20.03.2023
Small Cap – Företrädesemission i Midsummer

Small Cap – Företrädesemission i Midsummer

Solenergibolaget Midsummer meddelade på måndagen att de har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på 277,6 miljoner kronor. Netto kommer företaget att tillföras cirka 246,3 miljoner kronor om emissionen fulltecknas. Emissionen är säkerställd till 65 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Om TO2 utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 92,5 miljoner kronor. Samtliga personer i Midsummers ledningsgrupp kommer att teckna i nyemissionen. Teckningsperioden är preliminärt 26 april till 10 maj. Likviden ska främst användas för att skala upp produktion. Cirka 45 procent av kapitalet går till kostnader kopplade till produktion av DUO-maskiner. Kostnader för övrig tillverkningsutrustning uppgår till 25 procent av likviden. Samtidigt har Midsummer initierat ett skriftligt förfarande gällande det utestående 200 miljoner kronor gröna obligationslånet 2019/2023. Syftet med detta är att ändra villkoren så att obligationerna kan förlängas med tre år. Marknaden sänkte aktien 28,8 procent till 4,635 kronor.

Annons

Texel Energy Storage lägger bud på miljöteknikbolaget Swedish Stirling som motsvarar ett totalt värde om cirka 0,0999 kronor per aktie i Swedish Stirling. Grunden för erbjudandet är att Swedish Stirlings styrelse har föreslagit att extra bolagsstämma den 20 mars ska fatta beslut om att försätta bolaget i frivillig likvidation. Texel, som agerar inom delvis samma område som Swedish Stirling, avser att inom kort förvärva ett helägt publikt dotterbolag som formellt kommer att förvärva aktier i Swedish Stirling. Fullföljande av erbjudandet är villkorat bland annat av en acceptgrad om över 50 procent på fullt utspädd basis. Texels vd och styrelseordförande Lars Jacobsson skriver "Ett företag som har 400 miljoner kronor i tillgångar månader innan ett likvidationsbeslut, som arbetar med en miljöteknik i tider när miljö borde betraktas som nationell och internationell säkerhet, och med över 18 000 aktieägare som prioriterar miljöteknik i sina investeringar, är naturligtvis av intresse för oss. Det finns även synergier i Swedish Stirlings teknikutveckling som även kan addera värde för Texel”.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
15.03.2023
Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Solenergiföretaget Midsummers handlades ned 19,3 procent. Di publicerade under onsdagsmorgonen en artikel där källor till tidningen avfärdar bolagets miljardaffärer och menar att de tilltänkta volymerna är orimliga. Källorna, som uppges ha god kunskap om Midsummer och om marknaden för solenergi, avfärdar bolagets avsiktsförklaringar som helt orimliga och flera benämner bolaget som ett luftslott. Midsummers kommunikationsansvarige Peter Karaszi tillbakavisar dock uppgifterna och pekar på att bolaget utvecklat mycket avancerad teknik och sålt maskiner och solcellstak för hundratals miljoner kronor. Dessutom ska enligt Di ett stort antal anställda, åtskilliga med chefspositioner, ha lämnat solenergiföretaget Midsummer sedan slutet av 2021. Midsummer hade en nettoomsättning på totalt 148 miljoner kronor 2021-2022 med ett negativt kassaflöde om 173 miljoner i den löpande verksamheten.

DistIT tillhörde dagens förlorare med en kursnedgång om 21 procent efter nyheten att Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på en av norska Easees laddboxar. Beslutet innebär även att utrustning som redan är installerad måste åtgärdas så att den risk som Elsäkerhetsverket menar finns elimineras. Bolagets bedömning är att ansvaret för dessa åtgärder ligger hos tillverkaren av Easee Home och Easee Charge och inte hos EFUEL. EFUEL kommer tillsammans med Easee att återkomma avseende hur beslutet kommer att hanteras praktiskt på de svenska, finska och danska marknaderna. DistIT förvärvade Efuel i augusti 2021 för 185 miljoner kronor.

Northern Capsek Ventures (CapSek) portföljbolag Bricknode köps upp av Huddlestock Fintech. Bricknode säljer hela sin operativa verksamhet till Huddlestock Fintech för cirka 107 miljoner kronor, vilket innebär en premie om 166 procent mot gårdagens stängningskurs. Bricknode kommer att få cirka 41,1 miljoner aktier i det Oslo-noterade bolaget vilket man sedan kommer att dela ut till aktieägarna efter att man justerat för skulder. Affären behöver klubbas vid en extra stämma. Totalt 68 procent av rösterna står dock redan bakom affären. CapSek äger cirka 2 procent av Bricknode, som är noterad på First North. För CapSeks del innebär värdet av affären en positiv resultateffekt på cirka 1,2 miljoner kronor om man utgår ifrån tisdagens stängningskurs. Bricknode rusade 55,7 procent medan CapSek backade 1 procent.

InDex Pharmaceuticals presenterade på onsdagen positiva resultat från en farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Det systemiska upptaget var begränsat både för patienter med aktiv sjukdom och i klinisk remission. För första gången har patienter behandlats med doser om 500 mg, och i linje med tidigare studier tolererades cobitolimod väl. Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals, skriver ”en av de potentiella fördelarna med en lokalt verkande behandling i tjocktarmen är låg systemisk exponering. Vi är därför glada över att studien har bekräftat denna fördel även med den högre dosen på 500 mg cobitolimod”. Aktien stärktes 14,7 procent till 0,4590 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
14.12.2022
Small Cap - Midsummer tecknar största enskilda offtake-avtal

Small Cap - Midsummer tecknar största enskilda offtake-avtal

Solenergiföretaget Midsummer har tecknat en avsiktsförklaring med en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktsprodukter för tak om leverans...

Det är bolagets i särklass största enskilda offtakeavtal hittills. Midsummers kommande megafabriker blir belagda i rask takt, kommenterar VD Sven Lindström. Enligt avsiktsförklaringen ska Midsummer leverera minst 303 MW solpaneler till denna nordeuropeiska aktör under åren 2023 till och med 2027. Därmed har man sammantaget tecknat offtakeavtal för mer än 700 MW solpaneler som ska levereras från de nya megafabriker som Midsummer planerar och söker finansiering för. I ett första steg eftersträvas en utbyggd kapacitet för årlig produktion av solceller motsvarande cirka 20 MW, med möjlig uppskalning till 200 MW. Aktien klättrade 7,7 procent till 13,36 kronor.

Sotkamo Silver redovisar borrningsresultat från program som genomfördes under fjärde kvartalet 2021 till tredje kvartalet 2022 vid Silvergruvan i Sotkamo. Resultaten av underjordsborrning stöder den tidigare positiva synen på högre metallhalterna i nästa planerade produktionsområde i området mellan bergbrytningsnivåer 360 och 420, och resultaten av det nu rapporterade borrningsprogrammet bekräftar att metallhalter och mineraliseringens bredd också kommer att fortsätta under nivå 420. Ovanjords borrning var särskilt inriktad på nivåer på 500–700 meter, och deras resultat stöder uppdateringen av mineralresursen och malmreserven som publicerades i somras. Dessutom uppnådde kärnborrning en separat lovande skärning utanför den befintliga mineraliseringen. Aktien handlades upp 4,3 procent till 0,538 kronor.

Annons

Chordate Medical har ingått avtal med ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning, Janin Medical Company. Avtalet innebär att Janin blir exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna från och med årsskiftet 2022/2023. Fokus har under en tid varit att etablera rätt marknadskanal för att framgångsrikt introducera bolagets produkt K.O.S för behandling av migrän och rinit, vilket nu resulterat i ett exklusivt distributionsavtal med Janin Medical Company i Riyadh. Aktien lyfte 0,7 procent till 0,70 kronor.

Lipidor har säkrat en bryggfinansiering om minst 5 miljoner kronor. Bryggfinansieringen säkrar förlängd uthållighet samt finansiellt utrymme för att tillsammans med bolagets licenspartner RELIFE S.r.l. slutföra utvärderingen av den nyligen avslutade kliniska Fas III-studien av AKP02, definiera en ny utvecklingsplan samt lösa en långsiktig refinansiering. Samtidigt har ett kostnadsbesparingsprogram initierats, vilket b.a. innebär att all personal, förutom vd, sägs upp som en försiktighetsåtgärd. Den 28 oktober meddelade Lipidor att Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02 inte nådde studiens primära mål. Lipidor har därefter kommunicerat att bolaget fortsatt bedömer att AKP02 har en betydande potential och att man framåt har som målsättning att realisera det värdet samt de övriga värdena i sin pipeline. Marknaden sänkte aktien 37 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.11.2022
Small Cap - Midsummer tecknar avsiktsförklaringar

Small Cap - Midsummer tecknar avsiktsförklaringar

Solenergiföretaget Midsummer har tecknat nya avsiktsförklaringar med fyra svenska och internationella takmaterialstillverkare, hustillverkare och solcellsinstallatörer för leverans av 224 MW solpaneler.

Därmed har man enbart i november tecknat s k offtakeavtal för mer än 330 MW solceller. Tillsammans med dagens besked om 224 MW och tidigare offentliggjorda överenskommelser med italienska bygg- och takföretag på 75 MW så har Midsummer nu skrivit 13 s k offtakeavtal för sammanlagt mer än 400 MW solpaneler. Marknaden ställde upp aktien 8,3 procent.

Teckningskursen i Swedish Stirlings emission har fastställts till 1,13 kronor per ny stamaktie. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nettolikviden om högst 173 miljoner kronor kommer främst att finansiera serieproduktion och den kommersiella utrullningen av PWR BLOK. Teckningsperioden löper från och med den 7 december till och med den 21 december. Ett antal befintliga aktieägare, styrelseordförande och största aktieägare har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 30 procent av företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 50 procent av företrädesemissionen. Därmed omfattas emissionen till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 160 miljoner kronor. Swedish Stirling handlades ned 22,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
27.07.2022
Midsummer – Intresset för solenergi ökar

Midsummer – Intresset för solenergi ökar

Elpriserna har hamnat i strålkastarljuset igen efter att ha nått nya rekordpriser runt om i Europa till följd av det...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Midsummer – Here comes the sun
17.04.2022

Midsummer – Here comes the sun

Samhället står inför enorma utmaningar när vi ska gå över till fossilfri produktion av el.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
15.03.2022
Small Cap – Rusning i Safello

Small Cap – Rusning i Safello

Kryptobolaget Safello och Avanza har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett potentiellt samarbete inom kryptovalutatjänster.

Aktien rusade 62,2 procent och stängde till 9,975 kronor. Som högst betalades aktien till 13 kronor. Avanza pekar på att direkthandel i kryptotillgångar är något som efterfrågas av kunderna. Om ett samarbete ingås ger det Avanza förutsättningar att möjliggöra handel i kryptovalutor via sin plattform på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nätbankens vd Rikard Josefson säger i en kommentar ”Vi är fortfarande i ett mycket tidigt stadium av ett eventuellt samarbete och kommer att återkomma med mer information när vi har kommit längre”.

Midsummer har tecknat ännu ett avtal med ett italienskt takföretag avseende försäljning av tunnfilmspaneler från Midsummers nya fabrik i Bari, Italien. PugliAsfalti kommer att köpa upp till 6,5 MW solpaneler från Midsummer per år i fem år till ett totalt ordervärde av cirka 620 miljoner kronor. Det är det tredje liknande avtalet på kort tid och det största hittills. Som en del av avtalet kommer Midsummer Italia att köpa upp till 30 000 kvadratmeter TPO-installationer per år från PugliAsfalti för 100 euro per kvadratmeter. Kvantiteterna i avtalet är inte bindande för någon part och priserna kan ändras under vissa förutsättningar. Midsummer är Sveriges enda tillverkare av solceller. Företaget tillverkar s k tunnfilmssolceller – lätta, flexibla och diskreta med ett klimatavtryck som endast är en tiondel av importerade solpaneler gjorda med kisel. Midsummers aktie avancerade 1,8 procent till 12,40 kronor.

Annons

I samband med tisdagens rapport aviserade elfordonsbolaget Ellwee att de ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, för ett sammanlagt belopp om 42 miljoner kronor exklusive tilläggsköpeskilling. Köpeskillingen kommer erläggas dels kontant, dels i form av aktier i Ellwee. Tillträde av förvärvet förväntas ske i slutet av maj. För att finansiera förvärvet ska Ellwee genomföra en garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Förutom att finansiera förvärvet ska emissionslikviden gå till Ellwees fortsatta verksamhetsexpansion samt stärka bolagets balansräkning. Aktien försvagades 11,9 procent till 0,5170 kronor.

First North-listade Alzecure Pharma har vid Alzheimer-konferensen AP/PD 2022 presenterat nya kliniska data om bolagets läkemedelskandidat Neurorestore ACD856. Data från SAD-studien i fas 1 visar enligt Alzecure Pharma på att ACD856 har mycket god tolerabilitet och säkerhetsprofil, samt en mycket god farmakokinetisk profil med hög biotillgänglighet och en lämplig halveringstid för dosering en gång per dag. I tidigare prekliniska studier har ACD856 visat sig förbättra kognition och minnesförmåga, och utvecklas av bolaget primärt för behandling av Alzheimers sjukdom. Aktien rusade 6,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
08.11.2021
Small Cap – Budrally i 24Storage

Small Cap – Budrally i 24Storage

Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) lämnar ett bud på förrådsuthyrningsbolaget 24Storage.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Net Insight rusade på samarbetsavtal
01.11.2021

Net Insight rusade på samarbetsavtal

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.04.2021
Volvo har slutfört försäljningen av UD Trucks

Volvo har slutfört försäljningen av UD Trucks

Stockholmsbörsen noterades högre på skärtorsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början