07.01.2021
Dagens insynshandel

Dagens insynshandel

Här är ett utdrag från dagens insynshandel. Transaktioner i bland andra Lime Technologies, Slitevind och Sagax.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Slitevind – Blåskatarr
25.02.2020

Slitevind – Blåskatarr

Vindkraftsrallyt på börsen nådde till slut även gotländska Slitevind, som under det senaste halvåret som bäst mer än dubblerats till veckans nya All Time High-notering på 94,50 kr. Men sen kom käftsmällen, eller snarare blåskatarren.

Från Stockpicker Newsletter (23 februari 2020)

Analytiker Per Bernhult

SLITE | First North | 71,00 kr | AVVAKTA

Det har blåst så bra i de svenska vindkraftverken att det bidragit till att elpriserna drattat i backen i början på året. I lilla Slitevind är problemet extra tydligt, vilket straffade sig rejält när bolaget rapporterade under torsdagen och informerade om prislägets inverkan
framgent. Från veckans rekordnotering tappade aktien som mest nästan 30 kr innan handeln stängde på fredagen. Var detta en rimlig reaktion, eller kan man hoppas på att vindflöjeln snart vänder tvärt tillbaka?

Slitevind producerar och säljer el, elcertifikat och ursprungsgarantier samt förvaltar vindkraftsanläggningar. Bolaget äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar. Tidigare sysslade Slitevind även med projekteringsverksamhet, men återgick för ca fem år sedan till sin kärnverksamhet, dvs elproduktion. På senare år har bolaget investerat närmare en halv miljard kronor i tillkommande vindkraftsproduktion. Vid årsskiftet uppgick produktionskapaciteten till ca 270 GWh normalårsproduktion. Det är mer än en tredubbling sedan 2015. Från och med januari är kapaciteten ytterligare högre, ca 285 GWh.

För helåret 2019 nådde Slitevind en nettoomsättning på 103,6 Mkr (77,4) med ett nettoresultat om 17,3 Mkr (4,1). Lyftet mot föregående år kommer dels av nyinvesteringar som tillfört ytterligare lönsam produktionskapacitet, dels el- och certifikatpriser som legat på relativt goda nivåer. Vinsten per aktie blev 3,02 kr (0,93). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på 43,1 Mkr (51,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten var samtidigt -95,4 Mkr (-69,3). Soliditeten var 35,4% (27,9). Nettoskulden var 344,4 Mkr (353,1). Omsättningstillgångarna låg på 65,6 Mkr (22,2), varav likvida medel 43,6 Mkr (5,3). Outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 10,8 Mkr (3,6).

Under inledningen av 2020 har emellertid elpriserna sjunkit kraftigt med ett spotpris i SE3 på endast 25 öre per kWh. Terminspriserna har också påverkats nedåt. Bakom de låga elpriserna ligger flera faktorer. Den milda och regniga vintern har dels medfört låg energiförbrukning, dels att vattenmagasinen har överskott. Ovanpå detta har mycket vind bidragit. Prisbilden väntas inte återhämta sig förrän det åter råder normalläge i vattenmagasinen. Samtidigt råder det överskott på elcertifikat till följd av den kraftiga utbyggnaden av vindkraft och certifikaten inbringar i nuläget endast några få ören per kWh.

Slitevind bedömer att certifikatpriserna kommer få svårt att återhämta sig och räknar därför med att ca 90% av bolagets intäkter de kommande åren kommer vara kopplade till elpriset. Verksamheten uppges klara ett nollresultat före skatt vid ca 33 öre per kWh i snittintäkt. För att nå detta behöver erhållet bruttoförsäljningspris för summan av el-, elcertifikat, ursprungsgarantier och nätnytta vara ca 3 öre högre då viss del av produktionen hanteras via driftbolag, där Slitevind får en månatlig nettoersättning utbetald efter avdrag för driftkostnader.

Tillväxten i Slitevind har varit snabb, men vi talar här alltså om ett bolag helt inriktat på elproduktion, till skillnad från exempelvis det långt större Eolus Vind, som är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA.

Slitevind är således mycket mer omedelbart beroende av dagspriserna på el och certifikat samt har en tyngdpunkt inom den förvaltande delen av värdekedjan. Dessutom med nästan all verksamhet på den svenska marknaden. Även om tillväxten varit hög och kan förväntas fortsätta vara förhöjd då elkonsumtionen ökar långsiktigt samtidigt som kärnkraft kommer tas ur bruk och gröna alternativ lockar allt fler, visar prisläget under inledningen på året också på svagheter och risker i bolaget, men kanske framför allt vissa begränsningar i potentialen.

Aktien är inte direkt något superfynd i nuläget, trots den gångna veckans stora nedställ. Samtidigt vinner gröna investeringar alt mer mark, varför intresset sannolikt kan återkomma. Lyckas Slitevind på sikt med att tydliggöra sitt värdeskapande och att också snabbare realisera dessa värden till förmån för upprepade nyinvesteringar, finns en god långsiktig potential. Men för den som söker en mer spektakulär resa är risken stor att de snabba pengarna för stunden är gjorda i aktien. Vi ställer oss i nuläget neutrala till aktien.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början