Northern CapSek - Uppdatering efter Q3 2022
05.12.2022

Northern CapSek - Uppdatering efter Q3 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Fortsatta nedvärderingar i tufft marknadsklimat
Ett fortsatt tufft marknadsklimat under juni-september resulterade i att investmentbolaget Northern CapSek Ventures gjorde nedvärderingar i portföljen på -5,4 MSEK. Rörelsens kostnader uppgick som väntat till ca 2,0 MSEK och bolaget redovisade därmed ett negativt nettoresultat på drygt -7,3 MSEK.

Noterade innehaven utvecklades svagt
Merparten av nedvärderingarna berodde på att de noterade innehaven utvecklats svagt under Q3. I snitt tappade de fyra noterade innehaven Appspotr-, Hoodin-, Bricknode Holding- och Zesec of Swedens aktier över 30% under det tredje kvartalet.

Positiva tongångar i VD-ordet
Även om det är irriterande att kvartal efter kvartal behöva skriva ned värdet på portföljbolagen, lyfte Henrik Jerner även fram en del positiva aspekter i sitt VD-ord. Bl.a. för de onoterade bolagen i scale-up-fas (Arkimera, Itatake, PubQ, Noda, Tölve, Klash och Talkamatic) växte nettoomsättningen med 39% (YoY) under årets första nio månader och flera av portföljbolagen har även gjort stora operativa framsteg. Jerner betonade även i rapporten att värdeskapande tar tid och att det är svårt att synliggöra värden i ett svagt marknadsklimat för bolag i tidig fas. Intressant var även att man fört diskussioner med såväl finansiella- som industriella aktörer om förvärv av en del av portföljbolagen. Dessa dialoger ansåg dock Jerner vara för prematura för att CapSek ska erhålla bud på attraktiva nivåer, men det visar ändå på att det finns ett visst intresse för en del av innehaven.

Portföljen består idag av 14 techbolag

Sedan den första juli har CapSek gjort mindre följdinvesteringar i Klash (0,2 MSEK), Talkamatic (0,1 MSEK), Itatake (0,6 MSEK) och AI Medical Technology (0,25 MSEK). Därpå har man avyttrat samtliga aktier i Glase Fintech, som redan tidigare avslutat sin operativa verksamhet. Portföljen består idag av fyra noterade- och 10 onoterade techbolag, där samtliga befinner sig i startup- eller scale-up-fas.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen