GHP Specialty Care – Goda utsikter
15.04.2021

GHP Specialty Care – Goda utsikter

Sjukvårdskoncernen GHP har på nära håll fått vara med om att hantera konsekvenserna av Covid-19-pandemin.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1861 (11 april 2021)

GHP | Small Cap | 26,3 kr | KÖP

Hemma i Sverige har man lånat ut personal, material och utrustning till de offentliga sjukhusen samtidigt som man har behövt boka av alla patienter i riskgrupper i den egna verksamheten. I de sjukhusen som man driver i Förenade Arabemiraten (UAE) fick man under förra våren skifta fokus till att hantera Covid-19 patienter, och i Kuwait har uppskalningen av sjukhuset pausats för att istället stötta det offentliga i form av ett barnsjukhus.

Än idag medför oförutsägbarheten i pandemins utveckling snabba svängningar i volymer, vilket innebär att det blir svårare att upprätthålla effektiviteten i klinikerna. Samtidigt har man från början arbetat aktivt med att minska eventuella negativa ekonomiska effekter genom att anpassa kostnadsbasen, bland annat genom att hyra ut personal till den offentligt drivna sjukvården. Koncernen har även tagit del av stödpaket i Sverige och Danmark, som till exempel korttidspermitteringsstöd och sänkta arbetsgivaravgifter.

Annons

Sammanlagt blev den finansiella effekten under fjolåret trots allt positiv och försäljningsintäkterna ökade med 4,5%, jämfört med året innan, till 1 372 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) lyftes dessutom med 59% till 100 Mkr, vilket innebar en marginalförbättring om 2,5 procentenheter till 7,3%. Här ingick, emellertid, en positiv effekt från engångsposter på netto 14,5 Mkr, då reavinsten från försäljningen av Urologcentrum Odenplan översteg nedskrivningen av fordringar i UAE.

Dessutom upplever man inom segmentet Vårdsamverkan en viss resultatmässigt positiv effekt av pandemin, främst till följd av minskad vårdförmedling och därmed lägre kostnader. Detta kommer normaliseras när vårdkonsumtionen i samhället förväntas öka igen. Segmentet upplever dock även positiva resultateffekter kopplade till det kontinuerliga arbetet med att styra och analysera vård som köps in.

Aktiva är man också på utvecklingsfronten och under året genomfördes satsningar på att digitalisera erbjudandet samt att utveckla datadrivna verktyg för att förbättra vårdkedjorna. Under Q4 lanserades till exempel en ny fysioterapi-app, där patienter och kliniker kan få tillgång till rehab-program och dela med sig av hur behandlingen utvecklas.

Samtidigt fortgår i bakgrunden arbetet med affärsutvecklingen i Mellanöstern, vilket för tillfället är främst riktat mot potentiell diabetesverksamhet i Saudiarabien. Målet är att få avtal med ministeriet för att kunna driva offentlig vård samt ha rätt att fakturera. Segmentet International genererade ifjol runt 7,5% av koncernens totala försäljningsintäkter, men dessvärre bromsar pandemin den planerade expansionstakten i Kuwait, där man sedan 2019 agerar som operatör av Kuwait Hospital.

Viktigast för koncernen som helhet är dock utan tvekan att efterfrågan på specialistvård förväntas vara mycket hög de närmaste åren. Detta då pandemin har inneburit att ett stort antal planerade operationer hos privata och offentliga vårdgivare har skjutits upp. Med sina 21 specialistvårdskliniker står GHP välrustat för att möta det uppdämda behovet inom allt från ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, överviktskirurgi och diabetesvård, till gastroenterologi, urologi, allmänkirurgi, arytmi, idrottsmedicin, neurologi, hud samt specialisttandvård.

Ambitionen är dessutom att fortsätta satsa på̊ tillväxt med utökad kapacitet och utbyggnad inom flera av verksamheterna i Stockholm och Skåne. Ett sådant exempel är övertagandet av operationsavdelningen på Sophiahemmet sedan årsskiftet, vilket innebär stora fördelar för GHP Kirurgkliniken med större flexibilitet, utökad kapacitet, en helt integrerad operationsprocess och ökad trygghet för patienten.

Generellt är man även öppna för förvärv av fristående klinikverksamheter i storleksordningen 15 -100 Mkr vad gäller omsättningen. Handlingsutrymme finns det gott om ur ett finansiellt perspektiv, med en nettoskuldsättningsgrad på enbart 35% vid slutet december. Det räcker även utan problem till den föreslagna utdelningen om 50 öre per aktie, vilket i skrivande stund motsvarar en direktavkastning på nästan 2%.

Den stora vårdskulden i Norden, expansionsmöjligheter i Mellanöstern och Vårdsamverkans innovativa digitala verktyg inom vården – allt detta ger tillförsikt inför framtiden. Den positiva bilden bekräftas av de nya finansiella målen som nyligen presenterades och som siktar på en organisk tillväxt på 15% per år, samt en EBIT-marginal på minst 7%. Av ovannämnda skäl framstår dessa som fullt rimliga och vi tror att försäljningsintäkterna kan öka till omkring 1 550 Mkr i år och runt 1 750 Mkr nästa år. EBIT landar i detta scenario på 100 Mkr, respektive 122 Mkr.

Även om GHP-aktien är på pappret dyrare idag jämfört med förra analystillfället för två år sedan (Newsletter 1698), så är vi mer övertygade om potentialen idag än vad vi var då. Därför höjer vi nu också rekommendationen till Köp. Värderingen uppgående till EV/EBIT 16x på nästa års estimat är inte direkt låg men får man till avtalet i Saudiarabien kan aktien lätt klättra mot 30 kr och över.

Innehavsredovisning: Mats Ahlskog

Av
Sebastian Lang Analytiker