27.02.2023
Market Buzz – Elekta och Novo Nordisk

Market Buzz – Elekta och Novo Nordisk

SHB skriver att det tycks som att Elekta äntligen har nått en vändpunkt vad gäller att accelerera den organiska tillväxten och förbättra marginalerna. Den organiska tillväxten under räkenskapsårets tredje kvartal om 9 procent var i linje med bankens prognos, men tillväxten i APAC-regionen om 27 procent var en tydligt positiv överraskning. Ledningen förväntar sig ett fortsatt bra momentum i Kina, med ett starkt marginalbidrag under de kommande kvartalen. Bruttomarginalen om 38,4 procent var 0,9 procentenheter högre än SHB hade räknat med, och banken uppskattar särskilt medvinden via hävstången på ökad försäljning och högre priser. Ledningen räknar med ett tydligt positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet efter det svaga kassaflödet under det tredje kvartalet som var en följd av betydande leveranser i slutet av det tredje kvartalet.

SHB imponeras av Elektas exekvering av orderboken och kostnadsdisciplinen, vilken fått stöd av minskade problem i leveranskedjorna. Inflationstrycket kvarstår, men banken känner sig allt mer trygga med ökad visibilitet avseende fortsatt tillväxt och marginalåterhämtning. Kombinationen av en förväntad genomsnittlig resultattillväxt på 16 procent under 2021/2022-2025/2026 och en värdering om EV/EBIT 11x (2024/2025 prognos) känns attraktiv. En fortsatt marginalförbättring i kombination med den rekordstora orderboken motiverar SHB:s långsiktiga rekommendation Outperform.

Annons

Läkemedelsbolaget Novo Nordisk upplever en fortsatt stark försäljningstillväxt i USA för sina GLP-1 produkter. SEB höjer sina prognoser både för intäkter och vinst bara en månad efter bolagets rapport för fjärde kvartalet. Baserat på den senaste statistiken i USA ökar Wegovy, för viktnedgång, med 6 800 nya utskrivningar per vecka och i slutet av februari var det 70 000 som använde läkemedlet. SEB hade befarat att antalet som använder Ozempic i USA, mot typ 2 diabetes, skulle minska när Wegovy återlanserades men istället har tillväxten accelererat. Med stöd från nuvarande trend höjer banken sina prognoser och förväntar att försäljningen i fasta valutor växer med 25 procent under 2023. Det innebär att SEB förväntar att bolaget kommer höja sin guidning som är en försäljningstillväxt för gruppen på 13-19 procents under 2023. Novo Nordisk rankas Köp.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Här kan Novo Nordisk bli intressant att fånga upp
11.01.2023

Här kan Novo Nordisk bli intressant att fånga upp

Senast i början av november tittade vi närmare på ett tradingscenario i danska Novo Nordisk. Aktien gick dock mycket starkare än vad vi räknat med.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
22.11.2022
Market Buzz – Viaplay och Novo Nordisk

Market Buzz – Viaplay och Novo Nordisk

Vid den senaste kapitalmarknadsdagen guidade Viaplay för att det första halvåret 2023 skulle bli svagare än SHB tidigare hade räknat med.

Ledningen var tydlig med att nettoskulden skulle öka till över målet om 2,5x EBITDA i Norden, även om verksamheten utvecklades enligt plan. 2023 ser ut att bli baktungt till följd av besparingar som gradvis får effekt. Dessutom innebar brytningen med Telia den 1 oktober att Viaplay förlorade kunder, vilka kommer att ta viss tid att ersätta hos andra operatörer. Om avtalet med Telia skulle förnyas på villkor som är mer fördelaktiga för Viaplay än i det förra avtalet, skulle aktien enligt SHB kunna ta fart. Telia ändrade nyligen sin organisationsstruktur till att åter slå ihop fri- och betal-TV-tillgångarna, och SHB tror att de kan försöka avyttra denna verksamhet. Det är trots allt mycket få europeiska telekomoperatörer som har lyckats nå en god avkastning från sina medieverksamheter. Kombinationen av ett negativt kassaflöde och ett svagt första halvår medför att SHB står fast vid sin kortsiktiga rekommendation Behåll, trots att den låga värderingen lockar.

Annons

SEB har gjort en djupdykning i Novo Nordisk vad gäller utsikter och trender för den globala diabetesmarknaden och läkemedel för att behandla kraftig övervikt. Bankens slutsats är att den nuvarande höga nuvarande tillväxten för läkemedel baserat på GLP-1 hormonet kan fortsätta och även accelerera de kommande kvartalen. Bolaget har en stark position med läkemedel som Ozempic, Rybelsus och Victosa mot typ 2 diabetes. Störst potential kan det vara för Wegovy på kort sikt som återlanseras i den amerikanska marknaden för att behandla övervikt. Det är även en stor marknadspotential utanför USA. Novo Nordisk växer snabbare än marknaden i USA med en tillväxt på 18 procent men internationellt är tillväxten lägre, 8 procent. SEB:s nuvarande prognos är att intäkterna för Novo Nordisk från GLP-1 läkemedel mot övervikt uppgår till 16,2 miljarder 2022 och att det ökar till 44,2 miljarder 2025. Deras mål är att intäkterna ska överstiga 25 miljarder 2025, en nivå banken förväntar att de överträffar redan nästa år. SEB upprepar rekommendationen Köp för Novo Nordisk.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.11.2022
Market Buzz – Novo Nordisk och Embracer

Market Buzz – Novo Nordisk och Embracer

Novo Nordisk är det högst värderade börsbolaget i Norden och hamnar nära pallplatsen i Europa.

Bolaget har en ledande position inom läkemedel för allvarliga kroniska sjukdomar och behandling av diabetes, fetma, hemofili, tillväxtrubbningar och hormonsubstitution. Carnegie skriver att aktien har haft en fantastisk utveckling genom åren. Börsvärdet har sedan första halvåret 2021 fördubblats och noterade kursrekord efter niomånadersrapporten i början av november. Trots storleken växer Novo Nordisk tvåsiffrigt i såväl omsättning som rörelseresultat. Tillväxten drivs primärt av diabetesläkemedel inom klassen GLP-1 som omfattar läkemedlen Victoza, Ozempic och Rybelsus. De två senare läkemedlen använder sig av den aktiva ingrediensen semaglutid.

Alla tre tillhör en läkemedelsfamilj som kallas GLP-1-analoger, och är utformade för att reglera hunger. Novo Nordisk andra stora tillväxtområde är inom läkemedel för fetma, med Saxenda och efterträdaren Wegovy. Insulinförsäljningen backar och utgör nu cirka 30 procent av bolagets totala omsättning. Resterande del av Novo Nordisk omsättning är läkemedel inom hemofili och andra sällsynta sjukdomar, med en stillastående försäljning. Enligt Carnegie syns de goda tillväxtutsikterna även i värderingen, men investmentbanken ser ändå fortsatt uppsida upp till riktkursen 1 070 danska kronor.

Annons

Embracers kassaflöde var enligt SHB var en besvikelse under räkenskapsårets andra kvartal till följd av att rörelsekapitalet ökade. Ledningen upprepade dock att man förväntar sig att kassaflödet blir positivt under det tredje kvartalet och toppar under det fjärde kvartalet. SHB prognostiserar kassaflödet till 3 miljarder kronor för innevarande år, samt att det ökar under 2023/2024. Vid nuvarande marknadsvärde på under 60 miljarder kronor menar banken att värderingen är lockande. I ett längre perspektiv, då marknaden åter börjar prisa in tillväxt, ser SHB en attraktiv uppsida givet en värdering av verksamheten om 86 miljarder kronor och ett operativt rörelseresultat i år på 9 miljarder kronor. Baserat på SHB:s nya vinstprognoser för 2022/2023 och 2023/2024 handlas aktien till P/E 7,7x och 6,7x. SHB upprepar rekommendationerna Köp och Outperform.

Källa: Carnegie och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Tradingscenario i Novo Nordisk - Här är vi köpare
08.11.2022

Tradingscenario i Novo Nordisk - Här är vi köpare

Danska Novo Nordisk handlas just nu kring toppnivåer men det har ännu inte riktigt funnits styrka för ett utbrott. Det är dock ingen tvekan om att köparna håller övertaget.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
03.11.2022
Market Buzz – Novo Nordisk och Sinch

Market Buzz – Novo Nordisk och Sinch

Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk rapporterade under gårdagen ett resultat som överraskade positivt.

Intäkter, bruttoresultat och rörelseresultat kom in över marknadens snittestimat. Ålandsbanken skriver i en uppdatering att kassaflödet var starkt vilket innebär att Novo Nordisk bara under de tre första kvartalen genererat totalt 62,5 miljarder danska kronor i fritt kassaflöde. Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent, vilket är imponerande med tanke på Novo Nordisk storlek. Ålandsbanken ställer sig frågan vad som kan bli bättre i Novo Nordisk under de kommande åren. Banken ser på medellång sikt att förbättrad leveranskapacitet för Wegovy bör kunna leda till en betydande försäljningsökning under 2023 och 2024.

Även en återhämtning för den kinesiska marknaden bör kunna leda till en ytterligare förstärkning av tillväxten de närmaste kvartalen. Samtidigt finns en viss risk för ökad konkurrens, inte minst inom fetmaområdet där Eli Lilly nyligen lanserat ett preparat med liknande egenskaper som Wegovy. Novo Nordisk värderas till ett P/E-tal på 28x för 2023, vilket framstår som rimligt enligt Ålandsbanken givet bolagets goda tillväxt, höga lönsamhet och starka balansräkning. Bankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde på cirka 1,000 danska kronor, vilket fortfarande ger ett visst utrymme för uppgång. Därför upprepas den positiva synen på Novo Nordisk.

Annons

Sinch rapport för det tredje kvartalet stärker SHB:s syn vad gäller bolagets finansiella ställning, inklusive ett starkt kassaflöde från förvärven och att bolaget inte har behov att göra en nyemission. Konsensus hade redan höjt prognoserna efter de förannonserade siffrorna för tredje kvartalet, men SHB förväntar sig fortsatta upprevideringar efter den fullständiga rapporten. Bland de nya posterna i rapporten, bedömer banken att både det starka kassaflödet och den säkrade kortsiktiga finansieringen minskar den finansiella risken. Trots att aktien har gått exceptionellt starkt under den senaste månaden, har den fallit 73 procent sedan årsskiftet. SHB står kvar vid sin
långsiktiga syn avseende en årlig tillväxt kring 15 procent och förväntar sig en fortsatt positiv utveckling framöver. Rekommendation Outperform upprepas. Som en följd av en förstärkt finansiell stabilitet, attraktiv marknadsposition och lägre risk höjer bankens analytiker den kortsiktiga rekommendationen till Köp (Behåll).

Källa: ABS och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
04.11.2021
Market Buzz – Sinch och Novo Nordisk

Market Buzz – Sinch och Novo Nordisk

SHB har stått vid sidlinjen med en säljrekommendation på Sinch, då banken menat att det varit alltför stort fokus på...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
18.10.2021
Market Buzz – Vitec och Novo Nordisk

Market Buzz – Vitec och Novo Nordisk

Vitecs utveckling var fortsatt positiv i tredje kvartalet med en omsättningstillväxt på 19 procent och en rörelseresultatökning på 16 procent...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
06.05.2021
Market Buzz – G5 och Novo Nordisk

Market Buzz – G5 och Novo Nordisk

SHB menar att G5 Entertainments fokus på flyktiga vardagsspel skyddar bolaget från effekter av att samhället normaliseras igen och att...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
13.10.2020
Veckan i backspegeln… v41

Veckan i backspegeln… v41

Ledande indikator… När det nu återstår drygt tre veckor till presidentvalet i USA blir det förstås extra kul att spekulera...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början