Northern CapSek - Intressant expansion till Region Norr och god tillväxt i de onoterade innehaven
07.06.2023

Northern CapSek - Intressant expansion till Region Norr och god tillväxt i de onoterade innehaven

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Intressant expansion till Region Norr
Northern CapSek Ventures har tidigare främst investerat i tech-bolag i tidig fas med bas i de södra delarna av Sverige, men under 2023 etablerade bolaget sig även i Region Norr och rekryterade Piteåbaserade Göran Carlsson som Investment Manager. För närvarande är cirka 10 bolag i Region Norr under utvärdering och CapSek planerar att investera i minst två entreprenörsledda bolag redan i år. CapSek har identifierat ett betydande behov av tillgång till kapital bland de mindre entreprenörsledda tech-bolagen i regionen, där förutsättningarna torde vara goda i och med de stora investeringarna inom bland annat gruvnäring, energi, elektrifiering och rymdindustrin i regionen på senare tid.

God tillväxt i onoterade portföljen
Under perioden oktober 2022 – mars 2023 visade de sex onoterade portföljbolagen i uppskalningsfas (Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ) en genomsnittlig tillväxt på 42 % på årsbasis. Glädjande är även att Arkimera nu är kassaflödespositiva och fortsatt i en stark tillväxtfas. Bland CapSeks noterade innehav, bör uppköpsbudet på Bricknode lyftas fram där premien var 166 % över stängningskursen dagen innan nyheten. Det här torde kunna lyfta resultatet senast under 2024.

Tyvärr har de noterade innehaven i stort haft en svag utveckling sedan periodslut den sista mars, inte minst Appspotr som den 23 maj sände ut ett pressmeddelande där det framkom att det med säkerhet inte går att garantera att rörelsekapitalet räcker för kommande tre månader. Appspotr har dock redan beslutat om en företrädesemission, som till 70 % omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, och vid full teckning kan tillföra bolaget 15,6 MSEK före emissionskostnader.

Substansrabatt
Substansvärdet per aktie, enligt CapSeks definition, uppgick till 1,44 SEK den 31 mars. CapSek-aktien handlas idag runt 0,94 SEK, vilket resulterar i en substansrabatt på cirka 35 % i förhållande till substansvärdet den 31 mars. Tyvärr har de noterade bolagen haft en svag utveckling sedan dess och marknadsvärdet på de noterade innehaven har fallit med cirka 1,7 MSEK enligt Stockpickers beräkningar per den 29 maj. De fyra noterade innehaven var dock under 20 % av den utgående balansen i Q1/2023 och de onoterade innehaven har av all information att döma haft en mer gynnsam utveckling.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen