Imponerande stabilt för ScandiDos
16.03.2021

Imponerande stabilt för ScandiDos

Lilla ScandiDos spelar en betydelsefull roll inom strålterapi av cancer.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1855 (14 mars 2021)

SDOS | First North | 4,61 kr | KÖP

Bolagets mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats så som ordinerats. Med sin produkt Delta4Phantom+, har Uppsalaföretaget tagit en framträdande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer.

Annons

Med produkten Delta4Phantom+ MR har ScandiDos dessutom utvidgat rollen till att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Slutligen, med produkten Delta4Discover möjliggör ScandiDos på ett unikt sätt oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer.

Bolaget finns representerat i lång rad länder. Utöver huvudkontoret i Uppsala Science Park, där bl a produktutvecklingen sker, finns säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike. I Norden sker försäljningen direkt samt i drygt 40 andra länder via återförsäljare. ScandiDos har dessutom samarbetsavtal med de största terapiföretagen, vilka har ScandiDos produkter inlagda i sina säljsystem.

Under onsdagen i veckan som gick var det dags för kvartalsrapport tillika niomånadersrapport. En viktig värdemätare på hur bolaget härdar ut i pandemin. Nettoomsättningen för Q3 (nov 2020 - jan 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 föll något till 15,8 Mkr (17,7). Bruttomarginalen minskade till 74% (79), främst till följd av en mindre gynnsam geografisk mix. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 0,5 Mkr (-0,3). Även resultatet före skatt förbättrades något till -1,3 Mkr (-1,6) medan nettoresultatet steg till -0,8 Mkr (-1,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -2,5 Mkr (-0,6). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 0,3 Mkr (-0,5). Likvida medel utöver checkräkningskredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 8,2 Mkr (9,5), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 62% (67), att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Nettoomsättningen för de första nio månaderna totalt summerade till 44,0 Mkr (43,1). Bruttomarginalen var oförändrad på 77% (77). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades kraftigt till 3,6 Mkr (-5,7) medan resultatet före skatt klättrade till -1,2 Mkr (-9,4). Nettoresultatet bokades till -0,8 Mkr (-9,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 6,2 Mkr (-4,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 2,6 Mkr (-6,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -3,3 Mkr (-2,6).

Den kraftiga förbättringen av EBITDA-resultatet förklaras främst av lägre övriga externa kostnader, men till viss del även högre försäljning och högre övriga rörelseintäkter. Övriga externa kostnader minskade till 9,9 Mkr jämfört med föregående räkenskapsårs 16,7 Mkr, vilket framför allt beror på inställda aktiviteter och istället ett skifte till digitala marknadsaktiviteter till följd av Coronapandemin samt bibehållen god kostnadskontroll.

ScandiDos har helt klart navigerat genom pandemin så här långt på ett mycket bra sätt, och kan bolaget sedan efter pandemin hitta en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna bör det leda till bestående bättre marginaler. Att man klarat marknadsarbetet så bra under den minst sagt utmanande perioden talar för detta. Omsättning och resultat ska förstås också ses i skuggan av förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin liksom ogynnsam valutapåverkan, och ScandiDos är hoppfullt att försenade projekt kommer att återupptas så snart situationen stabiliseras.

Stockpicker ser även att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Fortfarande flaggar vi för risken att det kan komma några svagare kvartal. Men då förhoppningarna är goda att de värsta effekterna av pandemin går mot sitt slut, väljer vi att blicka rejält framåt och ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa kraftig tillväxt post pandemin. Ännu kan ytterligare emissionsbehov inte uteslutas, men vi väljer idag att initiera en långsiktig spekulativ köprekommendation. Riktkursen höjs till 6,00 kr (4,50).

Av
Per Bernhult Analytiker