Redsense Medical – Immunt i krisen?
28.04.2020

Redsense Medical – Immunt i krisen?

Sedan vår föregående analys i början av december när aktien låg på 12 kr blankt, har kursen varit uppe på som mest 14,95 kr, inte långt ifrån vår riktkurs om 16 kr

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1781 (26 april 2020)

REDS |Spotlight | 13,40 kr | AVVAKTA

Under pandemiraset trycktes aktien sedan ned till 8,90 kr som lägst i mitten av förra månaden. En kurs som redan nu är mycket avlägsen när aktien åter handlas mellan 13-14 kr, och så sent som under fredagen nådde 14,20 kr som högst. Sedan decemberanalysen har aktien således stigit ganska rejält, samtidigt som börserna under samma tid rasat. Hur kan det komma sig?

Låt oss börja med bokslutet för 2019. Här visade det sig att, precis som under Q3 mer än dubblerades intäkterna även under Q4 till 3,97 Mkr (1,77). Resultatet före skatt förbättrades samtidigt till -1,13 Mkr (-2,77). För 2019 totalt ökade intäkterna därmed till 13,27 Mkr (7,01). Resultatet före skatt steg till -4,02 Mkr (-6,89). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital förbättrades till -3,23 Mkr (-6,95). Inklusive förändringar i rörelsekapital försämrades detta kassaflöde till -7,59 Mkr (-6,57). Orsaken är att de ökade volymerna binder mer kapital. Redsense Medical lämnade 2019 med 8,65 Mkr i likvida medel, att jämföra med 3,44 Mkr vid utgången av 2018. Omsättningstillgångarna ökade samtidigt till 14,87 Mkr (6,07) medan skulderna steg till 10,49 Mkr (4,81). Soliditeten minskade något till 45,3% (47,1).

Att Redsenseaktien till en början föll tillsammans med börserna är knappast förvånande. Bolaget är litet och risknivån högre än genomsnittet. Det hade inte varit märkligt om aktien till dags dato varit minus en del från nivåerna vid decemberanalysen, inte minst med tanke på en ökad riskaversion vad gäller småbolag. Men faktum är alltså att aktiekursen stigit. Det förefaller som att marknaden bestämt sig för att fokusera på att bolagets inriktning på hemdialys, som redan innan den pågående pandemin successivt hade börjat vinna mer terräng på den viktiga amerikanska marknaden kan tänkas få en ytterligare skjuts av pandemin. Det är inte ologiskt. Den amerikanska administrationen och president Trump själv har uttryckt en önskan om ökad användning av hemdialys.

Dialys sker normalt på klinik, vilket innebär högre kostnader och många transporter för patienterna samt att dessa måste spendera mycket tid inne på klinik, borta från hem och familj. Kanhända kan pandemins krav på social distansering, undvikande av onödiga kontakter och transporter innebära att det blir förhöjd tillväxt i användningen av hemdialys. Samtidigt har det kommit lovande patentnyheter vad gäller Redsenses sårvårdsteknologi och bolaget har också bekräftat att affärsverksamheten är opåverkad av pandemin.

Redsense Medical har bra fart på orderingången i USA samtidigt som kassan är förstärkt och räcker till att öka insatserna på denna viktiga marknad. Det bådar allt jämt gott för tillväxten de kommande åren. Vidare fortsätter framtidsprojekten inom sårvård och optisk övervakning att gå framåt. Stockpicker kvarstår samtidigt vid bedömningen från septemberanalysen 2019, att bolaget inom de närmaste två åren blir självförsörjande med såväl vinst som positivt kassaflöde under 2021.

Tillväxtutrymmet för Redsense Medical är extremt stort. Den stora värdedrivaren de närmaste åren blir oförändrat sannolikt att bolaget klarar av att växa sig till att bli självförsörjande och prestera överskott. En annan potentiell värdedrivare är fortsatta utvecklingsframgångar inom sårvård och optisk övervakning, liksom eventuella partnersamarbeten inom dessa områden. Den relativt starka kursutvecklingen i kombination med höjda riskpremier på marknaden och en viss osäkerhet kring timingen på sjukvårdssatsningar i spåren av pandemins höga kostnader för stater världen över, gör att vi för tillfället ersätter vår köprekommendation med en neutral dito.

Riktkursen sänks tills vidare något till 14,50 kr (16). Om försäljningen fortsätter att öka i mycket hög takt eller om betydande kliv framåt sker inom sårvård och optisk övervakning, finns det utrymme för betydande höjning av riktkursen. Den omedelbara kurspotentialen lockar dock inte tillräckligt i dagsläget. Kvalitet har som bekant dock en tendens att kosta.

Av
Per Bernhult Analytiker