Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stor adresserbar marknad för Luxbrights innovativa röntgenrör
25.01.2023

Stor adresserbar marknad för Luxbrights innovativa röntgenrör

Det svenska teknikföretaget Luxbright grundades 2012 som en del av ett forskningsarbete vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg. Efter år av omfattande R&D-aktiviteter lyckades man ta fram röntgenrör, med prestanda att revolutionera marknaden, och verksamheten utvecklades till att även omfatta produktion. År 2020 noterades Luxbright på Nasdaq First North och idag erbjuder man marknaden svensktillverkade röntgenrör med mikrofokus. Inom kort väntas bolaget även ta fram ytterligare en prototyp av kallkatodröret, med egen patenterad teknik, som på sikt kan bidra till nya applikationsområden för hela röntgenindustrin.

Strävar efter att lösa centrala problem inom röntgenindustrin

Den patenterade teknologi som Luxbright har tagit fram avser lösa en del av de problem som kännetecknat röntgenmarknaden under lång tid – låg bildupplösning, överflödig värme och begränsad mobilitet. Traditionella röntgenrör som används idag ger nämligen ifrån sig hög värme, vilket innebär att röntgenmaskinerna har behövt vara utrustade med kylanläggningar och som ett resultat är utrustningen stor och otymplig. Luxbright har valt att inrikta sig på två olika röntgenrör, mikrofokus och kallkatod, och med hjälp av dessa har man goda möjligheter att bidra till att lösa samtliga tre av de problem som beskrevs ovan.

Röntgenrör med mikrofokus

Idag tillverkar Luxbright i egen regi röntgenrör som innehåller mikrofokus. Produktionen sker i den nya produktionsanläggningen i Högsbo utanför Göteborg, som man flyttade in i för ungefär ett halvår sedan. Bolagets röntgenrör med mikrofokus har hög bildupplösning och är designade för att fungera i befintliga röntgensystem. Kunderna behöver alltså inte investera i ny dyr utrustning, utan det räcker med att uppgradera till Luxbrights röntgenrör med mindre fokuspunkt för att kunna uppnå en bättre bildkvalitet.

Själva mikrofokus teknologin är inte unik i sig, utan det finns aktörer med liknande lösningar på marknaden. Luxbrights teknik gör det dock möjligt att uppnå mikrofokus på ett mycket kostnadseffektivt sätt, vilket skapar möjligheter.

Rntgenrr med mikrofokus

Kallkatodröret

Luxbright förväntas inom en relativt snar framtid ta fram ytterligare en prototyp av kallkatodröret och det är med denna patenterade teknik bolaget bedömer sig ha potential att revolutionera röntgenindustrin. Röntgenrörstekniken bygger nämligen ännu idag på att en metalltråd hettas upp och bara en bråkdel av den energi som tillförs resulterar i röntgenstrålning, medan överloppsvärmen behöver omhändertas av massiva kylsystem. Med kallkatodtekniken kan man dock kraftigt reducera denna värmealstring, vilket i sin tur sänker både energiförbrukningen och behovet av stora kylsystem. Luxbright har vid ett flertal tillfällen lyft fram LED-lampans betydelse för belysningsindustrin, för att illustrera hur betydande röntgenrör med kallkatod kan bli för röntgenbranschen.  

Den här innovativa tekniken innebär att röntgenmaskiner på sikt kunde vara bärbara, eller till och med batteridrivna, och öppnar givetvis upp för allt fler applikationsområden. Det finns idag ett fåtal konkurrenter som utvecklar och säljer röntgensystem med kallkatod, men ingen av dessa aktörer erbjuder kallkatodrör som passar in i existerande röntgensystem. På det viset är Luxbrights lösning unik och Göteborgsbolaget kan potentiellt få ett ”first-mover advantage”, vilket inte ska underskattas i den här branschen.

Stor- och växande målmarknad

Röntgenrörsmarknaden uppgick till ca 30 miljarder kronor år 2021 och förväntas växa med cirka 5 procent årligen framtill år 2026. Som tidigare nämnts, kommer kallkatodrören att passa in i existerande system och vid lyckad kommersialisering bedömer Luxbright att de kan adressera en stor del av denna marknad. Kommersialiseringsfasen är dock några år bort i tiden och i januari i fjol kommunicerade Luxbright att kallkatodröret beräknas vara på marknaden ”inom ett par år”.  

När det kommer till röntgenrör som innehåller mikrofokus har det svenska teknikbolaget valt att fokusera på två primära marknadssegment: industriell NDT (non-destructive testing) och säkerhetsindustrin. Det förstnämnda marknadssegmentet förväntas växa med omkring 8 procent per år framtill 2025. Sjukvården har man inledningsvis valt att inte fokusera på, då den industrin kräver certifieringar och time-to-market således är längre.

I samband med emissionen i våras bedömde ledningen att Luxbrights röntgenrör med mikrofokus kan adressera cirka 30 procent av den totala marknaden för röntgenrör på längre sikt, vilket skulle motsvara en bra bit över 200 000 rör om året. Ett rör kostar allt från 1000 kronor till 1 000 000 kronor beroende på prestanda, men eftersom tillverkningskostnaderna i regel är låga (och inträdesbarriärerna relativt höga) tenderar bruttomarginalerna på produkterna att vara höga. I det långa loppet är Luxbrights ambition att ta alltmer av värdekedjan och gå från att erbjuda röntgenrör till kompletta röntgensystem.

Försäljning

Eftersom branschen redan är etablerad finns det gott om potentiella kunder. VD Mats Alm har tidigare meddelat att det inte krävs avtal med mer än ca 10 kunder som tillverkar röntgengeneratorer för att Luxbright ska kunna skala upp verksamheten snabbt. Det här är positivt i den bemärkelsen att det inte borde finnas något behov av varken stora distributörsnätverk eller försäljningsresurser. Den försäljning man har idag sker via bolagets säljkår samt etablerade partnerskap. 

Intressanta år väntar

Med en ny produktionsanläggning i Sverige och ett efterfrågat röntgenrör med mikrofokus har Luxbright skapat goda förutsättningar för att successivt kunna skala upp volymerna kommande år. Dessutom väntar en ny prototyp av kallkatodröret samt kommersialisering av denna innovativa- och patenterade teknik på några års sikt. Mer information om Luxbrights produkter och dess egenskaper hittar man i våra tidigare artiklar eller via bolagets hemsida nedan.

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg
Publicerad 15 december 2022

Luxbright - Made in Sweden
Publicerad 11 januari 2023

Luxbright.com


Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Luxbright - Made In Sweden
11.01.2023

Luxbright - Made In Sweden

De senaste decennierna har präglats av ekonomisk globalisering där produkter, tjänster, teknik och information rör sig alltmer över landsgränserna än någonsin tidigare. COVID-19-pandemin, containerfartyg som blockerar Suezkanalen och den ryska invasionen av Ukraina har visat på hur skört systemet är och har lett till att många nu tror att vi närmar oss slutet på den långvariga globaliseringstrenden.

Luxbright – Made In Sweden!

Ett bolag som har valt att flytta hem sin produktion från Kina är Göteborgsbaserade Luxbright, ett röntgenbolag som är noterat på Nasdaq First North.

I samband med en företrädesemission iluxbright 150x150 v3 början av 2022 beslutade Luxbright att flytta hem produktionen av röntgenrör till Sverige. Efter intensivt arbete lyckades Luxbright producera de första svensktillverkade röntgenrören i november. De nya lokalerna i Sverige är drygt 600 kvm och här får Luxbright rum med allt från forskning och utveckling till produktion och kvalitetskontroll under ett och samma tak.

Klokt strategiskt beslut

Det strategiska beslutet att flytta hem produktionen av röntgenrör från Kina till Sverige var på många sätt klokt och rätt i tiden. Kina har tappat i anseende hos västvärlden de senaste åren, vilket inte minst har synts i aktiekurserna, och förklaras bland annat av den stränga COVID-19-politiken landet fört och de aggressiva tongångarna mot Taiwan. Därutöver har de senaste årens transportstörningar samt brist på komponenter och material skapat stora bekymmer för otaliga västerländska bolag. En stor del av dessa makroekonomiska bekymmer lär inte blåsa över på en natt och det är förståeligt att Luxbright är tillfreds med beslutet att investera lokalt.

Efter att framgångsrikt ha säkrat komponenter från regionala underleverantörer samt verifierat produktionskedjan, gick flyttlasset till de nya lokalerna i Högsbo utanför Göteborg i juni i fjol. I samband med förberedelserna för produktion i Sverige skedde även en omorganisering där nya arbetsroller tillkom inom produktion och utveckling.

Välutrustade lokaler

Serietillverkning av högkvalitativa röntgenrör med mikrofokus kräver givetvis välutrustade lokaler. I Högsbo finns nu allt från renrum för materialbehandling (ISO 7 klass) till ugnar och utrymmen för hantverk och glasblåsning. Luxbright har även valt att investera i system för automatisk produktion och kvalitetssäkring, vilket underlättar vid såväl produktion som utveckling av nya produkter.

Luxbright 20230109

Framtidens röntgenrör tillverkas i Göteborg

Inhemsk produktion ger flera fördelar

Det finns flera fördelar med att centralisera verksamheten till Göteborg. Den direkta kommunikationen mellan utveckling och produktion säkrar kvaliteten, förbättrar leveranssäkerheten och gör det möjligt att direkt se resultatet av implementerade förbättringar. Lokala leverantörer kortar ledtiderna väsentligt och kundkrav kan direkt kommuniceras till utveckling och produktion. Den tidigare produktionen i Kina räckte heller inte till för att möta den potentiella efterfrågan på bolagets röntgenrör med mikrofokus. Luxbright har med den nya produktionsanläggningen bättre möjligheter att möta efterfrågan när produktionen sker i Sverige.

Bolaget har tidigare angett att ett huvudfokus framöver är att trimma in tillverkningsprocessen för serieproduktion av mindre volymer och att närheten till egen testkapacitet inte ska underskattas, eftersom det ger bolaget bättre kontroll över röntgenrörens prestanda.

Spännande år 2023!

Efter att ha fokuserat på att flytta in i de nya lokalerna år 2022 har Luxbright nu goda förutsättningar att successivt skala upp volymerna av röntgenrör med mikrofokus. Dessutom väntas bolaget även ta fram ytterligare en prototyp av kallkatodröret, med patenterad teknik, som kan bidra till nya applikationsområden för röntgen där marknadspotentialen får beskrivas som enorm. Det här kan man bland annat läsa mer om i vår artikel om Luxbright från december nedan.

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg
15.12.2022

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg

Tyska Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålarna år 1895 och fick för denna bedrift ta emot det allra första Nobelpriset som delades ut år 1901. Hur brett användningsområdet för röntgenstrålning skulle komma att bli visste man givetvis inte på den tiden, men relativt snabbt insåg man ändå att upptäckten kunde nyttjas inom många områden.

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg

En aktör som aktivt arbetar för att bredda röntgenstrålningens användningsområde genom att ta fram innovativa produkter är First North-noterade Luxbright från Göteborg. Bolaget grundades år 2012 och fokuserar på utveckling, produktion samt försäljning av röntgenrör som har stor potential att revolutionera marknaden.luxbright 1

Luxbright erbjuder idag konventionella röntgenrör med mikrofokus. Fördelen med ett röntgenrör med mikrofokus är att man kan avbilda mindre detaljer, vilket efterfrågas av bolagets kunder idag, samt att Luxbrights rör går att använda i dagens befintliga röntgensystem.

Utöver röntgenrör med mikrofokus, utvecklar Göteborgsbolaget även ett kallkatodrör, med patenterad teknik, där marknadspotentialen får beskrivas som enorm. De röntgenrör som används idag ger nämligen ifrån sig hög värme, vilket innebär att röntgenmaskinerna är utrustade med kylanläggningar och som ett resultat blir utrustningen både stor och otymplig. Kallkatodröret, som Luxbright har under utveckling, ger dock ifrån sig väsentlig mindre värme och på sikt ska lösningen således kunna förändra hur röntgenmaskiner är uppbyggda. Luxbrights VD, Mats Alm, har tidigare uttryckt att hans vision är att man ska kunna ha utrustningen på exempelvis ett bord och få ut röntgenbilder ungefär som med en vanlig skrivare, eller till och med ha bärbar utrustning för att kunna ta röntgenbilder på plats i olika miljöer där mobilitet är viktigt.

Made in Sweden!

I samband med genomförandet av företrädesemissionen i början av 2022, beslutade Luxbright att flytta hem produktionen till Sverige. Genom företrädesemissionen tog man in kapital för att etablera en helt ny produktionsanläggning utanför Göteborg och för lite drygt en månad sedan hade man redan tillverkat det första röntgenröret i de nya lokalerna! Nu finns alltså allt från forskning och utveckling till produktion och kvalitetskontroll under ett och samma tak, vilket innebär både kortare ledtider och förbättrad kvalitet samt leveranssäkerhet.

Med produktion på hemmaplan kan Luxbright nu trycka ”Made In Sweden” på sina röntgenrör, vilket bara i sig kan ses som något av en kvalitetsstämpel. En stor del av röntgenrören har fram till idag tillverkats i Kina, vilket har gjort att ledtiderna ökat och produktionstakten minskat på grund av efterföljderna av Covid-19. Tack vare detta har Luxbright redan fått positiv respons från befintliga och potentiella partners och kunder eftersom ledtiderna förväntas att minska.

Intensivt år bäddar för framtiden

Efter ett omfattande arbete med att flytta hem produktionen från Kina, flyttade Luxbright in i de nya lokalerna i juni och fokus framöver ligger nu på att trimma in tillverkningsprocesserna för serieproduktion av mindre volymer. Målet är att successivt skala upp volymerna av röntgenrör med mikrofokus samt att ta fram en ny prototyp av kallkatodröret.

Marknaden för röntgenrör uppgår till omkring 30 miljarder kronor (cirka 1,5 miljoner röntgenrör) per år och får beskrivas som fragmenterad med många aktörer inom diverse specialistområden. Luxbright har riktat in sig på kunder inom några nyckelmarknader (bl.a. säkerhet och tillverkningsindustri) och det finns redan gott om potentiella kunder tack vare att branschen är etablerad. VD Mats Alm har tidigare framhållit att det inte krävs avtal med mer än cirka 10 kunder som tillverkar röntgengeneratorer för att Luxbright ska kunna skala upp verksamheten snabbt. Några stora distributörnätverk eller försäljningsresurser borde bolaget således inte vara i behov av.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Luxbright
06.04.2020

Stockpicker intervjuar - Luxbright

Luxbright är ett teknikföretag, baserat i Göteborg. Bolagets fokus är att revolutionera röntgenindustrin genom att erbjuda sofistikerade röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem för att förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolaget bildades 2012 och baseras på den teknologi som grundaren, Dr. Qiu-Hong Hu, utvecklat och framtagit efter forskning på Chalmers Tekniska Högskola.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag heter Mats Alm och är VD för Luxbright. Min bakgrund finns sedan drygt 30 år inom medicinsk röntgen där jag drivit tillväxtbolag på en internationell marknad. Senast kommer jag från en VD tjänst på Unfors RaySafe som tillverkar lösningar för att undvika onödig strålning.

Kan du beskriva Luxbright och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Luxbright tillhandahåller en revolutionerande teknik för att förbättra röntgenrörens prestanda. Lite som LED tekniken för glödlampor. Vår teknik medger en högre upplösning av bilder samt en effektivare generering av röntgen. Och vi erbjuder Plug-N-Play där kunden inte behöver ändra något på befintlig teknik för att använda ett Luxbright rör.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har utveckling och komponenttillverkning i Sverige och sammansättning i Kina. Givetvis påverkas alla bolag i Europa mer eller mindre just nu. Men faktum är att vi var nog sist ut ur Kina vid utbrottet och sannolikt bland de första tillbaka in i Kina. Fabriken öppnade 5:e mars och vi har varit på plats med personal sedan ett par veckor och producerar. Det fungerar bra i Kina igen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer rör eller system (rör ihop med generator) till slutkunder eller till aktörer i värdekedjan som bygger röntgenapparater för olika applikationer, t ex att skanna resväskor på flygplatsen. Det är traditionell försäljning på en internationell marknad där merparten säljs i samarbete med stora aktörer.

Mats Alm Luxbright

vd Mats Alm

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 10,1 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi satsar mer resurser på att utveckla fler produkter baserad på vår patenterade teknologi. Men framförallt kommer vi att utöka vår produktionskapacitet, så att vi kan leverera på vår 1 MSEK orderstock och den ökade tillfrågan av våra produkter.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Tid och pengar. Som ett litet företag har vi möjligheten att utvecklas snabbare än större företag. Vår teknik fungerar och är mycket eftertraktad. Gapet på marknaden är stort och vi är väl positionerade för att fylla det. Nu är det dags att investera i förmågan att göra detta och göra det snabbt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns många rörtillverkare som erbjuder billiga rör utan mikrofokus. Det finns också specialister som erbjuder dyra lösningar som inte är avsedda för en volymmarknad. Vi fyller denna lucka med våra mikrofokusrör, för en massmarknad.

Hur stor är Luxbrights potentiella marknad?

Det säljs globalt ungefär 1,5 miljoner röntgenrör per år. Den marknad vi vänder oss till är på drygt 200.000 rör per år värt cirka 2 500 MSEK. Vårt delmål är att nå runt 100 MSEK till 2023, vilket motsvarar cirka 4000 rör på den initiala marknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Luxbright?

Vi kommer att förändra en stor och traditionell marknad med banbrytande innovationer som möter behov som har en omedelbar avsättning. Det finns gott om affärsmöjligheter på en internationell marknad där inträdeshindret att dra nytta av vår teknik inte är svårare än det är att byta en glödlampa.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Luxbright ut då? 

Om 5 år så finns det en portabel, batteridriven och användarvänlig röntgenmaskin från Luxbright som används av kunder som tidigare inte hade tillgång till röntgen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 10 april 2020

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 10,1 MSEK

Handelsplats: Notering på Nasdaq First North förbereds under hösten 2020


Dokument och filer

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Hemsida

Stäng×
Inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB
02.04.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB

Luxbright kommersialiserar röntgenteknik i världsklass.

Luxbright utvecklar och kommersialiserar en ny generations röntgenrör, baserat på patenterad teknik, vilken löser de långvariga begräsningarna inom röntgen såsom låg bildupplösning och överflödig värme. Den första produktserien, ett mikrofokusrör med ”plug-n-play” funktionalitet, skapar hög bildupplösning till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vidare sluttestar Luxbright ett röntgenrör baserat på en kallkatod, vilken bedöms kunna bli röntgens motsvarighet till LED-lampan.

Arbetstemperaturen för dagens röntgenrör är omkring 2000 grader C. Luxbrights kallkatod skapar röntgenstrålar genom användandet av nanostavar av zinkoxid. ”Luxbright tar röntgen till nya nivåer. Vi utvecklar banbrytande produkter och bedriver ambitiös forskning. Våra teknologier skapar bestående värde för röntgenindustrin” – säger bolagets grundare och CSO, Qiu-Hong Hu, med över 30 års forskning och utveckling bakom sig.

Det går knappast att bortse de senaste månadernas marknadsutveckling, vilken har dominerats av den globala spridningen av Covid-19. Luxbright, med produktion i Kina, har påverkats av denna utveckling. ” Svåra tider föder möjligheter. Vi var antagligen ett av de sista företag att temporärt stänga ner vår produktion i Kina. Vi var också för några veckor sedan sannolikt ett av de första svenska företag att vara tillbaka i Kina.” säger Luxbrights VD, Mats Alm, med över 30 års branscherfarenhet är positiv. Luxbright har gynnats av de senaste veckornas positiva utveckling i Kina och produktionen har åter varit igång sedan mitten på mars.

Följaktligen kan Luxbright, med en back-log av produktorder motsvarande cirka 1 miljon kronor, blicka framåt. Dr. Qiu-Hong Hu ser möjligheterna. ”Vi befinner oss i en unik position att kapitalisera på vår banbrytande teknik och kunskap och kunna påskynda kommersialiseringen av våra produkter. Luxbrights ”plug-n-play” funktionalitet ger oss en omedelbar tillgång till marknaden och vi har redan flera ledande röntgenföretag som kunder.” 

Luxbrights strategi är att prioritera marknadssegment med direkt försäljningspotential med en begränsad utvecklingskostnad. I kombination med produktion i Kina förväntas bolaget på så sätt uppnå en hög framtida tillväxt med goda bruttomarginaler.

Teckna aktier här


Investment Highlights

  • Luxbright på väg att bli ledande i en nisch inom högpresterande röntgenrör som är värd ca 250 MEUR per år.
  • Luxbright har en stark IP portfölj bestående av patent och ​”know-how”.
  • Inledningsvis order på 1 MSEK från befintliga kunder vilka bedöms köpa större delen av produktionen 2020 och 2021.
  • Bruttomarginal på högpresterande röntgenrör 50-70 procent i dagsläget.
  • Stark laguppställning: VD Mats Alm har arbetat 30 år inom röntgen, Dr. Qiu-Hong Hu, PhD i materialteknik från Chalmers med >15 beviljade patent, ordförande Anders Brännström har varit VD på Volvo Technology Transfer.
  • Priset på aktien i Pre-IPO halverat (MCAP 20 MSEK) med anledning av marknadsläget.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 10 april 2020

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 10,1 MSEK

Handelsplats: Notering på Nasdaq First North förbereds under hösten 2020


Dokument och filer

 Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida


SKILLS

Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med emissionen.

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början