Orexo – Revanschsuget
12.01.2021

Orexo – Revanschsuget

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel med hjälp av drug delivery-teknologi och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1838 (10 januari 2021) 

ORX | Mid Cap | 47,40 kr

Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den snabbt växande amerikanska marknaden där opiodproblemet beskrivs ofta som epidemiskt. Förhoppningen är att lyckas med lanseringar även utanför USA, vilket dock visat sig vara ett trögare företag än väntat. 2020 blev i mångt och mycket ett förlorat börsår för Orexo. Q3-rapporten med negativa effekter av pandemin, valutakurser mm samt att kassaflödesviktiga Zubsolv än en gång blev föremål för generikahot bidrog till ett trist andra halvår och aktien slutade året minus drygt 20%.

Annons

Orexo är lönsamt allt sedan 2016 och sitter på mycket stora kassamedel. I syfte att skapa synergier och öka försäljningen är ett av målen för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A-transaktioner. Bolaget är än så länge stort beroende av Zubsolv och mer specifikt försäljningen i USA. Prisbild och andra villkor, konkurrens osv kan snabbt förändras inom olika segment, vilket utgör en ytterligare risk. Å ena sidan har pandemin delvis påverkat försäljningen av Zubsolv negativt i USA, å andra sidan för pandemin med sig en omfattande ytterligare ökning av antalet opioidberoende. Dessutom har konkurrensen inom vissa segment ökat. Samtidigt har bolaget inför fortsättningen dock flyttat fram positionerna avsevärt på annat håll och kan när pandemin klingar av komma att bättre kunna dra fördel av ökad efterfrågan på buprenorfin-/naloxonmarknaden liksom bättre prissubventioner mm när tillgängligheten till läkare och andra förskrivare förväntas öka.

Den nya patentstriden kring Zubsolv påminner marknaden om den förra, långdragna patentutmaningen vilken Orexo dock slutligen gick segrande ur. Den här gången är det Sun Pharmaceutical Industries som lämnat in en ansökan om att få marknadsföra generika på Zubsolv i USA, trots att Zubsolvs patent är många år ifrån att löpa ut. Även om utgången är behäftad med osäkerhet finns det mycket som talar till Orexos fördel, inte minst att bolaget gått igenom dessa processer en gång tidigare och har gott om material och erfarenhet med sig in i kommande förhandlingar, där Orexo snabbt efter Suns ansökan valde att stämma Sun för patentintrång.

Precis före nyår beviljades Orexo ett nytt patent för Zubsolv i USA, vilket utökar antalet amerikanska patent för Zubsolv till sex stycken. Det nya patentet, som löper fram till september 2032 blir till ytterligare en styrka i kommande rättsliga förhandlingar. Tidigare i december slöt Orexo också ett exklusivt licens- och leveransavtal med Accord Healthcare för kommersialisering av Zubsolv vid behandling av opioidberoende i Europa. Orexo kommer här att erhålla tvåsiffrig royalty på framtida nettoförsäljning och de första lanseringarna väntas ske under det andra halvåret i år.

För framtiden prioriteras resurserna på lansering av de tre digitala terapierna och läkemedelsprojektet som nått längst, OX124, en räddningsmedicin med naloxon för opioidöverdos. Ansökan om marknadsgodkännande hos FDA förväntas Q4 i år eller Q1 nästa år. Samtidigt är det full fart i satsningen på de digitala terapierna, som i dagsläget uppgår till tre stycken vilka inlicensierats från GAIA AG. Av dessa lanserades två stycken under juli månad det gångna året. Dels deprexis för patienter med symptom av mild till svår depression, dels vorvida för personer med svårt alkoholmissbruk. Här äger Orexo de exklusiva kommersiella rättigheterna till den amerikanska marknaden. För den tredje terapin, modia, äger Orexo de kommersiella rättigheterna till samtliga marknader. Modias indikation är opioidberoende. En accelererad lansering planeras till andra halvåret i år och då avseende den amerikanska marknaden.

Marknaden för digitala terapier är ännu i ett mycket tidigt stadie där inte minst en betalningsstruktur hittills saknats, men den potentiella marknaden för Orexos digitala terapier uppgår till mångmiljardbelopp årligen. Genom fokuset på USA där vårdbehovet för just Orexos indikationer är särskilt stort, kan bolaget samtidigt dra nytta av sin redan befintliga amerikanska kommersiella organisation för Zubsolv och mer eller mindre uppnå korsmarknadsföring. Vidare har Orexo byggt ett kundstödssystem som kan hantera hela processen kring just betalningar och subventioner, oberoende av betalningsmodell (exempelvis kontant eller att en försäkring täcker behandlingen). Kundstödssystemet blir en viktig konkurrensfördel framåt när Orexo ska bygga marknad och blir även en plattform där bolaget efterhand kan addera fler terapier. De första partnerskapsavtalen avseende Orexos digitala terapier tecknades under Q3 förra året och ett intensivt arbete pågår med att marknadsföra terapierna samt att föra diskussioner med betalare och distributörer. I takt med att lanseringen av de digitala terapierna tar fart och produkterna börjar prissubventioneras är målet att utöka den kommersiella organisationen och satsningarna på de digitala terapierna, till gagn för såväl dessa som Zubsolv.

Stockpicker räknar oförändrat med att det kommer ta avsevärd tid innan den kostsamma satsningen på digitala terapier ger betydande överskott. Likafullt är det en genomtänkt, väl upplagd och vältajmad strategiskt riktig satsning som på lång sikt kan bli mycket betydelsefull och rentav bli ett eget ekosystem för digitala terapier. Vidare har det nya amerikanska patentet för Zubsolv minskat risken ytterligare något i kampen mot Suns Zubsolvgenerika, samtidigt som licensavtalet för Europa öppnar nya dörrar inför framtiden. Vi ser ett Orexo i gryende form och hoppas att bolagets positiva satsningar på digitala terapier framöver ska vinna terräng och successivt gillande på marknaden.

Innehavsredovisning: Mats Ahlskog

Av
Per Bernhult Analytiker