande effekten.

Tittar vi geografiskt så marknadsför vi idag våra produkter i USA, Kanada och i EU där vi också har godkännande för våra produkter.

Affärsmodell

Vår affärsmodell innebär att vi säljer vårt engångsmaterial och leasar/lånar ut/säljer vår laserenhet.

Intäkter kommer framförallt från engångsmaterial men även från service och utbildning.

Vi arbetar med egna bolag i Europa och i USA medan vår avsikt är att arbeta med strategiska partners på mera avlägsna marknader såsom Asien och Sydamerika etc.

Cls 2

Nyemission

1. Förstärkning av säljorganisationen i USA.
2. Förstärkning av säljorganisationen i EU.
3. Samverkan med IR tillverkare för att kunna erbjuda en helhetslösning vid våra behandlingar.
4. Samverkan med imageföretag för att komplettera deras biopsiverksamhet med en terapidel, dvs våra behandlingsmetoder imILT och FLA.
5. En utvärdering av behovet av att genomföra en större klinisk studie inom imILT.
6. Driftskostnader.

Risker/Utmaningar

- Utmaningar finns alltid. En av våra utmaningar är att få acceptans bland läkarna för nya behandlingsmetoder. I takt med att vi behandlar allt fler patienter och kan visa på positiva resultat och få biverkningar kommer detta att bli enklare. Sammantaget är idag över 40 patienter behandlade med vårt system och in den bakomliggande forskningen drygt 70.

- En annan utmaning är att på ett effektivt sätt få till stånd samarbeten med  företag som erbjuder t ex kompletterande teknik och där vi ser vinster i att samarbeta.

Potentiell marknad.

Tyvärr är denna gigantisk. Vi har idag ca 6 miljoner patienter som skulle passa för vår immunstimulerande behandling och vår målsättning är att på sikt nå 5 – 8% av denna marknad. Vad gäller FLA och tidig prostatacancer så omfattar den ca 400 000 patienter i USA och EU. Vår målsättning är att nå ca 30% av denna marknad.

Intäktsmässigt skulle det innebära en omsättning på drygt 7 miljarder SEK.

Varför skall man investera i CLS.

Behovet av fler behandlingsalternativ inom cancervården är stort. Vi har en mycket skonsam behandling och riktar bland annat in oss på två av de cancerdiagnoser som ökar mest – hudcancer och bukspottskörtelcancer.

Våra genomförda behandlingar visar en snittöverlevnad avseende bukspottskörtelcancer på drygt 14 månader medan snittet för normalbehandling ligger på mellan 6 – 12 månader. Studien pågår så jag ser fram emot att se överlevnaden fortsätta öka.

Vi har en bra produkt och kommer att förbättra den ytterligare. Vi ska använda delar av kapitalet från nyemissionen för att utöka vårt produkterbjudande genom samverkan med andra innovativa företag inom till exempel bildstyrning, så som magnetröntgen och ultraljud.

Med en stark patentportfölj och godkännanden på plats både i EU och i USA så bäddar vi för en succesiv intäktsökning och en värdeökning i CLS.

Detta är starka argument för att investera i vårt bolag.

Hur ser CLS ut om 5 år?

- Om 5 år ser jag att vi är på god väg mot vårt mål inom imILT att nå 5 – 8% av en stor marknad med ett slutmål på en omsättning på 1 Miljard USD. Vi den tidpunkter har vi inom FLA kommit långt i vår målsättning att nå en omsättning på 300 Miljoner USD. Då är min vision att vi har försäljningar inte bara i USA och Kanada, utan även inom EU och Asien.

- Vi har redan idag en mycket attraktiv produktportfölj – men om fem år är den ännu starkare och innehåller egna produkter såväl som produkter i samverkan med andra bolag för ett bättre arbetsflöde för alla de läkare som utför imILT- och FLA-behandlingar.

- Om fem år har vi också en intäktsström från försäljning av vår unika diffusorfiber genom det samarbete med Advance Fiber Tools i Tyskland som tillverkar och marknadsför denna fiber. 

- Sedan finns det ett område som ligger mig varmt om hjärtat och det är den studie inom behandling av djurcancer som vi nyligen påbörjat tillsammans med försäkringsbolaget Sveland. Det vore spännande om vi om fem år etablerat oss med vår utrustning på en intressant veterinärmedicinmarknaden i Sverige. Vi får se vad studierna ger.

Information om emissionen

  • Teckningskurs: 8,50 SEK/aktie
  • Teckningsperiod: 25 maj-8 juni 2018
  • Erbjudandets storlek: 61 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början