ScandiDos – Tillväxt och vinst
25.12.2020

ScandiDos – Tillväxt och vinst

Efter ett flertal år med trög försäljningsutveckling, ständiga förluster och urholkad aktiekurs blev onsdagens Q2-rapport ett rejält fall framåt, trots den eskalerande pandemin.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1836 (20 december 2020)

SDOS | First North | 4,28 kr | NEUTRAL

Marknaden reagerade omedelbart starkt positivt på rapporten och aktien nådde under veckan upp till som högst 4,63 kr, vilket var nästan 50% över tisdagens stängningskurs. Utvecklingen tarvar en uppdatering av vår septemberanalys.

Annons

Nettoomsättningen för Q2 (aug-okt) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 ökade till 16,1 Mkr (12,5). Bruttoresultatet lyfte till 13,5 Mkr (10,5), innebärande en ökad bruttomarginal om 79% (77). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 2,4 Mkr (-2,9). Resultatet före och efter skatt steg till 1,4 Mkr (-4,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 1,4 Mkr (-3,9). Borträknat förändringar i rörelsekapital var detta kassaflöde 2,5 Mkr (-2,9). Likvida medel utöver checkräkningskredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 12,3 Mkr (11,6), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 61,6 % (69,1), att jämföra med 65,2 % vid utgången av föregående räkenskapsår.

Nettoomsättningen för det första halvåret totalt summerade till 28,1 Mkr (25,4). Bruttoresultatet lyfte till 25,6 Mkr (21,2), vilket gav en stärkt bruttomarginal om 79% (76). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) steg till 3,2 Mkr (-5,4) medan resultatet före och efter skatt klättrade till 0,0 Mkr (-7,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 8,8 Mkr (-4,1). Borträknat förändringar i rörelsekapital var detta kassaflöde 2,3 Mkr (-5,5).

Utvecklingen under Q2 imponerar och visar på flera av ScandiDos långsiktiga styrkor. Det som utgör smolk i glädjebägaren är den relativa tystnaden på orderfronten. En tystnad vilken som bekant på intet sätt är oväntad med hänvisning till pandemin. Dock innebär den eskalerande pandemin just att orderingången kan bli fortsatt begränsad och leda till svagare utveckling de kommande kvartalen.

Vår syn på de långsiktiga utsikterna är emellertid fortsatt positiv. Redan i föregående analys framhöll vi det som positivt att en permanent VD då hade kommit på plats och möjliggjort att tidigare VD fullt ut kan fokusera på teknologi och produktutveckling, där flera viktiga produkter är under utveckling. Ett större fokus än tidigare på arbetet med att marknadsföra en på sikt dessutom allt bredare produktportfölj tillsammans med ambitionen att söka fler strategiska samarbeten med andra aktörer, borgar som vi tidigare nämnt för att bolaget går mot en ljusnande framtid när de negativa effekterna av viruspandemin klingat av. Vidare ser vi fortsatt mycket positivt på valet av Gustaf Piehl, med sin gedigna erfarenhet och sitt kontaktnät, som ny VD.

Bilden av ScandiDos post pandemin klarnar allt mer och för detta har aktiemarknaden också värderat upp aktien en rejäl bit. Den långsiktiga potentialen är långt större, men trots det väljer vi att bibehålla vår neutrala rekommendation. Allt med hänvisning till att trögare kvartal kan ligga framför oss.

Riktkursen får sig dock en ordentlig skjuts upp till 4,50 kr (3,25) tack vare den gedigna Q2-rapporten och en ökad tilltro till att den genomförda omorganisationen borgar för en snabbare tillväxt när pandemin klingar av. Samtidigt vill vi gärna tro att bolaget passat och passar på att upparbeta kontakter med en rad potentiella beställare till den dag sjukvården kan återgå till det normala, varför det kan bli något av en ketchupeffekt på några års sikt.

Av
Per Bernhult Analytiker