Collector - chockbesked
28.01.2020

Collector - chockbesked

Collector bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder och fokuserar huvudsakligen på faktura- och delbetalningstjänster för små- och medelstora företagskunder.

Från Stockpicker Newsletter (26 januari 2020)

Analytiker Jacek Bielecki

COLL | Mid Cap | 34,1 kr

Stockpicker har under lång tid varit positiva till nischbanken Collectors aktie. God tillväxttakt, låg andel kreditförluster och namnkunniga ägare gjorde enligt oss aktien intressant i synnerhet som den sedan en tid tillbaka framstod som lågt värderad. Men efter en tids svag utveckling blev det dock uppenbart för oss att marknaden värderade bolaget helt annorlunda än vad vi själva gjorde. Istället för att likt Don Quijote slåss mot väderkvarnarna gav vi i november upp och frångick vår köprekommendation för aktien och tog även bort den från våra Top Picks (Newsletter 1740).

Idag, när vi ser med facit i hand, var det ett synnerligen lyckat beslut. I veckan kom bolaget nämligen med synnerligen nedslående besked. Närmast chockartade skulle man kunna säga. Det kanske allra mest allvarliga var att man beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 800 Mkr där hela 600 Mkr hänförs till segmentet Privat. 550 Mkr av dessa avser lån och tycks därtill redan vara nedskrivna (s.k. Steg 3). Det är allvarligt då det stora beloppet indikerar att Collectors kreditutgivningsmodell inte har varit särskilt väl utformad.    

Utöver ovanstående har man även beslutat att göra en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 Mkr samt avyttra Collector Ventures (riskkapitalverksamhet som investerade i nya fintechbolag). Som en konsekvens av det kommer även grundaren Lena Apler att lämna ordförandeposten som övertas av Balders vd, Erik Selin (idag vice ordförande). Dessutom och kanske framför allt, vill man stärka bolagets kapitalbas genom en fullt garanterad nyemission på 1 miljard i syfte att uppfylla gällande buffertkrav.

I reda siffror innebär ovanstående att rörelseresultatet i Q4 2019 landar på omkring -670 Mkr. Därmed raderas hela den under Q1-Q3 upparbetade vinsten. Justerat för poster av engångskaraktär (cirka 810-820 Mkr) spås rörelseresultatet i Q4 bli ca 140-150 Mkr. Motsvarande siffra i Q3 var 164 Mkr.  

Skall man då ta rygg på Erik Selin och delta i den kommande miljardemissionen? Balders vd försäkrar att man tar i rejält för att aldrig mer behöva ta in pengar igen. Det är förstås lovande. Dessutom säger han att verksamheten framgent blir betydligt mer konservativ än vad den har varit historiskt. Även det låter förstås förtroendeingivande men innebär samtidigt att det som varit Collectors styrka fram till nu (tillväxten) försvinner. Verksamheten kommer därför i mångt och mycket efterlikna traditionell bankrörelse.

Ovanstående förutsätter dessutom att man lyckas övertyga FI att man inte begått så pass kraftiga regelöverträdelser att man riskerar sin licens. Det finns förstås inget skäl för oss att tro att så skulle bli fallet men få trodde det heller i HQ:s fall för ca 10 år sedan. Ändå ledde FI:s utredning till just detta beslut vilket som bekant fick ödesdigra konsekvenser för samtliga berörda och då inte minst för aktieägarna.

Med ovan som utgångspunkt anser vi att det i dagsläget (kanske även i förlängningen) inte finns någon anledning att äga aktier i Collector. I alla fall tills molnen skingrats och villkoren för emissionen blivit offentliga. Rejäl rabatt mot övrig banksektor kan förstås få oss att ompröva vårt ställningstagande. Men som läget är idag går vi hellre efter fullgoda alternativ utan ledningar som kört ner i diket. Bank bygger på förtroende och Collector har precis tappat stora delar av sitt. Vi anser nämligen att den uppkomna problematiken torde vara bolagsspecifik och skall därför inte översättas rakt av på andra sektorbolag (såsom vår sektorfavorit Resurs Holding) som redan idag använder sig av betydligt mer konservativa kreditförlustsreserveringsmodeller.

Det intressanta i sammanhanget blir förstås hur Erik Selin kommer att agera framgent. Sedan tidigare har han som bekant stora aktieposter i flertalet sektorbolag (han är numera största ägare i exempelvis Hoist) och frågan är väl om han inte blir tvungen att göra sig av med dem. Det tillsammans med den ”Collector-moment” som branschen nu upplever kan mycket väl lägga en våt filt över samtliga branschbolag vilket i sig skulle kunna öppna för uppköp. Nordax har ju redan plockats ut från börsen. Fler kan bli aktuella i synnerhet som de inte blivit någon större succé på börsen.

Collectors dikeskörning lär ta mycket tid och energi i anspråk under de närmaste månaderna och torde därför – åtminstone på marginalen - vara negativt för fastighetsbolaget Balder. Dygnet har som bekant bara 24 timmar även för Erik Selin. En och annan aktieägare lär dessutom säkert bli orolig över fastighetsbolagets exponering mot Collector.

Förtroendet för Erik Selin är nog alltjämt orubbat men glorian har definitivt hamnat lite på sned. Balder har varit nischbankens huvudägare sedan lång tid tillbaka och Erik Selin har också suttit i dess styrelse. För vår del ansåg vi just hans stora ägarengagemang vara lite av en garanti för att man inte tog för höga risker. Det var uppenbarligen en felaktig slutsats. Ett och annat snedsteg är ju ofrånkomligt men när det handlar om så pass stor avåkning under tider av stark konjunktur, blir bilden onekligen en annan.