Stäng
Ladda ner guiden gratis
Pricer – Växer in i värderingen
02.08.2021

Pricer – Växer in i värderingen

Prismärkningsföretaget Pricer har länge hört till våra börsfavoriter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1883 (1 augusti 2021)

PRIC B | Mid Cap | 31,24 kr | NEUTRAL

När det senast begav sig i slutet av mars 2020 (Newsletter 1774, kurs 14,88 kr) såg vi också tydlig potential varvid rekommendationen blev Köp med siktet ställt mot åtminstone 18-20 kr. Det skulle visa sig vara väl försiktig hållning för när pandemiskräcken väl lagt sig började kursen snabbt pinna på uppåt för att vid slutet av fjolåret nå upp till dubbla nivån som högst.

I år har kursen däremot utvecklats klart sämre trots att verksamheten så här långt har presterat klart bättre än under motsvarande period ifjol. När halvårsrapporten nyligen publicerades framgick det att nettoomsättningen hade ökat med drygt 50% till 781,9 Mkr (513,6) samtidigt som rörelseresultatet steg med nära 170% till 39,9 Mkr (10,8) motsvarande en rörelsemarginal om 5,1% (2,1). Efter finansiella kostnader och skatt mångdubblades vinsten per aktie till 0,30 kr (0,07).

Även orderingången ökade så här långt under året men här var utvecklingen något mer modesta 22%. Sammantaget var dock orderingången riktigt bra (850 Mkr) och vad viktigare är bestod den av många mindre order snarare än ett fåtal stora sådana och därtill även från olika håll i världen. Den breda geografiska spridningen indikerar att marknadsaktiviteten på samtliga viktiga för bolaget marknader är fortsatt hög. Orderstocken vid halvårsskiftet summerades till 563 Mkr (903) där merparten beräknas levereras under 2021.

Ser man till ovanstående siffergenomgång kan det förstås te sig märkligt att aktien har sjunkit med drygt 20% i år och befinner sig idag lägre än vad den gjorde innan Q2-rapporten publicerades. Men det finns en rad aspekter som åtminstone delvis förklarar utvecklingen. En faktor är lönsamheten. Bruttomarginalen under årets första halvår (24,2%) är nämligen en av få delkomponenter i rapporten som uppvisar sjunkande tendens jämfört med motsvarande period året innan (26,6%). Ett tapp om 2,4 procentenheter. Anledningen är förstås höga komponent- och logistikkostnader som blir svåra att överföra till kund.

Den andra tydliga försämringen är kassaflödet som så här långt i år är -80,8 Mkr att jämföra med 23,5 Mkr vid samma tidpunkt ifjol. Även här beror utvecklingen till viss del på längre transporttider. Dessutom har bolaget dragit igång investeringar i mer skalbara produktionslösningar för att möta den ökade efterfrågan man ser på marknaden.

En tredje aspekt som givetvis har påverkat kursutvecklingen i år är det faktum att aktiemarknaden är relativt kortsiktig till sin natur. Fjolårets två avslutande kvartal var de försäljningsmässigt klart bästa i bolagets historia varvid risken är påfallande stor att när Q3 och Q4 redovisas längre fram i år blir siffrorna klart sämre. Det kan till och med bli på det sättet att hela 2021, den starka inledningen till trots, faktiskt blir ett något svagare år försäljningsmässigt än vad 2020 har varit (1760 Mkr). Detta är förstås långt ifrån givet då det ju kommer att påverkas av inkommande orderflöde som mycket väl kan öka nu när länderna öppnar upp och säljprocesserna av större system kan bedrivas på ett mer effektivt sätt än under pandemin.

Ovanstående gör att det möjligtvis inte är helt onaturligt att aktien har haft det lite tufft i år trots goda framtidsförutsättningar på lite längre sikt. Detta inte minst efter den fantastiska kursutvecklingen under 2020 då den mer än dubblades i kurs som en konsekvens av stegrade förväntningar då många säkert hade extrapolerat de enormt starka siffrorna från andra halvåret.

Att försäljningsutvecklingen kan vara rejält slagig mellan kvartalen är inte ovanligt för Pricers del. Leverans av större order (såsom exempelvis till franska Carrefour eller amerikanska Best Buy) innebär förstås att vissa kvartal sticker ut rejält. Så var också fallet under andra halvåret ifjol. Och även om prestationen skulle bli sämre under de nästkommande två kvartalen finns det inte någon anledning att klaga på de operativa prestationerna. Tvärtom är det ett styrketecken att bolaget ser ut att kunna matcha utvecklingen från ett historiskt starkt år.

Den svaga kursutvecklingen i år betraktar vi därför i första hand som ett sätt att växa in i den högre värderingen. Börsvärdet uppgår idag till 3,4 miljarder vilket motsvarar ca 30x årets förväntade EBIT-resultat. Det är givetvis väldigt högt men så är ju bolaget också numera ett s.k. tillväxtbolag då man under den senaste femårsperioden mer än dubblat försäljningen.

Ovanstående, tillsammans med påtaglig risk för att siffrorna i de kommande rapporterna blir svagare än under jämförelsedito, gör att vi är lite kluvna till bolagets aktie på 3-6 månader sikt. Blickar man längre bort (12-24 månader) ser vi dock alltjämt goda förutsättningar för positiv avkastning. Under nästkommande år lär utmaningar i form av störningar i försörjningskedjan förhoppningsvis mattas av och i det läget förväntar vi oss också att lönsamheten åter tar ett kliv uppåt. På ett par års sikt torde tvåsiffriga nivåer vara fullt realistiska givet att andelen mjukvara i de system man levererar ökar. Blickar vi fram mot 2023 kan EV/EBIT multipel mycket väl sjunka till ca 16x.

Det faktum att man idag är branschledande torde innebära goda tillväxtmöjligheter under många år framöver när både digitaliserigs- och automationstrenderna i detaljhandelsbranschen fortsätter att växla upp. Att bolagets främsta konkurrent därtill är i kinesiskt ägo (BOE Technology) gör ju inte förutsättningarna på den oerhört viktiga nordamerikanska marknaden sämre. Vi räknar därför med att få höra om många viktiga order under de närmaste åren och ser därför Pricer som fortsatt en intressant investering på lång sikt. I det kortare perspektivet känns aktien däremot inte som ett lika solklart köp. Bättre läge senare i höst?

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Jacek Bielecki Analytiker