Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
SAAB – mayday, mayday
30.03.2020

SAAB – mayday, mayday

Fråga Stockpicker. Hej, jag vet att det är omöjligt för er att ta in alla önskemål men jag skulle uppskatta om ni kunde nämna något om SAAB i någon närstående utgåva av Stockpicker.

SAAB | Large Cap | 174,65 kr | KÖP

Ni har haft med den länge och jag själv tycker det är svårt värdera läget för bolaget. Lite tunn kassa men har full orderbok. Dock vanskligt om olika länder skjuter på beställningar till följd av Corona. Däremot kan man också resonera om att fler borde kika mer på JAS utifrån billigare alternativ än amerikanarna. Tycker den fallit så mycket nu så en uppdaterad analys från er vore tacksam.Tack Lars

Annons

Senast som vi tittade närmare på SAAB var i mitten på februari, blott någon vecka innan corona epidemin dök upp i Europa (Newsletter 1764). Strikt nyhetsmässigt (gällande SAAB) har det egentligen inte hänt så värst mycket sedan dess. Kursen har däremot störtdykt på samma sätt som ett av flygplanen gjorde ifjol när den krockade med en fågelflock. På aktiemarknaden har flocken bestått av enorma säljflöden (antalet omsatta aktier har under den senaste månaden varit mer än dubbelt så högt som månaden innan). 

Ovanstående är förstås en av anledningarna till att kursen för SAAB havererat. Ytterligare en faktor som lär ha bidragit negativt är det faktum att en rad fondbolag troligtvis valt SAAB i första hand för att möta eventuella fondutflöden. Vapentillverkning passar troligtvis inte särskilt väl i diverse hållbarhetsmatrisser.  

Utöver ovanstående finns det ytterligare faktorer som lär ha påverkat utvecklingen. En är förstås generell marknadsoro kombinerad med viss specifik osäkerhet (Boeing, Brasilien m m). En annan är balansräkningens skick såsom Lars mycket riktigt påpekat. Kassan är lite tunn. Vid utgången av 2019 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 34% men värt att påpeka att siffran var 55% tre månader tidigare. I normala fall skulle det förstås inte väcka några frågeställningar eftersom bolaget guidade för positivt kassaflöde för 2020. Men i det läget vi har idag, hamnar balansräkningen i ett helt annat ljus. I synnerhet om de tilltänkta kassaflödena skjuts på framtiden vilket de mycket väl kan göra när länder som exempelvis Brasilien omprioriterar behoven i spåren av den stundande hälsofaran. Så här långt har vi dock inte sett den typen av signaler. Tvärtom verkar den brasilianska presidenten se världens epidemirädsla som rejält överdriven. Detta kan dock vara ett sätt att lugna medborgarna och behöver således inte vara konsistent med hur landet tänker sköta sina ekonomiska åtaganden.

En första fingervisning om vartåt det lutar får vi redan nästa vecka då bolaget håller sin stämma. Hittills har man inte ställt in utdelningen (4,70 kr) som många andra gjort. Skulle denna klubbas genom finns det fog för tro att man idag inte ser någon stor risk för omedelbara störningar i kassaflödesgenereringen gällande projekt som ligger i leveransfas (ex Gripen). Samtidigt är frågan om det inte vore bäst att slopa den om man tänker använda sig av regeringens krisåtgärder i närtid. På den årliga Gripendagen i veckan nämnde en av företagets företrädare att man naturligtvis kommer att påverkas men att det är svårt att i dagsläget avgöra i hur stor uträckning. Den övergripande synen är att det finns andra branscher som befinner sig i ett betydligt mer utsatt läge.

En tydligt riskreducerande nyhet – ur balansräkningens synvinkel - publicerades i veckan då bolaget uppgav att man tecknat en 24-månaders revolverande kreditfacilitet på 4 miljarder kronor med en grupp av tre banker där Investorägda SEB var en (Investor är huvudägare i SAAB vilket i sig borde reducera risknivån något). Kreditfaciliteten kommer att stärka företagets finansiella flexibilitet och vid behov användas för att refinansiera kommande och framtida låneförfall.

Ytterligare en aspekt som kan ha bidragit till oron är att bolagets CFO (tillika vVD) lämnar sin tjänst i sommar. Det är aldrig särskilt positivt när ledande befattningshavare lämnar ett företag och i detta fall tycks såväl den operative chefen som finansdito lämnat kort efter varandra. Utan att ha insyn i de bakomliggande anledningarna finns det dock ingen anledning för oss att spekulera i vad som eventuellt kan ligga bakom beslutet att entlediga Magnus Örnberg efter sju år. Det förändrar därför inte vår positiva syn på bolaget som förblir intakt.

Summerar vi intrycken finns det onekligen skäl att tro att prognoserna för i år kommer att behöva justeras nedåt. Hur mycket får bolagets kommunikation framgent få avgöra. Under förutsättning att Brasilien inte backar ur Gripenaffären samt att den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing inte går under (vilket onekligen skulle påverka samarbetet avseende framtagningen av nya utbildningsplan) bör eventuell påverkan bli avsevärt minde än vad kursnedgången ger sken av idag (-35% på en månad). I det läget framstår aktien som oerhört attraktiv idag. Skulle något av ovanstående däremot inträffa finns det förstås risk för fortsatt utförslöpa. Detta är antagligen vad marknaden till viss tar höjd på när man i övrigt spekulerar i att domedagen stundar. 

Sist men inte minst kan tilläggas att den vanligt förekommande åsikten är att försvarsbolag gynnas i lägen där man förväntar sig ökad social- och kanske framförallt geopolitisk oro vilket uppges kunna bli följden om de vidtagna åtgärderna orsakar massarbetslöshet av gigantiska mått. Ett sådant scenario tar vi inte med i våra kalkyler. Skulle det mot förmodan förverkligas (fullskaligt krig av något slag) kan bolaget möjligtvis gynnas men i det läget lär sannolikt inte investeringar i aktier ligga särskilt högt i kurs ändå.

Av
Jacek Bielecki Analytiker