Teckna aktier i Savosolars nyemission
21.10.2021

Teckna aktier i Savosolars nyemission

Savsolars mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Savosolar är ett finskt bolag som designar och levererar nyckelfärdiga storskaliga solvärmeenergisystem till kunder inom två primära affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme. Bolagets fokus är på anläggningar i storleksklassen över 1 000 kvadratmeter. Dessa solvärmesystem är baserade på Savosolars egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen. Effektiviteten har sin grund i bolagets vakuumbeläggningsprocess, vilken möjliggör att de kan belägga hela absorbatorn på en gång och använda tunna aluminiumprofiler och därmed uppnå en väldigt effektiv direktflödesvärmeöverföring.

Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Bolaget vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad. Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer Savosolar hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med sina partners. Kunderna betalar typiskt cirka 30 % vid inledning av projektet och 10 % vid avslutning. Dessutom betalar kunderna partiella summor vid viktiga milstolpar under projektets löptid.

Sista dagen att teckna den pågående nyemissionen är den 25 oktober. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 oktober - 25 oktober 2021

Teckningspris: 0,71 SEK per aktie

Emissionsvolym: 62 MSEK

Emissionsgarantier: 88,5%

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Tilläggsprospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Savosolar
12.10.2021

Stockpicker intervjuar - Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är Verkställande direktör på Savosolar sedan 2010 och besitter över 30 års erfarenhet inom den internationella b2b-industrin och av det nästan 15 år inom sektorn för förnybar energi. Innan min tid på Savosolar arbetade jag som COO och VD på Winwind Oy, ett bolag verksamt inom vindenergi. Innan dess har jag haft ledande befattningar på olika bolag. Under hela mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat i projektbolag. Den erfarenheten jag samlat på mig har jag haft stor nytta utav under min tid på Savosolar i arbetet med att bygga en renare framtid för oss alla. 

jari

Jari Varjotie, VD

Kan du beskriva Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Savosolar är ett finskt bolag som designar och levererar nyckelfärdiga storskaliga solvärmeenergisystem till kunder inom två primära affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme. Vårt fokus är på anläggningar i storleksklassen över 1 000 kvadratmeter. Dessa solvärmesystem är baserade på våra egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen. Effektiviteten har sin grund i vår vakuumbeläggningsprocess, vilken möjliggör att vi kan belägga hela absorbatorn på en gång och använda tunna aluminiumprofiler och därmed uppnå en väldigt effektiv direktflödesvärmeöverföring.

Vi levererar kompletta system som möjliggör för våra kunder att producera konkurrenskraftig ren energi och uppnå sina miljö- och affärsmål. Sedan juni 2011 har vi levererat över 100 000 kvadratmeter solfångare till kunder i 18 länder utspridda över fyra kontinenter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Vi vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad.

Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer vi hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med våra partners. Kunderna betalar typiskt cirka 30 % vid inledning av projektet och 10 % vid avslutning. Dessutom betalar kunderna partiella summor vid viktiga milstolpar under projektets löptid.

Under fjolåret såg Ni, på grund av pandemin, viss fördröjning av leveranser och hade då även vissa farhågor om att den ekonomiska osäkerheten i världen skulle kunna leda till uppskjutna investeringsbeslut från Era kunder. Hur ser situationen ut idag?

– I Europa har flera kunder faktiskt skjutit upp sina investeringsbeslut under föregående och innevarande år till följd av Covid-19-pandemin och i väntan på EU Green Deal-programmets landsspecifika riktlinjer för ren energi. Även de slutliga leveranserna av våra projekt i Creutzwald, Narbonne och Pons sköts upp till årets sista kvartal. Trots detta ser vi positivt på den europeiska solvärmemarknadens framtid, och vi estimerar att marknaden kommer två- eller tredubblas under följande år, i synnerhet då Green Deal-programmet bidrar med konkretare riktlinjer. Vi har bland annat sett konkreta åtgärder vidtas redan i Frankrike, Österrike, Polen och Tyskland, och på dessa marknader har vi lyckats skapa ett starkt varumärke och uppnå en stark marknadsposition.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 6 MEUR. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden kommer användas för att stöda bolagets rörelsekapitalbehov och därmed öka vår finansiella kapacitet och flexibilitet att kunna genomföra större projekt och svara på den ökande efterfrågan på marknaden. Vi kommer även satsa på vidareutveckling av vår teknologi för att både uppehålla och öka vår konkurrenskraft.

Kan du kort beskriva hur de aktuella övergripande trenderna ser ut inom solenergisektorn samt statliga subventioner?

– Efterfrågan på förnybar energi, i synnerhet ren nollutsläppsenergi, kommer att fortsätta växa starkt när åtgärder för att bekämpa klimatförändringar ökar. Marknaden för stora solfjärrvärmesystem växer, särskilt i Europa, där tillväxten drivs av EU:s Green Deal-program, landsspecifika miljömål och stigande priser för utsläppsrätter och energi. Tyskland kommer att vara en av marknadsföregångarna och bland annat Polen kommer se en stark avtagande trend i användningen av kol inom fjärrvärme. Enligt IEA kan arean av solfångare som används för fjärrvärme i Tyskland mer än tredubblas på några år. Samtidigt växer storleken på systemen och det finns flera investeringsprojekt i olika utvecklingsskeden värderade till mellan 5 och 10 miljoner euro i Tyskland. Tyska staten stöder aktivt solvärmeprojekt, och det gäller även för exempelvis Frankrike, Polen och Österrike. Sedan början av 2020 har solvärmeinvesteringar i Tyskland subventionerats upp till 45 procent, och bland annat i Frankrike ökades solvärmesubventioner med 50 miljoner euro mellan 2019 och 2020.

savo2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vår huvudsakliga verksamhet är helhetsleveranser av stora solvärmeanläggningar med temperaturer under 100 grader, och globalt finns det få kvalificerade helhetsleverantörer, vilket betyder att vi inte har ett stort antal direkta konkurrenter. Kanske den mest signifikanta konkurrenten är GreenOneTec, som tidigare enbart har levererat solfångare åt integrerare men följande sitt förvärv av den nedstängda Arcon-Sunmarks produktionslinje meddelade att de skall inleda helhetsleveranser av solvärmeanläggningar. Vi har europeiska konkurrenter som tillverkar solfångare men inte erbjuder helhetsleveranser vilka är främst aktiva på sina respektive egna marknader i Polen, Österrike och Nederländerna. Konkurrenter inom helhetsleveranser av anläggningar är bland annat Solid och Millennium Industries, men eftersom de inhandlar sina solfångare externt är de även potentiella kunder. Sunrain, som är världens största tillverkare av solfångare, har levererat några stora solvärmesystem till Kina, där även vi utför vårt pilotprojekt för tillfället. Kina är världens överlägset största solvärmemarknad, men till skillnad från solcellsmarknaden har kinesiska stora solfångare hittills inte haft någon betydande inverkan på den europeiska solvärmeenergimarknaden.

Vi skiljer oss från konkurrensen med överlägsen kvalitet och effektivitet. Vi är för tillfället det enda bolaget i världen som har kunskapen och förmågan att belägga upp till 18 kvadratmeter solfångare på en gång och använda tunnväggade aluminiumprofiler i vår konstruktion. Dessutom har vi ett patenterat fästningssystem för våra solfångare, vilket ger våra solfångarfält en bättre energidensitet än konkurrenter.

Vad kan du säga om hur Er orderstock ser ut och utvecklas?

– Savosolars orderstock i slutet av juni 2021 var 1,1 miljoner euro, det vill säga lite svagare än jämförelseperioden. Vi ser positivt på utvecklingen av vår orderstock i framtiden i och med den växande marknaden, särskilt nu när vi har fått in foten på den kinesiska marknaden med vårt projekt för Guangzhou Power Supply och vi nyss har levererat den största solvärmeanläggningen för Kyotherm Solar Frankrike. Dessa kommer att fungera som starka referenser i kundanskaffning. För närvarande är antalet projekt i bolagets design- och anbudfas samt aktiva försäljningsmål som identifierats för de närmaste åren rekordhögt och uppgår till 145 miljoner euro.

Hur stor är Savosolars potentiella marknad?

– Vår målmarknad är storskaliga solvärmeanläggningar huvudsakligen inom marknadssegmentet för fjärrvärme och industriell processvärme. Med stora solvärmesystem hänvisar man ofta till anläggningar som antingen är över 500 kvadratmeter stora eller har en kapacitet som överskrider 350kWth. Inom segmentet för stora solvärmesystemen ligger vårt fokus på anläggningar över 1 000 kvadratmeter i area eller över 750kWth.

Under 2020 fanns cirka 262 storskaliga solfjärrvärmeanläggningar globalt. De utgjorde 1 710 MWth av den globala kapaciteten under samma år, vilket motsvarar cirka 2,4 miljoner kvadratmeter i solfångararea. Kapaciteten för industriell processvärme var 791 MWth, vilket motsvarar 1,13 miljoner kvadratmeter i solfångararea. Totala antalet anläggningar för industriell processvärme under år 2020 var åtminstone 891, varav åtminstone 74 konstruerades samma år. En stor del av dessa är dock under 500 kvadratmeter i area.

Den globala marknadspotentialen för fjärrvärme är över en miljard kvadratmeter, vilket innebär en potentiell marknad på flera hundra miljarder euro. Men även om endast 10% av detta skulle uppnås vid år 2050, skulle det innebära en årlig marknad för solfångarfält som överstiger 1 miljard euro för fjärrvärme.

För att illustrera den globala storleken av solvärmemarkanen totalt var den kumulativa installerade solvärmekapaciteten år 2020 globalt 501 GWth, vilket motsvarar en total solfångararea på 715 miljoner kvadratmeter och står för en besparing om 43,8 miljoner ton i oljeanvändning och en minskning av 141,3 miljoner ton i CO2 utsläpp. Den estimerade realiserade omsättningen av solvärmemarknaden år 2019 är cirka 13,4 miljarder euro.

Avslutningsvis, vilka är enligt dig de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

– Marknaden för stora solvärmesystem är mycket aktiv, både för fjärrvärme samt för industriell processvärmeproduktion. Vi är en teknologisk föregångare inom vårt segment, och våra värmeanläggningar identifieras och erkänns som de mest effektiva i världen.

Våra nyckelmarknader kännetecknas av snabb och stor tillväxt och efterfrågan för nollutsläppsenergi ökar ständigt globalt. EU:s Green Deal program kommer att driva tillväxten på de europeiska marknaderna och i och med vårt pilotprojekt i Kina har vi möjligheten att börja etablera oss utanför Europa också. Vi har starka referenser och framför allt nöjda kunder. Vi vill och behöver möta den växande efterfrågan på marknaden och ordnar därför företrädesemissionen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 oktober - 25 oktober 2021

Teckningspris: 0,71 SEK per aktie

Emissionsvolym: 62 MSEK

Emissionsgarantier: 88,5%

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Tilläggsprospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
11.06.2020
Inbjudan till teckning av aktier i Savosolar

Inbjudan till teckning av aktier i Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi.

Savosolar är ett finskt bolag som producerar och levererar storskaliga solvärmesystem till industriella kunder med primärt två affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme som är tillämpliga inom bland annat fjärrvärme, gruvindustri, jordbruksindustrin och energirenoveringar av stora byggnadskomplex. Dessa solvärmesystem är baserade på bolagets egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen.

Savosolar levererar kompletta system som möjliggör för sina kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Sedan juni 2011 har bolaget levererat över 100 000 m2 solfångare till kunder i nästan 20 länder utspridda över fyra kontinenter. Savosolar genomför just nu en nyemission på cirka 4,3 miljoner euro. Nettolikviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna ska gå till att upprätthålla bolagets rörelsekapital och öka Savosolars finansiella kapacitet i en växande marknadsmiljö för att göra det möjligt att leverera undertecknade och framtida orders och möta den ökande efterfrågan på marknaden, i både industriella process- samt fjärrvärmesegmentet.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,58 SEK.

Teckningsperiod: 1 juni – 15 juni 2020.

Emissionsvolym: 45,8 MSEK, varav cirka 80 % säkerställt på förhand.

Pre-money värdering: 30,5 MSEK.

Företrädesrätt: Savosolar kommer att ge alla aktieägare en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på företrädesemissionens avstämningsdag 27 maj 2020. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) aktier.

Antal aktier i företrädesemissionen: 28 999 557 stycken vid full teckning.

Handel med teckningsrätter: 1 juni – 11 juni 2020.

Teckningsoptioner: Tecknaren kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5, en (1) teckningsoption av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7 per två (2) tecknade aktier.

Teckningsperioder med teckningsoptionerna: 9 – 20 november 2020 (TO5); 8 – 19 mars 2021 (TO6); och 6 – 17 september 2021 (TO7).

Teckningskurs med teckningsoptioner: Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med teckningsoptionerna bestäms av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie reducerat med 30 procent i First North Finland tio (10) handelsdagar före teckningsperioden. Teckningskursen kan dock inte överstiga EUR 0,30 per aktie.


Dokument och filer 

Teaser

Prospekt

Teckna aktier Avanza

Teckna aktier Nordnet

IR-sida

Hemsida

 

savsolar
Stäng×
Relaterade ämnen
07.06.2020
Stockpicker intervjuar - Savosolar

Stockpicker intervjuar - Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är Verkställande direktör på Savosolar sedan 2010 och besitter över 30 års erfarenhet av ledningsposter inom industribolag. Innan min tid på Savosolar arbetade jag som COO och VD på Winwind Oy, ett bolag verksamt inom vindenergi. Innan dess har jag haft ledande befattningar på olika bolag. Under hela mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat i projektbolag. Den erfarenheten jag samlat på mig har jag haft stor nytta utav under min tid på Savosolar i arbetet med att bygga en renare framtid för oss all. 

jari2

Jari Varjotie, VD

 Kan du beskriva Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Savosolar är ett finskt bolag som producerar och levererar storskaliga solvärmesystem till industriella kunder med primärt två affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme som är tillämpliga inom bland annat fjärrvärme, gruvindustri, jordbruksindustrin och energirenoveringar av stora byggnadskomplex. Dessa solvärmesystem är baserade på våra egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen.

Vi levererar kompletta system som möjliggör för våra kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Sedan juni 2011 har vi levererat över 100 000 m2 solfångare till kunder i nästan 20 länder utspridda över fyra kontinenter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Vi vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad.

Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer vi hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med våra partners i olika marknader. Kunder betalar allt eftersom milstolpar i projektet uppnås.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– 2020 har börjat positivt för Savosolar, även om COVID-19 pandemin som påverkar oss alla också har inneburit utmaningar för oss. COVID-19 pandemin har hittills inte haft någon rejäl negativ inverkan på planeringen och budgivningen av nya kundprojekt inom våra mest aktiva marknadsområden. Med begränsningarna på plats verkar det som om kunderna har haft även bättre tid att ta vidare sina projekt och offerter än vad de normalt sätt har. Dock sker våra leveranser något senare än planerat på grund av förseningar orsakade av COVID-19 pandemin.

Det kan inte heller uteslutas att det möjligtvis kan uppstå förseningar i att underteckna nya projektavtal på grund av begränsningar i olika länder, och den ekonomiska osäkerheten orsakad av COVID-19 situationen kan påverka kundernas vilja att fatta framtida ekonomiska investeringsbeslut.

Jelling long row

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 4,3 MEUR. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer att använda nettolikviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna för att upprätthålla bolagets rörelsekapital och öka Savosolars finansiella kapacitet i en växande marknadsmiljö för att göra det möjligt för bolaget att leverera undertecknade och framtida orders och möta den ökande efterfrågan på marknaden, i både industriella process- samt fjärrvärmesegmentet.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– I de storskaliga solvärmesystem som vi producerar finns det endast knappa 10 konkurrerande företag. Sunrain, som är världens största tillverkare av solfångare, har lyckas leverera några solvärmesystem till Kina, var även Savosolars första projekt förväntas äga rum i år. Övriga globala konkurrenter inkluderar för närvarande bland annat GreenOneTec. I april 2020 tillkännagav de förvärvet av Arcon-Sunmarks solfångarproduktionslinje. Samtidigt tillkännagav VKR Holding, ägaren till Arcon-Sunmark, att Arcon stänger ner verksamheten. Överlag har det på sistone uppkommit ett fåtal mindre spelare på marknaden, vilka är främst aktiva på sina respektive egna marknader i Polen, Österrike och Holland.

Enligt den information som finns tillgänglig för bolagets ledning är Savosolars solvärmefångare med MPE-absorbatorer de mest effektiva i världen. Vi har lärt oss att leverera stora system på olika marknader och vi har redan en mycket trovärdig referensbas samt, viktigast av allt, nöjda kunder.

Vad kan du säga om hur Er orderstock ser ut och utvecklas?

– Savosolars orderstock i slutet av april 2020 var 3,3 miljoner euro och genomförandet av samtliga projekt i orderstocken har utvecklats bra. I Frankrike har Savosolar stärkt sin marknadsposition och på basen av information tillgänglig för oss har vi uppnått en position som marknadsledare tack vare vår effektiva och högkvalitativa teknologi samt vårt lokala och kundorienterade sätt att operera. Därtill finns det projekt på andra håll, vilket visar att marknaden fortsätter att utvecklas positivt i olika länder, till exempel i Kina, där det första projektet förväntas äga rum i år.

Avtalet som tecknades med Kyotherm Solar i augusti 2019 för leverans av Frankrikes största solvärmesystem till Issoudun, Frankrike, är vår största order hittills. Systemet är över 14 000 m2 stort och kommer också att vara det största solvärmesystemet för industriell processvärme i Europa när det är klart.

Hur stor är Savosolars potentiella marknad?

– Den kumulativa installerade solvärmekapaciteten i slutet av 2018 var 480 GWth (cirka 686 miljoner kvadratmeter). Jämfört med år 2000 är kapaciteten cirka 7,7 gånger större. År 2018 producerade denna kapacitet 396 TWh solenergi, vilket innebär en besparing om 42,6 miljoner ton i oljeanvändning och en minskning av 137,5 miljoner ton i CO2 utsläpp.

Baserat på prognoser från olika institut kommer fjärrvärme att ha en betydande roll i framtiden för ren energiproduktion inom uppvärmning och nedkylning, även så stor att det år 2050 skulle vara möjligt att producera 50 procent av uppvärmningen i Europa med fjärrvärme, eftersom fjärrvärme är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för produktion och distribution av ren energi. I Frankrike har det till exempel beslutats att öka andelen fjärrvärme från 6 procent till 30 procent fram till år 2030.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

– Marknaden för stora solvärmesystem är mycket aktiv, både för fjärrvärme samt för värmeproduktion till industriella processer. Marknadsutsikterna är positiva och överlag kan vi konstatera att bolaget befinner sig i den bästa positionen någonsin. Vi har kunnat förbättra vår expertis så att Savosolar identifieras och erkänns som en teknologi- och kvalitetsledare i branschen.

Marknaden växer globalt med den ständigt ökande efterfrågan för miljövänlig energiproduktion, och de senaste förändringarna i konkurrenssituationen öppnar upp allt större möjligheter för oss att öka marknadsandelen som teknologi- och kvalitetsledare i branschen och med referenser som kunderna är nöjda med. Vi vill och behöver möta den växande efterfrågan på marknaden och därför arrangerar vi företrädesemissionen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Savosolar ut då?

– Savosolar kommer om fem år att vara en av de ledande leverantörerna av rena värmesystem i världen med sina mycket effektiva och högkvalitativa solvärmesystem.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,58 SEK.

Teckningsperiod: 1 juni – 15 juni 2020.

Emissionsvolym: 45,8 MSEK, varav cirka 80 % säkerställt på förhand.

Pre-money värdering: 30,5 MSEK.

Företrädesrätt: Savosolar kommer att ge alla aktieägare en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på företrädesemissionens avstämningsdag 27 maj 2020. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) aktier.

Antal aktier i företrädesemissionen: 28 999 557 stycken vid full teckning.

Handel med teckningsrätter: 1 juni – 11 juni 2020.

Teckningsoptioner: Tecknaren kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5, en (1) teckningsoption av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7 per två (2) tecknade aktier.

Teckningsperioder med teckningsoptionerna: 9 – 20 november 2020 (TO5); 8 – 19 mars 2021 (TO6); och 6 – 17 september 2021 (TO7).

Teckningskurs med teckningsoptioner: Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med teckningsoptionerna bestäms av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie reducerat med 30 procent i First North Finland tio (10) handelsdagar före teckningsperioden. Teckningskursen kan dock inte överstiga EUR 0,30 per aktie.


Dokument och filer 

Teaser

Prospekt

Teckna aktier Avanza

Teckna aktier Nordnet

IR-sida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar: Savosolar
04.03.2019

Stockpicker intervjuar: Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag heter Jari Varjotie och är Verkställande direktör på Savosolar sedan 2010 och besitter över 30 års erfarenhet inom den internationella b2b-industrin. Innan min tid på Savosolar arbetade jag som COO och VD på Winwind Oy, ett bolag verksamt inom vindenergi. Innan dess har jag haft ledande befattningar på olika bolag. Under hela mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat i projektbolag. Den erfarenheten jag samlat på mig har jag haft stor nytta utav under min tid på Savosolar i arbetet med att bygga en renare framtid för oss alla.

Vänligen beskriv Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Savosolar är ett finskt bolag som producerar och levererar storskaliga solvärmesystem till industriella kunder med primärt två affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme som  är tillämpliga inom bland annat fjärrvärme, gruvindustri, jordbruksindustrin och energirenoveringar av stora byggnadskomplex. Dessa solvärmesystem är baserade på våra egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen.

savovd1

Jari Varjotie, VD

Vi levererar kompletta system som möjliggör för våra kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Sedan juni 2011 har vi levererat över 75,000 m2 solfångare till kunder i 18 länder utspridda över fyra kontinenter.

Hur ser Savosolars affärsmodell ut?

Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Vi vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad.

Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer vi hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med våra partner i olika marknader. Kunder betalar allt eftersom milstolpar i projektet uppnås.

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 5,3 MEUR. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

Vi står väl positionerade för högre produktionskapacitet, nya order samt en större efterfrågan på marknaden. Därmed ser vi ett behov av ytterligare rörelsekapital för att fortsätta växa och leverera på pågående och framtida order vi ser i en allt växande orderingång. Vi behöver också fortsätta investera i vår partnerskapsmodell, som vi anser ha betydande effekt för vår expansionsstrategi.

Ni fokuserar hårt på försäljning och Er omsättning ökade kraftigt under förra året. Vad kan du säga om läget idag gällande orderingång och försäljningsprognos för 2019?

Vi har väldigt många projekt i planerings- och offertstadiet, och bäst av allt, i flera delar av världen. I vår försäljningspipeline finns det så mycket som 150 miljoner euro av projekt. Vi ser även att vår partnerskapsmodell fungerar; vi är närvarande på marknader som vi annars inte skulle kunna satsa på med egna medel, tillsammans med våra partners.

Har det skett några förändringar gällande statliga subventioner som påverkar Savosolar i någon riktning?

Klimathotet är något alla förstår tyngden av och därmed även vikten av förnybara energikällor. Vi ser företag, i allt större utsträckning, fokusera på att reducera utsläpp i samtidigt som statliga subventioner skapar goda förutsättningar för att genomföra en sådan förändring. Med det sagt ser vi en positiv, om än långsam, utveckling med statligt stöd i allt fler marknader.

Utanför Europa finns det flera marknader som karaktäriseras av optimala väderförhållanden för energilösningar från solvärme samt mycket högre energikostnader än i Europa. I dessa marknader finns det många industribolag som skulle tjäna på en energilösning från Savosolar oavsett om statliga subventioner finns tillgängligt eller inte.

Berätta lite i övrigt vad som har hänt i bolaget under det senaste halvåret?

Avtalet som undertecknades med Grenaa Varmevaerk A.mb.a. i Danmark är Savosolars största solvärmesystem hittills. Största delen av arbetet slutfördes under 2018. Nu, i slutet av februari, har fältet redan producerat cirka 20 MWh energi dagligen, under den inledande veckan, vilket resulterat i en väldigt nöjd kund. Slutligt överlämnande av projektet sker under mars månad 2019. Det nya solvärmesystemet som togs i bruk av NewHeat SAS i Condat-sur-Vézère i januari är Frankrikes största solfångarfält. Samtidigt är det världens största fält som är installerat på ett s.k. single-axis tracker system som följer solen, vilket innebär att mer energi kan utvinnas på samma yta.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

Vi har lyckats bygga upp ett etablerat varumärke. Alla på marknaden känner till Savosolar som ett ledande aktör inom solvärmesystem.

Vi har konsekvent lyckats penetrera nya marknader och ser våra investeringar i våra partners nu bära frukt.

Vi bidrar till den förändring som måste fram för att motverka det globala klimathot.

Kan du avslutningsvis beskriva Er vision om hur Savosolar ser ut om 5 år?

Om 5 år är Savosolar ett globalt lönsamt bolag och en betydande del av verksamheten utanför Europa med referensprojekt på alla fyra kontinenter. Vi utgör en bidragande faktor till stora industriers övergång till ren konkurrenskraftig elförsörjning.

--------------------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 0,05 SEK

Teckningsperiod: 1 mars - 15 mars 2019

Erbjudandets storlek: 5,3 MEUR

Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet

Hemsida

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Savosolar tillverkar världens mest effektiva solfångare
28.06.2018

Savosolar tillverkar världens mest effektiva solfångare

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Min bakgrund är från flertalet olika ledande befattningar inom stora finska industriföretag, så som Perlos och Metso. Trots att det handlar om olika branscher jag länge arbetat i företag som tillverkar och levererar projekt internationellt.

Min senaste position var hos Winwind, dit jag flyttande då jag märkte en stark förändring gentemot förnybar energi, något som jag alltid stött och trott på starkt. Nu har jag varit med Savosolar i över åtta år, och är väldigt passionerad om Savosolars framgång hittills, och den renare eller grönare framtid som står framför oss alla.

Vänligen beskriv Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Savosolar designar och levererar soltermiska system till industriella kunder globalt. Systemen är baserade på internationellt prisbelönta solabsorbatorer och solfångare som Savosolar har utvecklat och tillverkar. Bolagets stora solfängare med MPE-absorbatorer som Savosolar producerar är de mest effektiva i världen. Effektiviteten härstammar bland annat från att våra unika produkter är baserade på en patenterad beläggningsprocess i vår vakuumkammare där hela absorbatorer beläggs efter montering. Detta betyder en direktflödesdesign, vilket innebär en starkt förbättrad värmeöverföring.

Savosolars team har omfattande know-how och erfarenhet från solvärme- och beläggningstekniker i vakuum samt internationell försäljning och företagsledning. Vi använder de senaste produktionsteknologierna i våra processer och är certifierat enligt ISO 9000. Vårt företag växer snabbt och hjälper våra kunder nå deras miljö- och affärsmål genom att sänka deras energikostnad. Savosolar investerar ständigt i produktutveckling för att alltid tillfredsställa den växande globala miljöenergimarknadens behov med de bästa lösningarna.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Savosolar levererar främst stora solvärmeinstallationer för fjärrvärme, industriell processuppvärmning och fastigheter - marknadssegment med stor potential och snabb tillväxt.

Vi levererar primärt kompletta solfångarfält och system från planering till installation och använder de bästa lokala samarbetsparterna. Vår hemmamarknad är nu norra och västra Europa, men vi har den senaste tiden tagit bra kliv framåt på marknaderna i Sydamerika, Östeuropa, Asien och Oceanien.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 3,5 MEUR. Vad skall emissionslikviden användas till?

Savosolars marknadsutsikter är för närvarande mer positiva än någonsin tidigare. Efter en lång lugn period har vi nu fått order på nya stora projekt. För det första har vi fått en order på över 2 MEUR från newHeat, vilket är en väldigt viktig milstolpe för oss eftersom vi får leverera det största solvärmesystemet som någonsin byggts i Frankrike, där marknaden är mycket fördelaktig för industriella solvärmelösningar. Denna order är även vår första stora leverans var vi har helhetsansvar och i och med denna framgångsrika referens kommer vi att kunna ytterligare stärka vår position både i Frankrike och på andra håll.

Dessutom är vi mycket stolta över att vi för några veckor sedan fick den största ordern hittills, om 3,5 MEUR till Grenaa Varmevaerk i Danmark. Leveransen av dessa två projekt sker huvudsakligen under innevarande år och vi förväntar oss fler projekt därutöver.

Bolaget kommer att använda emissionslikviden för att fylla vårt rörelsekapitalbehov så att vi kan leverera erhållna och kommande order under 2018-2019 och fortsätta effektivisera verksamheten för att nå våra lönsamhetsmål samt hantera den ökade efterfrågan globalt.

savosolar2

Ni har jobbat hårt för att skära i Era kostnader. Vad är resultatet av detta arbete under det senaste året?

Våra investeringar i automatisering och förbättring av vår produktion har redan resulterat i en 70 procentig minskning av arbetskraftskostnaden för vår solfångare. Senaste året har vi även lagt fokus på att få ner de viktigaste direkta material- och tjänstekostnaderna samt jobbat på en ny design för att minska våra leveranskostnader. Detta hoppas vi kommer att hjälpa oss i att nu leverera bra marginaler i de stora orders vi fått samt förbättra vår konkurrenskraft i de pågående förhandlingar vi har.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Baserat på prognoser från olika institut är marknadspotentialen enorm. Fram till 2050 estimeras den årliga marknaden till minst flera hundratals miljoner euro per år, avslutande på en miljardmarknad i slutet av denna period. Goda tecken på att detta verkligen kommer ske kan vi redan se i olika delar av världen.

Vi har satsat hårt på att bygga upp vår försäljning de senaste åren och har fått en massa förfrågning runt om i världen. Med tanke på att vår offerstock om 53 miljoner euro till 15 olika länder på rekordnivå och vår försäljningspipeline ligger på 143 miljoner euro så vi kan klart säga att våra insatser burit frukt och att vi är säkra på att vi är i en bättre position på marknaden än någonsin tidigare.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

Savosolars mission är att bekämpa klimatförändring med den ledande solvärmetekniken. Bolagets produkter har marknadens högsta prestanda och vi är den enda tillverkaren som kan använda världens mest effektiva värmeväxlarstruktur i våra solvärmefångare. Tekniken är skyddad med patent.

Marknaden har vaknat upp och är just nu mycket aktiv. Överallt i världen och i Europa speciellt, satsas det ännu hårdare på uppvärming och hur man kan producera värme med mindre utsläpp. Fjärrvärme och, som en del av det, solenergi blir viktigare. Därför finns det många sådana projekt nu och framöver.

Våra investeringar i effektiviteten och kapaciteten av produktionen samt våra kostnadsbesparingsaktiviteter har lyckats väl. Detta kombinerat med en rekordhög orderbok om 5,6 miljoner euro och mycket hög marknadsaktivitet gör att jag ser ljust på bolagets framtid.

Viktigaste, utöver den enorma marknadspotentialen, är att Savosolar helt klart har ett större varumärke än dess storlek skulle motivera. Våra produkter och deras prestanda har erkänts och accepterats av kunder och potentiella samarbetspartners överallt. Dessutom ses vi som en trovärdig aktör på marknaden och blir ständigt kontaktade av intressanta företag från hela världen med förfrågningar om offert eller annat potentiellt samarbete. Detta är en position som de flesta bolag i en tidig fas inte når, och jag känner mig konfident om att detta kommer ge positiva resultat på alla plan.

Info om nyemissionen

  • Teckningspris: 0,20 SEK
  • Teckningsperiod: 21 juni - 6 juli 2018
  • Erbjudandets storlek: 34,9 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början