Stockpicker intervjuar - Dicot
26.04.2024

Stockpicker intervjuar - Dicot

Då Dicot i dagarna presenterat väldigt goda nyheter avseende utfallet av deras kliniska studier så träffar vi återigen bolagets vd Elin Trampe för några frågor. Dicot utvecklar ett nytt läkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Dicots affärsstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 till ett färdigt läkemedel.

HIGH230

Elin Trampe, VD

Ni avslutade nyligen framgångsrikt den kliniska fas 1-studien för läkemedelskandidaten LIB-01. Berätta om resultaten av studien!

– Det primära syftet med studien var att visa att LIB-01 är säkert att ge till människor och resultaten visar tydligt att vår kandidat har en mycket god säkerhetsprofil, och att de enstaka biverkningar som uppstod var milda. Det är ett jättefint utfall av studien.

Utöver det kunde vi även se en effektsignal i den avslutande delen av studien där i övrigt friska män med upplevda erektionsproblem deltog och doserades under tre dagar.

Vad betyder det att ni upptäckte en effektsignal?

– Att deltagare upplevt ökad erektionsförmåga. Det fångades upp genom ett självskattningsformulär och via ett fysiskt mätdon kallat Rigiscan. Intressant att notera är också att vissa deltagare rapporterade fortsatt ökad förmåga när studien var avslutad, det vill säga efter 28 dagar från första dosering.

Det här ger ett bra underlag inför utformningen av vår planerade kliniska fas 2a-studie då den effektsignal vi noterat behöver, för att ge statistiskt säkerställda resultat, verifieras i en studie där en större grupp deltar.

Det låter som ett närapå perfekt utfall! Hur stort är detta egentligen?

– Det är jättestort. Vi har sett likande utfall i de prekliniska studierna men det är som bekant något annat när man gör studier i människor så dom här resultaten känns väldigt premierande. Att konstatera god säkerhet är helt avgörande för ett potensläkemedel. Och vad gäller effektsignalen så är vi mycket nöjda. Nu var det här i grunden en säkerhetsstudie men signalen om effekt finns där och internationella experter menar att inget annat preparat har tidigare kunnat uppvisa förhöjd erektionsförmåga efter 28 dagar.

klin

Kan du berätta hur marknaden för potensmedel ser ut?

– Idag säljs potensläkemedel mot erektionssvikt för cirka 5 miljarder dollar årligen. Samtidigt är den reella marknaden långt större. Det beror på att dagens preparat inte tillgodoser de behövandes behov fullt ut. Till exempel upplever 35-40% av användarna inte önskvärd effekt. Det, tillsammans med biverkningar och den korta verkningstiden, gör att runt 50% kliver av sin behandling. Och det har pågått i decennier vilket ackumulerat behovet. Vårt mål är att tillgodose det här behovet och växa marknaden radikalt.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

– Vi adresserar en gigantisk marknad med stora ouppfyllda behov. Våra resultat visar att LIB-01 har potential att bli det nya förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem. Ett långtidsverkande läkemedel utan störande biverkningar kommer kunna göra stor skillnad för många män och relationer världen över. Vi har sex patentfamiljer och en uttalad affärsstrategi där licensavtal är tänkt ge tidiga intäktsflöden för att ta LIB-01 ut på världsmarknaden. Vi har en gedigen vetenskaplig bas att stå på och teamet bakom Dicot är väljoljat och fokuserat och kompletterat med ett stort världsomspännande expertnätverk.

Dicots Elin Trampe och Charlotta Gauffin fördjupar resonemangen kring resultaten från fas 1-studien.

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Dicot - Stor adresserbar marknad för läkemedelskandidaten LIB-01
27.10.2023

Dicot - Stor adresserbar marknad för läkemedelskandidaten LIB-01

Stockpicker släpper en uppdragsanalys av läkemedelsföretaget Dicot. Det svenska bolaget, noterat på Spotlight Stock Market, inledde nyligen fas 1-studier för att utvärdera läkemedelskandidaten LIB-01:s säkerhetsprofil i människa.

Unik position och stor adresserbar marknad

Efter lanseringen av PDE-5-hämmare, såsom Viagra och Cialis, har det skett väldigt få framsteg inom området för behandling av erektil dysfunktion. Av de som använt PDE-5-hämmare, antas cirka 50% sluta med medicineringen till följd av biverkningar, utebliven effekt eller att medicineringen kräver planering av sexuell aktivitet.

Dicot avser ändra på detta genom sin läkemedelskandidat LIB-01, som bland annat har visat förlängd effektduration och en differentierad verkningsmekanism, vilket gör den annorlunda från de läkemedel som finns tillgängliga idag. Den globala marknaden för medicinering av erektil dysfunktion och behandling av för tidig utlösning väntas i år uppgå till nästan 5 miljarder respektive 3 miljarder USD. På grund av bland annat demografiska trender, väntas bägge marknaderna även fortsätta växa framgent.

Hög risk men stor potential

Dicots läkemedelskandidat LIB-01 har potential att bli ett förstahandsval när det gäller erektil dysfunktion. Fas 1-testerna startade dock för bara några månader sedan och det är många bitar som behöver falla på plats innan en marknadslansering blir aktuell. På kort sikt fokuserar Dicot på den kliniska fas I-studien, förberedelser inför fas 2a och att hitta en partner för att finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel.

Dicots kassaläge får beskrivas som stabilt efter den framgångsrika emissionen i januari, som tecknades till 110%, samt att 83% valde att nyttja sina teckningsoptioner i juni. Teckningsperioden för Dicots TO5 optioner löper från 1 – 15 november och kommer att tillföra bolaget ytterligare likviditet.

Stockpickers värdering resulterar i ett motiverat värde per aktie på 0,26 SEK i ett basscenario, vilket indikerar en betydande uppsida i aktien. Osäkerheten i våra prognoser är dock hög och bygger på ett antal antaganden. För ett läkemedelsbolag i tidig fas som Dicot, betraktar vi risknivån som hög.

Läs hela uppdragsanalysen på engelska här

Läs svenska sammanfattningen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys som Stockpicker erhållit betalning för. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan dock inte garanteras och det kan förekomma felaktigheter. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Dicot
25.10.2023

Stockpicker intervjuar - Dicot

Dicot utvecklar ett nytt läkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Dicots affärsstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 till ett färdigt läkemedel.

Stockpicker intervjuar bolagets vd Elin Trampe.

Kan du beskriva Dicot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Dicot utvecklar ett modernt och långtidsverkande potensläkemedel för världsmarknaden. Målet är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. Våra studieresultat visar att LIB-01 har helt unika egenskaper och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel. Vi är ett engagerat team här i Sverige som samarbetar med världsledande partners för utveckling och tillverkning av LIB-01. 

elin2

Elin Trampe, VD

Hur ser marknaden ut för potensmedel?

– Var femte man mellan 20 och 40 år, samt så många som hälften av alla över 40 år, drabbas av erektionsproblem. Det finns ett väldigt stort behov av nya bättre behandlingar inom detta område. Dagens mest använda potensläkemedel, såsom Viagra, lanserades för 25 år sen och sedan dess har inga nya innovationer nått marknaden. Tittar man på försäljningssiffran så visar den cirka 75 miljarder svenska kronor för erektionssvikt och tidig utlösning. Men även om detta är en stor siffra så speglar den inte den egentliga marknaden.

Vad menar du med den egentliga marknaden? 

– Vi vet till exempel att 50% av alla som testar Viagra och den typen av potensläkemedel, avbryter behandlingen. Och det gör man bland annat för att man inte får önskad effekt eller på grund av biverkningar. Det är ett exempel som förklarar att dagens försäljningsvolymer inte speglar den verkliga marknaden och med att många män inte blir hjälpta av dagens preparat. Med en ny typ av förbättrad behandling som hjälper betydligt fler så kan marknaden öka markant.

Nu har klinisk fas 1 studie med Er läkemedelskandidat LIB-01 påbörjats. Berätta lite kort om studien och när resultaten kan komma att presenteras.

– Det är en placebokontrollerad studie vars huvudsyfte är att utvärdera LIB-01s säkerhetsprofil i människa vid successivt ökande doser av LIB-01, både som engångsdos och vid upprepad dosering. Studien sker på Akademiska Sjukhuset i Uppsala där vår partner CTC som genomför den har sin sjukhusklinik. Vi förväntas oss att resultat kan börja kommuniceras under våren 2024.

Kliniska studier

I november inleds teckningsperioden av TO5. Kan du kort beskriva Dicots finansiella ställning?

– I den senaste rapporten vi släppte, vilket är Q2 rapporten, så redovisades en kassa på 53,6 miljoner. Vi gjorde en företrädesemission i januari som övertecknades till 110 % och tillförde Dicot 50,1 miljoner kronor. I samband med den emitterades också två serier teckningsoptioner där TO4 gick i juni och gav ca 21 miljoner. Vi är väldigt glada över det förtroende som våra investerare visat för Dicot under året i samband med dessa kapitalanskaffningar. Och nu är det snart dags för TO5-optionerna som kan utnyttjas från 1 till 15 november och som kommer ge ytterligare likviditet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

– Jag vill verkligen lyfta fram den stora och omättade marknaden som ropar efter bättre behandlingar, och där vi utvecklar en helt ny typ av läkemedelssubstans som enligt experter kan bidra till ett paradigmskifte inom området. Vi arbetar aktivt med patentskyddet och alla andra bitar för att detta ska bli framgångsrikt, och att vi nu tagit klivet in i klinik med de första resultaten i antågande är ytterligare en anledning att investera.


 Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Dicot
31.05.2023

Stockpicker intervjuar - Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Dicots strategi är att utveckla LIB-01 fram till kliniska fas 2a-studier och sedan i partnerskap med internationella läkemedelsbolag utveckla LIB-01 till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Stockpicker intervjuar Dicots vd Elin Trampe som just nu förbereder för att gå in i kliniska studier planerade till augusti.

Hur är marknadsläget för potensläkemedel?

- Den globala marknaden är mycket stor och värderad till 80 miljarder kronor om man räknar in både erektionsproblem och tidig utlösning. De marknadsstudier vi tagit del av anger att det kommer ske en tillväxt på runt 50 procent till år 2029. Men samtidigt menar experter att det finns en stor vilande marknad som är betydligt större än så.

Vad beror det på?

padma

Dr Harin Padma-Nathan

 - Dr Harin Padma-Nathan som är världsledande inom sexualmedicin har precis klivit in hos oss som konsult. Han har gedigen erfarenhet, bland annat som ansvarig studieläkare för Viagra och Cialis, och hävdar att endast cirka femtio procent av de män som använder dessa och andra potensläkemedel blir hjälpta. Vissa väljer att avsluta behandlingen på grund av biverkningar såsom illamående och synrubbningar, och preparatens korta verkningstid gör att spontaniteten försvinner. Enligt honom är det är ett misslyckande att ingen kommit upp med en ny sorts molekyl som bättre hjälper drabbade män. Och att en sådan molekyl skulle innebära ett paradigmskifte och öka marknaden exponentiellt.

Kan Dicot sitta på den molekylen?

- Ja, flera års studier tyder på att vår substans kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel som adresserar dessa utmaningar. Vi har till exempel i prekliniska studier kunnat påvisa effekt i minst sju dagar. Dessutom visar studier att vi har en annan verkningsmekanism än dagens preparat, vilket är intressant eftersom den påverkar biverkningsprofilen och hur effekten uppstår.

Ni genomför er första kliniska studie om ett par månader. Är allt klart?

- Ja, så långt vi kan förbereda. De sista prekliniska studierna är avslutade och gav positiva resultat. Vi har kontrakterade starka partners för tillverkning och genomförande av studien och har en bokad tid i augusti och studieläkemedlet är redan på plats. Nu väntar vi bara på grönt ljus från Läkemedelsverket på vår ansökan. 

elin11

Dicots vd, Elin Trampe

Är ni säkra på att få ett ja?

- Vi har fina solida prekliniska resultat och vi har haft två rådgivande möten med myndigheten där de ställt sig positiva till alla våra förslag, så vi känner att vi har ett gynnsamt läge.

Hur finansieras de här studierna?

- Vi har bland annat genomfört en emission av units i januari. Den gick mycket bra och tecknades till 110 procent. I juni följer vi upp med TO4, det första av de två optionsprogram som ingick i emissionen. Och i november gör vi TO5. Likviden ska täcka både fas 1-studien och även annat utvecklingsarbete parallellt. Till exempel förberedelser för fas 2 för att fortsätta hålla vår höga fart och kunna påbörja nästa steg snarast möjligt.


Dokument och filer

Folder TO4

Hemsida

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
31.01.2023
Small Cap – Dicots företrädesemission övertecknad

Small Cap – Dicots företrädesemission övertecknad

Adverty har under 2022 effektivt positionerat sig som en ledande aktör inom In-Play-annonsering och för att ytterligare utöka sina marknadsandelar inom detta område har bolaget beslutat att säkerställa ytterligare rörelsekapital genom en lånefinansiering om 8 miljoner kronor. Lånet löper till och med den 31 januari 2026 med en årlig ränta om 10 procent plus Stibor. Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering på ett, för såväl aktieägarna som Advertys, optimalt sätt. Styrelsen anser finansieringsvillkoren för ändamålet är marknadsmässig. Aktien handlades upp 14,4 procent till 3,14 kronor.

Enligt ett pressmeddelande tecknades forskningsbolaget Dicots företrädesemission till 109,5 procent och blev därmed övertecknad. Emissionsgarantierna behövde inte tas i anspråk. Bolaget tillförs 54,8 miljoner kronor före emissionskostnader på 8,5 miljoner kronor. Elin Trampe, vd i Dicot, säger i en kommentar att genom kapitaltillskottet kan bolaget nu med full kraft fortsätta sitt arbete med att utveckla LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel, där nästa stora milstolpe är att påbörja de första studierna i människor. Aktien stängde 0,9 procent lägre.

RightBridge Ventures noterades i oktober 2022 på First North via ett s.k. omvänt förvärv, varmed det redan noterade bolaget Agilit Holding AB förvärvade samtliga aktier i RightBridge Ventures och därefter godkändes för fortsatt notering med företagsnamnet RightBridge Ventures Group. Vederlaget för samtliga aktier i RightBridge Ventures erlades genom nyemitterade aktier i det noterade bolaget. Inför förvärvet ingick säljarna i RightBridge Ventures AB lock up-avtal. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att en av säljarna brutit mot ingånget lock up-avtal.
Styrelsen har uppmärksammats på att en av säljarna avyttrat samtliga sina aktier i bolaget, vilket sedermera även har bekräftats genom kontroll av bolagets aktiebok. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att påkalla vite i enlighet med tillämplig klausul i lock up-avtalet. Aktien handlades upp 9,3 procent till 0,4699 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sista chansen att teckna units i Dicot
26.01.2023

Sista chansen att teckna units i Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Läkemedelskandidaten LIB-01 består av en molekyl som är en halvsyntetisk version av en aktiv substans från naturen.

Bolagets kandidat LIB-01 ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än dagens preparat och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel, med bland annat lång effekttid. De drabbade slipper därmed planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Bolaget är i preklinisk fas med sin läkemedelskandidat och planerar för att starta kliniska studier under mitten av 2023.

Dicot genomför just nu en nyemission där bolaget vill ta in cirka 54,8 miljoner kronor. Likviden ska finansiera bolagets kliv in i klinik och framför allt säkerställa kapital för genomförandet av fas 1-studierna. Viss del går också till att parallellt med dessa studier förbereda inför fas 2a-studier så att Dicot kan starta dessa så fort som möjligt. 

Sista dagen att teckna nyemissionen är imorgon, den 27 januari.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 januari - 27 januari 2023

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Ca 54,8 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 63,5%

Marknadsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Dicot
23.01.2023

Stockpicker intervjuar - Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Läkemedelskandidaten LIB-01 består av en molekyl som är en halvsyntetisk version av en aktiv substans från naturen. Dicots strategi är att utveckla LIB-01 fram till kliniska fas 2a-studier och sedan i partnerskap med internationella läkemedelsbolag utveckla LIB-01 till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min utbildningsbakgrund är civilingenjör i Industriell Ekonomi. Jag har haft flera chefs- och internationella roller i olika typer av bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelez International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, Har en bred erfarenhet inom både affärs- och verksamhetsutveckling och operationell excellens. Började på Dicot 2021 och tog över VD-rollen våren 2022. 

elin

Elin Trampe, VD

Kan du beskriva Dicot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett modernt och långtidsverkande potensläkemedel för världsmarknaden. Vår kandidat LIB-01 ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än dagens preparat och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel, med bland annat lång effekttid. De drabbade slipper därmed planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Det finns ett väldigt stort behov av nya bättre behandlingar inom detta område. Dagens mest använda läkemedel, såsom Viagra, lanserades för 25 år sen och sedan dess har innovationer inom potensläkemedel lyst med sin frånvaro trots det stora behovet av nya bättre behandlingar. Det råder en slags tystnadskultur kring dessa problem men studier visar att så många som hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionsproblem i någon grad.

Vi är i preklinisk fas med vår läkemedelskandidat och planerar för att starta kliniska studier under mitten av 2023.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie för att därefter, i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag, finansiera och utveckla LIB-01 vidare till global lansering. Det här ger Dicot möjlighet att relativt tidigt nå positiva kassaflöden genom s.k. upfront-betalning vid signering av avtal samt därefter genom milstolpe-betalningar vid uppnådda delmål och royalty på framtida försäljning. För att optimera det affärsmässiga utfallet kommer vi att överväga möjligheterna att segmentera marknaden baserat på regioner.

manNi genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 54,8 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Ja vi gör en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Pengarna ska finansiera vårt kliv in i klinik och framför allt säkerställa kapital för genomförandet av fas 1-studierna. Viss del går också till att parallellt med dessa studier förbereda inför fas 2a-studier så att vi kan starta dessa så fort som möjligt. På vår hemsida finns mer detaljerad information och redogörelse över hur likviden som tas in kommer fördelas på olika aktiviteter.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den totala marknaden för erektionssvikt och tidig utlösning är värderad till cirka 75 miljarder svenska kronor. Och det är en marknad där efterfrågan växer kraftigt och förutspås fortsätta växa de kommande åren. Antalet sålda läkemedel inom erektionssvikt har till exempel ökat med runt 40% de senaste fyra åren på huvudmarknader som bland annat USA. En av faktorerna bakom denna trend är en större andel äldre i befolkningen. Studier visar också att dagens 70-åringar har samma fysiska och mentala hälsa som 50-åringar för 30 år sedan. Med det kommer en förväntan på ett fungerande sexliv.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag domineras marknaden av typen PDE5-hämmare som Viagra. De har hjälpt många sedan de kom i slutet av 1990-talet men de har sina begränsningar. Hälften av alla män som testar väljer att avbryta behandlingen. Många upplever biverkningar och över en tredjedel får inte önskad effekt. Dessutom kräver de planering då PDE5-hämmare används vid behov och ska tas cirka 30-60 minuter före sexuell aktivitet. På marknaden för tidig utlösning finns idag väldigt få behandlingar tillgängliga. Det finns alltså ett tydligt behov av nya läkemedel inom dessa områden, med längre effekt, färre biverkningar och som fungerar för betydligt fler.

Dicots läkemedelskandidat har i prekliniska studier hittills påvisat en god säkerhetsprofil och vi har verifierat den långa verkningstiden. Ett säkert och effektivt läkemedel som kan tas t.ex. en gång i veckan skulle vara ett total game changer inom detta område och drastiskt förbättra behandlingen för de drabbade. LIB-01 avses marknadsföras för behandling av både erektionsproblem och tidig utlösning, såväl var för sig som i kombination. En sådan be­handling av båda tillstånden samtidigt skulle vara helt unik.

Hur ser patentskyddet ut för LIB-01?

– Dicot har en global och långsiktigt IP-strategi med bevilja­de patent och patentansökningar inom tre patentfamiljer. Under hösten 2022 lämnade vi in en ny patentansökan som kan förlänga skyddet till minst 2042. Vi meddelade förra året att vi identifierat nya patentmöjligheter som skyddas som företagshemligheter till dess rätt tidpunkt uppstår för att investera i omvandling till patenträttigheter. Målet med strategin är att säkerställa längsta möjliga marknadsexklusivitet och intäktsmöjlighet för LIB-01 och därigenom ökat bolagsvärde för aktieägarna.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

– Vi har sikte på en global mångmiljardmarknad utan innovationer de senaste 25 åren och med en tydligt differentierad läkemedelskandidat och fina prekliniska studieresultat. Vi har stora värdeskapande milstolpar framför oss och förbereder nu för att ta steget in i klinik med LIB-01. Vi arbetar med världsledande expertis inom området såsom t.ex. det CRO som gör våra effektstudier och som var med i utvecklandet av Viagra, samt med branschledande Thermo Fisher Scientific för GMP-tillverkning. Vårt mål är att skapa en helt ny generation potensläkemedel och jag hoppas många vill vara med och förverkliga detta.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 januari - 27 januari 2023

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Ca 54,8 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 63,5%

Marknadsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
19.01.2023
Small Cap – Adtraction förvärvar danskt bolag

Small Cap – Adtraction förvärvar danskt bolag

Adtraction Group har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Adservice A/S.

Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskilling om cirka 171 miljoner danska kronor på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner danska kronor, dels en kvittningsemission om 2 miljoner aktier i bolaget. Adtracion har genomfört en riktad nyemission som blev kraftigt övertecknad. Bolaget tillförs cirka 100 miljoner kronor före transaktionskostnader. Emissionen omfattade cirka 2,86 miljoner aktier till teckningskursen 35 kronor per aktie. Utspädningseffekten är cirka 19,6 procent av antalet aktier i bolaget. Via förvärvet stärker Adtraction sin position och fortsätter sin expansiva tillväxtstrategi. Adtraction är en ledande plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners. Aktien minskade 4 procent till 39,15 kronor.

Läkemedelsbolaget Dicot, som just nu genomför en nyemission, har anlitat Thermo Fisher Scientific, världsledande inom tjänster till läkemedelsindustrin, för att utföra GMP-tillverkning av läkemedelskandidaten LIB-01 för kommande kliniska studier. Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel med målet att behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat. Bolaget har sedan tidigare meddelat att man avser starta kliniska studier med sin läkemedelskandidat LIB-01 under mitten av 2023. Aktien förbättrades 4,9 procent till 0,345 kronor.

Enligt ett pressmeddelande har Food tech-företaget Agtira tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood som innebär att Greenfood köper hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara anläggning i Härnösand. Avtalet, som löper över tre år, beräknas vara värt över 100 miljoner kronor för Agtira. Avtalet som Agtira och Greenfood nu signat innebär att all produktion av gurkor i växthuset i Härnösand från den 1 januari tas omhand via Greenfoods nationella distributionsnät och partners med butikskedjor, enskilda butiker och restauranger. Avtalet är ett så kallat Farming As a Service-avtal, FaaS, dvs Agtira ansvarar för allt, ända fram till skörd, då grönsakerna tas omhand av Greenfoods distributionsnät. Aktien klättrade 9,9 procent till 18,40 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.08.2021
Small Cap – Inzile rasade efter styrelseavhopp

Small Cap – Inzile rasade efter styrelseavhopp

Elfordonstillverkaren Inzile meddelade på måndagskvällen att fyra styrelsemedlemmar avgår på egen begäran.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början