Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stor adresserbar marknad för Luxbrights innovativa röntgenrör
25.01.2023

Stor adresserbar marknad för Luxbrights innovativa röntgenrör

Det svenska teknikföretaget Luxbright grundades 2012 som en del av ett forskningsarbete vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg. Efter år av omfattande R&D-aktiviteter lyckades man ta fram röntgenrör, med prestanda att revolutionera marknaden, och verksamheten utvecklades till att även omfatta produktion. År 2020 noterades Luxbright på Nasdaq First North och idag erbjuder man marknaden svensktillverkade röntgenrör med mikrofokus. Inom kort väntas bolaget även ta fram ytterligare en prototyp av kallkatodröret, med egen patenterad teknik, som på sikt kan bidra till nya applikationsområden för hela röntgenindustrin.

Strävar efter att lösa centrala problem inom röntgenindustrin

Den patenterade teknologi som Luxbright har tagit fram avser lösa en del av de problem som kännetecknat röntgenmarknaden under lång tid – låg bildupplösning, överflödig värme och begränsad mobilitet. Traditionella röntgenrör som används idag ger nämligen ifrån sig hög värme, vilket innebär att röntgenmaskinerna har behövt vara utrustade med kylanläggningar och som ett resultat är utrustningen stor och otymplig. Luxbright har valt att inrikta sig på två olika röntgenrör, mikrofokus och kallkatod, och med hjälp av dessa har man goda möjligheter att bidra till att lösa samtliga tre av de problem som beskrevs ovan.

Röntgenrör med mikrofokus

Idag tillverkar Luxbright i egen regi röntgenrör som innehåller mikrofokus. Produktionen sker i den nya produktionsanläggningen i Högsbo utanför Göteborg, som man flyttade in i för ungefär ett halvår sedan. Bolagets röntgenrör med mikrofokus har hög bildupplösning och är designade för att fungera i befintliga röntgensystem. Kunderna behöver alltså inte investera i ny dyr utrustning, utan det räcker med att uppgradera till Luxbrights röntgenrör med mindre fokuspunkt för att kunna uppnå en bättre bildkvalitet.

Själva mikrofokus teknologin är inte unik i sig, utan det finns aktörer med liknande lösningar på marknaden. Luxbrights teknik gör det dock möjligt att uppnå mikrofokus på ett mycket kostnadseffektivt sätt, vilket skapar möjligheter.

Rntgenrr med mikrofokus

Kallkatodröret

Luxbright förväntas inom en relativt snar framtid ta fram ytterligare en prototyp av kallkatodröret och det är med denna patenterade teknik bolaget bedömer sig ha potential att revolutionera röntgenindustrin. Röntgenrörstekniken bygger nämligen ännu idag på att en metalltråd hettas upp och bara en bråkdel av den energi som tillförs resulterar i röntgenstrålning, medan överloppsvärmen behöver omhändertas av massiva kylsystem. Med kallkatodtekniken kan man dock kraftigt reducera denna värmealstring, vilket i sin tur sänker både energiförbrukningen och behovet av stora kylsystem. Luxbright har vid ett flertal tillfällen lyft fram LED-lampans betydelse för belysningsindustrin, för att illustrera hur betydande röntgenrör med kallkatod kan bli för röntgenbranschen.  

Den här innovativa tekniken innebär att röntgenmaskiner på sikt kunde vara bärbara, eller till och med batteridrivna, och öppnar givetvis upp för allt fler applikationsområden. Det finns idag ett fåtal konkurrenter som utvecklar och säljer röntgensystem med kallkatod, men ingen av dessa aktörer erbjuder kallkatodrör som passar in i existerande röntgensystem. På det viset är Luxbrights lösning unik och Göteborgsbolaget kan potentiellt få ett ”first-mover advantage”, vilket inte ska underskattas i den här branschen.

Stor- och växande målmarknad

Röntgenrörsmarknaden uppgick till ca 30 miljarder kronor år 2021 och förväntas växa med cirka 5 procent årligen framtill år 2026. Som tidigare nämnts, kommer kallkatodrören att passa in i existerande system och vid lyckad kommersialisering bedömer Luxbright att de kan adressera en stor del av denna marknad. Kommersialiseringsfasen är dock några år bort i tiden och i januari i fjol kommunicerade Luxbright att kallkatodröret beräknas vara på marknaden ”inom ett par år”.  

När det kommer till röntgenrör som innehåller mikrofokus har det svenska teknikbolaget valt att fokusera på två primära marknadssegment: industriell NDT (non-destructive testing) och säkerhetsindustrin. Det förstnämnda marknadssegmentet förväntas växa med omkring 8 procent per år framtill 2025. Sjukvården har man inledningsvis valt att inte fokusera på, då den industrin kräver certifieringar och time-to-market således är längre.

I samband med emissionen i våras bedömde ledningen att Luxbrights röntgenrör med mikrofokus kan adressera cirka 30 procent av den totala marknaden för röntgenrör på längre sikt, vilket skulle motsvara en bra bit över 200 000 rör om året. Ett rör kostar allt från 1000 kronor till 1 000 000 kronor beroende på prestanda, men eftersom tillverkningskostnaderna i regel är låga (och inträdesbarriärerna relativt höga) tenderar bruttomarginalerna på produkterna att vara höga. I det långa loppet är Luxbrights ambition att ta alltmer av värdekedjan och gå från att erbjuda röntgenrör till kompletta röntgensystem.

Försäljning

Eftersom branschen redan är etablerad finns det gott om potentiella kunder. VD Mats Alm har tidigare meddelat att det inte krävs avtal med mer än ca 10 kunder som tillverkar röntgengeneratorer för att Luxbright ska kunna skala upp verksamheten snabbt. Det här är positivt i den bemärkelsen att det inte borde finnas något behov av varken stora distributörsnätverk eller försäljningsresurser. Den försäljning man har idag sker via bolagets säljkår samt etablerade partnerskap. 

Intressanta år väntar

Med en ny produktionsanläggning i Sverige och ett efterfrågat röntgenrör med mikrofokus har Luxbright skapat goda förutsättningar för att successivt kunna skala upp volymerna kommande år. Dessutom väntar en ny prototyp av kallkatodröret samt kommersialisering av denna innovativa- och patenterade teknik på några års sikt. Mer information om Luxbrights produkter och dess egenskaper hittar man i våra tidigare artiklar eller via bolagets hemsida nedan.

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg
Publicerad 15 december 2022

Luxbright - Made in Sweden
Publicerad 11 januari 2023

Luxbright.com


Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen