02.02.2023
Small Cap – Budgivaren fullföljer inte budet på Sleep Cycle

Small Cap – Budgivaren fullföljer inte budet på Sleep Cycle

TopRight Nordic har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende TopRights förvärv av samtliga aktier i Meeting Technology Sweden. Köpeskillingen i förvärvet uppgår till totalt cirka 21 miljoner kronor. Köparna har även möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling om 4 miljoner kronor om vissa villkor uppfylls. TopRights styrelse ska i samband med genomförandet av förvärvet besluta om en riktad emission av aktier till säljarna av MTS. Under det senaste räkenskapsåret, vilket avslutades i juni förra 2022, omsatte Watteriet 12,3 miljoner kronor och redovisade ett resultat efter finansiella poster om cirka 2 miljoner. Aktien lyfte 1,4 procent till 1,268 kronor.

Velvet Cichlids har beslutat att inte fullfölja uppköpserbjudandet på Sleep Cycle. I december i fjol lade Velvet Cichlid ett kontantbud om 42,50 kronor per aktie på Sleep Cycle. Vid utgången av acceptfristen den 31 januari 2023 hade erbjudandet bara accepterats till motsvarande cirka 10,9 procent av de utestående aktierna i Sleep Cycle. Budgivaren kontrollerar motsvarande cirka 69,9 procent av de utestående aktierna. Fullföljandet av erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sleep Cycle.

ProstaLund och den nya ägaren av Specialistläkargruppen i Kalmar (SLG Kalmar AB) har tecknat ett nytt avtal gällande engångsmaterial som används vid CoreTherm®-behandlingar. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en option om förlängning. Ordervärdet är cirka 2,4 miljoner kronor under avtalsperioden. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en option om förlängning. Aktien förbättrades 4,8 procent till 4,16 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.01.2023
Small Cap – Rolling Optics rusade på bud

Small Cap – Rolling Optics rusade på bud

Franska François-Charles Oberthur lägger ett bud på First North-listade Rolling Optics på 0,75 kronor per aktie.

Det innebär en premie om 188 kronor jämfört med fredagens stängningskurs. Rolling Optics utvecklar bl.a. mikrooptiska 3d-effekter som används för att skydda företag och varumärken från förfalskningar samt för sedlar, id-kort och pass. Största ägare i bolaget är investmentbolaget Forestum Capital som kontrollerar runt 12 procent av aktierna. Thomas Savare, vd för François-Charles Oberthur, säger i en kommentar ”Vår vision är att fortsätta investera i världsledande säkerhetsteknologi. Vi är väl medvetna om det långsiktiga perspektivet och de omfattande resurser som krävs för att utveckla och främja en sådan omvälvande teknologi till slutkund”. Styrelsen för Rolling Optics kommer senast två veckor före acceptperiodens utgång ge sin syn på budet från François-Charles Oberthur. Enligt vd Otto Drakenberg har flera aktörer visat intresse för bolagets teknologi. Aktien stängde 188,6 procent högre till 0,749 kronor.


TopRight Nordic har fått i uppdrag att utrusta City Gross stormarknad i Kungens Kurva med ny klimatsmart belysning. Beställningen är värd cirka 3 miljoner kronor och energibesparingen uppgår till 67 procent vilket motsvarar 7,6 miljoner kWh och 950 000 kg CO2 över 11 år. TopRight har tidigare levererat SMART LED™ till utvalda, mindre City Grossbutiker men nu utvecklas samarbetet ytterligare. City Gross genomför just nu en energikartläggning av samtliga 42 butiker runt om i Sverige med målet att kraftigt minska elförbrukningen. Energikrisen samt ett EU-direktiv som förbjuder all produktion och försäljning av kvicksilverbaserade ljuskällor fr.o.m. september 2023 medför att efterfrågan på LED och smart ljusstyrning ökar kraftigt. Aktien tappade 1,6 procent till 1,10 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
15.12.2022
Small Cap - Smart Eye vinner storaffär

Small Cap - Smart Eye vinner storaffär

Smart Eye har erhållit upp till 53 nya design wins för Driver Monitoring System, DMS, från en ny kund.

Det handlar om en stor nordamerikansk biltillverkare. Enligt ett pressmeddelande uppgår den beräknade intäkten för ordern till 800 miljoner kronor, baserat på prognoser för produktlivscykeln, Smart Eye kommer att leverera sin AI-baserade Driver Monitoring-mjukvara upp till 53 nya bilmodeller. Smart Eye har nu fått totalt 194 design wins från 18 fordonstillverkare. Den nya ordern innebär att Smart Eye befäster sin position på den viktiga europeiska marknaden, beräknad till 18 miljoner fordon 2026. Dessutom sätter det bolaget i ledning i Nordamerika, som förväntas ha den snabbaste tillväxten efter Europa. Position i Kina stärks ytterligare där Smart Eye redan är i produktion med två OEM-tillverkare och förväntar sig snabbt ökande intäkter under de kommande åren. Aktien ökade 20 procent och stängde till 51,15 kronor.

TopRight Nordic har fått beställning av H.A Bygg Entreprenad Aktiebolag gällande lösningar inom stålkonstruktioner och smide. Uppdraget avser uppförandet av ett nytt kraftverk under 2023 och ordervärdet ligger på 4,7 miljoner kronor. Beställningen avser specialanpassade stål- och smideskonstruktioner. TopRight HISABs spetskompetens inom området sträcker sig från stora, avancerade infrastrukturprojekt till smarta detaljlösningar. Aktien stärktes 5,4 procent till 0,901 kronor.

Permascand har skrivit ett ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Affärssamarbetet går långt tillbaka i tiden. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor per år under avtalstiden på två år. Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika. Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi och klorattillverkning. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Permascands aktie förbättrades 0,9 procent till 23,10 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
26.09.2022
Small Cap - Lohilo Foods förlorar distributionsavtal

Small Cap - Lohilo Foods förlorar distributionsavtal

Lohilo Foods har kommit överens med General Mills om att inte förlänga det befintliga distributionsavtalet avseende Häagen Dazs glass i Sverige.

Aktien tappade 19 procent till 1,70 kronor. Enligt ett pressmeddelande har Lohilos försäljning av produkter under varumärket Häagen Dazs årligen uppgått till totalt cirka 70 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 25 procent av Lohilos totala försäljning. De nya distributionsavtalen med Fuud respektive Sproud som kommunicerats under augusti bedöms under 2023 kunna täcka för en större del av marginaltappet som avslutet med Häagen Dazs innebär. Lohilo kommer under fjärde kvartalet att genomföra en översyn för att optimera storlek och struktur för dess organisation, efter de nya förutsättningarna.

TopRight Nordics dotterbolag HISAB har via NCC erhållit uppdraget att i projekt Västlänken leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord. Slutkund är Trafikverket. Nu utvecklas affären vidare med en tilläggsorder på 36 miljoner kronor. TopRight HISABs arbete påbörjades under 2021 och den här ordern är ytterligare en tilläggsorder för arbete som startar under 2022 och slutförs under 2023. Ordervärdet för TopRight HISAB för denna tilläggsorder är 36 miljoner kronor och det totala projektet är nu uppe i 108 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 12,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Referensportföljen
07.01.2022

Referensportföljen

Det är inte helt lätt att vara nöjd med portföljutvecklingen under 2021.

Avkastningen på 23% (utdelningar bidrog med 1,1%) innebär förvisso att det gångna året blev 13:e i rak följd med positiv sådan (senast som Referensportföljen tappade i värde på årsbasis var 2008) men utfallet blev dels sämre än det historiska genomsnittet (26,9%) dels klart svagare än Stockholmsbörsens utveckling (35%). Allt som oftast är det just jämförelsen med det senast nämnda som blir det enskilt avgörande kriteriet för huruvida man har haft ett lyckat eller mindre lyckat år.

Sammanställningen ovan irriterar desto mer om man beaktar det faktum att Referensportföljen var upp ca 29% i början på juli. 2021 blev med andra ord tydligt tudelat för vår del. Ett starkt första halvår med fem uppgångsmånader följdes av riktigt svagt andra dito (fyra nedgångsmånader).

Just det senast nämnda är också det som utgör kärnan i besvikelsen. Här var våra förväntningar klart högre. Inte minst som i synnerhet slutkvartalet normalt sett tenderar att bli starkt. Så blev också fallet i år (Stockholmsbörsen ökade med 11,8%) men vår portfölj misslyckades att hänga med. Enbart under Q4 tappade den nämligen 8,2% mot index. Ett kännbart tapp allt annat lika eftersom följden blev att vi för andra gången i historien underavkastade med tvåsiffriga procentuella tal mot index (fjärde gången totalt sett).

En anledning till utfallet kan förhållandevis låg aktivitet ha varit. 2021 var definitivt inte ett år då ”buy and hold” strategin firade sina största triumfer. Förvisso fick vi ingen jättestor korrektion i marknaden men däremot två tämligen signifikanta sådana under andra halvåret. Här borde man med facit i hand ha varit betydligt mer snabbfotad.

Under 2020 genomförde vi sammantaget 21 försäljningar där 14 olika bolag lämnade portföljen. En del försäljningar var av vinsthemtagningskaraktär där enbart delar av innehav avyttrades (Bulten, Catena Media, Hexatronic, Evolution) därav fler transaktioner än antalet bolag. Fem (5) av dessa transaktioner åsamkade oss förluster (25% i genomsnitt).

Allra störst blev den i Kambi som lämnade portföljen i augusti då det blev klart att Penn National avser att satsa på egen sportbokslösning (andra stora kundtapp i USA). Förlusten blev kännbara 44% och faktum är att aktien fortfarande inte återhämtat sig sedan dess (kurs 256 kr i samband med försäljningen). Rejäla tapp (ca 29%) blev det även i TopRight Nordic och Scandi Standard. De övriga förlusterna stod SAAB (-15,6%) respektive Sensys Gatso för (-8,4%).

Totalt sett har dock årsavkastningen från samtliga slutförda transaktioner varit 45%. Mycket tack vare rejäla vinster i iGamingbolagen men även Ferronordic, Hexatronic, Investor, Intrum samt även Magnolia Bostad som avyttrades kort efter ett uppköpsbud.

Var besluten relativt bra när det gällde att stoppa blodflödet (samtliga aktier som åsamkade oss förluster stod vid årsskiftet lägre än vid försäljningstillfällen) så blev vårt stora misstag återigen att sälja kursvinnarna alldeles för tidigt. Hexatronic som vi skalade ned genom försäljning vid tre olika tillfällen blev exempelvis årets absoluta vinnare med en kursuppgång om dryga 500%. Vår sammanlagda vinst i aktien blev dock ”enbart” ca 90%. Trist förstås men det var likaså svårt att förutspå att bolaget skulle slå till med hela sju (7) förvärv under året (målsättningen är att genomföra ”ett par per år”).   

Att fela är mänskligt och man brukar säga att den som inte begår några misstag är den som inget alls gör. Att pricka toppen eller botten är få förunnat. Det är bara att försöka acceptera att man inte kommer att lyckas med det i någon större omfattning. Därför skall man kanske inte deppa när man trots allt lyckats öka värdet för 23:e året (av sammanlagt 25) och därtill med hela 23%. Samtidigt är det förstås svårt att våra riktigt nöjd givet den riktigt svaga prestationen under andra halvåret. Ett tudelat år på flera sätt som nämnts ovan.

Nya tag under 2022. 

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
04.01.2022
Small Cap - Volatil handel i Frisq efter icke bindande bud

Small Cap - Volatil handel i Frisq efter icke bindande bud

First North-listade Frisq, som utvecklar digitala verktyg för interaktiv kommunikation inom vården, har mottagit ett bud på alla sina operativa...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
28.10.2021

Topright – Leveranserna rullar igång

Det börjar röra på sig för ljusteknikföretaget. Efter pandemirelaterade förseningar har nu äntligen flera projekt inletts och kundleveranserna har kommit igång på allvar.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
12.10.2021
Top Picks Review - TopRight Nordic

Top Picks Review - TopRight Nordic

TopRight Nordic har haft det synnerligen tufft under de senaste veckorna utan någon synbar anledning.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
07.09.2021
Topright – Välfylld orderbok inför hösten

Topright – Välfylld orderbok inför hösten

På många sätt går ljusteknikbolaget TopRight från klarhet till klarhet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
30.06.2021
TopRight – Skapar en ljus framtid

TopRight – Skapar en ljus framtid

2019 var året där ljusteknikbolaget TorRight Nordic genomförde ett flertal strategiska förvärv som skapade en koncern vars fokus idag är...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början